Yr Hyn y Gall Maddeuant Ei Wneud i'ch Priodas

Dylech ddysgu maddau yn gyflym yn y berthynas, er eich mwyn eich hun

Yn yr Erthygl hon

Ni ellir tanddatgan pŵer maddeuant mewn priodas. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer partneriaeth gydol oes gyda rhywun, mae'n anochel y byddwch chi'n rhwbio'ch gilydd yn y ffordd anghywir. Pan fydd dau berson amherffaith yn treulio cymaint o flynyddoedd gyda'i gilydd, mae rhai dadleuon anffodus yn sicr o ddod ohono.Mae'n bwysig nodi nad yw maddeuant yn gamp rhad i'w ddefnyddio mewn ymdrech i achub eich priodas. Mae angen iddo fod yn ddilys. Mae angen iddo fod yn real. Mae angen iddo beidio â chael unrhyw linynnau ynghlwm. Pan fydd maddeuant yn arferiad cyson, bydd eich cariad yn aros yn gryfach a byddwch yn profi llai o ddrwgdeimlad tuag at eich partner. Po fwyaf parod ydych chi i roi maddeuant ar flaen y gad o ran sut rydych chi'n gweithredu, y gorau oll fydd eich priodas yn y pen draw.

Pam mae maddeuant yn bwysig?

Gadewch i ni ei wynebu: mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Byddwch yn. Byddan nhw. Os gallwch chi ddechrau trwy gydnabod y ffaith hon, bydd y weithred o faddeuant yn dod yn haws ac yn haws. Os ydych chi'n gwybod y byddech chi eisiau'r un lefel o faddeuant yn gyfnewid, byddwch chi'n gyflymach i adael iddo fynd pan fydd eich partner yn llithro i fyny.

Os yw perthynas neu briodas yn cael ei hadeiladu ar sylfaen sydd heb le i faddau, ni fydd llawer i adeiladu arno oddi yno. Gyda phob camgymeriad, bydd dadl. Gyda phob dadl, bydd y mater yn mynd heb ei ddatrys. Yna bydd y mater hwnnw yr oeddech chi'n meddwl eich bod wedi symud heibio yn magu ei ben pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf.

Gallai fod yn flwyddyn, 5 mlynedd, neu 10 mlynedd yn ddiweddarach a bydd y darn cynhyrfus hwnnw o ddicter yn dangos ei hun ar ffurf dicter, anffyddlondeb, neu ddatgysylltu.

Dyma pam mae maddeuant mor bwysig. Hebddo, bydd pob ffraeo ac anghytundeb bach yn eich priodas yn parhau i stiwio o dan wyneb eich perthynas arferol. Dim ond mater o amser fydd hi cyn i rywun daro nerf sy’n achosi i’r dicter hwnnw heb ei ddatrys ffrwydro.

Bydd y gallu i faddau yn caniatáu ichi wasgu'r drwgdeimlad yn eich perthynas a thyfu gyda phob anghytundeb, yn hytrach nag aros yn sownd gan bob gweithred neu ddadl sydd wedi eich gadael yn llawn dicter.

Nid yw maddeuant ar eu cyfer nhw, mae i chi

Maddau i eraill, nid oherwydd eu bod yn haeddu maddeuant, ond oherwydd eich bod yn haeddu heddwch.

-Jonathan Lockwood Huie

Mae llawer o bobl yn gweld y cysyniad o faddeuant mewn goleuni gwahanol nag y bwriedir ei weld. Rydyn ni'n meddwl, trwy faddau i rywun, rydyn ni'n eu gadael nhw oddi ar y bachyn neu'n gadael iddo fynd i gadw'r heddwch o fewn y berthynas. Mewn gwirionedd, mae'r weithred o faddeuant yn un hunanol.

Bob tro rydych chi'n dal dig oherwydd rhywbeth a wnaeth rhywun arall i chi - boed yn ŵr, gwraig, neu unrhyw berson arall rydych chi'n cadw'ch llygad drwg dan glo - ti yw'r un sy'n dal gafael ar y tensiwn hwnnw. Efallai y byddan nhw'n teimlo'n ddrwg, ond chi bob amser teimlo'n waeth. Rydych chi'n meddwl bod eich ysgwydd oer neu'ch sylwadau torri yn rhoi'r uffern haeddiannol iddyn nhw, ond rydych chi wir yn dal eich hun yn eich storm dân eich hun.

Trwy ddewis maddau i'ch partner, rydych chi'n rhoi'r bagiau rydych chi wedi'u cario o gwmpas cyhyd i lawr. Rydych chi'n dewis tynnu'r straen hwnnw oddi ar eich ysgwyddau a lleddfu'ch hun o ddyletswydd.

Drwy ddweud, rwy'n maddau ichi, rydych chi'n cael cam y tu allan i'r dicter, y dicter neu'r dirmyg hwnnw tuag at eich partner, ac agor gofod meddwl i symud heibio iddo. Po hiraf y byddwch yn dal gafael arno, y crazier ti bydd yn teimlo. Bydd deall bod maddeuant ar eich cyfer chi yn ei gwneud hi'n haws i chi ddechrau'r broses. Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n lleddfu straen eich fyd, byddwch ar gael yn haws i gael y sgwrs honno.

Drwy ddweud, rwy

Peidiwch â disgwyl dim byd yn gyfnewid

Os cymerwch y ffordd fawr a phenderfynwch faddau i'ch partner, mae angen ichi wneud hynny heb unrhyw dannau. Ni allwch ei ddefnyddio fel chwarae pŵer i gael rhywbeth yn gyfnewid. Os ydych chi'n dewis maddau iddyn nhw, mae'n rhaid i chi fod yn barod i adael iddo fynd a symud ymlaen. Os gwnaethant anghofio eich pen-blwydd a'ch bod yn penderfynu maddau iddynt, ni allwch daflu hynny yn ôl yn eu hwyneb pen-blwydd nesaf.

Os gwnaethon nhw dwyllo arnoch chi a'ch bod chi'n dewis maddau iddyn nhw a gweithio ar eich perthynas, ni allwch chi chwarae'r cerdyn y gwnaethoch chi ei dwyllo ar mi pryd bynnag rydych chi am gael eich ffordd.

Mae gwir faddeuant yn golygu cydnabod yr hyn a ddigwyddodd a dewis caru'r person hwnnw er gwaethaf eu gweithredoedd. Gallai fod yn rhywbeth mawr neu’n rhywbeth bach, ond os dewiswch faddau, ni allwch ailymweld â’r eiliad honno dro ar ôl tro, gan reidio allan ar daith euogrwydd Cofiwch pan faddeuais ichi am y peth ofnadwy hwnnw a wnaethoch? pryd bynnag y dymunwch. Mae drosodd. Rydych chi'n symud heibio iddo. Po fwyaf y byddwch yn ei ddefnyddio fel ammo yn eu herbyn, y lleiaf tebygol yw hi eich bod wedi maddau iddynt yn y lle cyntaf.

Grym maddeuant

Nawr ein bod wedi trafod pam ei fod yn bwysig, pwy sy'n cael budd gwirioneddol o'r weithred o faddeuant, a sut i fynd ati i faddau i rywun, mae'n bryd i ni gyrraedd sudd yr erthygl: y grym y gall maddeuant ddod â chi a'ch partner. Pan fyddwch chi a'ch partner yn dewis maddau i'ch gilydd a gweithio trwy'ch problemau mewn ffordd empathetig, rydych chi'n dewis cariad . Dyna hanfod priodas; dewis cariad bob dydd, hyd yn oed pan mae'n anodd.

Efallai eich bod chi wedi cael ymladd mor ddrwg fel na allwch chi sefyll yn edrych ar eich partner, ond rydych chi'n eu caru nhw'n fwy na'r teimlad o fod yn grac arnyn nhw. Efallai eich bod yn anghytuno yn y fath fodd fel nad ydych am eu clywed yn siarad, ond eich bod yn gwybod eich bod yn eu caru yn fwy na gadael i'r ddadl fynd allan o reolaeth.

Pan fyddwch chi'n dewis maddau a symud heibio'ch gwahaniaethau, rydych chi'n dewis cariad yn barhaus. Priodasau olaf yw'r rhai sy'n dod yn ôl o hyd at pam y dechreuon nhw yn y lle cyntaf: cariad. Maddeu cyflym. Maddeu yn aml. Parhewch i ddewis cariad mor aml ag y gallwch.

Ranna ’: