Mae Fy Nghariad Newydd Eisiau Perthynas Polyamorous

Mae person sy

Yn yr Erthygl honBeth ydych chi'n ei wneud os byddwch chi'n dechrau dyddio cariad newydd ac mae'n awgrymu ei fod am gael perthynas polyamorous? Efallai bod gennych fil o gwestiynau yn rhedeg trwy'ch pen fel, beth sy'n gwneud polyamorous cymedrig. Beth yw'r risgiau? Pam fyddai hyd yn oed eisiau rhywbeth felly?Perthynas agored yw pan fydd cwpl ymroddedig yn penderfynu cael profiadau rhywiol gyda phobl eraill. Gyda polyamory, efallai y bydd gennych sawl partner ar yr un pryd.

Mae golygu person sy'n polyamorous yn dyddio mwy nag un person, nid dim ond cael rhyw gyda phobl eraill.
gwraig yn defnyddio tegan rhyw

Nid oes rhaid i ryw fod yn ganolbwynt polyamory

Gall fod yn cymryd rhan yn agweddau emosiynol, rhamantus neu agos-atoch caru rhywun arall. Mae pwyslais ar gyfathrebu agored a ffiniau a nodwyd yn unigol.

Ond oherwydd natur gymhleth emosiwn dynol, gall y deinameg hon roi perygl i berson bregus gael ei ecsbloetio. Os nad yw cyfathrebu'n glir, ymlaen llaw ac yn onest, gall fod camddealltwriaeth poenus.

Er nad yw polyamory yn gysylltiedig â chaethiwed rhyw, gellir tynnu rhywun sy'n ei chael hi'n anodd gyda dibyniaeth rywiol ar ffordd o fyw polyamorous.Os yw hyn yn wir, mae risg uwch o ddal clefyd a drosglwyddir yn rhywiol (STD).

Dadleua rhai pobl fod budd esblygiadol i gael mwy nag un partner ar gyfer dynion a menywod a bod ein pheromonau yn awgrymu bod hynny'n naturiol i fodau dynol.

Gall polyamory fod yn ffordd i ddarganfod gwahanol ffyrdd o brofi cariad

Yn ddelfrydol, mae gan polyamory nodweddion bod yn feddiannol, yn onest, yn gyfrifol ac yn foesegol. Gellir gwneud dewis i frwydro yn erbyn normau cymdeithasol a darganfod gwahanol ffyrdd o brofi cariad ac agosatrwydd.Os ydych chi'n gyffyrddus â'ch partner yn caru ac yn ymgysylltu'n rhamantus â pherson arall ac yn dymuno archwilio'r pethau hynny eich hun, gallai polyamory fod yn benderfyniad iawn i chi.

Efallai y bydd polyamory yn dod â rhai anawsterau ychwanegol mewn perthynas

Mae polyamory yn dod ag anawsterau ychwanegol i gwpl syOs ydych chi neu'ch partner ar hyn o bryd yn afiach yn emosiynol neu'n cael trafferth gyda salwch meddwl. Efallai y bydd polyamory yn cyflwyno rhai anawsterau ychwanegol. Mae dysgu adnabod triniaeth neu gamdriniaeth emosiynol yn hanfodol i bawb, ond yn arbennig o bwysig os yw'ch partner yn pwyso arnoch chi ar eich penderfyniad.

Mae llawer o fenywod a dynion yn profi cam-drin dyddio ar ryw adeg yn eu bywyd, felly amddiffynwch eich hun trwy archwilio arwyddion cyffredin o drin emosiynol neu seicolegol a phenderfynu a allai mynd i berthynas polyamorous gymhlethu neu waethygu'r materion hyn ymhellach.

Perygl uwch o gontractio STD

Un o'r risgiau sylweddol mewn polyamory, neu unrhyw amgylchiad lle mae gennych lawer o bartneriaid rhywiol, yw'r risg uwch o gontractio STD.

Dylech fod yn ofalus bob amser i ddefnyddio amddiffyniad a'ch bod chi a'ch partner yn ei gymryd o ddifrif.

Os ydych chi neu'ch partner yn tueddu i anghofio bod yn wyliadwrus yng ngwres y foment, gwnewch yn siŵr bod condomau ar gael bob amser.

Efallai y byddwch hefyd am gael profion gwaed arferol ar gyfer heintiau STD fel y gallwch chi gael y sylw meddygol sydd ei angen arnoch yn gyflym os byddwch chi'n contractio rhywbeth. STD’s fel gonorrhoea , clamydia, a HIV yn gyffredin, a gall unrhyw un ei gael. Efallai eu bod neu efallai ddim yn ymwybodol eu bod yn ei gario.

Agwedd arall a all beri straen emosiynol yw'r cylch o orfod ailbrofi ac aros i ddarganfod y canlyniadau. Os ydych chi'n rhywun sy'n dueddol o bryder neu iselder, gallai hyn dorri bargen i chi os yw'r syniad o orfod cael eich profi bob mis neu hyd yn oed bob yn ail wythnos yn ormod.

Nid yw polyamory i bawb, gwnewch benderfyniad iach

Nid yw polyamory i bawb ond gallai ddod â boddhad i'r ddau ohonoch wrth archwilio agosatrwydd a chariad mewn ffordd anghonfensiynol.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n teimlo dan bwysau i dderbyn polyamory ar y bygythiad o gael eich gadael neu os ydych chi'n ofni bod cam-drin emosiynol neu lafar yn ganlyniad bod yn ddim, yna baneri coch yw'r rhain.

Os yw'ch partner yn benderfynol o geisio, ond nad ydych wedi'ch argyhoeddi, parhewch i ymchwilio a chyfathrebu am y pwnc.

Gadewch iddyn nhw wybod bod angen mwy o amser arnoch chi i feddwl amdano, os ydyn nhw'n parchu'ch ffiniau ac nid yn ymosodol yn emosiynol, dylid derbyn yr ateb hwnnw. Mae yna risgiau sy'n gysylltiedig â chael sawl partner rhywiol, a gallai'r trawma emosiynol gymryd cryn doll.

Dysgwch beth allwch chi i gadw'n ddiogel a gwneud penderfyniadau iach i chi.