Pa mor Hir Mae Cwrs Priodas Ar-lein?

Pa mor Hir Mae Cwrs Priodas Ar-lein

Yn yr Erthygl hon

Gall cwrs priodas ar-lein bara o ychydig oriau i ychydig wythnosau ond dylai parau wybod bod y siopau tecawê o gyrsiau o'r fath yn rhai gydol oes a bod yn rhaid eu hymgorffori'n ymarferol yn eu bywydau bob dydd.

Yn ein bywydau prysur, efallai y byddwn yn dod o hyd i'r amser i fod gyda rhywun ondgweithio ar berthynasangen llawer mwy na hynny. Os na wneir ymdrechion o’r fath, nid yw’n hir y bydd perthynas yn gwywo ac yn gwywo.

Mae cwrs priodas ar-lein yn ffurf anfewnwthiol o therapi sy'n helpu cyplau i gysylltu a thrwsio'r hyn nad yw'n gweithio yn eu perthynas.

Mae'r buddion hyn yn swnio'n anhygoel, ond rhwng magu teulu a gweithio'n llawn amser, mae llawer o barau'n pendroni pa mor hir y bydd cwrs priodas ar-lein yn ei gymryd. Bydd yr erthygl hon yn ateb yr union gwestiwn hwnnw.

Beth yw hyd cwrs priodas?

Mae dilyn rhaglen cwrs priodas ar-lein yn syniad gwych oherwydd gall cyplau roi cynnig arni ar eu cyflymder eu hunain. Mae rhaglen fel hon yn ei gwneud hi'n haws bod yn agored i niwed, yn agored ac yn onest gyda'ch priod.

Er bod cymryd y dosbarth gyda'i gilydd bob amser yn fwy effeithiol, gall partneriaid gymryd y cwrs gyda'i gilydd neu weld y deunyddiau ar wahân.

Pryd yw'r amser gorau i ddilyn cwrs?

Yr amser gorau i ddilyn cwrs priodas yw unrhyw bryd! Beth bynnagcam cariad cwplsydd mewn - newydd ymgysylltu neu briod ers degawdau - mae cwrs priodas ar-lein a all helpu.

O'r 1,000 o gyplau wedi'u harolygu ym Mhrifysgol Nazarene , dywedodd 23 y cant eu bod wedi mynychu cwnsela cyn priodi. Mae'r cwrs Cael Priodas Hapusach yn opsiwn perffaith ar gyfer cyplau sydd wedi dyweddïo, newydd-briod, a chyplau eraill sydd eisiau dysgu am hanfodion priodas.

Sut gall dilyn cwrs priodas wella'ch perthynas?

Mae'r Journal of Divorce & Remarriage yn dyfynnu tyfu ar wahân ac a diffyg cyfathrebu fel y mwyaf cyffredinrheswm pam mae cyplau yn mynd eu ffyrdd gwahanol.

Os yw cwpl yn cael anhawster i gyfathrebu, gallant elwa'n fawr o gwrs priodas ar-lein.

Prifysgol Nazarene Canolbarth America arolygwyd Roedd 1,000 wedi dyweddïo, yn briod ac wedi ysgaru i weld beth oedd effaith cwnsela priodas ar y perthnasau.

Canfu canlyniadau’r arolwg fod:

  1. 71% o'r rhai oedd wedi mynychucwnsela priodasdywedodd sesiynau fod eu profiadau wedi amrywio o fod yn ddefnyddiol i fod yn ddefnyddiol iawn.
  2. Dywedodd 58% o’r ymatebwyr fod amser yn rhwystr ond eu bod yn agored i’r syniad o gwnsela rhithwir gan ddefnyddio skype a dulliau eraill.

Bydd cyplau sy'n dilyn cwrs priodas ar-lein yn mwynhau gwellhadcysylltiad corfforol ac emosiynol.

Mae ymchwil yn dangos bod agosatrwydd corfforol yn gysylltiedig yn gryf â boddhad partneriaid. Yr American Journal of Family Therapy yn adrodd bod cyplau sy'n mynegi agosatrwydd trwy ryw, cofleidio, cusanu, cofleidio, a dal dwylo yn hapusach na chyplau nad ydynt yn annwyl.

Mae cyplau sy'n dysgu cyfathrebu'n well trwy'r cwrs priodas ar-lein yn dangos lefelau dyfnach o agosatrwydd.

Cofrestrwch ar gwrs priodas heddiw i adeiladu perthynas rydych chi wedi breuddwydio amdani!

Mynediad parhaus i'r cwrs - Mantais fawr

Un o fanteision mwyaf dilyn cwrs priodas ar-lein yw y gallwch chi barhau i gael mynediad at wybodaeth eich cwrs yn dibynnu ar y rhaglen rydych chi'n ei phrynu.

Mae'r rhychwant estynedig hwn yn caniatáu ar gyfer ailadrodd gwersi a all gryfhau priodas ymhellach.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Cwrs Priodas Ar-lein?

Y rhan bwysicaf o gymryd cwrs priodas

Yn debyg i astudio ac ennill gradd i gael swydd ddelfrydol, ni all cyplau ddisgwyl creu eu priodas berffaith heb wneud y gwaith.

Yr hyn sy’n bwysig yw nid hyd y cwrs, ond sut mae cyplau’n defnyddio’r wybodaeth y maent yn ei dysgu i dyfu fel pobl.

P'un a yw cwrs priodas ar-lein yn cymryd dau ddiwrnod neu ddau fis, rhaid i'r cwpl gymryd yr amser i wrando, dysgu a deall pwyntiau pob gwers. Dim ond wedyn y byddant yn dod yn agosach ac yn cryfhau eu priodas.

Cofiwch: Os byddwch chi'n parhau i adolygu deunyddiau'r cwrs priodas, defnyddiwch nhw fel cyfle i fondio, a chael amynedd yn y broses, gall a bydd eich priodas yn llwyddo.

Ranna ’: