6 Camgymeriad i'w Osgoi mewn Perthynas Newydd

Camgymeriadau y Gellwch Chi eu Gwneud Mewn Perthynas Newydd a Sut i

Mae perthynas newydd yn gyfnod cyffrous. Efallai eich bod chi'n gadael y gorffennol ac yn symud ymlaen, yn dod yn ôl i ddyddio ar ôl perthynas flaenorol, neu'n dod o hyd i rywun ar ôl bod yn sengl am lawer rhy hir

Ond weithiau gall hyd yn oed y berthynas newydd fwyaf addawol fynd yn sur yn rhyfeddol o gyflym, gan eich gadael yn pendroni beth sydd newydd ddigwydd. Ac yno y gorwedd y rhwyg: Mae perthnasoedd newydd yn llawer mwy bregus na rhai sefydledig. Mewn perthynas sefydledig, rydych chi'n adnabod eich gilydd yn dda. Rydych chi'n deall gwendidau a gwendidau'r llall ac yn eu caru beth bynnag. Mae'n llawer haws eistedd i lawr a chael sgwrs anodd.Mewn perthynas newydd, ar y llaw arall, mae popeth yn anhysbys iawn.Nid yw eich partner sy'n dyddio yn eich adnabod etoyn ddigon da i ymddiried ynoch chi – ac mae hynny’n golygu os byddwch chi’n canu eu clychau larwm yn ddamweiniol, fyddwch chi ddim yn eu gweld nhw eto!

Dyma 6 camgymeriad perthynas newydd i gadw llygad amdanynt, a sut i'w trwsio.

1. Rhannu gormod yn rhy fuan

Rydych chi'n gwybod y teimlad. Rydych chi wedi cwrdd â rhywun newydd, rydych chi'n taro deuddeg yn dda iawn, ac rydych chi wrth eich bodd â'r teimlad o rannu a dod i adnabod eich gilydd. Mae'n gyfnod gwych mewn unrhyw berthynas newydd! Ond os ydych chi'n rhannu gormod yn rhy fuan, fe allech chi godi ofn ar eich beau newydd.

Pan fyddwch chi'n dod i adnabod eich gilydd am y tro cyntaf, nid oes gan eich dyddiad lawer o wybodaeth amdanoch chi felly mae'r hyn rydych chi'n ei ddweud yn sefyll allan. Mae hynny'n golygu, os yw'r rhan fwyaf o'ch sgwrs yn ymwneud â'chproblemau teuluol, dyled, therapi, neu’r tro hwnnw y gwnaethoch chi gywilyddio’ch hun ym mharti Nadolig y swyddfa, dyna’r wybodaeth y byddan nhw’n ei chofio.

Sut i'w drwsio: Arbedwch y datgeliadau am eich cyfrinachau tywyllaf dyfnaf nes bod eich perthynas yn fwy sefydledig. Os gwnewch or-rannu, peidiwch ag ofni bod yn onest a rhowch wybod i'ch dyddiad nad oeddech chi'n bwriadu rhannu cymaint.

2. Bod yn rhy ar gael

Pan fydd eich perthynas yn newydd a phethau'n mynd yn dda, mae'n naturiol eich bod chi eisiau treulio digon o amser gyda'ch gilydd. Ond gall bod yn rhy ar gael wneud i chi edrych yn anobeithiol, a bydd eich dyddiad yn meddwl tybed a oes gennych chi wir ddiddordeb ynddynt fel person, neu ddim ond yn chwilio am unrhyw berthynas.

Efallai y bydd ceisio cael eich dyddiad yn cymryd rhan mewn gormod o weithgareddau yn rhy fuan yn codi ofn arnynt.

Sut i'w drwsio: Peidiwch ag awgrymu dyddiadau cyson yn agos at ei gilydd. Byddwch yn hamddenol yn ei gylch – awgrymwch ddod at eich gilydd yr wythnos ganlynol, neu gofynnwch iddynt pryd yr hoffent gymdeithasu eto.

3. Postiadau aml ar gyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan mor hollbresennol o'n bywydau y dyddiau hyn fel y gallwch chi ddisgyn yn gyflym i'r fagl o bostio popeth am eich perthynas newydd ar gyfryngau cymdeithasol. Arhoswch yn gryf ac osgoi'r demtasiwn - gormodgall postio cyfryngau cymdeithasol roi llawer o bwysau ar berthynas newydd.

Os ydych chi'n siarad yn gyson am eich dyddiad newydd, yn eu tagio mewn lluniau, yn hoffi popeth maen nhw'n ei bostio ac yn gofyn am hunluniau, fe allech chi ddarganfod bod y berthynas yn dod i ben yn gynnar.

Sut i'w drwsio: Cadwch eich perthynas oddi ar gyfryngau cymdeithasol nes ei fod wedi'i sefydlu. Does dim byd o'i le ar ychwanegu ei gilydd a rhoi sylwadau yma ac acw, ond cadwch ef yn achlysurol a pheidiwch â'u tagio na siarad amdanynt.

4. Mynd yn ansicr

Rydyn ni i gyd yn mynd ychydig yn ansicr weithiau, ond mae ansicrwydd yn ffordd gyflym o ladd perthynas newydd. Os ydych chi newydd ddechrau dyddio, mae'n rhy gynnar i ddisgwyl detholusrwydd, neu hawlio hawl i wybod ble maen nhw neu beth maen nhw'n ei wneud.

Mae perthynas newydd yn ymwneud â dod i adnabod eich gilydd a gweld a ydych am fynd â phethau ymhellach. Nid ydych chi wedi ymrwymo eto, felly mae disgwyl i’ch dyddiad egluro eu hunain i chi yn rhy fuan, a gall eu gwthio i ffwrdd.

Sut i'w drwsio: Byddwch yn ymwybodol o'ch ansicrwydd eich hun a pheidiwch â gadael iddynt ddod yn ffactor yn eich perthynas newydd.

Camgymeriadau y Gellwch Chi eu Gwneud Mewn Perthynas Newydd a Sut i

5. Anwybyddu gwahaniaethau mawr

Pan fyddwch chi yn y cyfnod cyntaf o ddod i adnabod rhywun, mae'n rhy hawdd anwybyddu gwahaniaethau mawr yn eich gwerthoedd a'ch golwg ar y byd. Wedi’r cyfan, dydych chi ddim o ddifrif eto, felly nid oes angen i chi boeni am sut maen nhw’n mynd i bleidleisio yn yr etholiad nesaf, na beth yw gwerthoedd eu gyrfa.

Rydych chi'n eu hoffi ac rydych chi am iddo weithio allan, felly mae'n naturiol eich bod chi'n ceisio canolbwyntio ar y da. Ond mae hyn yn gamgymeriad - mae synnwyr digrifwch a rennir neu sbarc gwych yn y gwely yn wych ar hyn o bryd, ond bydd angen mwy na hynny arnoch chi.cynnal eich perthynasos yw'n datblygu'n rhywbeth mwy difrifol.

Sut i'w drwsio: Byddwch yn onest â chi'ch hun am eich gwerthoedd craidd a'r hyn sy'n wirioneddol bwysig i chi mewn bywyd. Os ydych chi'n caru rhywun nad yw'n rhannu'r gwerthoedd craidd hynny, gadewch iddyn nhw fynd yn osgeiddig. Credwch ni, byddwch chi'n falch eich bod chi wedi gwneud hynny pan fyddwch chi'n dod o hyd i rywun sy'n wirioneddol rannu'ch gwerthoedd craidd.

Gwyliwch hefyd: Sut i Osgoi Camgymeriadau Perthynas Cyffredin

6. Byw yn y gorffennol

Rydyn ni i gyd yn cario bagiau o'n gorffennol, dim ond ffaith bywyd yw hynny. Fodd bynnag, mae gadael i'ch bagiau yn y gorffennol orlifo i'ch perthynas newydd yn gamgymeriad hawdd a all ei niweidio'n gyflym.

Os oedd gennych chi bartner blaenorol a oedd yn twyllo arnoch chi, yn eich ysbrydio, neu'n eich brifo mewn rhyw ffordd, mae'n ddealladwy y byddwch chi'n teimlo ychydig yn ofnus bod hanes yn mynd i ailadrodd ei hun. Ond mae taflu hynny ar eich dyddiad newydd yn rysáit ar gyfer trychineb - bydd pwysau'r angen i brofi eu hunain yn erbyn eich gorffennol yn eu gwthio i ffwrdd yn gyflym.

Sut i'w drwsio: Byddwch yn ymwybodol o sut mae'r gorffennol yn effeithio arnoch chi. Cyn neidio i gasgliadau, gofynnwch i chi'ch hun Pam ydw i'n teimlo fel hyn? Pa dystiolaeth sydd gennyf y bydd y person newydd hwn yn fy nhrin yn wael?

Mae perthnasoedd newydd yn gyffrous, ac ychydig yn frawychus. Dilynwch yr awgrymiadau hyn i wneud y gorau o'ch perthynas newydd a rhoi'r cyfle gorau iddi ddatblygu'n rhywbeth mwy.

Ranna ’: