10 Arwydd i Ddangos Nad Ydy Eich Gŵr Yn Hapus Yn Eich Priodas

Dyn Unig Aros Am Rywun Ar Y Caffi

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi wedi sylwi nad yw rhywbeth yn teimlo'n iawn rhyngoch chi a'ch gŵr. Mae eich greddf yn dweud wrthych fod rhywbeth ar ei draed.

Nid yw eich gŵr yn ymddangos fel y person y gwnaethoch briodi mwyach - mae'n llai presennol, ac mae'n ymddwyn yn rhyfedd. Rydych chi'n siŵr bod rhywbeth o'i le, ond pryd bynnag y byddwch chi'n gofyn iddo, mae'n dweud nad oes dim byd o'i le.

Mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau

Mae hyn yn arbennig o wir mewn priodas. Mae priod, yn enwedig dynion, yn mynegi eu teimladau trwy weithredoedd. Gall llawer o arwyddion ddangos bod eich gŵr yn anhapus yn y briodas.

Bydd astudio'ch gŵr yn rhoi gwybod i chi yn sicr beth sydd yn ei feddwl a'i galon. Mae'n bosibl adennill rheolaeth ar y sefyllfa os ydych chi'n gwybod beth i chwilio amdano ac yn gallu ei godi'n ddigon cynnar.

Dyma restr wirio gyflym y gallwch ei defnyddio i weld a oes rhywbeth yno ai peidio.

Y 10 arwydd nad yw eich gŵr yn hapus yn eich priodas

1. Nid yw'n treulio amser gyda chi mwyach

Dynion A Merched Ar Ôl Ymladd yn Eistedd Ar y Gwely Gyda Hwyliau Cynhyrfu

Ar un adeg, roeddech chi a'ch gŵr yn anwahanadwy, ac roedd bob amser yn eich rhoi chi'n gyntaf.

Nawr mae'n rhoi oriau ychwanegol yn y gwaith ac mae'n well ganddo dreulio amser gyda'i ffrindiau. Os bydd yn dechrau gweithio'n hwyr gyda'r nos, ar benwythnosau a gwyliau, efallai ei fod yn defnyddio ei swydd yn gyfleus fel esgus drososgoi treulio amsergyda ti.

2. Mae ganddo obsesiwn newydd

Os yw'ch gŵr yn dechrau treulio'r rhan fwyaf o'i amser rhydd yn golffio, yn ymarfer, yn chwarae gemau fideo, neu'n dilyn hobïau eraill ar draul eich perthynas, mae hyn yn arwydd clir bod problem.

Os nad yw'ch gŵr yn teimlo'n dawel yn y cartref, yna bydd yn gwneud popeth posibl i leihau faint o amser y mae'n ei dreulio gartref a gyda chi.

Mae gan briod drothwy ar gyfer faint o amser y gallant ei oddef i ffwrdd i'w partner.

Felly, pan fydd eich gŵr yn dechrau neilltuo mwy a mwy o amser ar waith, ffrindiau a diddordebau eraill, mae'n anfon neges ei fod yn anhapus yn y briodas.

3. Nid yw eich gŵr ar gael yn emosiynol

Un o'r arwyddion cyntaf bod eich gŵr yn anhapus yw pan fydd yn dechrau tynnu'n ôl oddi wrthych yn emosiynol.

Os nad yw'ch gŵr yn rhannu'r meddyliau, y teimladau a'r emosiynau hyn gyda chi, mae'n eu rhannu â rhywun arall. Ac nid oes rhaid iddo fod yn fenyw arall.

Seiberdwylloa materion rhithwir yw'r posibiliadau. Heb os, byddwch chi'n teimlo'r datgysylltiad emosiynol â'ch gŵr. hwndiffyg cysylltiad emosiynolyn arwydd rhybudd bod eich gŵr yn gyfrinachol anhapus.

Os yw sbel ers i chi glywed y geiriau, ‘Helo fêl! Sut oedd eich diwrnod?’, mae rheswm da pam nad yw eich gŵr eisiau sgwrsio.

Mae eich gŵr yn dangos diffyg diddordeb yn eich diwrnod allan o ddiffyg gofalu am y math o ddiwrnod a gawsoch. Mae'n poeni am bethau eraill sy'n llawer mwy difrifol iddo na'ch lles chi.

4. Mae eich gŵr yn peidio â chyfathrebu

Cyfathrebu yw un o nodweddion cryfaf priodas hapus.

Os bydd eich gŵr yn sydyn yn dechrau osgoi sgyrsiau hanfodol, gall fod yn arwydd ei fod yn teimlo nad ydych yn ei ddeall.

Mae perthynas iach yn cynnwys cyplau sy'n rhannu teimladau a breuddwydion.

Os nad yw eich gŵr eisiau trafod unrhyw un o’r rhain gyda chi, fe allai awgrymu ei foddim diddordeb yn y berthynas bellach.

5. Ni fydd yn trafod y dyfodol

Buoch unwaith yn siarad am bopeth sy'n ymwneud y dyfodol – ble i fyw, gwyliau, cynilo, ymddeoliad.

Mae’r ffaith nad yw’ch gŵr bellach yn siarad am y dyfodol yn ôl pob tebyg yn dangos nad yw eisiau un gyda chi.

A yw’n mynd yn anghyfforddus pan fydd y trafodaethau hyn yn codi, neu a yw’n gwrthod gwneud cynlluniau gyda chi? Efallai ei fod mor anhapus yn y briodas y gallai fod yn ystyried dyfodol hebddo chi.

6. Mae eich gŵr wedi datblygu tymer fer

Dynion Yn Cael Anian Ariannol Tra

Os yw eich gŵr a fu gynt yn wastad wedi datblygu ffiws fer yn sydyn, mae’n bryd ystyried bod rhywbeth yn ei boeni. Mae newid mewn amynedd yn arwydd clir nad yw eich gŵr bellach yn siŵr a ydych yn gydnaws.

Yn ôl arbenigwyr , tymer byr yn gyffredin pan fydd priodanhapus yn eich perthynasac yn ffordd o fynd allan pent i dicter.

7. Mae'ch gŵr yn dechrau pigo

Yn flaenorol, roedd eich gŵr yn meddwl bod popeth a wnaethoch yn annwyl, ond nawr ni allwch hyd yn oed anadlu heb iddo eich pigo.

Y tebygrwydd yw bod eich gŵr yn anhapus yn y briodas a'i fod yn ei gymryd arnoch chi.

Yn ôl arbenigwr priodas Carlyle Jansen , efallai mai pigo nit yw'r ffordd y mae'ch gŵr yn mynegi ei anhapusrwydd heb orfod siarad amdano'n uniongyrchol.

Eto, os yw eich gŵr yn fwy crankier am eich ymddygiad nag amgylchiadau bywyd eraill, e.e. gwaith, mae hyn yn pwyntio at ei fod yn anhapus yn y briodas.

8. Nid yw eich gŵr yn dangos unrhyw ddiddordeb mewn rhyw

Gall bywyd rhywiol iach fod yn hanfodol ar gyfer priodas iach.

Gall eich bywyd rhywiol amrywio, ond mae problem os yw eichnid oes gan y gŵr ddiddordeb mewn rhywgyda chi o gwbl. Os yw'r cusanau wedi lleihau, nid oes unrhyw gofleidio, a phrin yw'r cyffwrdd, mae hyn yn arwydd o ŵr truenus.

Mae cyplau yn cofleidio pan fyddant yn teimlo'n gysylltiedig ac yn agos at ei gilydd ac yn ddiogel gyda'i gilydd.

Mae'n broblematig, os yw'ch gŵr yn eich brwsio i ffwrdd pan fyddwch chi'n symud i mewn i glosio neu os yw'n dweud o hyd nad yw mewn hwyliau i fynegi arwyddion o anwyldeb.

9. Nid yw eich gŵr yn poeni dim am ei ymddangosiad mwyach

Y Fonesig Ypset Yn Eistedd Ar Fwrdd Bwyta Y Tu Ôl i Wr Anelwig Yn Dadlau Am Rywbeth

Roedd eich gŵr bob amser wedi'i baratoi'n berffaith ac wedi'i wisgo'n dda - meddyliodd am ei ymddangosiad. Nawr, mae wedi gadael i bwysau pentyrru, a byddwch chi'n ffodus os bydd hyd yn oed yn cribo'i wallt, yn enwedig os ydych chi'n mynd allan i swper.

Os nad yw'ch gŵr bellach yn poeni am sut mae'n edrych, mae posibilrwydd enfawr ei fod yn anhapus yn y berthynas â chi.

Nid yw bellach yn ystyried a ydych yn ei weld yn ddeniadol ai peidio ac nid yw eich priodas bellach mor ystyrlon iddo.

Yn ôl therapydd priodas Marni Fuerman , efallai y bydd gan yr arferion hunan-esgeulus hyn gan eich gŵr ystyr dyfnach hefyd - gallai fod yn ffordd iddo o osgoi agosatrwydd gyda chi.

Mae wedi dysgu bod bod yn flêr yn ffordd effeithiol o'ch cael chi i gadw'ch pellter.

10. Mae eich gŵr yn anghyfforddus o amgylch parau hapus

Y peth olaf y mae unrhyw un eisiau ei weld pan fyddant yn anhapus yw cwpl hapus.

Mae gweld cwpwl sydd mewn cariad ac yn giddy yn ychwanegu halen at yr anaf yn unig. Bydd eich gŵr yn ymddangos yn genfigennusparau hapusyn ôl pob tebyg oherwydd ei fod wedi colli gobaith am hapusrwydd gyda chi.

Y rheswm arall pam y gallai fod yn osgoi bod o gwmpas cyplau hapus yw bod gweld cyplau eraill yn hapus yn cael effaith emosiynol arno. Mae'n teimlo'r pwysau imynd â'ch perthynas i lefel newyddnad yw ar fwrdd ag ef.

Nid yw ychwaith am i chi gael disgwyliadau nad yw'n barod i'w cyflawni.

Eich sgôr

Sut aethoch chi? Mae unrhyw beth dros 6 oed yn bryder a dylid ymchwilio iddo ymhellach. Ond mae rhai o'r nodweddion hyn a allai fod ganddo ers dydd dot.

Beth i'w wneud nawr?

Os ydych chi’n poeni am eich priodas, peidiwch â gwastraffu munud i gael help a chyngor arbenigol. Mae cyngor da ar gael ar ffurf llyfrau, fideos a rhaglenni priodas DIY .

Os oedd darllen hwn yn gwneud i chi deimlo ychydig yn haws (gan eich bod yn meddwl ei fod yn hapus) yna cadwch lygad ar y sefyllfa. Gall newid.

Mae dynion a merched yn mynegi teimladau yn wahanol

Mae'n ffaith bod dynion yn wahanol i fenywod pan ddaw'n fater o fynegi eu teimladau a'u hemosiynau.

Peidiwch â disgwyl i'ch gŵr fod mor eiriol â chi. Os ydych chi am achub y blaen, rhowch sylw manwl i'ch gŵr, neu byddwch chi'n colli allan ar arwyddion sydd o dan eich trwyn.

Peidiwch â bod yn rhy brysur i golli'r cliwiau hanfodol sy'n eich helpu i wybod beth sy'n digwydd gyda'ch gŵr mewn gwirionedd.

Wedi'r cyfan, nid oes neb arall yn fwy medrus wrth nodi ciwiau eich gŵr. Ac rydych chi'n gwybod beth - po fwyaf rydych chi'n awyddus i weithredoedd eich gŵr ac iaith y corff, y gorau y byddwch chicynnal iechyd eich priodas.

Byddwch yn fyfyriwr da o'ch seicoleg gwr a gwrywaidd. Gall dynion ymddangos yn gymhleth ond yn gyffredinol mae eu cymhellion yn eithaf syml. Deall y cymhellion hyn yw'r ffordd orau o gadw'ch gŵr yn hapus, ac yn ffyddlon yn eich priodas.

Ranna ’: