Sut i Ddelio â Gwr Diog

Sut i Ddelio â Gwr Diog

Yn yr Erthygl honSut i ddelio â gŵr diog? Mae'r ddau ohonom yn rhieni sy'n gweithio; sut mae cael fy ngŵr i'm helpu gwaith ty ?Nid yw fy ngŵr yn gwneud unrhyw beth o amgylch y tŷ, sut mae ei argyhoeddi i roi'r gorau i fod yn ddiog a chwilio am swydd newydd?

Mae fy ngŵr yn ddiog, sut mae ei gael oddi ar y soffa a'i gael i fynd â mi allan ar ddyddiadau?Os ydych chi'n dyst i arwyddion gŵr diog, yna efallai eich bod chi'n mynd tuag at lawer o frwydrau.

Darganfyddwch beth i'w wneud pan fydd eich gŵr yn ddiog a sut y gallwch ddelio â diogi eich gŵr.

Rhowch ddiwedd ar y difrod y mae ei agwedd ddiog yn ei achosi i'ch priodas , bywydau personol, a dyfodol eich plentyn.Gwyliwch hefyd:

Rhannwch dasgau cartref

A yw'ch gŵr yn gwadu'n llwyr y ffaith ei fod yn ddiog ac nad yw'n eich helpu chi o amgylch y tŷ? Gallai hyn fod oherwydd nad oes ganddo unrhyw dasgau penodol i'w gwneud.

Am ddelio â gŵr diog, gwneud amserlen fach, a dyrannu tasgau penodol ar gyfer pob diwrnod o'r wythnos i'ch gŵr. Rhowch yr amserlen hon i fyny ar fainc y gegin lle gall ei gweld.Ysgrifennwch enw eich gŵr yn erbyn ‘Tynnu’r biniau allan’ y noson cyn i’ch cyngor dinas gasglu biniau o’r gymdogaeth.

Defnyddiwch yr amserlen hon i ddyrannu gwahanol dasgau, gan gynnwys clirio'r bwrdd, hwfro'r carpedi, clirio'r dec, tynnu'r llestri allan o'r golchwr, ac ati.Dyrannu cyfrifoldeb yn ei gwneud hi'n haws i chi ddangos i'ch gŵr diog nad yw wedi gwneud unrhyw beth mewn gwirionedd. Ni fydd yn gadael unrhyw le i ddadleuon gwirion.

Sicrhau cyfraniad cyfartal

Os yw'r ddau ohonoch yn gweithio swyddi amser llawn, nid oes unrhyw reswm pam na ddylai'ch gŵr gael cyfraniad cyfartal at dasgau cartref hefyd.

Peidiwch â rhoi’r gorau iddi ar ei berswadio i gael ei draed oddi ar fwrdd yr ystafell fyw ar ôl cinio a'ch helpu chi i glirio.

Rheswm ag ef, taflu strancio, a dadlau nes ei fod yn blaguro o'i le cyfforddus ar y soffa.

Gwnewch yn glir iawn iddo, gan fod y ddau ohonoch yn gweithio'n llawn amser, bod yn rhaid iddo eich helpu gyda choginio, glanhau, a phob tasg arall gartref.

Dyddiad dwbl gyda chwpl gweithredol

Un o'r rhai mwyaf buddion dyddio dwbl yw ei fod yn eich datgelu i weithgareddau nad ydych efallai erioed wedi meddwl eu gwneud.

Manteisiwch ar fywyd dyddio gweithredol cwpl arall trwy fynd ar ddyddiadau dwbl gyda nhw.

Gadewch i'r cwpl arall benderfynu ble rydych chi am fynd a beth rydych chi am ei wneud.

I bawb a wyddoch, efallai y byddant yn awgrymu picnics a gweithgareddau awyr agored a fydd yn gorfodi eich gŵr diog i weld yr holl hwyl yr oedd yn colli allan arni yr holl amser hwn.

Gwthiwch eich gŵr i'r gampfa

Gwthiwch eich gŵr i

Gallwch chi yrru diogi eich dyn i ffwrdd gan ddod â newid naturiol yn ei arferion a'i ffyrdd o fyw yn araf.

Y cam cyntaf i'w wneud yw sicrhau bod eich gŵr diog yn aelod o gampfa. Os nad yw erioed wedi gweithio allan o'r blaen, cofrestrwch ef gyda hyfforddwr personol am ychydig o sesiynau sylfaenol.

Bydd edrych ar gyrff bwff yn y gampfa yn fwyaf tebygol o ysgogi eich gŵr diog i golli pwysau a siapio hefyd. Bydd hyn yn sbarduno newid chwyldroadol yn ei ffordd o fyw, ei fwyta a'i arferion cysgu.

Peidiwch â beio'ch hun

Peidiwch â gwneud y camgymeriad cyffredin o dderbyn bai rhannol am ddiogi eich gŵr.

Rhaid i chi gofio bod ei agwedd ddiog yn rhywbeth y mae angen iddo ei drwsio. Nid eich bai chi yw hyn.

P'un a yw'n eich helpu gyda thasgau yn y tŷ neu'r ffaith nad yw'n dod oddi ar y soffa ac yn datrys ei faterion cyflogaeth, peidiwch â difyrru unrhyw un o honiadau eich gŵr eich bod wedi ei wneud yn ddiog.

Bydd y lleiaf o hunan-euogrwydd yn gwneud ichi deimlo mai chi sydd ar fai yn rhannol am rywbeth nad eich camgymeriad chi yn y lle cyntaf.

Anogwch ef i fynd allan

Mae cysylltu â ffrindiau i chwarae pêl ar ddiwrnodau penodol o'r wythnos yn rhywbeth y mae llawer o weithwyr proffesiynol prysur yn ei wneud.

Gallwch annog eich gŵr diog i wneud yr un peth. Gofynnwch iddo alw rhai o'i hen gyfeillion neu gyd-weithwyr a thrwsio diwrnod pan allan nhw gwrdd a saethu rhai cylchoedd.


dim rheol cyswllt

Mae'r syniad y tu ôl i wneud hyn yr un peth ag awgrymiadau eraill - cael eich gŵr diog oddi ar y soffa.

Bydd chwarae chwaraeon gyda ffrindiau hefyd yn ei gael allan o'i gragen ac yn ei helpu i ddod yr un dyn hyderus y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad â degawd yn ôl.

Ewch allan gyda'ch ffrindiau

Os yw'ch gŵr diog yn gwrthod bwcio o'i gadair soffa gyfforddus yn yr ystafell fyw, ewch allan gyda'ch ffrindiau eich hun a'u priod.

Ewch â llawer o hunluniau gyda'ch iPhone a'u dangos i'ch gŵr pan ddewch yn ôl.

Efallai y bydd gweld eich bod chi'n cael hwyl gyda phobl eraill yn goleuo gwreichionen o genfigen ynddo.

Bydd eich hubby yn teimlo ei fod yn colli allan ar rannu amseroedd da gyda chi.

Efallai y bydd yn teimlo fel mynd gyda chi y tro nesaf y byddwch chi'n mynd allan gyda'ch ffrindiau.

Cynllunio dyddiadau awyr agored hwyliog

Cynllunio dyddiadau awyr agored hwyliog

Os yw diogi eich gŵr yn gwneud i'r ddau ohonoch dreulio'ch penwythnos y tu mewn yn gwneud dim byd ond gwylio'r teledu, trowch eich cyniferydd dyddio o gwmpas dyddiadau cynllunio lle mae angen i chi gamu y tu allan i'r tŷ.

Mae cyplau sy'n chwarae gyda'i gilydd yn aros gyda'i gilydd, felly dechreuwch trwy gynllunio rhywbeth sydd o fewn parth diddordeb eich gŵr.

Er enghraifft, os yw'n hoff o chwaraeon, mynnwch docynnau i'r gêm nos Wener, felly mae'r ddau ohonoch yn cael cyfle i fynd allan a gwneud rhywbeth gyda'ch gilydd.

Gwnewch hyn yn beth rheolaidd trwy ddod o hyd i weithgareddau a fydd yn naturiol yn ei godi calon ac yn gwneud iddo edrych ymlaen at gamu allan o'r tŷ.

Unwaith y daw'n arferiad, gallwch symud ymlaen at bethau sydd o ddiddordeb i chi.

Meithrin ymwybyddiaeth ynddo

P'un a yw'n ddiogi dod o hyd i waith newydd neu ddiogi i'ch helpu gyda phethau o amgylch y tŷ, bydd ymddygiad curiad marw eich gŵr yn gosod esiampl ofnadwy i'ch plant.

Atgoffwch eich gŵr diog bod eich plant yn debygol o ddynwared ei ymddygiad pan fyddant yn tyfu i fyny.

Rhybuddiwch eich gŵr y bydd ei ffyrdd diog a churiad marw yn effeithio ar ddyfodol eich plant eich hun.

Gofynnwch iddo a yw am gario baich euogrwydd gydol oes os yw'ch plant yn tyfu i fyny i fod yn union fel ef.

Gwnewch y cymariaethau cywir

Pan fyddwch yn galaru am ddiogi eich gŵr, peidiwch â gwneud y camgymeriad o’i gymharu â dyn arall. Gall hyn arwain at ddadleuon di-ddiwedd oherwydd clywed ei gwraig ei gymharu â dyn arall yn brifo ei ego .

Yn lle, cymharwch eich hunain fel cwpl â chwpl arall.

Os ydych chi'n adnabod pâr gŵr-gwraig sydd bob amser o gwmpas y lle, cymerwch eu hesiampl a thynnu sylw'ch gŵr sut rydych chi teimlo'n drist am y sefyllfa yn eich priodas .

Peidiwch byth â dadlau o flaen eich plant

Byddwch chi'n gadael gydol oes creithiau meddyliol ym meddyliau eich plant os ydyn nhw'n eich gweld chi a'ch gŵr yn dadlau ac yn ymladd am ei ffyrdd diog.

Yn bwysicach fyth, byddwch chi'n rhoi esgusodion i'ch plant fod yn ddiog hefyd.

Er enghraifft, os byddwch yn gwylltio ar eich mab am beidio â glanhau ei ystafell wely, efallai y bydd yn ateb yn bwyllog, ‘Nid yw Dad yn ei wneud er eich bod yn gweiddi arno drwy’r amser. Yna pam ddylwn i ei wneud? ’

Osgoi gwneud datganiadau ysgubol

Fel y rhan fwyaf o faterion eraill mewn bywyd, mae eich Mae'n well delio â diogi gŵr mewn modd uniongyrchol a phenodol.

Defnyddiwch enghreifftiau penodol yn lle datganiadau annelwig ac ysgubol pan fydd gennych ddadl gydag ef am ei ymddygiad diog o amgylch y tŷ.

Dyma rai enghreifftiau.

  1. Yn lle dweud ‘Dydych chi byth yn fy helpu gyda’r llestri’ dywedwch ‘Dydd Iau oedd eich tro chi i dynnu’r llestri allan o’r golchwr, ac ni wnaethoch chi hynny. Rydych chi wedi bod yn gwneud hyn bob tro. ’
  2. Yn lle dweud ‘Nid ydym byth yn gorfod mynd allan oherwydd eich bod bob amser wedi gwirioni ar eich gêm fideo wirion’ dywedwch ‘Nid ydym wedi mynd allan ers y ddau ddydd Gwener diwethaf oherwydd eich bod yn chwarae gemau fideo. Yr un stori yw’r penwythnos hwn hefyd. ’
  3. Yn lle dweud ‘Dydych chi byth yn mynd â fi allan ar ddyddiadau rhamantus’ gofynnwch iddo ‘Pryd oedd y tro diwethaf i chi fynd â fi allan?’
  4. Yn lle dweud ‘Nid ydych wedi ymdrechu’n ddigon caled i ddod o hyd i swydd newydd,’ dywedwch ‘Rydych wedi cyflwyno dau gais swydd newydd yn unig. Nid yw hynny’n ddigon. ’