Faint o ddrwgdeimlad sydd gennych chi tuag at eich partner?

Faint o ddrwgdeimlad sydd gennych chi tuag at eich partner

Sut y gall fod i'r mwyafrif o bobl, fod mwy o ymddiriedaeth, gofal a hunan-ddatgeliad yn eu perthynas ar ôl dau fis o ddyddio nag ar ôl ugain mlynedd o briodas? Dylai fod lefel ddyfnach o gariad, agosatrwydd, a chysylltiad emosiynol ar ôl ugain mlynedd; o leiaf dyna beth fyddai rhesymeg yn ei bennu.Rwyf wedi bod yn gynghorydd priodas llwyddiannus ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Yn wahanol i'r mwyafrif o therapyddion sy'n canolbwyntio ar helpu cyplau i wella eu sgiliau cyfathrebu neu eu helpu i ddatrys y materion cudd a'r drwgdeimlad mewn priodas sydd wedi dod â nhw i therapi, rwy'n cymryd agwedd ddramatig wahanol at gwnsela cyplau.Yr hyn a ddarganfyddais yw hyn: Os oes gan gwpl broblem, (h.y. arian, magu plant, tasgau, ac ati) ac mae ganddynt y gallu i drafod eu problemau, goddef anghysur dadl, ac yn y pen draw aros yn y “cylch bocsio ”Yn ddigon hir, maen nhw'n tueddu i ddatrys eu gwahaniaethau. Mae fel bod y mater sy'n achosi drwgdeimlad mewn priodas yn diflannu. Y cyplau hyn yw'r rhai sy'n gallu dweud “rydych chi yma, rydw i yma, gadewch i ni gyfaddawdu neu drafod ennill-ennill.

Fodd bynnag, os na all y cwpl wneud hyn, os na allant ddatrys eu gwahaniaethau, os bydd yr emosiynau'n mynd yn rhy anghyffyrddus neu os yw'r ddadl yn cael ei “dadreilio” yna nid yw'r mater byth yn cael ei ddatrys ac mae'r drwgdeimlad mewn priodas yn plagio'r hapusrwydd perthynas. .Pa fath o bethau sy'n dileu dadl?

Mae'n wahanol i bob cwpl. Felly, beth sy'n achosi drwgdeimlad mewn priodas?


cariad yn greek

Mae'n debyg mai'r pum ymddygiad mwyaf cyffredin yw; gweiddi, galw enwau, torri ar draws, codi materion o'r gorffennol a mynd yn amddiffynnol (sy'n golygu “wel rydych chi'n gwneud hyn”). Os na chaiff y mater ei ddatrys a'u bod yn cerdded i ffwrdd, mae'r materion hyn yn parhau i fod yn glwyf agored. Ac os nad ydyn nhw'n datrys y broblem, beth sy'n digwydd iddi? Mae'n arwain at ddrwgdeimlad tuag at ŵr neu wraig mewn perthynas.

Mae'r cwpl yn ffigurol yn agor drws yr islawr a'i gicio i lawr yn yr islawr. Mae bellach i lawr yn yr islawr gyda blynyddoedd o faterion eraill heb eu datrys. Mae'r materion hyn dros amser yn cronni ac yn cael popeth yn ffynci ac yn ddrewllyd. Mae'r arogl hwnnw'n ddrwgdeimlad yn y briodas.Mae lefelau uchel o ddrwgdeimlad mewn priodas yn cychwyn adwaith cadwyn mewn perthynas

Wrth i lefelau drwgdeimlad mewn priodas dyfu, mae lefel agosatrwydd, neu allu unigolyn i agor a datgelu beth sy'n digwydd yn ei fyd mewnol yn gostwng. Wrth i'r drwgdeimlad ddechrau cronni mewn perthynas, mae'r cwpl yn dechrau tyfu'n fwy a mwy dieithrio oddi wrth ei gilydd yn raddol.

Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r chwerthin, cellwair, pryfocio, siarad a rhyw yn dechrau sychu. Yn aml dyma'r union bethau a barodd i'r cwpl syrthio mewn cariad yn y lle cyntaf. Ar yr adeg hon mae gwragedd yn dechrau teimlo drwgdeimlad tuag at y gŵr ac i'r gwrthwyneb.

Ar y pwynt hwn mewn perthynas, mae'r rhan fwyaf o unigolion yn dechrau canolbwyntio ar y pethau yn eu bywydau sy'n rhoi boddhad iddynt ac sy'n gwneud iddynt deimlo'n llwyddiannus, (h.y. canolbwyntio ar y plant, gyrfa rhywun, siopa neu hobïau eraill).

Maent yn dechrau tyfu ar wahân i'w gilydd yn emosiynol yn hytrach na thyfu'n agosach. Yr hyn y mae llawer o gyplau yn ei adrodd wrthyf yw bod eu perthnasoedd wedi dod yn llonydd, fel pe baent yn gyd-letywyr yn lle cariadon. Mae'r cwpl yn colli gobaith bod ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i ddod o hyd i hapusrwydd priodasol. Pan fydd cyplau yn teimlo eu bod wedi'u dieithrio yn emosiynol, maent yn agored i gael eu cipio.

Gan nad oes llawer o agosatrwydd corfforol yn y berthynas, dyma'r pwynt lle mae gan lawer o'm cleientiaid naill ai berthynas emosiynol neu rywiol. Er y gallwch gael eich hudo gan bethau eraill gan gynnwys gyrfaoedd, porn, alcohol neu siopa.

Mae'r drwgdeimlad cynyddol hwn mewn priodas nid yn unig yn achosi newid yn y modd y mae pob un ohonynt yn trin ei gilydd, ond mae hefyd yn cael effaith ar ba mor gysylltiedig y maent yn teimlo â'i gilydd. Wrth i'r drwgdeimlad hwn dyfu, daw ei natur yn beth rwy'n ei alw'n Dynamig Gresynu.

Resentment Dynamic

Mae deinameg drwgdeimlad yn droell ar i lawr yn lefel boddhad, hapusrwydd a chysylltiad cwpl. Mewn perthynas nodweddiadol, mae yna bethau y byddaf yn eu gwneud i chi pan fyddwn wedi ein cysylltu'n emosiynol na fyddaf yn eu gwneud i chi pan fyddwn wedi ein datgysylltu'n emosiynol (mêl, dyma'ch coffi).

Mae yna hefyd ffyrdd yr wyf yn siarad â chi pan fyddwn yn dod ymlaen nad wyf yn eu defnyddio pan fyddwn yn cael ein datgysylltu. Mewn deinameg drwgdeimlad, mae'r ymddygiadau hyn ar ein rhan yn arwain at deimladau o ddrwgdeimlad a newidiadau bach yn y ffordd yr ydym yn teimlo am ein ffrindiau. Mae'r rhain, yn eu tro, yn arwain at newidiadau yn y ffordd rydyn ni'n meddwl amdanyn nhw, ac yn y pen draw at newidiadau bach yn y ffordd rydyn ni'n eu trin o amgylch y tŷ.

Mae'r newidiadau hyn yn y ffordd yr ydym yn eu trin yn effeithio ar y ffordd y maent yn ein dirnad, ac maent yn eu tro yn ein trin yn wahanol. Y gwir amdani yw bod yna bethau y byddwn ni'n eu gwneud i'n ffrindiau pan rydyn ni'n dod ymlaen na fyddwn ni'n eu gwneud iddyn nhw pan rydyn ni'n teimlo'n ddieithrio. Mae'r troell hon yn parhau nes bod newidiadau bach wedi newid gwir natur y berthynas, gan greu cysgod o berthynas gariadus a oedd unwaith yn fywiog.

Resentment Dynamic

Felly, sut i drwsio drwgdeimlad mewn priodas? Yn hytrach na chanolbwyntio ar wella sgiliau cyfathrebu neu helpu cwpl i ddatrys problem benodol, y peth cyntaf rwy'n ei wneud yw canolbwyntio ar helpu cyplau i ddeall y drwgdeimlad mewn priodas y mae pob un yn ei deimlo a pha ymddygiadau a greodd y teimladau hyn i ddechrau.

Y ffordd yr wyf yn pennu graddfa'r dicter a'r drwgdeimlad mewn priodas a'r hyn y mae ein partner yn ei wneud sy'n cynhyrchu'r drwgdeimlad hwnnw yw eu cael i gwblhau Graddfa Sgorio drwgdeimlad Dorman.

Graddfa Sgorio drwgdeimlad Dorman

5 = drwgdeimlad eithafol, dicter neu rwystredigaeth bron yn gyson

4 = Meddyliau digywilydd bron bob dydd

3 = drwgdeimlad cymedrol

2 = Rhwystredigaeth neu ddrwgdeimlad achlysurol

1 = Y drwgdeimlad lleiaf

0 = Dim drwgdeimlad

1. Gweithio gormod o oriau, gormod o ffocws ar faterion yn ymwneud â gwaith (hyd yn oed pan gartref).

2. Gormod o ffocws ar ffrindiau.

3. Dim digon o agosatrwydd corfforol.

4. Gormod o ffocws ar chwaraeon neu hobïau fel______________.

5. Gormod o ffocws ar y plant.

6. Dim digon o sylw.

7. Wedi'i drin mewn modd amharchus.

8. Pwysau i berfformio'n rhywiol.


sut i gadw eich gŵr rhag twyllo ar chi

9. Bob amser yn ddig, materion rheoli tymer.

10. Problemau rheoli arian, gwario arian “nid oes gennym ni.”

11. Problemau magu plant, anghytuno ynghylch arddulliau magu plant.

12. Diffyg agosatrwydd (h.y., dim diddordeb mewn siarad, “Nid wyf yn teimlo cysylltiad emosiynol â chi.”).

113. Caethiwed i gamblo, pornograffi, bwyta, neu ___________.

114. Diffyg ymddiriedaeth, gorwedd.

15. anffyddlondeb neu berthynas.

16. Gwneud penderfyniadau yn unochrog / Peidio â gwneud penderfyniadau fel cwpl.

17. Anallu i ddatrys gwahaniaethau, diffyg sgiliau datrys gwrthdaro.

18. Dosbarthiad annheg o dasgau neu waith o amgylch y tŷ.


ennill y ddalfa plentyn

19. “Rwy’n teimlo fy mod wedi fy mradychu oherwydd pan briodon ni, roeddwn i’n meddwl y byddai’n wahanol.”

20. Trin neu reoli (h.y. rhaid i bethau fod, “eu ffordd.”)

21. ‘Bitching’, swnian, ailddatgan pethau sawl gwaith.

22. Chwarae gêm.

23. Peidiwch byth â dweud beth maen nhw ei eisiau mewn gwirionedd (“Mae'n rhaid i mi ddyfalu beth rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd neu beth sy'n bygio

ti. ”).

24. Rhy oddefol (“Rhaid i mi wneud yr holl benderfyniadau”) neu'n rhy bendant (“mae'n rhaid iddyn nhw wisgo'r

pants. ”).

Cyfanswm Pwyntiau

Mae gen i gyfanswm ar ddiwedd y golofn, ond mae hynny am resymau cymharu yn unig. Mae hyn yn golygu, os cymerir sawl wythnos ar wahân, bod gostyngiad yn aml yn y drwgdeimlad mewn priodas sydd gan berson.

Y gwir, fodd bynnag, yw y gallai hyd yn oed un mater sy'n cynhyrchu “5” fod yn ddigon i achosi datgysylltiad emosiynol. Mae llawer o fy nghyplau yn hoffi fy Graddfa Sgorio drwgdeimlad oherwydd ei fod yn rhoi ffocws i'r broblem. Fel rheol, byddaf yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng y gŵr a’r wraig yn siarad am y “4’s a 5’s” sydd wedi’u nodi.

Felly, cymerwch y prawf. Os gwelwch fod gennych ychydig o ddau ac ambell un, mae'n debyg y byddai hynny'n cael ei ystyried yn normal. Fodd bynnag, os byddwch chi'n cael eich hun gyda nifer o bedwar neu bump ar eich Graddfa Sgorio drwgdeimlad a allai ddynodi problem fwy sylweddol ac efallai y bydd angen i chi gysylltu â therapydd a mynd i'r afael â'r broblem cyn iddi dyfu i fod yn broblem fwy sylweddol a drwgdeimlad anghynhwysol yn y priodas.