Osgoi Rhannu 7 Ffaith â'ch Priod i Gynnal Cyfrinachedd mewn Perthnasoedd

Golygus A Hardd Cerdded Gyda

Yn yr Erthygl hon

Weithiau gall cadw cyfrinachedd mewn perthnasoedd fod yn fuddiol i'r ddau bartner.

Yma, mae cadw cyfrinachau yn golygu nad ydych chi am i'ch partner wybod am y pethau y gallai fod yn gas ganddo/ganddi. Mewn geiriau eraill, rydych chi'n ceisio peidio â brifo'ch partner mewn unrhyw ffordd.

Mae dweud celwydd yn cael ei ystyried yn ddrwg ond, mewn achos o berthynas, gall gorwedd weithiau fod yn ddewis callcynnal telerau iach gyda'ch partner. Mae yna lawer o bethau y gallai eich partner deimlo'n ddrwg yn eu cylch pe bai'n cael ei rannu.

Mae angen i chi ddeall nad yw cynnal cyfrinachedd mewn perthnasoedd yn ddrwg ac yn bendant nid ydych yn eu twyllo. Gadewch i ni ddweud, mae cadw cyfrinachau bach gan eich partner yn ffordd o osgoi treifflau diangen rhyngoch chi'ch dau nawr ac yn y man.

Yn dilyn mae rhai cyfrinachau y dylech bob amser eu cadw oddi wrth eich cariad.

1. Ymddygiad sengl cyfrinachol

Mae pawb yn gwneud pethau rhyfedd pan maen nhw ar eu pen eu hunain. Nid yw'n ddim byd i boeni amdano. Gadewch i ni ddweud, ar ddydd Sul, nid ydych chi'n teimlo'n ddrwg i fod mewn pyjamas trwy'r dydd, ond i'ch partner, gallai hyn swnio'n ffiaidd. Efallai y bydd ef / hi yn eich ystyried yn ddiffygiol iawn, ac wrth gwrs, nid ydych chi eisiau hynny.

Yn ôl arbenigwyr perthynas , ni ddylai eich ymddygiad sengl cyfrinachol gael ei rannu â’ch partner. Dylech fod yn berchennog eichgofod personola gadewch i'ch partner fod yn berchennog ei le ei hun.

2. Amheuon perthynas plentynnaidd

Mae rhai pwyntiau mewn bywyd lle rydych chi'n teimlo nad yw'ch perthynas yn ffrwythlon ac na ddylid ei pharhau. Mae’r mathau hyn o deimladau yn mynd a dod, ac ni ddylech rannu’r rhain â’ch partner fel y gallantllusgwch eich partner tuag at ansicrwydda gall frifo'r person arall.

Yn hytrach na mynd yn syth at eich partner, dylech eistedd gyda'ch meddyliau a delio â nhw ar eich pen eich hun. Os bydd teimladau o'r fath yn parhau ac yn cryfhau o ddydd i ddydd, yna mae'n rhaid i chi siarad â'ch partner amdano. Peidiwch â rhuthro tuag at eich cariad dim ond oherwydd bod gennych chi amheuon ynghylch perthynas plentynnaidd.

Byddai amheuon sy'n blentynnaidd yn darfod yn awtomatig.

3. Byddech yn dymuno iddynt fod yn fwy llwyddiannus

Os ydych chi'n rhwystredig oherwydd rheng israddol eich partner yn ei swydd, ni ddylech fyth rannu'r rhwystredigaeth â nhw. Gallai eich sylwadau am eu swydd swnio'n ddigalon iddynt a gallant arwain at aflonyddwch. Byddai hyn yn chwalu eu hyder.

Ond os yw'ch partner yn ei chael hi'n anodd yn ei swydd, dylech roi awgrymiadau gwerthfawr iddynt ond peidiwch byth â'u diraddio. Cadwch hyn yn eich meddwl y dylid cadw parch er mwyn cael a perthynas iach .

Hefyd, gall rhannu meddyliau o'r fath gyda'ch partner fod yn niweidiol i iechyd a chalonder eich bywyd priodasol. Felly, mae cynnal cyfrinachedd mewn perthnasoedd ar adegau yn hollbwysig.

4. Nid ydych yn hoffi un o aelodau eu teulu

Merch yn Cuddio Ei Hwyneb Cysyniad Anwybodaeth Tra Lady Arall Yn Ysgwyd Ei Llaw Yn Dweud Helo

Mae'n mynd yn anodd iawn cadw'r gyfrinach hon, ond mae'n rhaid i chi wneud hynny os ydych chi'n dymuno parhau â'ch un arbennig. Er enghraifft, os nad ydych yn hoffi eu chwaer annwyl ac yn penderfynu ei rannu, efallai y byddant yn meddwl amdanoch chi fel yr un drahaus.

Mae'n well ei gadw gyda chi os nad ydych yn hoffi unrhyw un o'u teulu.

5. Rydych chi'n meddwl bod un o'u ffrind yn swynol

Mae’n normal os cewch eich denu at un o’u ffrindiau. Ond ni ddylai’r atyniad hwn gael ei rannu â’ch partner gan y gallai danio’r teimladau o falais a chasineb a byddai’ch partner yn dechrau casáu ei ffrind ei hun.

Ni fyddai hyn yn dod â dim ond amheuon. Ni ddylai atyniadau o’r fath boeni rhyw lawer gan eu bod yn aros am gyfnod byr iawn o amser.

6. Unrhyw beth negyddol mae pobl yn ei ddweud amdanyn nhw

Mae’n well osgoi rhannu teimladau cychwynnol eich ffrindiau a’ch teulu gan y gallant fod yn ofidus iawn i’ch partner a byddai ganddynt gymhlethdod israddoldeb yn y pen draw.

Cadwch sylwadau eich teulu a'ch ffrindiau gyda chi neu fel arall byddech chi'n colli'ch partner.

7. Dydych chi ddim yn hoffi rhywbeth na allant ei newid

Peidiwch â cheisio bod yn onest bob amser. Gadewch i ni ddweud os nad ydych chi'n hoffi lliw gwallt eich partner, ei hobïau neu unrhyw beth arall, peidiwch â'i rannu gyda nhw. Fel y dywedwyd yn gynharach, mewn perthnasoedd, weithiau mae'n well dweud celwydd.

Peidiwch â rhoi sylwadau negyddol ar eu nodweddion ymddygiadol a chorfforol cynhenid ​​gan nad oes modd eu newid. Ac yma mae angen i chi gadw cyfrinachedd yn eich perthynas.

Ranna ’: