Syniadau Thema Priodas Unigryw ar gyfer Cyplau Crazy

Syniadau Thema Priodas Unigryw ar gyfer Cyplau Crazy

Yn yr Erthygl hon

Mae priodasau wedi bod yn digwydd ers miloedd o flynyddoedd. Amser maith yn ôl, roedd afradlondeb priodas rhywun yn dynodi pa mor bwysig oedd y briodferch a’r priodfab i gymdeithas. Yn y cyfnod modern, gall mwyafrif y boblogaeth fforddio priodasau moethus , a chollodd newydd-deb priodas afradlon ei hapêl.Nid yw llawer o gyplau yn fodlon gadael i'w diwrnod arbennig gael ei ddifetha trwy fod yn briodas arall yn unig. Maen nhw eisiau rhywbeth unigryw y byddai pobl yn ei gofio. Mewn ymdrech i helpu cyplau gwallgof i gyflawni eu priodas freuddwyd, dyma rai syniadau unigryw am thema priodas a allai weithio mewn gwirionedd.

Syniadau thema priodas hynafol

Mae syniadau thema priodas fodern yn or-syml eu natur. Mae'n rheswm arall pam mae priodasau moethus wedi colli eu newydd-deb. Mae'n weddol syml seilio'ch syniadau thema priodas yn ôl lliw. Oni bai eich bod chi'n mynd i ddewis du ac aur, neu rhuddgoch ac arian, bydd yn troi allan yn eithaf diflas. Os ydych chi eisiau rhywbeth unigryw, gallwch chi bob amser ddewis y cyfuniad lliw gwyrdd oren neon llysnafeddog a llysnafeddog hwnnw. Os ydych chi wir eisiau mynd ag ef i'r lefel nesaf, gallwch ddefnyddio lliwiau Jamaican Reggae o ddu, coch, melyn a gwyrdd.

Digon am liwiau, os ydych chi wir eisiau thema briodas unigryw.

Mae yna ddigon o themâu hanesyddol y gallwch eu defnyddio i wneud eich diwrnod arbennig yn fwy cofiadwy. Bydd thema Oesoedd Canol gyda'r Tywysog, y Dywysoges, Marchogion yn thema wych.

Rhywbeth fel Camelot a Marchogion y Rownd. Mae syniadau thema priodas frenhinol yn boblogaidd yn ddiweddar, ond nid i bwynt lle mae wedi ei wneud gyda chleddyfau, ceffylau, a marchogion arfog.

Oes Fictoria - Mae thema Jane Austen hefyd yn thema hen dda. Mae'n hawdd dod o hyd i wisgoedd ar gyfer yr entourage a gwesteion sy'n defnyddio cwmnïau cynhyrchu fideo o gwmpas. Gallwch hefyd wisgo'r staff fel bwtleriaid ac mewn gwisgoedd morwyn Ffrengig i gael effaith ychwanegol.

Mae thema Greco-Rufeinig hefyd yn syniad gwych i'r rhai sy'n gallu fforddio cael y gwisgoedd. Bydd Togas, gwisgoedd y Llengfilwyr, a gwledd yn null y Rhufeiniaid gyda bwyd modern Eidalaidd, Caws a Gwin yn llenwi clychau gwesteion hen ac ifanc fel ei gilydd.

Syniadau thema priodas yr haf

Mae Priodasau Haf a Thraeth hefyd yn boblogaidd. Mae bodau dynol modern yn treulio cymaint o amser y tu mewn nes bod digwyddiad awyr agored yn dod ar ei draws fel rhywbeth adfywiol ac unigryw. Gall gwesteion a'r entourage hefyd ddarparu eu dillad eu hunain, ond y broblem gyda hyn yw menywod ansicr.

Gall dynion wisgo crys a siorts Hawaii bob amser. Nid oes ots a ydyn nhw'n ifanc, yn dew neu'n hen. Byddai'n edrych yn dda gydag arlliwiau a sliperi. I fenywod, hyd yn oed os cymerwn nad oes unrhyw gorff-ysgwydwyr o gwmpas, ni fyddai rhai menywod yn gyffyrddus yn gwisgo dillad traeth oherwydd eu hoedran a'u ffigur. Os nad yw hyn yn broblem gydag unrhyw un, yna mae thema priodas traeth yn syniad gwych. Mae bwyd tân gwersyll hefyd yn rhatach na chiniawa cain arlwyo ac mae'n gweithio i bawb.

Byddai'n rhaid i chi gau'r traeth cyfan i chi'ch hun er mwyn atal pobl eraill rhag difetha'r briodas â'u hantics meddw. Bydd effeithiau goleuo proffesiynol hefyd yn ychwanegu at yr awyrgylch, yn enwedig gyda'r nos. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweddïo ar Dduw bod y tywydd yn cydweithredu.

Y tro gorau ar gyfer a priodas traeth yw cael gwared ar y ffurfioldeb yn ystod y wledd. Bydd bwffe tân gwersyll gyda chebabs, bwyd môr a chwrw yn gwrthbwyso pris cadw'r lleoliad cyfan. Gall syniadau priodas thema traeth eraill amrywio o newid y lleoliad i gwch hwylio preifat neu ynys breifat.

Gallwch hefyd ychwanegu rhai atyniadau fel sgïo jet a pharagleidio i ddifyrru'r gwesteion cyn y wledd. Mae'n wallgof, ond o leiaf byddai'n unigryw ac yn gofiadwy.

Os ydych chi'n meddwl ei fod yn rhy ddrud i'ch chwaeth, yna symudwch y lleoliad i rywle pell, fel allan o'r wlad ymhell. Y ffordd honno, dim ond pobl agos atoch sy'n gallu mynychu. Mae'n rhodresgar ac yn snotty, ond hei, mae teitl y blogbost hwn yn syniadau thema priodas unigryw i gyplau gwallgof.

Syniadau thema priodas gwladaidd

Syniadau thema priodas gwladaidd

Mae thema wladaidd Americanaidd Gwlad y Gorllewin gyda band gwlad orllewinol a bwyd Tex-Mex yn drope poblogaidd arall. Fodd bynnag, nid yw'n hollol unigryw. Os ydych chi am wneud rhywbeth unigryw a gwallgof, gwnewch yn siŵr bod gwisgoedd cowboi i bawb ac o leiaf beiriant rodeo.

Rhedeg cystadlaethau bwyta chili poeth a hotdog yn union fel gŵyl. Efallai y bydd troi eich priodas yn shindig gorllewinol yn swnio dros ben llestri, yn enwedig os nad Americanwyr Cawcasaidd ydych chi, ond yna eto rydyn ni'n mynd yn ôl at deitl y swydd hon.

Gall cyplau sydd mewn bwyd organig ac iechyd oes newydd redeg thema Piwritanaidd. Un o'r pethau da am syniadau thema gwlad yw'r gallu i'w esblygu'n rhywbeth arall. Mae thema Biwritanaidd yn rhoi esgus i chi weini bwyd organig iach y mae'r cwpl yn ei eiriol (gan dybio eu bod yn gwneud hynny) heb fod yn rhy anodd ar eu hagenda.

Fodd bynnag, os ydych chi wir eisiau gwthio thema'r wlad i'r lefel nesaf, mae'n bosib ei throi'n Thema commune Hippy . Gall y briodferch a'r priodfab a'u gwesteion wisgo i fyny fel eu bod yn mynd i gyngerdd Woodstock. Cadwch y cyngerdd, ond gollyngwch y Ganja, mae'r rhan honno'n syniad gwael hyd yn oed mewn lleoedd lle mae'n gyfreithlon. Os ydych chi'n wirioneddol wallgof, yna gwnewch yn siŵr nad oes plant dan oed o gwmpas a gwnewch hynny. Ystyriwch eich hun wedi'ch rhybuddio.

Syniadau thema priodas diwylliant ffilm a phop

Os yw'r cwpl yn wallgof am ffilm neu Genre penodol, er enghraifft, thema Star Trek neu Star Wars. Gall y priodfab wisgo fel Han Solo, a'r briodferch fel y Dywysoges Leia, a gall yr entourage wisgo fel Chewie a Luke. Gall Tad y briodferch chwarae rôl Vader. Ddim yn siŵr am y bwyd serch hynny, nid yw'r prydau sy'n cael eu gweini mewn partïon Hutt yn edrych yn rhy flasus. Os gwnaethoch chi benderfynu gwneud thema Star Trek yn lle, peidiwch ag anghofio'r Romulan Ale (Google it).

Mae yna ddigon o themâu eraill y gallwch eu defnyddio ar gyfer thema briodas wallgof fel Cosplay Anime, Futuristic, neu Cyberpunk. Mae yna hefyd themâu sy'n syniad ofnadwy fel Zombies, Hello Kitty, a Pokémon. Iawn, Efallai nad yw Pokémon yn rhy ddrwg.

Mae syniadau thema priodas yn ddigonol. Chwiliad Google syml a byddwch chi cael miliynau o ganlyniadau . Mater i greadigrwydd a chyllideb y cyplau yw ei wneud yn unigryw ac yn gofiadwy. Ein gwaith ni yn unig yw dweud wrthych y gallwch droi eich diwrnod arbennig, arbennig iawn gydag ychydig mwy o ymdrech. Does dim rhaid i chi fod yn wallgof i wneud rhywbeth unigryw ar eich priodas, mae'n rhaid i chi fod yn greadigol.

Ranna ’: