Pethau na ddylai Dynion Byth eu Dweud Wrth eu Gwragedd….Erioed

Pethau na ddylai Dynion Byth eu Dweud Wrth eu Gwragedd….Erioed Roedd gwraig yn sefyll o flaen drych. Wrth edrych ar ei bol ychydig yn chwyddo, dywedodd wrth ei gŵr,Rwyf wedi ennill cymaint o bwysau, rwy'n teimlo mor isel. Efallai y gall canmoliaeth wneud i mi deimlo'n well. I hyn yr atebodd ei gŵr, Da iawn, y mae gennyt olwg ardderchog!

Y noson honno hunodd y gŵr ar y soffa.

Mae llawer o ddynion priod yn gorfod treulio nosweithiau di-rif y tu allan i'w hystafell wely yn y soffa. Ac yna maen nhw'n meddwl tybed beth wnaeth i'w gwragedd dawelu i fod yn wallgof mewn eiliadau!

Mae dynion yn gweld menywod yn gymhleth iawn ac nid oes llawer y gellir ei wneud am hynny. Mae'n amhosibl i ddynion ddeall beth mae menywod yn ei feddwl. Ond, o leiaf gallant ddilyn rhai rheolau sylfaenol a all eu helpu i osgoi ymladd â'u gwragedd.

Dyma 7 peth na ddylai dynion byth eu dweud wrth eu gwragedd -

1. Peidiwch byth â dweud ie pan fydd eich gwraig yn gofyn ichi a yw'n edrych yn dew

Gwraig:Ydw i'n edrych yn dew?

Gŵr:Peidiwch!

Yr ateb bob amser yw NA!

Hyd yn oed os yw hi wedi ennill pwysau,

Hyd yn oed os yw hi'n dweud wrthych chi i fod yn onest,

Hyd yn oed os bydd hi'n dweud wrthych na fydd hi'n cynhyrfu os dywedwch ie,

Peidiwch byth â chyfaddef ei bod hi'n edrych yn dew!

Os bydd hi'n gofyn y cwestiwn hwn i chi, mae'n golygu ei bod hi'n teimlo ychydig yn hunanymwybodol a dylech chi geisio rhoi hwb i'w hyder a'i chanmol.

2. Peidiwch byth â chymharu sgiliau coginio eich mam a'ch gwraig

Ydych chi erioed wedi dweud unrhyw beth fel hyn wrth eich gwraig, Mêl, rydych chi wedi pobi cwcis anhygoel, bron cystal â rhai fy mam, neu mae'r lasagna yn flasus, dim ond ychydig yn well oedd rysáit fy mam? Camgymeriad mawr! Efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n canmol eich gwraig, ond yn lle hynny rydych chi'n ei gwneud hi'n wallgof.

Eich gwraig yw hi, nid eich mam. Nid yw hi eisiau bod yn fam i chi na chael ei chymharu â hi. Felly, pryd bynnag y bydd hi'n coginio rhywbeth da (neu ddim mor dda) i chi, gwerthwch ef a'i fwynhau, ond peidiwch â cheisio ei gymharu â'ch mam.

3. Peidiwch byth â dweud wrth eich gwraig am dawelu neu ei bod yn gorymateb

Pan fydd eich gwraig yn wallgof amdanoch chi am anghofio rhywbeth neu wneud rhywbeth o'i le, y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud yw dweud wrthi am dawelu neu ddweud wrthi ei bod yn gorymateb. Ni fydd hi'n tawelu, ni fydd hi ond yn gwylltio'n fwy. Ymddiheurwch ac aros i'r storm basio!

Peidiwch byth â dweud wrth eich gwraig am dawelu neu ei bod yn gorymateb

4. Peidiwch byth â chyfaddef bod unrhyw ffrind neu gydweithiwr benywaidd yn ddeniadol i chi

Ni waeth faint o flynyddoedd yr ydych wedi bod yn briod â'ch gwraig, peidiwch byth â chyfaddef eich bod yn gweld eich ffrind / cydweithiwr / cydnabod yn ddeniadol. Efallai y byddwch yn meddwl bod eich perthynas wedi mynd heibio i gyfnod cenfigen ieuenctid ond nid yw hynny'n digwydd yn gyffredinol (nad yw o reidrwydd yn rhywbeth). peth drwg). Os nad ydych chi eisiau delio ag ymddygiad ymosodol goddefol a thriniaeth dawel eich gwraig, mae'n well os nad ydych chi'n cyfaddef bod unrhyw fenyw arall yn ddeniadol i chi.

5. Peidiwch byth â defnyddio'r ddadl hon- Ai dyna'r adeg honno o'r mis

Mae dynion yn tueddu i ddefnyddio yr ymadrodd hwn pan fyddontcael dadl gyda'u partner. Mae hyn yn ansensitif iawn i'w ddweud a heb sôn am rywiaeth dros ben. Mae eich gwraig yn fod dynol call ac ni fydd yn ymladd â chi oni bai eich bod wedi gwneud rhywbeth o'i le.

6. Peidiwch byth â dweud dim wrth eich gwraig am swnian

Does dim pwynt cwyno am swnian. Mae hi'n swnian dim ond pan fyddwch chi'n anghofio rhywbeth neu'n gwneud rhywbeth o'i le. Ac ni fydd cwyno am ei swnian yn gwneud iddi stopio, ni fydd ond yn ei gwneud hi'n fwy blin. Mae'n well derbyn eich camgymeriad a cheisio ei gywiro, fel nad oes raid iddi eich poeni mwyach.

7. Peidiwch byth â sôn dim am eich cariadon yn y gorffennol

Mae'n rhaid eich bod wedi siarad am eich exes ar ddechrau eich perthynas. Felly mae'r gath allan o'r bag, ond mae'n well os nad ydych chi'n chwarae â hi mwyach. Ceisiwch beidio â siarad am eich cyn gariadon â'ch gwraig. Ni fydd siarad am eich cyn yn ei helpu ac ni fydd yn eich helpu chi. Dim ond trwy siarad am eich cyn gariad y byddwch chi'n gwneud iddi deimlo'n ansicr ac yn bigog.

Os byddwch yn osgoi dweud y 7 peth hyn, bydd gennych lai o ddadleuon gyda'ch gwraig a bywyd priodasol mwy heddychlon.

Ranna ’: