Pam Mae Plant yn Ddiamynedd, Wedi Diflasu, Yn Ddigyfeillgar, ac Yn Cael Yr Hawl?

Pam Mae Plant yn Ddiamynedd, Wedi diflasu, yn Ddigyfeillgar, ac yn Hawl Dyna lawer iawn o ansoddeiriau negyddol wedi’u pentyrru i ddisgrifio llawer o blant heddiw. Ond a dweud y gwir, heb swnio fel hen ‘fuddy-duddy’, yn wir, mae yna rywbeth yn wir am y syniad bod y genhedlaeth ddiweddaraf hon o blant, wel ydy, yn ddiamynedd, wedi diflasu, yn ddi-gyfeillgar ac â hawl.

Yn yr Erthygl hon

Yn meddwl tybed pam mae plant yn ddiamynedd, wedi diflasu, yn ddi-gyfeillgar, ac yn gymwys?

Cyn mentro ymhellach, gadewch iddo gael ei ddweud wrth gwrs nad yw pob plentyn fel hyn. Gall cyffredinoli gros fod yn anwir a hyd yn oed yn beryglus, ond hyd yn oed i'r sylwedyddion mwyaf achlysurol, mae rhywbeth hollol wahanol am y grŵp hwn.

Gadewch i ni ei ddewis ar wahân ac edrych ar achosion, atebion posibl, a goblygiadau'r hyn y mae hyn yn ei olygu pan fyddwn yn canfod ein hunain yn gofyn, Pam mae plant yn ddiamynedd, wedi diflasu, yn ddi-gyfeillgar, ac yn gymwys?

Mae pob plentyn yn ddiamynedd

Nid yw diffyg amynedd o reidrwydd yn beth drwg. Mae diffyg amynedd yn rhannol yn rhywbeth sy'n gwneud i ni weithredu'n gyflym; dyna sy'n gwneud i ni ragori ar adegau.

Mae diffyg amynedd yn gwneud i ni chwilio am ddarganfyddiadau newydd, atebion newydd, profiadau newydd. Felly, ar y cyfan, gall diffyg amynedd fod yn beth da iawn. Ond ceisiwch ddweud wrth eich hun, pan fydd eich plentyn yn sgrechian ar dop ei ysgyfaint i gael hufen iâ iddo nawr, neu pan fydd eich merch yn swnian ei bod am fynd allan i chwarae pan fydd ganddi oriau o waith cartref i'w gwneud.

Bydd y rhan fwyaf o blant yn dysgu amynedd mewn amser wrth iddynt fynd yn hŷn, ond rydym i gyd wedi cael y profiad o adnabod oedolyn sydd ag ychydig neu ddim amynedd. Fel arfer, bydd y person hwnnw i'w weld yn eich cynffonnau ar y briffordd neu'n torri o'ch blaen wrth i chi fynd ar fws neu gar isffordd. Ysywaeth, nid yw rhai pobl byth yn tyfu i fyny.

Fodd bynnag, mae plant yn tyfu i fyny a gallant ddysgu amynedd gan rieni ac athrawon.

Ydy diflastod o reidrwydd yn beth drwg?

Ymatal rhy gyffredin o geg y rhan fwyaf o blant yw fy mod wedi diflasu cymaint. Yn sicr nid yw hyn yn newydd, nac yn unigryw i'r genhedlaeth hon o blant. Mae plant wedi bod yn dweud eu bod nhw wedi diflasu ers iddyn nhw roi'r gorau i chwarae cuddio gyda deinosoriaid.

Mae yna, wrth gwrs, yr hen ystrydeb honno am ddwylo segur yn weithdy’r diafol, ond a yw diflastod o reidrwydd yn beth drwg? Fel y mae Jordyn Cormier yn ysgrifennu, gall Diflastod roi hwb sylweddol i greadigrwydd. Mae diflastod yn gwneud i blant ac oedolion feddwl am ffyrdd eraill o wneud pethau a chyflawni tasgau.

Wrth ddelio â phlentyn sy'n dweud ei fod wedi diflasu, gofynnwch iddo beth fyddai'n ei wneud yn llai diflasu. Os gall plentyn ddod o hyd i ateb (ac mae'r rhan fwyaf yn methu), gwrandewch ar yr awgrym. Bydd yr ateb hwn yn dangos y creadigrwydd a'r dyfeisgarwch y dylai pob plentyn eu meithrin.

Allwch chi byth gael gormod o ffrindiau?

Allwch chi byth gael gormod o ffrindiau Bodau cymdeithasol yw bodau dynol. Mae hyd yn oed y meudwy ystrydebol hwnnw yn yr ogof filiwn o filltiroedd o wareiddiad yn fodolaeth gymdeithasol o ryw fath, hyd yn oed os mai dim ond gyda'r chwilod sy'n rhannu ei ogof y mae'n cymdeithasu!

Yn anffodus, gyda dyfodiad cyfryngau cymdeithasol, mae gan lawer o bobl ffrindiau nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. A yw ffrind yn rhywun nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw wyneb yn wyneb? Byddai llawer o bobl yn cytuno y gallai ffrind nad ydych erioed wedi rhoi llygaid arno mewn bywyd go iawn, fod yn ffrind o hyd.

Mae plant, yn enwedig yn teimlo fel hyn ac yn ceisio dadlau â nhw fel arall, ac ni fyddwch chi'n mynd yn rhy bell. Mae angen i blant gwrdd â phlant eraill o’r un oedran, felly mater i’r rhieni neu ofalwyr yw sicrhau bod rhyngweithio o’r fath yn digwydd: ewch â phlant i barc, i ddosbarthiadau sy’n cael eu rhedeg gan Adran Parciau a Hamdden eich tref.

Gellir gwneud ffrindiau mewn celf, bale, gymnasteg, nofio, tennis a dosbarthiadau eraill a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer plant. Mae'n bwysig i'r rhiant neu'r gofalwr wneud yn siŵr nad yw plant yn treulio dyddiau wedi parcio o flaen y teledu, iPad, ffôn clyfar, neu sgrin cyfrifiadur.

Dyna'n union yw bywyd go iawn–go iawn; nid yw'n digwydd y tu ôl i sgrin electronig.

Sut mae plant yn dod yn gymwys? Yr ateb: y rhieni

Yn syml iawn, y rhieni sy'n creu teimladau o hawl mewn plant.

Nid yw plant yn cael eu geni â hawl; nid yw'n gynhenid ​​mewn unrhyw blentyn i deimlo ei fod yn haeddu pethau. Edrychwn ar rai enghreifftiau o sut mae rhieni yn creu teimladau o hawl mewn plant:

  1. Os ydych chi'n gwobrwyo - neu'n waeth eto, llwgrwobrwyo - eich plentyn am ymddygiad da, rydych chi'n helpu'n anfwriadol i greu teimladau o hawl yn eich plentyn. Meddyliwch am y peth: a oes rhaid rhoi rhyw fath o ddanteithion i'ch plentyn bob tro y byddwch chi'n mynd i siopa gyda nhw?
  2. Os ydych chi'n canmol pob un peth mae'ch plentyn yn ei wneud, mewn geiriau eraill, os ydych chi'n gor-ganmol, rydych chi'n gwneud eich plentyn yn gyfarwydd â chanmoliaeth gyson. Mae hon yn llinell syth i deimladau o hawl parhaol.
  3. Y pethau sydd dros ben: gor-ganmol, goramddiffyn, gor-faldio, gor-fwyta, i gyd yn stryd un ffordd i or-rianta, a magu plentyn ag ymdeimlad enfawr o hawl.
  4. Rhaid i bob plentyn wneud camgymeriadau. Mae plant yn dysgu o gamgymeriadau; maent yn hanfodol ar gyfer twf a datblygiad. Peidiwch â helpu'ch plentyn i osgoi pob camgymeriad neu bydd bob amser yn disgwyl achub.
  5. Nid oes neb yn hoffi siom, ac eto mae rhai rhieni yn mynd dros ben llestri i wneud yn siŵr nad yw eu plant yn profi hyn. Mae siom yn rhan o fywyd, ac nid ydych chi'n gwneud ffafr â'ch plentyn trwy ei warchod rhag hynny. Dylai dysgu delio â siom fod yn rhan o ddatblygiad pob plentyn.
  6. Mae partïon pen-blwydd wedi dod yn wych dros y blynyddoedd diwethaf (syrcasau yn yr iard gefn, gwisgo i fyny tywysogesau llogi o'r ffilm Disney ddiweddaraf yn pasio o gwmpas hors d'oeuvres i'r gwesteion, petio sŵau a sefydlwyd y tu mewn i'r tŷ, ac ati)

Cadwch bethau'n syml, ac mae llawer llai o siawns y bydd eich plentyn yn teimlo'n gymwys. Pan fyddwch chi'n cadw pethau'n rhydd o fflwff, bydd eich plant yn tyfu i fyny'n un gwastad, yn amyneddgar ac yn barchus. Yn ôl pob tebyg, ni fyddwch yn tynnu sylw at eich gwallt ac yn gofyn, Pam mae plant yn ddiamynedd, wedi diflasu, yn ddi-gyfeillgar, ac yn gymwys?

Nid yw pob eiliad ym mywyd eich plentyn i fod i allu Instagram

Cyn i chi ofyn i chi'ch hun, Pam mae plant yn ddiamynedd, wedi diflasu, yn ddi-gyfeillgar, ac yn gymwys?, mae angen i chi wneud gwiriad rhianta. Yn eich ymgais i fagu plentyn hapus, a ydych chi'n anghofio am gadw'r cydbwysedd manwl rhwng bod yn oddefgar a bod yn llym?

Nid yw magu plant i fod yn blant cynhyrchiol, hapus a chytbwys yn dasg hawdd i unrhyw un.

Yn aml nid yw'n bert neu'n hwyl, Ond trwy feithrin gwerthoedd synnwyr cyffredin i blant (cymerwch eich tro, rhannwch, arhoswch yn amyneddgar, ac ati), byddwch yn sicrhau nad yw'r genhedlaeth nesaf hon yn ddiamynedd, yn ddiflas, yn ddi-gyfeillgar ac â hawl.

Ranna ’: