Sut i Hudo Eich Gŵr: 25 Ffordd ddeniadol

Portread o gwpl agos

Ar ôl priodi, efallai y byddwch chi'n meddwl bod popeth wedi'i ddiogelu i mewn i oes o hapusrwydd tebyg i stori dylwyth teg byth wedyn.

I beidio â byrstio’ch swigen, ond efallai eich bod wedi sylweddoli eich bod chi newydd ddechrau gyda’ch stori garu – yr un go iawn.Y gwir yw, pan fyddwch chi'n ŵr a gwraig, rydych chi'n dechrau dysgu sut i gyd-dynnu, sut i gyflawni'ch holl nodau, a sut i aros yn felys ac yn agos.

Mae llawer o gyplau yn sylweddoli'n fuan bod eu bywyd rhywiol ar ôl priodas yn newid - llawer. Dyna lle mae'r ysfa i wybod sut i hudo'ch gŵr yn dod i mewn.

Ond cyn i ni gyrraedd y rhan tityllu, rhaid inni ddeall yn gyntaf pam ei bod yn hanfodol bod yn wybodus wrth hudo'ch gŵr.

|_+_|

Rhesymau pam y gall dynion golli diddordeb mewn rhyw

Cwpl agos

Pan ddechreuoch chi garu'ch gilydd, roedd eich bywyd rhywiol yn ffrwydrol ac yn anrhagweladwy. Rydych chi'n ddigymell, ac rydych chi wrth eich bodd yn arbrofi. Roedd rhyw yn wych, ond beth ddigwyddodd?

Pryd oedd y tro diwethaf i chi wneud cariad a wnaeth i chi sgrechian â phleser?

Yn anffodus, nid ydych chi ar eich pen eich hun gyda hyn.

Mae llawer o gyplau yn profi newidiadau yn eu bywyd rhywiol ar ôl priodi.

Gall fod nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar berson colli diddordeb mewn rhyw . Dyma rai rhesymau pam y gallai eich partner fod heb ddiddordeb mewn rhyw:

  • Straen
  • Heneiddio
  • testosteron isel
  • Cyflyrau meddygol

Er bod y rhain i gyd yn rhesymau cyffredin pam y gallai eich gŵr ddod yn ddiddiddordeb mewn rhyw, nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi fod hefyd.

Gall dysgu sut i hudo'ch gŵr wneud rhyfeddodau a hyd yn oed fod yn iachâd iddo.

Setting eich priod - sut i'w droi ymlaen

Pâr yn cofleidio ar y gwely

Un o'r ffyrdd gorau o hudo'ch gŵr yw ymgyfarwyddo â'i rywioldeb yn gyntaf.

Unwaith y byddwch chi'n deall sut mae ei rywioldeb yn gweithio, bydd yn haws i chi wneud i'ch gŵr fod eisiau chi'n rhywiol.

Mae rhywioldeb dyn yn cynnwys tair nodwedd.

Mae'r tri hanfod yn cynnwys ffactorau seicolegol a ffisiolegol sy'n pennu sut y bydd eich priod yn ymateb i'ch datblygiadau rhywiol.

|_+_|

Ei hunaniaeth a'i ego

Bydd dyn yn falch ohono'i hun os yw'n gariad da. Mae'n rhan o'i hunaniaeth a'i ego. Os yw'n teimlo bod ei ego yn cael ei herio, efallai y bydd o dan straen, gan achosi libido isel.

Bydd gwaith, straen, ceisio profi rhywbeth, neu unrhyw ffactorau eraill sy'n achosi dyn i deimlo'n isel neu'n annigonol yn effeithio ar ei libido.

Ei angen am ryw

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn ystyried rhyw fel angen ffisiolegol. Os na fodlonir yr angen rhywiol hwnnw, mae'n debygol y bydd y corff yn addasu, gan achosi llai o lefelau testosteron.

Gall llai o agosatrwydd rhywiol achosi i'ch gŵr golli diddordeb mewn rhyw yn araf. Yn anffodus, gallai hyn ddigwydd pan fydd y ddau ohonoch yn rhy brysur.

|_+_|

Yr effaith weledol

Gall fod sawl ffordd o droi eich gŵr ymlaen yn rhywiol, ond rydyn ni i gyd yn gwybod bod y cyfan yn dechrau gyda delweddau.

Mae dynion yn naturiol ac yn fiolegol creaduriaid gweledol . Mae hyn yn golygu ei fod yn canolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei weld, a thrwy ddefnyddio hyn, bydd gennych y llaw uchaf ar sut i hudo eich gŵr.

|_+_|

Cyfrinachau i gael eich gŵr yn yr hwyliau

Cyn i ni fwrw ymlaen â'r gwahanol ffyrdd o hudo awgrymiadau eich gŵr, byddwn yn rhoi ychydig o gyfrinach ichi.

Bydd cynllun llwyddiannus i hudo eich gŵr yn gweithio os oes gennych y canlynol:

Hyder

Sut gallwch chi fod yn wraig yn hudo ei gŵr os nad ydych chi'n hyderus? Mae hudo yn gofyn am fwy o hyder. Dim ond trwy ei syllu'n uniongyrchol i'w lygaid, gallwch chi eisoes gyfleu'ch neges iddo.

Dychymyg

Byddai seducing eich dyn gyda geiriau yn braf, ond ni ddylech fod yn gyfyngedig i hynny. Dylech ddefnyddio'ch dychymyg i danio ei angerdd am ryw.

Ymdrech

Yn olaf, mae angen ichi allu gwneud llawer o ymdrech i wneud i'ch gŵr syrthio i'ch swyno. Ni fydd yn digwydd dros nos, a gall fethu cwpl o weithiau. Byddwch yn amyneddgar, a byddwch yn gweld.

25 ffordd anorchfygol i hudo'ch gŵr

Nawr eich bod chi'n gwybod pam mae'ch gŵr yn colli diddordeb mewn rhyw a'r gyfrinach o'i gael yn ôl, mae'n bryd dysgu sut i hudo'ch gŵr gyda'r 25 awgrym anorchfygol hyn.

1. Cael gweddnewidiad

A oes unrhyw syniadau hudo eich gŵr a fyddai'n hawdd?

I ddechrau, canolbwyntiwch arnoch chi'ch hun yn gyntaf. Rhowch weddnewidiad llwyr i chi'ch hun. Pam fod hyn yn bwysig?

Os ydych chi'n edrych ac yn teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun, bydd popeth arall yn dilyn. Byddai'n haws ichi ddod o hyd i ffyrdd i hudo'ch gŵr.

2. Rhowch iddo dylino synhwyrus

Cyffwrdd yn gallu gwella, ond gall hefyd danio angerdd rhywiol.

Ewch ymlaen i brynu rhai olewau tylino ymlaciol a persawrus. Gofynnwch pa ran sydd wedi'i tynhau a dechreuwch o'r fan honno. Gwnewch i'ch gŵr deimlo'n well, gwnewch iddo deimlo'n hamddenol, a bwrw ymlaen â'ch technegau hudo yn y gwely.

Tylino a rhoi sylw i rannau eraill o'i gorff. Symud i lawr nes y gallwch gyffwrdd ei tu ôl. Ewch i fyny a meddalu pob strôc nes ei fod yn teimlo'n gynnes ac wedi cyffroi.

|_+_|

3. Siaradwch yn dawel, sibrwd geiriau

Ydych chi eisiau dysgu sut i hudo'ch gŵr heb fod yn amlwg? Gofynnwch iddo wylio ffilm gyda chi, dechrau siarad yn dawel, ac ar adegau sibrwd geiriau yn ei glustiau.

Bydd y teimlad goglais a'ch llais meddal yn sicr o roi meddyliau eraill iddo heblaw'r ffilm rydych chi'n ei gwylio. Gallwch chi hefyd roi eich pen ar ei ysgwyddau neu gofleidio. Bydd hyn yn arwain at gamau gweithredu annisgwyl.

4. Gwneud cyswllt llygad lingering

Nid oes rhaid i syniadau hudo eich gŵr gostio llawer. Gallwch chi ei syllu yn y llygaid, a gallai eisoes ddyfalu eich bod chi ei eisiau. Efallai eich bod wedi gweld hyn yn y ffilmiau, ac mae'n gweithio.

Syllu a meddwl am yr holl bethau rydych chi am eu gwneud iddo. Dewch yn nes a chusanwch ef. Bydd y tân y tu mewn i chi yn rhyddhau'r dyhead dwfn hwnnw am gysylltiad rhywiol.

|_+_|

5. Gadewch iddo ofalu amdanoch

Os yw'ch gŵr mewn hwyliau i gofleidio, gadewch iddo gyffwrdd â chi. Caewch eich llygaid a theimlwch bob cyffyrddiad. Unwaith y bydd yn gweld faint rydych chi'n mwynhau ei garesau, bydd yn cynhyrfu hefyd.

Gallwch hefyd ddewis gwneud cyswllt llygad parhaol ag ef. Brathwch eich gwefus, ewch ymlaen a dangoswch iddo sut mae ei gyffyrddiad yn effeithio arnoch chi.

6. Rhowch gynnig ar secstio

Sut i hudo fy ngŵr ydy e yn y gwaith?

Efallai nad ydych chi yno'n bersonol, ond gallwch chi ddysgu sut i hudo'ch gŵr trwy ei secstio. Beth yw secstio?

Dim ond anfon negeseuon drwg ar thema rhyw at eich gŵr yw secstio. Pryno ef gyda sgyrsiau drwg neu negeseuon testun fel yr hyn yr ydych am ei wneud pan fydd yn cyrraedd adref, ac ati Mae'n siŵr y byddai am ddod â'i shifft i ben yn fuan i gyrraedd adref.

|_+_|

7. Cyffyrddwch ag ef

A oes unrhyw ffordd i hudo fy ngŵr yn gorfforol?

Oes! Oeddech chi'n gwybod, trwy gyffwrdd ag ef, y gallwch chi ei droi ymlaen?

Pwyswch eich dwylo ar ei gluniau, ei gefn, neu ei ysgwyddau. Gwnewch hynny'n araf wrth siarad mewn tôn meddal. Brwsiwch ei wallt â'ch bysedd neu caress ei wyneb. Bydd y sylw, cynhesrwydd eich dwylo, a'r cnawdolrwydd yn gwneud iddo syrthio i chi eto.

8. Ewch commando

Nawr, os ydych chi'n chwilio am ffyrdd hwyliog o fod yn fwy rhywiol i'ch gŵr, ceisiwch fynd comando.

Mae hynny'n iawn, sgipiwch wisgo dillad isaf ar ei ddiwrnod i ffwrdd a symud ymlaen fel arfer. Ysgubwch y llawr, codwch y sanau budr hynny a rhowch gip ar eich gŵr.

Bydd yn gwenu ac yn dod atoch unwaith y bydd yn ei weld. Gwell bod yn barod.

9. Fflirt gyda geiriau

Unrhyw awgrymiadau eraill sy'n denu fy ngŵr i geisio?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ddefnyddio geiriau i'w hudo? Hyd yn oed wrth siarad am unrhyw bwnc, gallwch chi ei droi'n rhywbeth rhywiol a hwyliog. Defnyddiwch eiriau i ogleisio ei feddwl a rhoi awgrymiadau iddo am yr hyn rydych chi am ei wneud.

10. Fflirt gyda gweithredoedd

Os nad yw geiriau'n ddigon, yna fflyrtiwch gan ddefnyddio gweithredoedd. Bwytewch yn araf, llyfu'ch gwefusau, neu efallai y gallwch chi adael i'r caws hwnnw ddiferu ac yna ei lyfu. Cofiwch y gallwch chi wneud hyn wrth syllu arno.

Os ydych chi ychydig yn ddrwgach, gollyngwch eich tywel yn ddamweiniol ar ôl cael bath. Defnyddiwch eich dychymyg a chwarae o gwmpas.

Bydd hwn yn un o'r ffyrdd hwyliog o hudo'ch gŵr. Rydyn ni'n eithaf sicr y byddai'n cwympo amdani mewn dim o amser. Ar wahân i'r hyn y gallwch chi ei gael o hyn, bydd hefyd yn cryfhau'ch cwlwm.

|_+_|

11. Gofynnwch am ei ffantasïau rhywiol

Gofynnwch i'ch gŵr am ei ffantasïau rhywiol . Gadewch iddo siarad amdano.

Byddai’n gwerthfawrogi’r ffaith ei fod yn gallu siarad am ei ffantasïau rhywiol gyda’i wraig – bonws yw hynny.

Trwy wybod ei ffantasi, gallwch chi addasu eich technegau hudo. Hefyd, tra'ch bod chi'n siarad amdano, gall eich gŵr eisoes deimlo'n gyffrous gan y ffaith ei fod yn lleisio ei ffantasïau rhywiol gyda chi.

Eisiau dysgu mwy am archwilio'ch ffantasïau? Gwyliwch y fideo hwn.

12. Gwahoddwch ef i'r gawod

Mae rhai parau priod fel arfer yn cymryd cawodydd ar wahân.

Ceisiwch ddal ei law a'i arwain i'r gawod gyda chi. Trowch ef gyda'r sebon bath persawrus hwnnw a mwynhewch y dŵr cynnes. Ar wahân i'r teimlad ymlaciol, bydd bod yn noeth yn y gawod yn sicr o arwain at rywbeth poethach.

13. Cael gêm o pocer strip

Yn lle gwylio ffilmiau ar eich diwrnodau gorffwys, beth am baratoi cwrw oer-iâ a chwarae pocer strip? Byddai hwn yn un o'r ffyrdd hwyliog hynny o hudo'ch gŵr.

Dychmygwch yfed eich hoff gwrw a chael hwyl gyda phocer? Hefyd, y rhan llawn sudd yw gweld ein gilydd yn mynd yn noeth. Lefelwch hi trwy wneud i'r enillydd wneud popeth maen nhw ei eisiau gyda'r diwedd sy'n colli.

14. Cusanwch ef ac yna stopiwch

Dysgwch yn gyflym sut i hudo'ch gŵr trwy ei gusanu'n angerddol ac yna stopiwch.

Fel hyn, rydych chi'n rhoi blas iddo o'r hyn sydd i ddod ac yn ei bryfocio trwy stopio. Bydd hyn yn dwysau ei ysfa rywiol i chi.

|_+_|

15. Anfonwch lun drwg iddo

Syndod iddo gyda llun rhywiol ohonoch chi'ch hun. Anfonwch ef ato tra ei fod yn y gwaith neu yn y garej. Rhowch wybod iddo beth sy'n aros amdano. Gallwch hefyd anfon rhai ymadroddion drwg i ychwanegu at y seduction.

Disgwyliwch iddo ddod atoch mewn dim o amser neu fynd adref cyn gynted ag y bydd ei waith wedi'i wneud.

16. Dywedwch wrtho eich ffantasïau rhywiol

Erbyn hyn, rydych chi eisoes yn gwybod ei ffantasïau rhywiol, ond beth am eich un chi?

Os ydych chi'n gyfforddus, gallwch chi ddewis rhannu'ch ffantasïau rhywiol gyda'ch gŵr. Bydd yn gwneud i'w ddychymyg fynd yn wyllt. Felly, peidiwch â synnu os yw'n ceisio cyflawni eich ffantasïau rhywiol.

Defnyddiwch hwn i wneud eich bywyd rhywiol yn ffrwydrol ac yn anrhagweladwy.

Os yw'r ddau ohonoch eisiau, gallwch chi geisio arbrofi gyda chwarae rôl rhywiol. Mae'r rhain yn hwyl ac yn gaethiwus. Gallwch chi wneud unrhyw senario rydych chi ei eisiau. Rhai enghreifftiau fyddai caethwas-feistr, athro-fyfyriwr, a chymaint mwy.

Gadewch allan yr actor Hollywood mewnol hwnnw y tu mewn i chi ac actio nes eich bod yn credu eich rolau.

|_+_|

17. Gwisgwch lingerie

Hepiwch y crysau-t a'r pyjamas baggy hynny. Dangoswch eich harddwch a'ch hyder trwy wisgo dillad isaf rhywiol.

Syndod eich dyn gyda dillad isaf sexy. Byddai wrth ei fodd o'ch gweld yn y gwely yn gwisgo'r lingerie coch hwnnw. Efallai y bydd yn mynd yn gaeth i'ch gweld chi'n rhywiol a chyffrous. Byddech hefyd yn teimlo'n fwy rhywiol a hyderus pan fyddwch chi'n gwisgo dillad isaf.

18. Gwisgwch eich gwallt i lawr

Pan fyddwch chi'n briod a bod gennych chi blant, mae'n normal bod eisiau teimlo'n gyfforddus wrth wneud tasgau. Wedi'r cyfan, byddech chi'n ei gasáu os yw'ch gwallt i gyd dros eich wyneb tra'ch bod chi'n coginio neu'n golchi dillad, iawn?

Dechreuwch hudo'ch gŵr trwy ddangos iddo y gallwch chi wisgo'ch gwallt i lawr hefyd. Byddai'n well pe bai'ch gwallt yn arogli fel rhosod neu fanila. Byddai'n cael ei demtio i'w gyffwrdd a'i arogli, a gwyddoch beth ddaw nesaf ar ôl hynny.

19. Gwisgwch bersawr

Buddsoddwch mewn persawrau. Rydych chi'n eu haeddu, ac maen nhw hefyd yn ffordd wych o hudo'ch gŵr.

Dychmygwch eich gŵr yn mynd adref i'ch gweld chi'n gwisgo lingerie lesli du. Yna mae'n dod yn nes atoch chi ac yn arogli'ch persawr. Byddai eisiau dod drosoch chi ar unwaith, felly peidiwch â synnu pe bai'n mynd â chi i'r ystafell wely.

20. Deffro ef

cusanu ef, cnoi ef a gwneud iddo eisiau chi.

Gallwch chi ddechrau ei gusanu ar ei nap, yna chwythu aer yn araf ar ei ysgwyddau. Gallwch chi cnoi ei wddf, y tu ôl i'w glustiau, a hyd yn oed ar ei ysgwyddau. Byddai'r teimlad yn anorchfygol!

Unwaith y byddwch yn ei weld yn mynd yn yr hwyliau, gallwch ddechrau cusanu ef ar ei smotiau melys.

21. Siarad yn fudr

Mae'r rhan fwyaf o ddynion wrth eu bodd pan fydd eu merched yn gwybod sut i siarad yn fudr. Yr allwedd yw gwybod sut a phryd i'w wneud. Amserwch hi'n iawn, a gall gyffroi'ch dyn.

|_+_|

22. Perfformiwch strip-bryfocio

Rhowch sioe i'ch dyn. Perfformio strip-bryfocio a chwythu ei feddwl.

Gall merched fod mor rhywiol os ydyn nhw'n gwybod pa mor brydferth ydyn nhw. Gwnewch hyn, a fydd e byth eisiau mynd i unrhyw glwb eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei bryfocio'n dda.

23. Rhagluniaeth estynedig

Peidiwn ag anghofio am foreplay yma. Hyd yn oed os ydych chi eisoes yn ei wneud, gallwch chi wneud rhywbeth o hyd am sut i hudo'ch gŵr.

Byddai rhai yn stopio ar ôl ychydig funudau o chwarae ymlaen llaw. Peidiwch â gwneud hynny! Yn lle hynny, estynnwch eich sesiwn chwarae blaen, a bydd y ddau ohonoch wrth eich bodd.

Gall foreplay ddwysau eich orgasm a gall hefyd wneud i chi dyheu am fwy. Dyma lle gallwch chi ddangos eich symudiadau newydd i'ch gŵr a phwy a ŵyr, efallai y byddwch chi'n darganfod pa mor anhygoel yw teganau rhyw.

24. Clymwch ef

Gwneud rhyw yn well, a'i hudo trwy arbrofi gyda thriciau yn y gwely.

Nid oes yn rhaid i chi fynd yn llwyr allan dominatrix, ond gallwch ymgorffori rhai ffyrdd hwyliog o hudo eich gŵr.

Clymwch ef a chymerwch reolaeth. Mae dynion wrth eu bodd â hynny! Gadewch i'ch bos mewnol gymryd yr awenau a gwneud i'ch gŵr erfyn am fwy.

25. Canolbwyntiwch arno

Nawr eich bod chi'n gwybod sut i gymryd rheolaeth o'ch bywyd rhywiol, ewch i gyd allan a chanolbwyntio ar eich gŵr. Gwnewch yr hyn y mae'n ei garu yn y gwely, cymerwch drosodd a byddwch yr un sy'n ei bleser. Canolbwyntiwch ar bopeth y mae'n ei garu a gwnewch ei uchafbwynt yn fythgofiadwy.

Beth yw canlyniad hyn? Mae angen i chi fod yn barod oherwydd bydd yn mynd yn gaeth ac yn dymuno i chi ddydd ar ôl dydd. Os ydych chi'n barod am hyn, ewch ymlaen i wneud ei fywyd rhywiol yn ffrwydrol.

Casgliad

Nid oes ots a ydych wedi bod yn briod am ddwy, pump, neu hyd yn oed ddeng mlynedd – gall eich bywyd rhywiol fod mor boeth â phan fyddwch yn dal yn eich harddegau.

I wneud hyn, dylech chi, fel gwraig, wybod sut i hudo'ch gŵr.

Peidiwch â'i gymryd fel rhwymedigaeth. Yn lle hynny, cymerwch hi fel her i wneud i'ch gŵr fynd yn wallgof amdanoch chi a'ch bywyd rhywiol. Bydd yn hwyl, a gall hefyd gryfhau eich bond.

Ewch ymlaen a rhowch gynnig ar bob un o'r 25 ffordd hyn i chi wybod sut i hudo'ch gŵr. Gwyliwch ef yn cwympo mewn cariad â chi eto wrth i chi fwynhau eich gilydd.

Ranna ’: