Yr Allwedd i Gyfathrebu Heb Farn: Drych, Dilysu ac Empathi

Allweddi i gyfathrebu heb farn


narcissist vs sociopath

Mae'ch partner yn lleisio cwyn. Sut ydych chi'n ei glywed? Sut ydych chi'n ymateb?O'i ganiatáu, gall fod yn anodd neilltuo'ch anghenion neu'ch safbwynt eich hun yng nghanol anghytundeb. Yn rhy aml o lawer mae amddiffynfeydd yn cymryd drosodd, a chyn i chi ei wybod, rydych chi wedi dod o hyd i chi'ch hun mewn cystadleuaeth hyrddio cyhuddiadau. Efallai eich bod wedi dod yn ddigon da am wrando ar eich gilydd, fel eich bod yn gallu dod i ryw fath o ddatrysiad cyn i ormod o ddifrod gael ei wneud. Ond er hynny, oni fyddai’n well cyrraedd y pwynt hwnnw heb orfod mynd drwy’r ymladd yn y lle cyntaf? I gyrraedd yno heb gywilyddio, diystyru, na chamddehongli ein gilydd?Y tro nesaf y bydd mater yn codi, ceisiwch ddefnyddio'r technegau hyn a fenthycwyd o therapi cyplau Imago.

A phan mai eich tro chi yw lleisio cwyn, arhoswch gyda sut mae ymddygiad y person arall - nid ei nodweddion personol - wedi gwneud ichi deimlo.Drych

Wedi'i ddatgan yn syml, dim ond ailadrodd yr hyn a glywsoch eich partner yn ei ddweud, a gofyn a ydych chi wedi'u clywed yn gywir. Ceisiwch beidio ag aralleirio, na'i liwio â'ch dehongliad eich hun. Yna gall eich partner gywiro unrhyw gamddealltwriaeth. Ailadroddwch nes bod y ddau ohonoch yn fodlon bod y neges yn glir. Y tu hwnt i gasglu gwybodaeth er mwyn ymateb yn llawn i'r mater dan sylw, mae'r math hwn o gwestiynau ynddo'i hun yn dangos bod gennych chi ddiddordeb. Mae angen i'r ddau ohonoch aros ar y pwnc; peidiwch â chaniatáu i faterion eraill ddod i mewn i'r drafodaeth. Arbedwch y rheini am amser arall.


beth i'w ddisgwyl mewn priodas

Dilysu

Nid oes angen i chi gytuno â safbwynt eich partner. Yn syml, mae'n rhaid i chi gytuno ei fod yn gwneud synnwyr, o ystyried yr amgylchiadau. Efallai bod gennych fersiwn hollol wahanol o'r sefyllfa, ond unwaith eto, gall hynny aros. Am y tro, dychmygwch sut y byddech chi'n ymateb pe na bai gennych chi unrhyw ran yn yr hyn a oedd yn cael ei ddweud wrthych. Cymerwch gam yn ôl, a cheisiwch ganolbwyntio ar y teimlad y mae eich partner yn ei brofi, yn hytrach na'r manylion penodol.

Empathi

Sut ydych chi'n dychmygu bod eich partner yn teimlo? Ei eirioli. Cofiwch, nid oes angen i chi ildio unrhyw un o'ch anghenion, eich pŵer na'ch sefyllfa eich hun i gydymdeimlo. Efallai ei fod yn ymddangos yn syml, ond mae hwn yn gam hanfodol wrth addasu ac atal anaf i'r berthynas.Gallwch chi benderfynu ymlaen llaw faint o amser i'w wario ar y mater. Yna newid ochr a rolau, ond osgoi gwrthbrofi a'r angen i wahanu'r manylion ar wahân. Nid oes angen i chi ddod i benderfyniad - dim ond ffordd yw hyn i bob un ohonoch gael eich clywed heb farn na gwaethygu. Dros amser, efallai y byddwch yn falch o ddarganfod faint yn ddyfnach y mae eich dealltwriaeth o'ch gilydd wedi dod.