Awgrymiadau agosatrwydd i Anwybyddu'r Dioddefaint yn Eich Priodas

Awgrymiadau agosatrwydd i Anwybyddu

Yn yr Erthygl hon
partner yn y cartref heb eu cofrestru

Os ydych chi yma, yn chwilio am rai awgrymiadau agosatrwydd priodas gwych, mae'n ymddangos bod y rhamant yn eich perthynas wedi pylu yn union fel y mae car newydd yn colli ei newydd-deb gydag amser.

Pan fyddwch chi'n prynu car newydd gyntaf, rydych chi'n cymryd gofal rhagorol ohono. Rydych chi'n sicrhau eich bod chi'n glanhau'r tu mewn a'r tu allan yn rheolaidd fel ei fod yn cynnal yr edrychiad ac yn teimlo ei fod wedi ei yrru oddi ar y lot.

Ar ôl ychydig fisoedd, serch hynny, byddwch chi'n dechrau lleddfu gofal diwyd eich cerbyd newydd. Mae poteli a chaniau yn tueddu i wneud eu ffordd i'r bwrdd llawr, mae baw a budreddi yn tueddu i setlo ar y drysau a'r ffenestri; mae'r mis mêl drosodd yn swyddogol.Gellir dweud yr un peth am y gwres a'r agosatrwydd mewn priodas. Pan fyddwch chi a'ch priod yn cwrdd gyntaf ac yn dechrau cwympo mewn cariad, ni allwch gadw'ch dwylo oddi ar eich gilydd. Rydych chi'n wallgof am eich gilydd ac nid ydych chi'n ofni ei ddangos.

Rydych chi'n cofio'r oes honno o'r berthynas, iawn?

Byddwch chi'n aros i fyny tan y wawr, weithiau'n siarad, weithiau ddim o gwbl. Roedd y cysylltiad rhwng y ddau ohonoch yn magnetig yn ôl bryd hynny. Ond dros amser, mae'r fflam wedi lleihau, ac mae'n well gennych fod yn y gwely erbyn 9:30, felly gallwch wylio'ch hoff sioe.Beth ddigwyddodd?

Wel, yn union fel y daeth eich car newydd ffansi yn hen newyddion yn gyflym, rydych chi wedi dod mor gyfarwydd â'ch priod nes eich bod wedi esgeuluso cynnal y rhinweddau a barodd ichi syrthio mewn cariad yn y lle cyntaf.

Yn anffodus, nid yw'r fflam agos atoch mewn priodas yn llosgi tragwyddol yn naturiol; mae'n cymryd gwaith caled i danio agosatrwydd a chadw'r rhamant yn fyw. Dilynwch yr awgrymiadau agosatrwydd isod, a byddwch yn ailddarganfod y wreichionen goll honno, ac yn tanio angerdd mewn priodas unwaith eto.

Byddwch yn gorfforol

Byddwch yn gorfforol

Ydych chi'n pendroni, sut i ddangos angerdd mewn perthynas? Neu, sut i danio agosatrwydd mewn priodas?

Nid yw mor anodd â hynny - dim ond canolbwyntio mwy ar y cyffyrddiad ‘go iawn’ na chyffyrddiad rhywiol yn unig.

Mewn rhai ffyrdd, mae cyffwrdd heb fod yn rhywiol yn bwysicach i'ch agosatrwydd priodas na chyffyrddiad rhywiol, angerddol .

Gan y bydd mwyafrif eich amser gyda'ch gilydd y tu allan i'ch ystafell wely, mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithio ar ryw gyffyrddiad corfforol o fewn eiliadau bach i'ch diwrnod.

Gall cydio ychydig yn y cyntedd wrth i chi basio'ch gilydd neu rwbio ysgwydd ysgafn yn y gegin tra bod un ohonoch chi'n coginio fynd yn bell. Dewch o hyd i gyfleoedd y tu allan i'r ystafell wely i roi cwtsh neu gusan i'w gilydd.

Bydd hyn hefyd yn gwneud eich cyswllt rhywiol yn llai lletchwith. Oherwydd y cyffyrddiad rhywiol nad yw'n rhywiol yn ystod eich diwrnod arferol, bydd cyffwrdd â'i gilydd y tu ôl i ddrysau caeedig yn teimlo'n fwy naturiol.

Dyddiad eich priod

Efallai y bydd y darn hwn o gyngor agosatrwydd yn ymddangos yn cael ei orddefnyddio ar gyfer tanio angerdd yn eich priodas, ond mae'n domen anhepgor ar ein rhestr o awgrymiadau agosatrwydd allweddol.

Gan fynd ar ddyddiadau heb dynnu sylw rhiant neu straen gwaith yn pwyso a mesur, gallwch ganiatáu ichi ailgysylltu mewn ffordd na fydd llawer o dactegau yn caniatáu. Bydd hefyd yn eich atgoffa o gyfnod symlach mewn bywyd pan oedd y ddau ohonoch yn unig.

Mae'n hwyl hel atgofion ac ail-brofi'r teimladau hynny gyda noson ddyddiad wythnosol neu ddwywaith yr ydych chi wedi'i mewnblannu yn eich amserlen.

Os gallwch chi wneud amser ar gyfer yr holl bethau eraill y mae angen i chi eu gwneud, gallwch chi bendant wneud amser am ychydig o amser tawel gyda'ch priod i danio agosatrwydd.


ble i gael papurau gwahanu

Canmol ei gilydd yn wirioneddol

Canmol ei gilydd yn wirioneddol

Weithiau gall galw'ch gwraig yn hardd neu'ch gŵr golygus ddod mor arferol â chusanu ei gilydd nos da wrth i'r haul fachlud.

Nid oes unrhyw emosiwn iddo; dim ond patrwm ymddygiad rydych chi wedi dod yn gyfarwydd ag ef. Er bod y teimlad y tu ôl i'r geiriau'n gryf, mae'n hanfodol eich bod chi'n canmol eich priod yn fwy ymwybodol.

Felly un arall ar ein rhestr o awgrymiadau agosatrwydd yw - byddwch yn benodol ac yn fwriadol gyda phob canmoliaeth rydych chi'n ei gwasanaethu a gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gallu teimlo pa mor wirioneddol ydych chi.

Gwnewch nodyn o glustdlysau newydd eich gwraig a dywedwch wrthi eich bod chi'n eu hoffi. Gadewch i'ch dyn wybod bod ei laciau newydd yn edrych yn wych wrth i chi gerdded law yn llaw ar eich ffordd i'ch hoff fan cinio.

Yn fyr, byddwch yn wirioneddol, byddwch yn benodol, a gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi'n gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n dod ag ef at y bwrdd.

Adnabod ieithoedd cariad eich gilydd

Mae anwybodaeth yn ddim wynfyd pan ddaw at eich rhyngweithio â'ch priod. Mae angen i chi wybod sut maen nhw'n gwerthfawrogi cyflwyno'ch cariad. Felly, dyma un beirniadol o'r rhestr o awgrymiadau agosatrwydd hanfodol.

Yn ei lyfr gwych (rhaid ei ddarllen os ydych chi wedi priodi!) Y Pum Iaith Cariad , Mae Gary Chapman yn diffinio pum maes gwahanol y mae'n well gan ddynion a menywod dderbyn y cariad a roddir iddynt:

  • Geiriau cadarnhau
  • Cyffyrddiad corfforol
  • Deddfau gwasanaeth
  • Derbyn anrhegion
  • Amser o ansawdd

Edrychwch ar y fideo a roddir isod i gael trosolwg o'r pum iaith gariad.

I wella'r agosatrwydd yn eich perthynas, mae angen i chi feddu ar ddealltwriaeth lawn o'r hyn sy'n troi'ch partner ymlaen.

Os ydych chi'n perfformio gweithredoedd o wasanaeth trwy'r dydd ac yn aros i'ch priod ddangos gwerthfawrogiad a chariad at eich gweithredoedd, ond nid ydyn nhw'n gwerthfawrogi'r iaith gariad honno, yna rydych chi'n gwastraffu'ch amser, ac mae'n debyg eich bod chi'n teimlo'n rhwystredig yn y broses .

Nid bod angen i chi garu'ch gwraig neu'ch gŵr anoddach; ti angen eu caru doethach.

Gallwch gyfeirio at sawl awgrym agosatrwydd, ond yn y pen draw, mae angen i chi ddarganfod beth sy'n newid eu peiriant ac yna rhoi'r rhan fwyaf o'ch egni i ddangos yn y ffordd benodol honno.


yn briod â twyllwr cyfresol

Byddant yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'ch ymdrechion agosatrwydd, a bydd yn dod â'r ddau ohonoch yn agosach.

Trwy fod yn dryloyw gyda'ch gilydd ynglŷn â'r hyn yr ydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf, gallwch arbed amser, egni a rhwystredigaeth i'ch gilydd, gan ganiatáu i'r agosatrwydd yn eich perthynas ffynnu.

Mae cadw'r agosatrwydd yn fyw yn eich priodas yr un mor bwysig â bod yn ffyddlon i'ch gilydd.

Ond, ar yr un pryd, mae angen i chi sylweddoli nad yw agosatrwydd yn ymwneud â rhyw yn unig. Mae'n ymwneud â chysylltedd a theimlo'n agos at ei gilydd.

Os ydych chi'n mynd i dreulio'r cyfan o'ch bywyd gyda pherson arall, onid ydych chi am feithrin y teimlad cynnes hwnnw o gariad yn eich perthynas?

Heb agosatrwydd, rydych chi'n creu pellter a datgysylltiad rhyngoch chi a'ch partner. I fod yn hapus, yn iach ac yn wallgof am eich gilydd pan fyddwch ymhell y tu hwnt i'ch prif amser, dechreuwch gyda'r awgrymiadau agosatrwydd cynnil hyn.

Ond, mesurwch eich sefyllfa, a defnyddiwch yr awgrymiadau agosatrwydd hyn yn ddoeth. Wedi'r cyfan, mae pob perthynas a phob sefyllfa yn unigryw.