Atgyweirio Eich Priodas Heb Therapi mewn Tri Cham Hawdd

Tri cham i achub priodas

Awdur y New York Times, Tara Parker-Pope meddai, “mae priodas yn fwy bregus nag y mae mewn gwirionedd”. Ymchwilwyr amcangyfrif y bydd bron i 50% o'r holl briodasau yn yr Unol Daleithiau yn dod i ben mewn ysgariad.

Ond y ffigur ystadegol sy'n tynnu sylw at hynny Mae 50% o briodasau yn gorffen gydag ysgariad yn y pen draw, nid yw’n berthnasol i gyplau heddiw, yn ôl Parker-Pope.Ydy, mae perthnasoedd yn dyner ac yn fregus, maen nhw angen eich sylw a'ch gofal. Problemau priodas yn ddim ond a rhan o'ch bywyd , ond nid yw’n golygu y bydd y materion priodas hyn yn arwain at chwalu ac ysgaru. Mae yna ffyrdd i atgyweirio'ch priodas ac nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau o'r newydd os yw pethau'n torri ar wahân.

Gadewch i ni ddyfynnu sefyllfa bywyd go iawn yma -

“Mae ein priodas wedi newid. Nid yw'n broblem benodol, ond mae'n ymddangos fel nad ydym mor hapus gyda'n gilydd bellach. Rydym yn siarad llai, wedi rhyw yn llai yn aml, ac mae'n teimlo fel ein bod ni'n tyfu ar wahân. Rwy'n poeni'n fawr am hyn - beth alla i ei wneud i drwsio ein priodas cyn ei bod hi'n rhy hwyr? ” - Dienw

Datrysiad -

Mae hwn yn gwestiwn gwych - a'r peth cyntaf y dylech chi ei wybod yw nad chi yw'r unig un â'r broblem hon. Mae hwn yn fater cyffredin ac mae'n hollol normal i bâr priod brofi pwyntiau sy'n dirywio rhyw a chyfathrebu.

Ond gallwch atgyweirio'ch priodas a thrwsio'r berthynas rhwng y ddau ohonoch.

Mae'r rhan fwyaf o newydd-anedig yn profi cyfnod o wynfyd lle mae'r ymennydd yn teimlo bod popeth yn newydd ac yn rhywiol. Ond, dros amser, gall y pylu hwn a sefydlogrwydd a threfn ddechrau ymgartrefu. Er y gall y cam nesaf hwn o'r berthynas fod yn gysur ac yn ddiogel, gall hefyd ddechrau teimlo'n ddiflas.

Wrth i'r rhan fwyaf o berthnasoedd ddatblygu, gall ffactorau eraill fel gyrfaoedd a phlant greu llai o eiliadau ar gyfer sgwrsio da a agosatrwydd , gan arwain at anawsterau priodas a materion eraill. Mae'n rhaid i chi ddechrau atgyweirio priodas a gweithio tuag at ailgynnau y fflam goll angerdd .

Nawr, mae'r ffaith eich bod eisoes yn ymwybodol o'r materion hyn yn gam cyntaf gwych i unioni'r sefyllfa. Hoffech chi i rywbeth newid. Ac, i ateb eich cwestiwn, ‘a ellir achub fy mhriodas?’ Ie, gellir ei achub. Mae'n rhaid i'r ddau ohonoch ddechrau gweithio tuag at atgyweirio priodas.

Mae cwnsela yn helpu , ond yn aml mae therapïau yn methu â dod â'r canlyniad a ddymunir ar gyfer y mwyafrif o briodasau. Mae yna ffyrdd amgen i achub priodas heb gymorth cwnselydd priodas neu therapydd.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud i'r newid hwnnw ddigwydd yn absenoldeb cymorth proffesiynol.

Sut i drwsio priodas heb gwnsela

1. Gwneud eich perthynas yn flaenoriaeth

Nid yw trwsio priodas wedi torri mor anodd â hynny. Byddwch yn sicr rydych chi a'ch priod y ddau yn barod i gwnewch eich perthynas yn brif flaenoriaeth.

Trwy sgwrs fanwl, trafodwch sut y gallwch chi wneud i hyn ddigwydd. Dyma un o'r ffyrdd gorau o atgyweirio'ch priodas a mynd â'ch priodas yn ôl i'r man lle arferai fod.

2. Treuliwch amser gyda'ch gilydd

Creu amser rhydd wedi'i wneud yn benodol ar gyfer treulio amser gyda'n gilydd.

Mae'r noson dyddiad wythnosol yn ffordd berffaith o gyflawni hyn.

Mae nos dyddiad yn gofyn am amser i ffwrdd oddi wrth blant a ffonau symudol. Ei drin fel rhywbeth hanfodol , rheolaidd rhan o'ch wythnos . Mae treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd yn un ffordd o wneud i'ch priodas weithio. Mewn gwirionedd, gall cyplau sydd wedi ymddieithrio weithio gyda'i gilydd fel tîm i drwsio eu priodas sydd wedi torri, os ydyn nhw wir eisiau gwneud hynny.

Felly dechreuwch gynllunio noson ramantus heno!

3. Cynllunio amser ar gyfer rhyw

Er gwaethaf y ffaith nad yw cynllunio amser neu ddyddiad penodol ar gyfer rhyw yn ymddangos yn rhamantus nac yn gyffrous iawn, ond mae'n well na chael dim.

Mae yna gyplau sydd wedi bod yn byw mewn priodas ddi-ryw. Yr Athro Denise A Donnelly amcangyfrifodd nad oedd bron i 15% o barau priod wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda'u partneriaid yn ystod y chwe mis diwethaf i flwyddyn.

I priodas ddi-ryw yn cael ei ddiffinio fel priodas lle nad oes fawr ddim gweithgaredd rhywiol rhwng partneriaid.

Ydych chi'n cael y teimlad fel, ‘mae fy mhriodas yn methu?’ Ydych chi'n dod o hyd i ffyrdd o drwsio'ch priodas?

Mae tebygolrwydd uchel bod diffyg agosatrwydd neu ryw yn un o'r problemau rydych chi'n eu hwynebu yn eich priodas ar hyn o bryd. Yn gyntaf, ceisiwch nodi gwraidd y mater ac yna penderfynu ar ffyrdd o atgyweirio'ch priodas.

Ac, os mai rhyw yw'r broblem, yna dechreuwch gynllunio amser ar gyfer hynny. Ychwanegwch ef i'ch calendr fel rhywbeth i edrych ymlaen ato. Pan ddaw'r diwrnod, gweithredwch fel y gwnaethoch yn eich blynyddoedd cynnar o ddyddio pan oedd y ddau ohonoch eisiau creu argraff ar eich gilydd. Gosodwch y naws gyda goleuadau pylu, canhwyllau, a cherddoriaeth.

Gallwch hefyd ystyried gwisgo i fyny a bod yn ddeniadol i'ch priod ychwanegu at yr hwyl.

Mae mwy o gyfathrebu'n gwneud lle i agosatrwydd cryfach

Mae cyfathrebu gwych yn darparu agosatrwydd cryfach

Y tri phwynt uchod yw rhai o'r ffyrdd syml y gallwch atgyweirio'ch priodas heb therapi nac ymgynghori â chynghorydd. Ar wahân i'r dulliau hyn, gall cyplau bob amser gwella eu cyfathrebu .

Mae cyfathrebu gwych yn darparu cysylltiad dyfnach ac agosatrwydd cryfach.

Mae gwella cyfathrebu priodas yn un o'r ffyrdd y gallwch ddysgu sut i achub priodas neu sut i wneud i briodas weithio.

Mae'r astudio yn dweud bod patrymau cyfathrebu cyplau ’yn profi i fod yn fwy rhagfynegol o ysgariad na’r ffactorau eraill megis eu lefelau ymrwymiad, asesiad personoliaeth, a straen.

Felly, dechreuwch weithio tuag at ailadeiladu priodas a cheisiwch roi ergyd i'r camau a grybwyllwyd. Hefyd, gweithiwch ar eich cyfathrebiad priodas os ydych chi wir eisiau atgyweirio'ch priodas. Ymddiried ynof! Mae'r buddion yn rhai tymor hir.

Hefyd, cofiwch ei fod byth yn rhy hwyr i newid , a gobeithio y byddwch chi a'ch priod, yn ystyried y tri cham hyn wrth roi eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn.

Ranna ’: