Sut i Reoli a Chysoni'ch Disgwyliadau Arian mewn Priodas

Sut i Reoli a Chysoni


theori jar ffa jeli

Yn yr Erthygl honWeithiau, pan gewch eich dal yn y corwynt o gynlluniau priodas, mis mêl a hyfrydwch llwyr o fod yn ŵr neu'n wraig, mae'n bosibl y gallai sylw i ddyfodol eich cyllid ac yn benodol eich disgwyliadau arian mewn priodas fod wedi pylu rhywfaint ( os gwnaeth erioed y blaen yn y sgwrs yn y lle cyntaf).Yn aml gellir anwybyddu, tybio a chymryd disgwyliadau arian mewn priodas. Mae adroddiadau'n awgrymu mae materion ariannol yn gyfrifol am 22% o'r holl ysgariadau, sy'n golygu mai hwn yw'r trydydd prif achos ysgariad. Mae peidio â thueddu at eich disgwyliadau arian mewn priodas yn risg enfawr gyda chanlyniadau nad ydych chi eisiau gamblo arnyn nhw.

Pan fyddwch chi'n briod, rydych chi mewn partneriaeth, yn gweithio tuag at rannu nodau mewn bywyd. Bydd peth ohono'n cynnwys arian. Felly cyn i chi gael eich hun yn dadlau neu'n teimlo'n rhwystredig gydag agwedd ac ymddygiad eich partner tuag at arian, mae'n gwneud synnwyr asesu disgwyliadau arian eich hun a'ch priod mewn priodas.Bydd cymryd amser i ddeall eich disgwyliadau arian mewn priodas yn lleddfu problemau posibl fel teimlo eich bod yn cael eich rheoli, dod yn bryderus am ddyledion eich partner neu ymddygiadau prynu, neu deimladau o euogrwydd pan fyddwch yn gwario. Gall hefyd annog gwell cyfathrebu, trafodaethau a thrafodaethau am eich cynlluniau bywyd yn y dyfodol, ac os gwnewch ymdrech, bydd yn dod â chi'n agosach at eich gilydd fel cwpl wrth i chi ddysgu gweithio gyda'ch gilydd i greu a gweithredu'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Dyma ychydig o feysydd y gallech chi ganolbwyntio arnyn nhw er mwyn i chi allu dileu'r straen posib sy'n digwydd dros ddisgwyliadau arian mewn priodas.

1.Dechreuwch fel rydych chi'n bwriadu mynd ymlaen

Un o'r camgymeriadau mwyaf y mae llawer o gyplau yn ei wneud yw eu bod yn gwario llawer gormod o arian ar ddiwrnod eu priodas. Dyma un disgwyliad arian mewn priodas a all sefydlu cwpl ar gyfer heriau ariannol o'r cychwyn cyntaf.Wrth i chi gychwyn allan, mae yna lawer mwy o ffyrdd defnyddiol y gallech chi ddefnyddio'ch arian i adeiladu bywyd gwell i chi'ch hun ac i roi'r dechrau gorau posib i chi'ch hun. Mae'n gwneud llawer mwy o synnwyr osgoi'r pwll arian hwn a gosod cyllideb eich priodas yn llawer is nag y gallwch ei fforddio, wedi'r cyfan, dim ond diwrnod ydyw. Mae eich priodas am oes!

Mae hefyd yn syniad gwael cronni dyled cardiau credyd ar gyfer priodas yn unig er mwyn treulio dechrau eich bywyd priodasol yn ceisio ad-dalu'r ddyled.

Mae yna ddigon o ffyrdd i fwynhau diwrnod priodas am bris is a all fod mor brydferth a chofiadwy ag un sydd wedi costio gwerth pum mlynedd o ryddid ariannol i chi!

Dechreuwch fel rydych chi

2. Datgeliad llawn

Mae gan ddigon ohonom sgerbydau ariannol yn ein cwpwrdd, ac er nad yw trafod ein sefyllfaoedd ariannol gyda'n priod yn brofiad hwyliog - mae'n un angenrheidiol. Os yw'ch disgwyliadau arian mewn priodas yn tybio y gallwch chi gadw'ch cyfrinachau ariannol i chi'ch hun ar ôl priodi, efallai y bydd angen i chi feddwl eto oherwydd byddwch chi'n cymryd risgiau enfawr ar eich priodas.

Mae cymryd amser i ddeall a derbyn sefyllfa arian a meddylfryd eich gilydd yn golygu y byddwch chi'n gallu gwybod ble mae'r cychwyn wrth greu cynllun gweithredu clir ar gyfer sut y byddwch chi'n cyrraedd eich nodau yn eich bywyd gyda'ch gilydd.


cyngor perthynas hoyw

Heb ddatgeliad llawn, byddwch yn cerdded i mewn i broblemau, neu bydd gennych rywfaint o esboniad i'w wneud ar ryw adeg yn y dyfodol, a fydd, heb os, yn arwain at lefelau ymddiriedaeth is yn eich perthynas ag arian.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn onest am eich dyledion, arferion gwario, vices, sbardunau pryder a'ch disgwyliadau a'ch patrymau o amgylch arian fel y gallwch greu sylfaen gadarn ar gyfer eich cyllid yn y dyfodol.

3. Alinio'ch disgwyliadau gyda'r un nod

Wrth i chi fyw eich bywyd gyda'ch gilydd bydd gennych nodau a disgwyliadau ariannol yr ydych am weithio tuag atynt, efallai ei fod yn dŷ mwy, yn wyliau, yn paratoi ar gyfer teulu, yn clirio dyled neu'n cynllunio ymddeol, beth bynnag ydyw, bydd mwy nod. Ond y broblem yw y gallai fod gan y ddau briod ddisgwyliadau hollol wahanol o ran pa benderfyniadau ariannol mawr maen nhw am eu gwneud. Felly mae'n hanfodol eich bod chi'n trafod eich nodau a'ch dyheadau ariannol ac yna mae'r ddau ohonoch chi fel cwpl yn cytuno ar ba nodau ariannol rydych chi am weithio tuag atynt. Fel hyn, gellir buddsoddi'ch dau mewn chwarae eich rhan wrth weithio tuag at eich nod. Mae cytgord mewn priodas a chyllid a'u nodau priodol yn hanfodol ar gyfer heddwch a hapusrwydd mewn perthynas.


priodas tîm

Ond dim ond y cam cyntaf yw gweithio allan eich nodau, nesaf bydd angen i chi wneud trefniant i gadw llygad ar eich gilydd i asesu a yw'r ddau ohonoch eisiau'r nod hwn o hyd, sut rydych chi wedi symud ymlaen tuag at eich nodau, a pha newidiadau y gallech chi eu gwneud. hoffi gwneud. Heb wirio i mewn, o leiaf unwaith y flwyddyn, byddwch yn anghofio amdano cyn bo hir ac o bosibl yn gwyro oddi wrth eich nodau ariannol pwysig.

4. Gosodwch eich cyllidebau

Mae'n hanfodol gosod cyllidebau cartref a phersonol fel y gallwch chi gyflawni'ch nodau ariannol, ac mae'r ddau'n teimlo eich bod chi'n cyfrannu tuag at y nod (hyd yn oed os mai dim ond un person sy'n cynhyrchu incwm). Fel hyn, ni fydd eich bil bwyd yn dechrau cynyddu er hwylustod, byddwch yn diffodd goleuadau, neu'n cyfuno negeseuon yn un siwrnai i arbed tanwydd, a bydd pob un ohonynt yn cyfrannu tuag at gynnal eich cyllideb.

Bydd cael cyllideb bersonol gytûn hefyd yn helpu nid yn unig wrth reoli eich cyllid ond hefyd yn atal y naill briod rhag teimlo'n euog am wario, neu gael ei gyfyngu rhag prynu rhywbeth y maen nhw ei eisiau neu ei angen, bydd yn dileu unrhyw broblemau neu ddadleuon hefyd.

Dilynwch yr awgrymiadau rheoli arian hyn ar gyfer priodas lwyddiannus. Nid arian yw'r unig ffactor sy'n cadw cwpl yn hapus, fodd bynnag, gall rheoli arian yn wael arwain at wrthdaro a chwalu cyfathrebu priodasol. Mae priodas a chyllid yn mynd law yn llaw ac mae'n bwysig rheoli ac alinio disgwyliadau arian mewn priodas.