Arwyddion anffyddlondeb gŵr: Sut i wybod a yw'ch dyn yn twyllo

Arwyddion anffyddlondeb gwr

Yn yr Erthygl honYdych chi'n amau ​​bod eich gŵr yn anffyddlon i chi? Ydych chi'n digwydd gweld unrhyw arwyddion anffyddlondeb gŵr yn hwyr?Mae twyllo yn brifo ac yn niweidiol i briodas. Gall y weithred o frad agos-atoch mewn priodas gymryd degawdau i wella ohoni os byddwch chi'n dewis aros gyda'ch gilydd o gwbl.

Os yw'ch calon yn dweud wrthych fod eich gŵr yn anffyddlon, dylech ddechrau gwrando. Byddwch chi hefyd eisiau dysgu am arwyddion anffyddlondeb gŵr a beth i'w wneud yn eu cylch.Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid yw pob dyn yn dwyllwyr. Os ydych chi'n amau ​​bod eich dyn yn anffyddlon, peidiwch ag ildio i genfigen ddi-sail.

Felly, ydy e'n twyllo? A, sut i ddweud a yw'n twyllo?

Wel, dyma’r arwyddion anffyddlondeb gŵr safonol i gadw llygad amdanynt cyn wynebu eich partner.Mae ganddo amserlen wahanol

Ar ôl bod gyda'ch gilydd ers cryn amser bellach, rydych chi'n adnabod trefn eich gŵr. Rydych chi'n gwybod pan fydd wedi blino, yn hapus, yn gyffrous, a beth yw ei batrymau.

Os byddwch chi'n sylwi ar newid amlwg yn ei ymddygiad bob dydd heb unrhyw reswm go iawn y tu ôl i t (fel trafferthion gyda'i deulu, ffrindiau, neu waith), yna gallai'r rhain fod yn arwyddion ei fod yn twyllo.

A dyma'r arwyddion anffyddlondeb gŵr, yn enwedig os nad oes ganddo esboniad am y newid hwn mewn ymddygiad!

Mae eisiau mwy o amser ar ei ben ei hun

Mae eisiau mwy o amser ar ei ben ei hun

Un o arwyddion anffyddlondeb y gŵr mawr yw ei fod eisiau mwy o amser ar ei ben ei hun. Mae hyn yn arbennig o drafferthus os ydych chi'n byw gyda'ch gilydd.

Er bod angen amser arnom ni i gyd i ymarfer ein hobïau, myfyrio a bod gyda ffrindiau, gall treulio gormod o amser ar wahân i'ch ffrind fod yn niweidiol i'ch perthynas. Os yw hyn allan o'r ymddygiad arferol iddo, ystyriwch hyn fel arwydd o ŵr sy'n twyllo.


cam-gyfathrebu mewn perthnasoedd

Os nad yw'ch gŵr yn gofyn ar lafar am fwy o amser i ffwrdd neu gwneud mwy o gynlluniau gyda “ffrindiau,” efallai y byddwch yn sylwi mae'n diflannu'n amlach . Efallai y bydd ei deithiau ystafell ymolchi yn mynd yn hirach, mae'n treulio mwy o amser yn y gwaith, neu mae'n mynd ar “yrru” hir neu jogs.

Newid mewn arddull neu ddewis rhywiol

Gall newid mewn archwaeth rywiol fynd un ffordd neu'r llall os yw'ch gŵr yn cael perthynas. Mae rhai dynion yn profi rhuthr o testosteron tra eu bod yn cael materion, gan arwain at fwy o ysfa rywiol, gyda chi a'r person arall.

Efallai y bydd dynion eraill yn dangos diffyg diddordeb mewn cael rhyw gyda chi oherwydd euogrwydd, neu dim ond oherwydd ei fod wedi ei swyno gyda rhywun arall.

Beth bynnag fo'i ymateb, os byddwch chi'n sylwi ar newid difrifol mewn archwaeth neu arddull rywiol yn ystod rhyw, dylech chi gadw'ch llygaid yn plicio am arwyddion corfforol eraill mae'n twyllo.


bydd hi'n twyllo

Mae ei gell dan glo

Efallai nad ydych wedi “ysbio” ar eich gŵr trwy wirio ei ffôn, ond od ydych chi fwy na thebyg wedi chwarae ar ei ffôn un tro neu'r llall.

Felly, sut i wybod ei fod yn twyllo?

Os yw'r ddau ohonoch wedi cael polisi agored gyda'ch dyfeisiau ac erbyn hyn mae'n ymddangos ei fod yn dychwelyd ar y fargen, yna efallai y bydd trafferth ar droed.

Os yw’n cymryd galwadau ffôn yn breifat ac nad yw bellach yn gyffyrddus â chi yn gwirio ei destunau, lluniau, neu gyfryngau cymdeithasol ar ei ddyfeisiau, mae posibilrwydd cryf ei fod yn gwneud rhywbeth na fyddech yn ei gymeradwyo.

Gwyliwch am yr arwyddion anffyddlondeb gŵr hyn, a chewch ddigon o broflenni cyn rhuthro i unrhyw gasgliad.

Mae'n profi hwyliau ansad

Ef

Hyd yn oed ar yr awgrym lleiaf eich bod chi eisiau esboniad am ei ymddygiad neu ble, mae'n bachu arnoch chi, ac yn sydyn, rydych chi'n dadlau am y pethau lleiaf.

Pan fydd dynion dan bwysau neu'n profi euogrwydd, gallant ddewis ymladd â chi am ddim rheswm o gwbl. Mae hyn hefyd yn arwydd ei fod wedi gwylltio gyda chi, o bosib oherwydd bod ei serchiadau yn cael eu dangos ar rywun arall.

Ar y llaw arall, os yw'ch gŵr yn rhy braf allan o'r glas, efallai eich bod chi'n profi ochr wahanol i'w gydwybod euog.

Yn y naill achos neu'r llall, mae angen i chi fod yn wyliadwrus. Wedi'r cyfan, dyma'r arwyddion posib, ac mae'ch gŵr yn cael perthynas.

Mae ei wariant wedi newid

A ydych wedi sylwi ar ostyngiad mewn cronfeydd, mor hwyr? Os yw'ch gŵr yn gweld rhywun arall, efallai ei fod yn cael cawod i'r person gyda phrydau bwyd, anrhegion, treuliau gwesty a digwyddiadau.

Felly, sut i ddarganfod a yw'n twyllo?

Os na all eich gŵr nodi i ble mae swm X o arian wedi mynd, gallai hynny fod oherwydd ei fod wedi ei roi i rywun arall.

Hefyd, gwyliwch y fideo canlynol ar ailfeddwl anffyddlondeb i gael mewnwelediadau dyfnach i'r emosiynau cymhleth.


syniadau diwrnod mamau ar gyfer gwraig

Ni all gadw golwg ar fanylion

Un o arwyddion anffyddlondeb gŵr amlwg yw pan na all ymddangos ei fod yn cadw golwg ar ei gelwyddau mwyach. Dywedodd wrthych ei fod yn mynd i'r siop i nôl rhai bwydydd ond mae'n dod yn ôl heb ddim.

Y diwrnod o'r blaen dywedodd ei fod yn treulio amser gyda ffrind, ond yn ddiweddarach mae'n dweud nad yw wedi gweld y ffrind hwnnw am byth.

Enghraifft arall o arwyddion anffyddlondeb gŵr yw- os yw'n dechrau cofio pethau'n anghywir. Os yw'n twyllo, bydd yn dechrau cymysgu digwyddiadau ac amserlenni rhyngoch chi a'i gariad.

Ydy e'n chwilota am ffilm ddoniol y gwnaethoch chi “wylio gyda'ch gilydd” pan wyddoch yn sicr nad oeddech chi yn y theatr gydag ef? A yw’n gofyn ichi am apwyntiad meddyg neu ddioddefaint gwaith nad yw’n berthnasol i chi?

Cadwch eich clustiau'n drech, oherwydd dyma rai o'r arwyddion anffyddlondeb nodweddiadol mewn dyn.

Yn gorwedd yn cronni, ac yn syml, ni all rhai dynion gadw golwg ar y: pwy, beth, pryd, ble, a ffug sut. Os na all eich gŵr roi gwybod i chi gyda sicrwydd ble yr oedd neu beth yr oedd yn ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf, gallai hynny fod oherwydd ei fod yn treulio ei amser gyda rhywun arall.

Mae'n cymryd gofal da ohono'i hun

Pan mae senglau yn edrych i ddenu ffrind, maen nhw'n naturiol yn rhoi ychydig mwy o ymdrech i'w gwedd. Mae'n debyg ichi sylwi ar hyn gyda'ch gŵr pan ddechreuoch chi ddyddio am y tro cyntaf. Fodd bynnag, ar ôl peth amser, tyfodd y ddau ohonoch yn gyffyrddus â'ch gilydd a rhoi'r gorau i geisio mor galed.

Os yw'ch gŵr yn edrych i ddenu rhywun newydd, efallai y gwelwch ei fod yn mynd i'r gampfa yn amlach, wedi newid ei osgo, wedi colli pwysau, ac wedi ymrwymo i fwyta'n well. Er nad yw dod yn iach yn ei hanfod yn golygu ei fod yn twyllo, yn anffodus mae'n un o arwyddion anffyddlondeb gŵr cyffredin.

Waeth pa mor hir neu fyr o amser rydych chi wedi bod yn briod, mae twyllo yn brofiad poenus a all fod yn creithio yn emosiynol. Er bod eithriadau i'r rheolau bob amser, a fydd yr arwyddion anffyddlondeb hyn yn agor eich llygaid i bopeth sy'n digwydd yn eich priodas.

Ond ydy, mae'r rhain i gyd yn arwyddion anffyddlondeb gŵr awgrymog a welwyd yn gyffredin mewn sawl achos anffyddlondeb. Wrth ichi fynd ar y genhadaeth o edrych am yr arwyddion anffyddlondeb gŵr hyn yn eich achos chi, peidiwch â mynd yn baranoiaidd yn ei gylch.

Gallai eich gŵr fod yn dangos unrhyw un o'r arwyddion hyn am resymau posibl eraill hefyd. Felly, defnyddiwch eich dyfarniad a chasglwch ddigon o brawf cyn i chi benderfynu diystyru'ch gŵr.