Sut i Arbed Priodas Gwenwynig: Dos a Don’t

Sut i Arbed Priodas Gwenwynig: Dos a Don

Yn yr Erthygl hon

Nid oes unrhyw un yn mwynhau byw mewn priodas wenwynig, ydyn nhw? Efallai y bydd cwpl mewn priodas wenwynig yn caru eu partner neu eu priod ac yn ei chael hi'n anodd eu gadael er bod y berthynas yn wenwynig. Efallai y bydd cyplau eraill eisiau sefyll wrth eu haddunedau. Ond bydd y profiad o aros mewn priodas wenwynig am weddill amser heb newid unrhyw beth yn dinistrio enaid, yn flinedig, yn ddinistriol ac yn afiach i'ch iechyd a'ch lles ond nid yn unig i chi, ond i'ch priod hefyd.Felly does fawr o syndod pan fydd llawer o bobl yn cael eu hunain yn gofyn y cwestiwn; a ellir achub priodas wenwynig byth?

Gellir arbed priodasau gwenwynig

Mae'n bosib arbed a priodas wenwynig , a gallant hefyd fod yn werth eu harbed ond nid heb lawer o ymdrech ac ymrwymiad gan y ddau briod!

Mae nifer yr ymdrechion sydd eu hangen i achub priodas wenwynig yn enfawr ond, os ydych chi wedi penderfynu bod eich priodas yn werth ei chynilo yna mae'n bendant yn werth chweil.

Sy'n ein harwain at y pwynt nesaf - ni ddylid arbed pob priodas wenwynig.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas

Pan na ddylid arbed priodas wenwynig

Mae yna nifer o amodau neu enghreifftiau o briodas wenwynig a fydd naill ai'n gofyn ichi adael er eich diogelwch eich hun neu er diogelwch eich plant.

A bydd priodasau gwenwynig hefyd y gallai fod angen i chi eu gadael er mwyn eich pwyll.

Y rheswm olaf pam na ddylid achub priodas wenwynig yw os nad yw’r ddau briod i gyd yn rhan o’r ymdrechion sydd eu hangen i droi eu priodas wenwynig yn briodas iach, gariadus sydd ynghlwm yn ddiogel, yna ni fydd yn gweithio chwaith.

Bydd yn gofyn am ymrwymiad y ddau briod i gyflawni'r swydd hon!

Dyma ychydig o enghreifftiau o bryd na ddylid achub priodas wenwynig;

  1. Os ydych mewn perygl corfforol.
  2. Os ydych chi'n ofni y gallech chi achosi niwed corfforol i'ch priod.
  3. Os nad yw'ch priod eisiau newid.
  4. Os yw'ch priodas wenwynig yn brifo'ch plant yn gorfforol.
  5. Os yw'ch gwrthdaro yn brifo'ch plant yn emosiynol ac nad ydych chi neu'ch priod eisiau gwneud y newidiadau angenrheidiol.
  6. Os ydych chi'n cwestiynu eich pwyll oherwydd eich priodas wenwynig.
  7. Os ydych chi neu'ch priod wedi penderfynu nad ydych chi am atgyweirio'r briodas ac yn lle hynny eisiau gadael.

Os ydych chi i gyd yn dda gyda'r materion hyn, yna mae siawns y gallech chi ddechrau achub eich priodas wenwynig. Ac os yw'r ddau ohonoch wedi ymrwymo i wneud y newidiadau sy'n ofynnol, mae'n gwbl bosibl y gellir arbed eich priodas wenwynig dim ond oherwydd bod gan y mwyafrif o faterion eraill y potensial i gael eu trin. Hyd yn oed os ydych chi wedi profi, dicter, anffyddlondeb, dirmyg, dadlau'n aml, cyfathrebu gwael , galar, bai, gelyniaeth neu ddiffyg cariad.

Ond er mwyn cyflawni hyn mae'n golygu maddau, gadael fynd , cysoni’r gorffennol, siarad am faterion, dysgu sut i gyfathrebu a sut i drin gwrthdaro a hefyd dysgu sut i barchu a charu ei gilydd, hyd yn oed pan fydd tymer yn fflachio.

Weithiau mae angen i un priod arwain y ffordd

Weithiau mae angen i un priod arwain y ffordd

Mewn rhai sefyllfaoedd, er mwyn achub eich priodas wenwynig, efallai mai dim ond un priod sy'n ysgogi'r newidiadau mawr eu hangen. Ac efallai y bydd angen i'r priod ysgogol hefyd fod yr un sydd yn dal y ffiniau ac yn arwain y ffordd gan ysbrydoli'r priod arall i ddilyn.

Felly, os ydych chi'n barod i achub eich priodas wenwynig mae'n bryd dechrau camu i fyny a dod yn briod y byddech chi pe byddech chi mewn a perthynas iach . Mae hyn yn golygu dechrau gollwng eich ffyrdd dirmygus a'ch adweithiau gwenwynig hyd yn oed pan fyddai mor hawdd peidio.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddatblygu cwpl o sgiliau pwysig o'r cychwyn cyntaf.

Sut i ysbrydoli'r newid yn eich priodas wenwynig

Cam 1: Gwiriwch gyda chi'ch hun yn aml cyn gweithredu i atal adwaith negyddol

Mae'n cymryd ymdrech ac ymarfer i stopio a meddwl cyn i chi ymateb, heb sôn am hunan-ataliaeth! Ond os ydych chi'n gweithio ar hyn yn gyson, byddwch chi'n synnu pa mor gyflym mae'ch meddwl a'ch ffisioleg yn cefnogi'ch penderfyniad i newid eich ymatebion.

Cadarn, ar y dechrau pan fydd eich priod yn sbarduno'ch adweithiau gwenwynig bydd yn hynod anodd peidio ag ymateb (ac rydym yn cydnabod mai hon yw rhan fwyaf heriol y strategaeth hon) ond, hyd yn oed os ydych chi'n arafu'ch hun am eiliad, ac yn cymryd ymateb ychydig yn wahanol, yna rydych chi'n dechrau hyfforddi'ch ymatebion i ffyrdd gwell.

Bydd eich ymdrechion yn cael eu gwobrwyo ac ni fydd eich gweithredoedd yn cael eu colli ar eich priod, hyd yn oed y rhai lleiaf.

Efallai y bydd eich priod yn cael eich swyno, neu hyd yn oed yn ddiolchgar eich bod wedi atal eu ymddygiad gwenwynig rhag gwaethygu.

Os dychmygwch wella a gwella'r strategaeth hon a sut y gall hyd yn oed y newid lleiaf yn eich ymateb greu gwahaniaeth enfawr gallwch ddechrau gweld sut mae'r dull hwn o'ch helpu i achub eich priodas wenwynig yn hanfodol ac yn hynod bwerus.

Cam 2: Canolbwyntiwch ar fod y fersiwn orau ohonoch chi

Er gwaethaf eich datrysiad cryfaf, bydd eich priod yn eich sbarduno, ac efallai y byddwch yn dal i'w sbarduno - yn enwedig os oes llawer o ddŵr o dan y bont yn eich perthynas.

Ond, os ydych chi'n canolbwyntio'n llwyr ar fod y fersiwn orau ohonoch chi - hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo eich bod chi erioed wedi profi'r fersiwn honno ohonoch chi.

Bydd y dull hwn yn eich helpu i leihau eich ymddygiad gwenwynig a chymryd y ffordd fawr pan fyddwch chi'n profi ymddygiad gwenwynig eich priod. Bydd yn eich cefnogi gyda'ch strategaeth gyntaf (i newid eich ymatebion) a gall fod yn hynod bwerus wrth beri i'ch priod fod eisiau bod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain hefyd (hyd yn oed os nad ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli beth maen nhw'n ei wneud!).

Ewch â chi

Os ydych wedi penderfynu bod eich priodas wenwynig yn un y gellir ei hachub, ac yn werth ei harbed, yna'r cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddechrau ar eich ffordd i adferiad yw dilyn y camau hyn, i ddechrau. Ac os gallwch chi eu dysgu i'ch priod, mewn dim o amser, byddwch chi wedi troi cornel gadarnhaol yn eich priodas.

Mewn rhai priodasau, efallai mai'r strategaethau uchod fydd y cyfan sydd ei angen arnoch i droi eich priodas yn wenwynig i fod yn iach. Ac mewn eraill, efallai y bydd materion sylfaenol y bydd angen i chi fynd i'r afael â nhw. Gallai materion o'r fath ddeillio naill ai o'ch plentyndod neu o'ch perthynas y mae angen gweithio drwyddi. Mae yna ddigon o gyngor i'w gael ar-lein ac ar ein gwefan i'ch helpu chi gyda hynny, a dyma'r pwynt hefyd lle y byddech chi'n ystyried gweithio gyda chynghorydd priodas i'ch helpu chi i wella'r gorffennol a rhoi mwy o gyfle i chi fwynhau'r gorau o ei gilydd am flynyddoedd i ddod.

Ranna ’: