Sut i Gydbwyso Priodas a Mamolaeth - 15 Awgrym

Mam hapus gyda babi

Yn yr Erthygl hon

Priodas a mamolaeth yw dau o'r ymrwymiadau mwyaf y gall rhywun eu gwneud. Mae'r ddau yn ymrwymiadau gydol oes.

Os oes gennych chi un neu fwy o blant a phriod, efallai y byddwch chi'n cael trafferth cydbwyso'ch priodas a bod yn rhiant.

Mae dysgu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas yn hynod o bwysig i fenyw oherwydd mae'r rhain yn ymrwymiadau yr un mor bwysig. Maen nhw'n ddau brif gyfrifoldeb rydych chi wedi'u cymryd.

Felly, mae dod o hyd i'r cydbwysedd da hwnnw lle mae gennych chi ddigon o amser i ofalu am eich plant a chynnal perthynas gariadus ac iach gyda'ch priod yn hanfodol i'ch lles.

Os ydych chi ar fin croesawu babi, neu os oes gennych chi blentyn neu ychydig o blant yn barod, ac rydych chi'n pendroni sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas, helo a chroeso!

Y peth cyntaf rydych chi'n ei wybod o ran dysgu a gweithredu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas yw y bydd yn heriol. Nid yw hon yn dasg eithaf syml na hawdd.

Cyn cychwyn ar y daith hon, cofiwch fod ymdrechu am berffeithrwydd wrth gydbwyso rhwng rhiant a phriod yn ddibwrpas.

Pam?

Mae hyn oherwydd nad oes safon berffaith ar gyfer y cydbwysedd hwn. Mae'n ymwneud â chi fod yn ystyriol a gweithredu rhai awgrymiadau defnyddiol i gael gwell cydbwysedd rhwng mamolaeth a phriodas.

|_+_|

Addasu i fod yn fam: sut i wneud hynny?

Gall realiti bod yn fam fod yn dra gwahanol i'r hyn yr oeddech wedi meddwl y byddai fel. A dyna fywyd.

I lawer o fenywod, mae rhoi'r pwysau hwnnw arnynt eu hunain trwy geisio darganfod sut i fod yn fam berffaith yn aml yn eu gosod ar gyfer siom a methiant.

Nid yw'r cysyniad o fod yn fam berffaith neu'n rhiant perffaith yn bodoli!

Mae mamau'n cael trafferth pan fyddan nhw'n croesawu plentyn i'w bywydau. Gall cyflwyno plentyn i'r byd ac i'ch bywyd fod yn brofiad heriol a llethol hyd yn oed.

Rhan fawr o bod yn fam well neu geisio darganfod sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas yw derbyn y gall realiti dod yn brif ofalwr i blentyn fod yn wahanol i'ch syniad chi o'r un peth.

Mae derbyn bod bod yn fam yn daith sy’n gallu eich herio a gwneud i chi deimlo wedi’ch llethu weithiau yn bwysig.

Ar wahân i fod yn heriol ac yn llethol ar adegau, mae darganfod deinameg priodas a mamolaeth hefyd yn bwysig er mwyn addasu'n effeithiol i fod yn fam os ydych chi'n briod.

Ymdrinnir â nifer o awgrymiadau defnyddiol yn yr adrannau canlynol a all eich helpu i ddeall a chydbwyso bod yn wraig a mam,

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi eu hystyried ar gyfer addasu a derbyn mamolaeth:

  • Gall bod yn fam fod yn brofiad emosiynol iawn

Gall dryswch, baich cyfrifoldebau newydd, sŵn eich baban yn crio, diffyg cwsg, a blinder wneud ichi deimlo llawer o emosiynau cryf.

Ond yn lle gormesu'r teimladau dwys hyn, a fydd yn y pen draw yn effeithio'n andwyol arnoch chi, ystyriwch ganiatáu i chi'ch hun deimlo'r holl emosiynau mawr hyn a'u mynegi.

  • Mae blues babi yn real

Blues babi yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at y cyfnod yn union ar ôl esgor lle mae eich secretion hormon yn gostwng yn sylweddol. Efallai y byddwch chi'n profi hwyliau ansad, pyliau o grio, teimladau negyddol cryf wedi'u cyfeirio at eich babi, cur pen, ac ati.

Ond peidiwch â bod yn rhy feirniadol neu'n llym arnoch chi'ch hun. Mae hyn yn digwydd i ganran sylweddol o mommies newydd! Siaradwch â'ch meddyg os ydych chi'n profi hyn yn ogystal â'ch priod neu bartner. Dylai fel arfer ymsuddo ar ôl ychydig ddyddiau.

Edrychwch ar y ffyrdd hyn o frwydro yn erbyn y felan babi:

|_+_|
  • Derbyn cymorth ar gyfer amrywiol gyfrifoldebau cartref

Gallai tasgau o amgylch eich cartref y gallech chi a'ch partner eu gwneud yn gyflym deimlo'n llethol yn nyddiau cynnar eich bod yn fam.

Os mai chi sy’n bennaf gyfrifol am ofalu am eich plentyn, yna ystyriwch ddirprwyo mwy o gyfrifoldebau cartref i’ch partner neu eraill sy’n cynnig helpu. Hefyd, ystyriwch wneud rhestrau o bethau i'w gwneud i'ch helpu i aros yn drefnus.

|_+_|
  • Gwrandewch ar eich corff

Peidiwch â rhoi'r baich ar eich hun na gor-ymdrechu'ch hun i wneud ymarfer corff neu golli pwysau'r babi. Cymerwch yn hawdd. Byddwch yn garedig i chi'ch hun. Byddwch yn ymwybodol o faint y gallwch chi ei drin yn gorfforol ac yn feddyliol.

|_+_|

Ydy mamolaeth yn dod yn naturiol?

Cwestiwn hollbwysig arall sy’n codi pan ddaw’n fater o ddysgu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas yw a yw’r rôl hon o fod yn fam yn dod yn naturiol?

Yr ateb yw y gallai ddod yn hawdd neu'n naturiol neu beidio. Ond y peth pwysig i'w gofio yw nad yw hyd yn oed eich greddf neu'ch addasiad i fod yn fam yn dod yn ddiymdrech nac yn naturiol. Yn bendant nid yw'n arwydd na allwch chi fod yn fam dda.

Ni all pob merch deimlo fel rhiant gofalgar a gofalgar o'r cychwyn cyntaf. Ac mae'n iawn!

Mae bod yn fam yn gyfnod a nodweddir gan ofynion cyson sy'n newid yn barhaus.

Felly ie, ni fydd addasu i fod yn fam o reidrwydd yn dod yn naturiol i famau. Mae'n cymryd gwaith. Ac yn bwysicaf oll, amser.

Rhan fawr o famolaeth a phriodas yw derbyn efallai na fyddwch chi bob amser yn cael eich swyno am fod yn rhiant. Mae'n iawn.

Peidiwch â theimlo'n euog am deimlo eich bod wedi'ch gorlethu neu am beidio â chael greddfau mamol sy'n naturiol gadarn. Cofiwch, rydych chi'n ddynol!

|_+_|

Mam gyda merch

Y newidiadau a ddaw yn sgil bod yn fam i'ch bywyd

Cyn mynd i mewn i'r awgrymiadau amrywiol ar gyfer cydbwyso gwaith mamolaeth a phriodas, gadewch i ni edrych yn gyflym ar y newidiadau sylweddol y gall bod yn fam eu gwneud yn eich bywyd.

  • Mae eich amynedd yn cynyddu

P'un a ydych chi'n mynd i fod yn fam gyda'ch priod neu hunan-famoliaeth yw eich taith, mae'n anochel y bydd eich amynedd yn cynyddu pan fyddwch chi'n treulio cryn dipyn o'ch amser a'ch egni yn gofalu am blentyn.

|_+_|
  • Rydych chi'n dod yn fwy anhunanol

Mae meithrin a chymryd cyfrifoldeb dros eich plentyn yn golygu eich bod yn rhoi i fod dynol arall heb unrhyw ddisgwyliad o dderbyn unrhyw beth.

  • Rydych chi'n dod yn llai beirniadol

Mae'r gwahaniaeth sylweddol rhwng realiti a disgwyliadau bod yn fam yn naturiol yn gwneud pobl yn llai beirniadol.

  • Mae eich galluoedd greddfol yn tyfu

Yn y broses o feithrin ac amddiffyn eich plentyn yn gyson, mae eich greddf yn tyfu. Mae hyn yn help mawr i chi ym mhob agwedd ar fywyd wrth i chi dyfu fel mam.

  • Rydych chi'n deall eich plentyn mewnol yn well

Elfen arwyddocaol o fod yn fam neu’n rhiant yw treulio cryn dipyn o amser yn difyrru neu’n lleddfu’ch plentyn gyda chaneuon plant, sioeau teledu, teganau, mwythau, bod yn goofy neu’n wirion, ac ati. Mae'r gweithgareddau hyn yn eich helpu i ddeall ac ailgysylltu â'ch plentyn mewnol!

|_+_|

Cydbwyso priodas a mamolaeth: 15 awgrym effeithiol

Gadewch i ni nawr ddechrau dysgu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas. Er mwyn atal colli eich hun mewn mamolaeth a phriodas a sefydlu cydbwysedd mewn priodas, ystyriwch weithredu'r 15 awgrym hyn.

Mae 15 awgrym effeithiol ar gyfer dysgu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas wedi’u hamlinellu fel a ganlyn:

  • Mae blaenoriaethu yn allweddol

Pan mae’n ymwneud â chydbwyso mamolaeth, mae blaenoriaethu’r anghenion neu’r gofynion (gan gynnwys gwaith), eich plentyn, eich partner, a’ch tŷ (gyda’ch partner) yn hanfodol. Cofiwch y gall blaenoriaethau amrywio'n rheolaidd.

|_+_|

2. Mae amserlennu yn bwysig

Mae hyn yn yr un modd â blaenoriaethu. Unwaith y byddwch wedi blaenoriaethu, gwnewch restr o'r tasgau i'w cyflawni yn y drefn flaenoriaeth ddisgynnol.

3. Cael hwyl

Mae chwistrellu ychydig o chwerthin a chyffro i'ch bywyd bob dydd ym mha bynnag ffordd yr ydych chi a'ch partner yn dymuno yn hanfodol ar gyfer dysgu sut i fod yn wraig tŷ ac yn fam dda.

P'un ai trwy wylio ffilm ddoniol gyda'r nos gyda'ch priod neu wneud rhywbeth gwirion gyda'ch babi neu bartner, mynnwch y llawenydd hwnnw yn ôl.

|_+_|

4. Cyfathrebu â'ch priod

Wrth ddysgu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas, mae pwysigrwydd mae cyfathrebu'n agored ac yn uniongyrchol â'ch priod yn ddigyffelyb.

Os ydych chi'n amau ​​a yw'r ddau ohonoch yn treulio digon o amser gyda'ch gilydd, siaradwch ag ef. Dywedwch wrtho os ydych chi'n meddwl y gall eich priod neilltuo mwy o amser i feithrin y plentyn. Os oes angen help arnoch, gofynnwch iddo.

|_+_|

5. Gadewch i chi'ch hun ddad-blygio

Mae dad-blygio o'r dyfeisiau neu'r teclynnau amrywiol a ddefnyddiwch o bryd i'w gilydd yn hanfodol o ran sefydlu cydbwysedd rhwng priodas a mamolaeth.

Yn lle treulio'ch amser rhydd ar eich tabled neu liniadur, neu'ch ffôn, treuliwch yr amser hwnnw'n newyddiadurwr neu'n dal i fyny â'ch anwyliaid neu'ch priod.

|_+_|

6. Gwisgwch i fyny (os a phryd y dymunwch)

Os ydych chi gartref trwy'r amser i'ch babi, efallai y bydd yn teimlo'n ddibwrpas gwisgo i fyny. Ond cofiwch: mae gwisgo i fyny amdanoch chi'ch hun. Felly, pan fyddwch chi'n dymuno gwisgo i fyny, rydych chi'n ei wneud i deimlo'n dda! Mae ar gyfer eich hun! Felly, peidiwch â dal yn ôl.

Ar wahân i deimlo'n dda, gall gwisgo i fyny hefyd eich helpu i deimlo bod gennych fwy o ymdeimlad o reolaeth dros bopeth! Byddwch chi'n teimlo'n hyderus.

7. Cael digon o gwsg

Mae teimlo'n flinedig yn rhan o famolaeth. Heb gael eich gorffwys yn dda, rydych chi'n fwy tebygol o deimlo'n anniddig a chipio at eich priod dros bethau bach. Hyd yn oed os yw’r ddau ohonoch yn llwyddo i fynd allan am ddêt, ni fyddwch yn gallu mwynhau’r amser hwnnw os ydych yn teimlo wedi blino’n lân. Felly, blaenoriaethu cwsg.

|_+_|

8. Ymarfer corff yn rheolaidd

Agwedd bwysig arall ar ddarganfod sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas yw canolbwyntio ar eich iechyd. Nid yw gwneud ymarfer corff yn rheolaidd o reidrwydd yn golygu bod yn rhaid i chi fynd i gampfa neu ddosbarth Pilates bob dydd. Nac ydw.

Mae’n ymwneud â bod yn gorfforol actif ym mha bynnag ffordd y gallwch neu y dymunwch fod. Gall fod trwy chwarae gyda'ch plentyn, dawnsio, mynd am dro gyda'ch priod, gwneud ioga, ac ati.

Hyder ynoch chi'ch hun, eich iechyd, a'ch ymddangosiad yn hollbwysig agweddau ar lwyddo i gydbwyso bod yn fam a gwraig.

|_+_|

9. Gollwng yr euogrwydd

Yn anffodus, mae euogrwydd mam yn rhan anochel o fod yn fam a bod yn rhiant yn gyffredinol. P'un a ydych chi'n wraig tŷ neu os oes gennych chi yrfa, mae'n bwysig rhoi'r gorau i'r euogrwydd. Derbyniwch help gan anwyliaid neu warchodwyr a nanis ar gyfer eich plentyn.

Does dim byd amhriodol neu o'i le ar gael cymorth. Gallwch chi a'ch annwyl ddefnyddio'r amser hwnnw i wneud rhai atgofion arbennig eich hun!

Mam gyda Babi

10. Sefydlwch amser gwely priodol ar gyfer eich plant

Mae ailgynnau agosatrwydd rhywiol a chorfforol gyda'ch priod yn bwysig ar gyfer gweithredu sut i gydbwyso mamolaeth a phriodas. Ac un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o wneud hynny yw sefydlu amser gwely sefydlog ar gyfer eich plentyn neu blant.

Pan fyddant i ffwrdd i gysgu, gall y ddau ohonoch ddefnyddio'r amser hwnnw i dreulio gyda'ch gilydd.

|_+_|

11. Amser ansawdd dyddiol

Ffordd hawdd arall o sefydlu cydbwysedd rhwng perthynas a bod yn rhiant yw eistedd i lawr gyda'ch anwylyd a phenderfynu ar amser o'r dydd lle gallwch chi fod gyda'ch gilydd heb unrhyw ymyrraeth gan eich plentyn.

Defnyddiwch yr amser hwnnw (nid yw'r hyd yn angenrheidiol) fel eich amser o ansawdd gyda'ch priod . Gall hyn olygu cael paned o de neu goffi cyn gwaith neu fynd am dro cyflym yn ystod y dydd ac ati.

12. Mae teithiau penwythnos yn ddefnyddiol

Os gallwch chi gael anwyliaid yn gwylio'ch plentyn am benwythnos, cynlluniwch daith ramantus gyda'ch priod! Ailgynnau'r angerdd a'r agosatrwydd hwnnw!

|_+_|

13. Chwarae tu allan yn rheolaidd

Bydd annog eich plentyn i chwarae yn yr awyr agored hefyd yn rhoi'r cyfle i chi fynd allan o'ch cartref. Bydd chwarae tu allan yn rheolaidd hefyd yn rhoi cyfle i chi a'ch priod fynd am dro neu fod yn wirion neu gael hwyl gyda'ch gilydd!

14. Mae hunanofal yn angenrheidiol

Mae pwysigrwydd hunanofal fel mam yn ddigymar. Gall hunanofal fod yn unrhyw beth sy'n eich tawelu ac yn eich gwneud yn hapus.

P'un a yw'n torri gwallt, cymryd nap, chwarae offeryn, newyddiadura, peintio, ac yn y blaen, mae hunanofal i famau yn hanfodol i'ch helpu i deimlo'n adfywiol ac yn llawn egni.

|_+_|

15. Ewch am ddyddiadau chwarae

Mae dyddiadau chwarae yn helpu'ch plentyn i wneud ffrindiau yn rheolaidd ac yn eich galluogi chi a'ch priod i ryngweithio a dod yn ffrindiau â rhieni eraill. Mae hon yn ffordd wych arall o gael hwyl gyda'ch priod a sefydlu cydbwysedd rhwng mamolaeth a'ch priodas.

|_+_|

Casgliad

Ystyriwch weithredu o leiaf ychydig o'r awgrymiadau a grybwyllwyd uchod sydd wedi'u profi i helpu unigolion i gydbwyso mamolaeth a phriodas. Byddwch chi'n wych am gydbwyso'r ddau!

Ranna ’: