Manteision ac Anfanteision Beichiogi ar ôl 40

Dyma rai o fanteision a risgiau magu plant ar ôl 40 Mae rhodd bywyd yn beth hardd. Yn anffodus, efallai eich bod wedi clywed bod dod â phlentyn i’r byd dros 40 oed yn weithred beryglus. Efallai y byddwch chi a'ch priod ychydig yn nerfus am rai o'r pethau rydych chi wedi'u clywed amdano. Yno yn rhai manteision ac anfanteision iddo, felly bydd yn rhaid i chi ystyried y ddau ohonynt cyn i chi a'ch partner wneud y penderfyniad enfawr hwn.

Yn yr Erthygl hon

Dyma rai o fanteision magu plant ar ôl 40:

1. Set sgiliau magu plant wedi'i mireinio

Un fantais i gael plentyn yn eich pedwardegau yw y bydd eich sgiliau magu plant yn cael eu mireinio. Byddwch yn gwneud llai o gamgymeriadau a bydd gennych well dealltwriaeth o beth i beidio â’i wneud, yn enwedig os nad hwn yw eich plentyn cyntaf. Gallwch chi fyfyrio ar y camgymeriadau a wnaethoch gyda'ch plant eraill a gwneud yn siŵr nad ydych chi'n ailadrodd yr un rhai. Gallwch chi adeiladu ar y gweithgareddau a'r ymdrechion nad ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi gwneud digon iddyn nhw o'r blaen. Gallwch chi ddefnyddio popeth rydych chi wedi'i ddysgu dros y blynyddoedd a'i roi i fagu'r plentyn hwn mewn ffordd rydych chi'n teimlo sy'n berffaith. Gallai'r profiad cyfan fod yn daith fondio fendigedig i chi, eich cymar a'ch plentyn.

Un fantais i gael plentyn yn eich pedwardegau yw y bydd eich sgiliau magu plant yn cael eu mireinio

2. Yn cryfhau priodas

Gall genedigaeth fod yn gludydd perthynas cryf sy'n cryfhau'r bond sydd eisoes yn bodoli rhyngoch chi a'ch priod. Mae wir yn profi cryfder y berthynas oherwydd bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch fod yn wydn ar adegau o frwydr a straen. Ar gyfer pob brwydr, mae yna foment hapus, fodd bynnag. Byddech yn dod allan o'r profiad hwn gydag agosatrwydd newydd sy'n rhagori ar y berthynas a oedd gennych yn flaenorol.

Gall genedigaeth fod yn gludiog perthynas gref sy

3. Aeddfedrwydd ac amser

Daw aeddfedrwydd yn aml gydag oedran, ac o'r herwydd, byddwch yn gallu rhoi amser ac ymdrech i fagu'ch plant yn bobl gyflawn. Yn aml, nid yw mamau ifanc yn rheoli eu hamser cystal â merched hŷn. Bydd gennych ymdeimlad profiadol o gyfrifoldeb ac efallai na fydd y pethau a oedd yn bwysig i chi pan oeddech yn 25 mor bwysig i chi nawr. Bydd eich plentyn yn cael y budd o dderbyn 100 y cant ohonoch yn hytrach na dim ond 80 y cant neu 75 y cant. Efallai y byddwch chi a'ch ffrind hefyd yn fwy sefydledig yn eich gyrfaoedd lle gallwch chi gymryd mwy o amser i ffwrdd i fod gyda'ch plentyn.

4. maldod ychwanegol yn ystod beichiogrwydd

Mae pobl yn dueddol o gydymdeimlo â merched sydd dros 40 oed ychydig yn fwy nag y maent yn ei wneud pan fydd merch ifanc iawn yn cario babi. Efallai y gwelwch fod mwy o bobl yn dal drysau i chi, yn prynu hufen iâ i chi ac yn gwneud pethau cyfeillgar eraill i chi. Os byddwch chi'n profi hynny, bydd yn gwneud i'ch beichiogrwydd fynd yn llyfnach a byddwch chi'n profi llai o straen nag arfer.

Risgiau i'w hystyried wrth gael babi ar ôl 40:

Materion iechyd y fam a'r ffetws

Mae rhai risgiau iechyd yn gysylltiedig â chario a geni plentyn pan fyddwch chi dros 40 . Wrth i'r corff heneiddio, mae'n datblygu tueddiad tuag at rai cyflyrau, gyda diabetes yn un ohonyn nhw. Rydych chi'n fwy tebygol o ddatblygu diabetes yn ystod beichiogrwydd os byddwch chi'n feichiog ar ôl 40 oed.

Fodd bynnag, mae gan fenyw sy'n cario gefeilliaid yr un siawns o ddatblygu'r cyflwr. Mae diabetes yn ystod beichiogrwydd yn ffordd amhriodol o drin inswlin. Gall wneud i lefel eich siwgr gwaed godi hefyd, yn uchel. Fodd bynnag, gallwch reoli diabetes yn ystod beichiogrwydd os bydd eich obstetrydd yn ei ddal yn ddigon cynnar i roi gwybod am newidiadau i'ch diet a'ch ffordd o fyw. Y newyddion da yw y gallwch chi gymryd rhai profion fel yr uwchsain a all nodi problemau cyn iddynt ddod yn broblemau enfawr.

Cyflwr arall y gallech ei ddatblygu os byddwch yn feichiog drosodd yw cyneclampsia. Cyneclampsia yn gyflwr sy'n cynnwys pwysedd gwaed uchel, proteinwria a chadw hylif. Os bydd y cyflwr yn datblygu i fod yn eclampsia llawn, bydd y babi a chi mewn perygl.

Mae eclampsia yn frych nad yw'n gweithio, a'r brych yw grym bywyd y plentyn. Mae'n cludo maetholion ac eitemau eraill iddo y mae eu hangen arno i dyfu. Bydd ei faetholion yn lleihau'n sylweddol os byddwch chi'n datblygu eclampsia. Y risgiau yw y gallai gael ei eni'n gynamserol neu y gallai fod ag anableddau dysgu, problemau golwg, neu gyflwr fel parlys yr ymennydd. Gall y cyflwr fod yn ddifrifol i chi hefyd. Efallai y byddwch yn profi strôc, trawiad, methiant y galon neu waedu ar ôl esgor. Gallech hefyd gael problemau afu neu arennau.

Gwneud y penderfyniad terfynol

Yn y pen draw, eich penderfyniad chi i gyd yw cael plentyn dros 40 oed. Dylech chi, eich ffrind a'ch meddyg drafod y manteision a'r anfanteision a'r risgiau iechyd cyn gwneud y penderfyniad. Gallech chi i gyd weithio gyda'ch gilydd i sicrhau eich bod chi'n cael y beichiogrwydd, y cyfnod esgor a'r geni mor ddiogel â phosibl.

Ranna ’: