14 Ffyrdd o Gadw'ch Perthynas yn Gryf, yn Iach ac yn Hapus

Ffyrdd o gadw perthynas yn gryf ac yn iach

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni i gyd wedi clywed bod perthynas yn “cymryd gwaith,” ond beth mae hynny'n ei olygu yn union?A dweud y gwir, mae'n swnio fel drudgery. Pwy sydd eisiau treulio oriau mewn swyddfa yn unig i ddod adref i swydd rhif dau? Oni fyddai’n fwy dymunol meddwl am eich perthynas fel ffynhonnell cysur, hwyl a phleser?

Wrth gwrs, fe fyddai. Wedi dweud hynny, dyma rai atebion sylfaenol os yw pethau'n teimlo'n ddisymud os nad yw'r amseroedd da yn dod yn bell iawn, os mai dadlau yw eich prif fath o gyfathrebu, neu os ydych chi'n teimlo bod angen tiwnio arnoch chi. Ac efallai y byddan nhw'n bleserus hyd yn oed.

Nid oes angen i sut i gynnal perthynas iach fod yn broses hirwyntog, gymhleth.

Really.

Caniatáu i mi ymhelaethu ac wrth ichi ddarllen ymlaen, efallai y bydd yn eithaf dyfeisgar i chi gadw perthynas iach.

1. Peidiwch â dadlau dros arian

Mae dadlau dros arian gyda phartner yn lladdwr perthynas gwarantedig

Mae'n lladdwr perthynas gwarantedig yn ymarferol. Os nad ydych wedi cael sgwrs eto ynglŷn â sut mae arian yn cael ei ennill, ei wario, ei arbed a'i rannu, gwnewch hynny nawr. Ceisiwch gael dealltwriaeth o sut mae pob un ohonoch chi'n gweld eich bywyd ariannol, a lle mae'r gwahaniaethau. Yna mynd i'r afael â nhw.

2. Ceisiwch beidio â chanolbwyntio ar dreifflau

A yw'n werth ymladd yn ei gylch? Yn fwy at y pwynt, ai treiffl ydyw mewn gwirionedd? Yn aml, mater sy'n ymddangos yn fân yw amlygiad o broblem fwy. Ydych chi eisiau gwybod sut i gryfhau perthynas? Sôn am yr hyn sy'n eich poeni chi mewn gwirionedd, yn lle pa mor uchel yw'r teledu. Mae mor syml â hynny mewn gwirionedd.

3. Rhannwch eich meddyliau

Rhannwch eich gobeithion, ofnau a nwydau â

Eich gobeithion. Eich ofnau. Eich nwydau. Gadewch i'ch partner wybod pwy ydych chi mewn gwirionedd. Neilltuwch rywbryd bob dydd dim ond i siarad am y pethau sy'n bwysig i bob un ohonoch chi, fel unigolion. Dyma un o'r pethau mwyaf hanfodol i'w wneud i gryfhau'ch perthynas.

4. Byddwch yn gyfeillgar

Trin eich partner yn y ffordd rydych chi'n trin ffrind da y gellir ymddiried ynddo: gyda pharch, ystyriaeth a charedigrwydd. Bydd yn mynd yn bell o ran meithrin perthynas gref.

5. Datrys dadleuon gyda'i gilydd

Datrys dadleuon ynghyd â

Pan fydd cyplau yn ymladd, mae'n rhy hawdd cael eich cloi mewn deinameg ennill / colli. Meddyliwch am eich anghytundeb fel problem i'r ddau ohonoch chi ei datrys, nid ymladd i chi ei ennill. Meddyliwch am ddweud “ni” cyn ildio i'r demtasiwn o daflu bai ar y person arall.

6. Dangos hoffter yn ddyddiol

Mae rhyw yn un peth. Gan ddal dwylo, cwtsh, gwasgfa ar y fraich - mae pob un yn creu cysylltiad ac ymddiriedaeth. Os nad ydych chi'n cael cymaint o sylw ag y dymunwch, gadewch iddo fod yn hysbys.

7. Canolbwyntiwch ar y positif

Canolbwyntiwch ar y positifrwydd i wneud y berthynas yn gryf

Beth ydych chi'n ei werthfawrogi am eich partner? Beth ddenodd chi gyntaf? Beth ydych chi'n ei drysori am eich bywyd gyda'ch gilydd? Canolbwyntiwch ar y positifrwydd i wneud y berthynas yn gryf.

8. Byddwch yn gefnogol

Nid oes unrhyw beth yn lladd gwefr fel ymateb negyddol neu absennol i rywbeth rydych chi'n frwd yn ei gylch.

9. Geiriau ynghyd â gweithredoedd

Mae dweud “Rwy’n dy garu di” yn cario llawer mwy o bwysau pan fyddwch yn gwneud pethau y mae eich partner yn eu gwerthfawrogi yn gyson.

10. Cydnabod bod pob perthynas yn cynyddu ac yn lleihau

Meddyliwch yn y tymor hir. Mae eich perthynas yn fuddsoddiad, fel y farchnad stoc. Reidio allan yr amseroedd i lawr. Gyda'r math iawn o sylw, byddant dros dro.

11. Parchwch eich gilydd wrth ddadlau

Mae'n rhy demtasiwn defnyddio pa bynnag ffrwydron rhyfel sydd gennych yng ngwres y frwydr. Gofynnwch i'ch hun, ble fydd yn eich cael chi? Partner sy'n debygol o ddod i'ch ochr chi, neu un a fydd yn cael mwy fyth o amddiffynnol? Gofynnwch i'ch partner sut mae ef neu hi'n gweld y broblem.

12. Cael cefn eich gilydd

Cael cefn eich gilydd

Ac, gadewch i hynny fod yn hysbys, t hat’s sut rydych chi'n cadw perthynas yn gryf.

13. Gosodwch nodau fel cwpl

Sôn am sut rydych chi am i'ch perthynas edrych mewn blwyddyn, pum mlynedd, deng mlynedd. Yna gweithio tuag at y nod hwnnw.

14. Gwnewch flaenoriaeth i'ch partner

Dyna pam rydych chi yn y berthynas hon yn y lle cyntaf.

Dyma sut i gadw perthynas yn gryf ac yn hapus. Bydd dilyn yr awgrymiadau hyn yn eich gwneud chi'n agosach at eich priod ac yn gwella ansawdd eich perthynas. Nid yw perthnasoedd, yn erbyn yr hyn a gredir yn gyffredin, mor anodd i'w cynnal ag y maent yn cael eu gwneud i fod. Mae cynnwys rhai arferion ac ymddygiadau yn eich bywyd o ddydd i ddydd yn ddigonol i gadw'ch perthynas yn gryf, yn iach ac yn hapus.

Ranna ’: