A yw'n Bosibl Cael Perthynas Lwyddiannus ar ôl Twyllo?

A yw

Yn yr Erthygl honA ydych chi'n gwybod bod twyllo yn fwy rhemp nag yr ydym yn cael ein harwain i'w gredu? Mae astudiaeth ddiweddar yn 2018 yn dangos hynny roedd mwy na hanner y bobl sy'n ymwneud â pherthynas yn twyllo ar eu partner . Mae dynion yn dal i dwyllo mwy na menywod, ond dangosodd yr arolwg fod hanner yr ymatebwyr benywaidd hefyd yn rhan o berthynas.Mae'n fwy o syndod bod llawer o gyplau yn aros gyda'i gilydd ar ôl i'r berthynas ddod i'r amlwg. Maen nhw'n mynd trwy eu hamser poenus gyda'i gilydd ac yn dal i fynd yn gryf yn y diwedd. Yn ôl Selfgrowth.com, mae canran y perthnasoedd hynny mae gwaith ar ôl twyllo mor uchel â 78% . Mae'r ffigur hwnnw'n ymwneud â chyplau nad ydyn nhw'n torri i fyny ar unwaith. Fodd bynnag, ni ddywedodd faint sy'n gwneud yn y pen draw ar ôl peth amser. Mae yna enghreifftiau o berthnasoedd llwyddiannus ar ôl twyllo. Mae sylfaenwyr Beyond Affairs, grŵp cymorth anffyddlondeb blaenllaw, yn un enghraifft o'r fath.

Sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas eto

Ffactor allweddol ar gyfer perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo yw ailadeiladu ymddiriedaeth. Mae anffyddlondeb yn gwasgu'r ymrwymiad a wnaeth cwpl i'w gilydd, yn enwedig parau priod a wnaeth addunedau o flaen eu ffrindiau a'u teulu i aros yn deyrngar i'w gilydd tan farwolaeth.Heb ymddiriedaeth, byddai'n berthynas ingol a mygu. Mae'n dŷ o gardiau a fydd yn cwympo i lawr o awel feddal. Mae gan bob perthynas hirhoedlog sylfeini da ac awyrgylch dymunol. Mae anffyddlondeb yn dinistrio'r sylfeini hynny ac yn newid yr amgylchedd byw. Os yw'r cwpl o ddifrif am aros gyda'i gilydd a chael perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo, yna byddai angen iddynt ailadeiladu eu perthynas o'r dechrau.

Os yw'r cwpl yn penderfynu glynu wrtho, mae cariad yno o hyd. Mae'n ddigon i osgoi ysgariad yn llwyr, ond nid yw bron yn ddigon yn y tymor hir.

Mae angen i berthnasoedd llwyddiannus ar ôl twyllo drwsio'r difrod cyn parhau i symud ymlaen, gall polisi maddau ac anghofio fod yn ddigonol ar gyfer esgeuluso pen-blwyddi, ond nid ar gyfer anffyddlondeb.Ailadeiladu ymddiriedaeth yw'r cam cyntaf . Tryloywder yw'r allwedd. Efallai ei fod yn swnio'n ymwthiol, ond dyna'r pris am gael perthynas. Yn wirfoddol, rhowch eich hun ar brydles fer. Gwnewch hynny cyhyd ag y mae'n ei gymryd i adennill yr ymddiriedaeth goll.

Tynnwch yr holl osodiadau preifatrwydd ar eich cyfrifiadur a'ch ffôn symudol. Rhowch y gorau i'ch holl gyfrineiriau gan gynnwys eich cyfrifon banc. Mewngofnodi trwy alwadau fideo o bryd i'w gilydd, yn enwedig pan fydd angen i chi aros yn hwyr yn y swyddfa. Efallai ei fod yn swnio'n fygythiol, ond os ydych chi o ddifrif ynglŷn â chael perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo, bydd yn rhaid i chi weithio arno. Mewn cwpl o wythnosau, bydd yn dod yn arferiad, ac ni fydd mor galed.

Cyfleu'ch teimladau

Neilltuwch gwpl o funudau i awr y dydd i siarad â'i gilydd. Ers eich cwpl, ni ddylai fod yn lletchwith dod o hyd i bynciau i'w trafod heblaw sut aeth y diwrnod. Byddwch yn benodol a chynnwys eich meddyliau a'ch teimladau.Dyma enghraifft o sgwrs wael,

Dyma enghraifft o sgwrs wael,

Gwr: Sut aeth eich diwrnod chi?Gwraig: Dirwy, ti?

Gwr: Roedd yn iawn.

Gwraig: Nos da

Gwr: Nos da

Rhag ofn nad ydych wedi sylwi, roedd yn wastraff amser coffaol. Nid oes unrhyw gyfathrebu, ac ni greodd unrhyw berthynas. Bydd angen i'r ddwy ochr wneud ymdrech ymwybodol i ateb a siarad yn fanwl. Mae'r cwestiynau ei hun yn bwysig, neu peidiwch â thrafferthu ag ef a dechrau gyda'ch stori ar unwaith.

Gwr: Yn y cyfarfod cinio heddiw, fe wnaethant weini crwst penodol yr oeddwn yn ei hoffi. Rwy'n credu eu bod wedi ei alw'n Tiramisu.

Gwraig: Iawn, ac yna?

Gwr: Rydych chi'n hoffi pobi, iawn? Gadewch i ni geisio ei wneud y dydd Sadwrn hwn, gallwn fynd i siopa am gynhwysion yn y bore.

Gwraig: Gallwn wylio Youtube y noson gynt a gwirio'r ryseitiau.

Yn yr ail sgript, hyd yn oed pe na bai'r sgwrs ond yn cymryd ychydig funudau, roedd yn ystyrlon. Sefydlodd y cwpl ddyddiad bach gyda'i gilydd yn y tŷ a'r tu allan iddo a dod yn agosach oherwydd tir cyffredin. Nid oedd clecs yn gysylltiedig, ac mae'n eu helpu i wneud atgofion dymunol.

Ymgynghorwch â chynghorydd priodas

Os yw'n anodd torri'r rhwystr cyfathrebu, ond mae'r ddau bartner yn dal i fod yn barod i symud ymlaen â'u perthynas, gall cwnselydd helpu i arwain y ffordd. Peidiwch â bod â chywilydd meddwl eich bod chi ar ddiwedd eich ffraethineb. Mae'n anodd meddwl yn rhesymol pan fydd digon o emosiynau ynghlwm. Os cewch eich hun yn gofyn, a all perthynas weithio ar ôl twyllo? Gall. Mae'n rhaid i chi weithio'n galed arno.

Mae cwnselwyr priodas yn weithwyr proffesiynol gwrthrychol sydd ag ystod eang o brofiad o helpu cyplau i ailgynnau eu perthynas. Mae hynny'n cynnwys sut i ailadeiladu perthynas ar ôl twyllo. Mae anffyddlondeb yn achos ac effaith mewn priodas wael. Y rhan fwyaf o'r amseroedd, mae pobl yn cael perthynas oherwydd bod rhywbeth ar goll mewn perthynas. Mae dynion yn chwilio am fwy o foddhad corfforol tra bod menywod yn chwilio am ymlyniad emosiynol.

Gall cwnselwyr priodas helpu i ddadansoddi i ddod o hyd i broblemau sylfaenol. Gallant helpu i atgyweirio'r difrod a wnaed ac atal yr un peth rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Mae adfer o anffyddlondeb yn ffordd hir a throellog. Ond mae yna olau ar ddiwedd y twnnel, nid yw'n daith anobeithiol.

Nid yw perthnasoedd llwyddiannus ar ôl twyllo yn brin. Ond nid yw'n digwydd dros nos. Bydd ailsefydlu’r ymddiriedaeth, y cyfathrebu, a’r gobaith ar gyfer y dyfodol yn rhoi’r cwpl yn ôl ar y trywydd iawn. Bydd angen amynedd ar y sawl a gyflawnodd yr anffyddlondeb. Ni fydd rhai partneriaid yn maddau ar unwaith ac yn cychwyn ysgwydd oer, yn chwalu waliau balchder ac yn gweithio iddi.

Mae cyplau sy'n aros gyda'i gilydd ar ôl anffyddlondeb yn ei wneud naill ai er mwyn osgoi ysgariad blêr neu er mwyn eu plant. Waeth beth yw'r rheswm, byddai bywyd o dan yr un to yn llawer gwell unwaith y bydd y berthynas rhwng gŵr a gwraig yn cael ei hailgynnau. Nid oes unrhyw un eisiau byw gyda rhywun y maen nhw'n ei ddirmygu. Os ydych chi'n mynd i fyw gyda'ch gilydd, does dim rheswm pam na ddylech chi weithio i gael perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo ynghyd ag ef.