Beth i'w Wneud Pan Rydych yn Teimlo Dim Cysylltiad Emosiynol â'ch Gwr

Dim Cysylltiad Emosiynol â

Mae menywod yn dyheu am gysylltiadau emosiynol. Mae hon yn nodwedd bersonoliaeth gythryblus sy'n eich galluogi i ffurfio ymlyniad dwfn â'ch gŵr, datblygu agosatrwydd corfforol o fewn y briodas, a pharhau i dyfu mewn cariad.Felly, mae'n arbennig o niweidiol i'ch iechyd emosiynol ac iechyd eich priodas pan nad ydych chi'n teimlo unrhyw gysylltiad emosiynol â'ch gŵr.Gallai sefyllfa lle nad ydych chi'n cael eich denu'n emosiynol at eich gŵr leddfu'ch hapusrwydd priodasol yn ddifrifol.

Gall hyn bigo'n arbennig pe byddech chi'n arfer bod â chysylltiad emosiynol iach ar ddechrau eich perthynas.Efallai ei fod ar un adeg yn sylwgar ac yn graff. Efallai eich bod chi'n arfer treulio oriau mewn sgwrs ddwfn gyda'ch gilydd. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid yw wedi trafferthu dychwelyd neges destun na rhannu ei feddyliau.

Gall colli'r cysylltiad emosiynol hwn fod yn hynod niweidiol i'ch priodas. Nid yw'r rhain yn ddim ond arwyddion o ddatgysylltiad emosiynol mewn priodas.

Cymerwch y Cwis: Pa mor iach yw fy mhriodas?Po hiraf y mae'r diffyg cysylltiad hwn yn gorwedd, y mwyaf y byddwch chi'n teimlo fel chi byw fel cyd-letywyr yn lle cariadon .

Mae diffyg cysylltiad emosiynol mewn perthynas neu agosatrwydd mewn priodas yn cyfateb i na agosatrwydd emosiynol mewn priodas. Mae diffyg cefnogaeth emosiynol gan eich gŵr yn arbed yr holl ymddiriedaeth, hapusrwydd a chysur allan o'ch hafaliad gyda'ch priod.

“Dydw i ddim yn teimlo fy mod yn gysylltiedig â fy ngŵr mwyach” - os ydych chi'n teimlo'n boenus gyda'r teimlad swnllyd, parlysu hwn, yn amlach na pheidio, mae'n bryd nodi arwyddion sy'n awgrymu eich bod chi'n gwyro oddi wrth eich gilydd.


atal ysgariad

Mae teimlo dim cysylltiad emosiynol â'ch gŵr yn gyflwr enbyd sydd angen sylw ar unwaith a chamau cywirol.

Gallai'r rheswm dros ddiffyg cysylltiad emosiynol amrywio o'ch un chi esgeulustod llwyr gŵr, neu nid yw ef yn unigemosiynol ddeallus.

Beth bynnag yw'r rheswm, yn gyntaf rhaid i chi edrych am rai arwyddion amlwg o sut mae'r berthynas wedi tyfu'n bell yn emosiynol.

Gwyliwch hefyd: Sut i fynegi teimlad ac emosiynau

Arwyddion o dyfu'n bell yn emosiynol

Dyma rai arwyddion cyffredin sy'n dangos diffyg agosatrwydd emosiynol mewn priodas, a sut rydych chi'n tyfu'n emosiynol bell oddi wrth eich gŵr.

Rydych chi'n rhoi'r gorau i ddod ato i gael cyngor

Un arwydd nad ydych chi'n teimlo unrhyw gysylltiad emosiynol yw eich bod chi'n rhoi'r gorau i ddod at eich gŵr i gael cyngor neu ei feddyliau ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bywyd.

Mae hyn oherwydd eich bod chi naill ai'n teimlo na fydd yn poeni am eich problemau, nad ydych chi bellach yn parchu ei farn, neu rydych chi'n meddwl, “Rwy'n teimlo fy mod wedi fy esgeuluso gan fy ngŵr,” ac nid ydych chi'n ddigon diogel yn emosiynol gydag ef i rannu'ch problemau.

Gallai diffyg cefnogaeth emosiynol gan eich gŵr fod yn ergyd fawr i'ch ymdeimlad o hunan-werth a gallai wneud i chi deimlo'n tynnu'n ôl ac yn llai tueddol o ofyn am ei gyngor.

Rydych chi'n rhoi'r gorau i rannu'ch bywyd

Yn debyg i'r uchod, yn lle peidio â rhannu problemau, fe welwch nad ydych chi bellach yn rhannu unrhyw beth â'ch gŵr.

Mae diffyg agosatrwydd gan eich gŵr, profi datgysylltiad emosiynol mewn priodas, a theimlo’n cael ei esgeuluso gan eich gŵr yn arwain at anallu i rannu bywydau ei gilydd ’gyda’i gilydd.

Mae eich sgyrsiau yn cynnwys dymuniadau syml cyn i chi ymgartrefu am noson o deledu. Nid ydych bellach yn rhannu manylion eich gwaith, eich teulu , eich ffrindiau, neu'ch plant.

Nid ydych yn teimlo ei fod yn haeddu gwybod beth sy'n digwydd yn eich bywyd.

Pan nad oes cysylltiad emosiynol mewn perthynas neu ddim agosatrwydd mewn priodas gan ŵr, nid oes unrhyw beth y mae'n werth i chi na'ch partner ei rannu â'ch gilydd.

Rydych chi'n rhoi'r gorau i gael rhyw

Baner goch fawr nad oes gennych unrhyw gysylltiad emosiynol â'ch gŵr yw eich bod chi mwyach eisiau bod yn agos atoch . Heb gysylltiad emosiynol, ni allwch yn syml rannu cymaint â hynny o'ch hun ag ef.

Wedi'ch esgeuluso gan ŵr ar wahân yn emosiynol, efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau defnyddio'r dull porthor o ddal rhyw yn ôl fel math o gosb.

Rydych chi'n dechrau teimlo'n bell mewn perthynas p a phrofi dim cysylltiad emosiynol ag ef.

Rydych chi'n bwrpasol feirniadol

Oherwydd eich bod chi'n teimlo'n ddatgysylltiedig ac yn brifo yn emosiynol, rydych chi'n edrych am ffyrdd i'w frifo. Rydych chi'n dechrau teimlo'n ddatgysylltiedig o'ch gŵr ac yn wynebu datodiad emosiynol cynyddol mewn priodas.

Felly, rydych chi'n dod o hyd i ffyrdd o fynd ag ef allan arno. Rydych chi'n gweld ei gwpan goffi heb ei golchi yn y sinc ac yn ei alw'n ddiog neu'n gweld prosiect DIY wedi'i ddadwneud ac yn honni nad yw'n poeni am eich cartref. Efallai y gwelwch y peth lleiaf i'w feirniadu.

Mae hwn yn ymddygiad peryglus, gydag astudiaethau'n awgrymu bod tbeirniadaeth mewn priodasgall arwain at gynnydd mewn tueddiadau iselder mewn cyplau.

Er eich bod yn rhwystredig, gwyddoch, os beirniadaeth yw mwyafrif eich sgyrsiau, bod eich gŵr yn fwyaf tebygol o fynd yn ôl ymhellach oddi wrthych.

Yn aml, gall teimlo dim cysylltiad emosiynol â'ch gŵr eich gwthio i'r dibyn o fod yn or-feirniadol.

Sgîl-effeithiau dim cysylltiad emosiynol

Sgîl-effeithiau pan nad ydych chi

Mae teimlo dim cysylltiad emosiynol â rhywun rydych chi am dreulio gweddill eich bywyd gyda nhw yn fwy nag ychydig o broblem. Mae'r rhain yn arwyddion niweidiol o esgeulustod emosiynol mewn priodas.

Os ydych wedi bod ceisio cysylltu â'ch gŵr a chanfod ei fod yn eich troi chi i ffwrdd, gall arwain at deimlo'n anobeithiol.

Mae hwn yn brofiad rhwystredig a digalon a all arwain at sgîl-effeithiau emosiynol difrifol os na ymdrinnir ag ef. Rhestrwyd ychydig o sgîl-effeithiau isod

Unigrwydd ac iselder

Rydych chi a'ch gŵr wedi addunedu am byth bythoedd, ac eto rydych chi'n teimlo eich bod chi'n ymgymryd â'ch dyddiau yn unig.

Mae unigrwydd yn ddigalon. Gwaethygir y sefyllfa ymhellach pan fyddwch yn colli cysylltiad â'ch gŵr.

Rydych chi'n dal i feddwl, “Dwi ddim yn teimlo bod fy ngŵr yn fy ngharu.” Mae unigrwydd a dadrithiad yn dod yn gymdeithion cyson i chi.

Hunan-amheuaeth

Nid oes llawer mewn bywyd sy'n fwy parlysu na hunan-amheuaeth. Pan na allwch gysylltu’n emosiynol â’ch gŵr, efallai y byddwch yn dechrau amau ​​eich hun.

Onid ydych chi'n wraig ddigon da? Onid yw'ch gŵr yn eich hoffi chi ddigon i rannu ei ochr emosiynol? Onid yw'n cysylltu'n emosiynol â chi oherwydd ei fod eisoes yn gwneud hynny gyda rhywun arall?

Gall y cwestiynau hyn arwain at genfigen, paranoia, a hunan-barch isel . Ond, y ffordd orau i arbed eich hun rhag hunan-amheuaeth yw trwy nodi arwyddion o esgeulustod emosiynol mewn priodas a dysgu sut i drwsio datodiad emosiynol.

Rydych chi'n tyfu'n bell

Gall teimlo dim cysylltiad emosiynol â'ch gŵr greu effaith pelen eira niweidiol ar eich priodas. Po fwyaf y ceisiwch ei gael i gysylltu a theimlo dim yn ôl, y mwyaf pell y byddwch yn tyfu oddi wrth eich gilydd.

Ar ôl teimlo “gwrthod” o sgyrsiau emosiynol agos atoch, byddwch yn syml yn ceisio rhannu eich hun gyda'ch gŵr yn rhywiol ac yn feddyliol.

Wedi'r cyfan, nid yw'n hawdd goroesi priodas a esgeuluswyd yn emosiynol.


gwr ansicr

Anffyddlondeb

Mae teimlo esgeulustod emosiynol i fenyw yn teimlo fel cael ei esgeuluso’n rhywiol i ddyn. Mae'n gwneud i chi gredu nad yw'ch partner bellach yn poeni amdanoch chi nac am gyflawni'ch anghenion.

Gall unigrwydd ac esgeulustod droi i mewn yn sydyn dicter a drwgdeimlad tuag at eich ffrind . Ynghyd ag ansicrwydd, gall yr emosiynau hyn eich gadael yn aeddfed am berthynas. Bydd hyn oherwydd eich bod eisoes yn teimlo'n bell mewn perthynas.

Sut i ailadeiladu cysylltiad emosiynol

Po hiraf y byddwch chi'n gadael i broblem ddigamsyniol ymgasglu y tu mewn i chi, y mwyaf o brifo y byddwch chi'n ei deimlo.

Nid yw byth yn syniad da eistedd ar a broblem yn eich priodas , gan nad yw priodas heb agosatrwydd emosiynol yn mynd i drwsio ei hun. Mae angen i chi ddysgu sut i gysylltu â'ch partner eto.

Dyma beth allwch chi ei wneud i reoli'r sefyllfa.

Cyfathrebu

Gadewch i'ch gŵr wybod, yn dyner, sut rydych chi'n teimlo. Dywedwch wrtho nad ydych chi'n teimlo mor agos ato ag yr oeddech chi ar un adeg. Gofynnwch a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i'ch helpu i fondio gyda'ch gilydd eto.

Gall hyn agor y sgwrs a chaniatáu i'r ddau bartner rannu eu materion.

Peidiwch â chwarae'r gêm bai

Pan fyddwch chi'n magu'ch diffyg cysylltiad emosiynol â'ch gŵr, mae'n bwysig i beidio â chwarae'r gêm bai .

Peidiwch â dweud wrtho mai ei fai ef yw hynny eich bod yn teimlo'n ddatgysylltiedig. Bydd hyn yn ei gael yn amddiffynnol ac yn creu afiach cyfathrebu . Yn lle hynny, mynegwch eich awydd i fod mor gysylltiedig ag ef ag yr oeddech chi ar un adeg.

Trefnu nosweithiau dyddiad

Mae nosweithiau dyddiad yn hanfodol ar gyfer priodas hapus, yn enwedig i'r rhai sydd â phlant. Er eich bod bellach yn rhieni, mae'n bwysig peidio ag anghofio eich bod yn dal i fod yn ffrindiau sy'n cael hwyl gyda'ch gilydd.

Trefnu noson ddyddiad unwaith yr wythnos a bydd ei ddilyn yn grefyddol yn creu cysylltiad emosiynol dyfnach i'r ddwy ochr.

Ewch am hobi gyda'ch gilydd, ewch allan am ginio a ffilm, loncian gyda'n gilydd, neu ewch allan am ddiodydd yn unig.

Beth bynnag a wnewch, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhywbeth y mae'r ddau ohonoch yn ei fwynhau lle byddwch chi'n gallu siarad a rhannu gyda'ch gilydd fel yr oeddech chi'n arfer ei wneud pan oeddech chi yng nghyfnod dyddio eich perthynas.

Cael rhyw

Efallai y bydd hyn yn anodd ei wneud, yn enwedig os nad ydych chi'n teimlo unrhyw gysylltiad emosiynol, ond mae cael rhyw yn mynd i fod o fudd i'r ddau ohonoch. Rhyw sy'n arwain at orgasm yw un o'r dosau mwyaf o ocsitocin, neu'r “cyffur cariad” y byddwch chi byth yn ei gael.

Ar gyfer menywod, mae'r hormon hwn yn cael ei ryddhau ar ôl orgasm ac yn creu bond agos o ymddiriedaeth trwy ysgogi synwyryddion ymennydd penodol.

Hefyd, cofiwch arwyddion o gysylltiad emosiynol roeddech chi'n teimlo unwaith ganddo, dechreuwch weithio ar bethau a arferai wneud iddo wenu, a byddwch yn gweld y gwahaniaeth yn fuan!

Mae Oxytocin hefyd yn ysgogi bondio ac empathi. I ddynion, mae rhyw gyda phartner yn ysgogi canolfan wobrwyo eu hymennydd ac yn rhyddhau rhuthr o dopamin trwy'r corff.

Ar y cyfan, mae rhyw yn asiant bondio sy'n iach i'ch perthynas .

Cofiwch, er mwyn adfywio'r cysylltiad emosiynol yn eich priodas, bod yn rhaid i'r ddau barti fod yn barod i weithio'n galed wrth dreulio amser gyda'i gilydd mewn maes gonest ac agored.

Wedi'r cyfan, ni all neb oroesi os nad oes cysylltiad emosiynol mewn priodas rhwng partneriaid. Siawns ar ôl i chi roi'r gwaith i ailgysylltu yn emosiynol, bydd eich priodas yn dod allan yn gryfach yr ochr arall.