Manteision ac Anfanteision Cwnsela Perthynas Ar-lein

Manteision ac anfanteision cwnsela perthynas ar-lein

Roedd Tom a Kathy yn cael problemau yn eu priodas ac roedd gwir eu hangen cyngor perthynas . Roeddent wedi bod yn briod am gyfnod byr yn unig ac yn gwybod hynny cwnsela mae'n debyg y byddai'n eu helpu. Er bod pethau'n anodd, roeddent wir yn caru ei gilydd ac eisiau rhoi cynnig ar unrhyw beth a allai o bosibl helpu.Ond ble gallen nhw droi?Roedd y rhestrau ar-lein yn cynnig enwau cwnselwyr perthnasoedd lleol, ond nid oedd Tom a Kathy yn gwybod pwy i'w ddewis na phwy fyddai fwyaf addas i'w helpu. Roeddent am ofyn am atgyfeiriadau gan eraill, ond nid oeddent am droseddu unrhyw un nac achosi eu ffrindiau a teulu i boeni amdanynt.

Ar wahân i hynny, teithiodd Tom lawer, a bu Kathy’n gweithio yn ystod oriau swyddfa’r mwyafrif o gwnselwyr. Ni fyddai ceisio mynd i weld therapydd gyda'i gilydd neu hyd yn oed ar wahân yn dasg hawdd.Sut gallen nhw weithio pethau allan? Yna un diwrnod, daeth Kathy ar draws y syniad o gwnsela perthynas ar-lein.

Roedd cwnsela cyplau ar-lein yn ymddangos fel opsiwn mwy cyfleus i'r ddau a gallent gyd-fynd yn hawdd â'u hamserlen.

Beth yw cwnsela cwpl ar-lein?

Mae'n debyg iawn i gwnsela wyneb yn wyneb traddodiadol, ond yn lle hynny, mae'n cael ei wneud o bell trwy ddulliau ar-lein.Gall therapyddion gyfathrebu â'u cleifion ar wefan neu ap diogel sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddarparu preifatrwydd i'w cleientiaid. Gall eu rhaglenni ddilyn cwricwlwm penodol gydag arbenigwyr yn cynnig adborth i gwestiynau neu bryderon a chyngor perthynas ar-lein.

Gadewch inni ymchwilio i fanteision ac anfanteision therapi ar-lein i'ch helpu i wneud penderfyniad mwy gwybodus.

Manteision gwneud therapi perthynas ar-lein yn lle yn bersonol

Manteision gwneud cwnsela perthynas ar-lein yn hytrach nag yn bersonol

 • Mae'n hawdd i'ch ffordd o fyw brysur: Gydag enghraifft Tom a Kathy, efallai na fydd cyfarfod yn bersonol â chynghorydd hyd yn oed yn bosibl, ond maent yn dal i fod eisiau elwa o'r cyngor adnoddau a pherthynas hwnnw ar-lein. Felly mae mynd ar-lein yn golygu y gallant aros adref a dewis amseroedd sy'n well iddyn nhw ac sydd y tu allan i'r mwyafrif o oriau swyddfa therapydd personol.
 • Nid oes ots ble rydych chi: Pro arall yw y gall y cwpl gymryd rhan yn eu cartref eu hunain, a all ychwanegu at y teimlad o gysur yn hytrach na theimlad tramor swyddfa therapydd anghyfarwydd. Mae hefyd yn nodwedd wych i'r cyplau hynny a allai fyw ymhell i ffwrdd o gynghorydd priodas.
 • Gosod apwyntiadau y tu allan i oriau swyddfa nodweddiadol: Gall defnyddio cwnsela cyplau ar-lein hefyd fod yn fwy uniongyrchol gyda llai o amser aros rhwng sesiynau, a gall amseroedd sesiynau fod yn fwy amrywiol i ganiatáu i gyplau allu dod i mewn pan fyddant yn gallu. Fel Tom a Kathy, mae'r ddau ohonoch yn debygol o fod yn brysur iawn a gall gwneud hyn ar-lein ffitio i'ch amserlen yn well.
 • Heb unrhyw staff cymorth uwchben na chefnogaeth ychwanegol, mae'r costau fel arfer yn is: Yn dibynnu ar y rhaglen, cwnsela ar-lein gall fod yn opsiwn llai costus. I rai cyplau, gallai hyn olygu'r gwahaniaeth o ddefnyddio cwnsela neu ddim o gwbl.
 • Mae safleoedd therapi ar-lein yn ychwanegu gwerth: Mae llawer o raglenni cwnsela perthnasoedd ar-lein yn cynnig offer astudio sy'n hawdd eu cyrchu ac yn ategu'r cynnig cyngor ar-lein.
 • Gallwch ganolbwyntio ar y broblem gyda chyfrinachedd ychwanegol: Mynd i therapi nid yw bob amser yn broses hwyliog. Efallai y bydd rhai cyplau yn ofni cwrdd â chynghorydd yn bersonol; mae'r gydran ar-lein yn ychwanegu haen o anhysbysrwydd i'r broses a gallai helpu rhai i deimlo'n fwy cyfforddus. Hefyd, mae llawer o bobl yn fwy addas i fod yn agored ac yn onest wrth siarad â rhywun nad ydyn nhw'n ei weld wyneb yn wyneb.
 • Nid oes angen labelu'ch perthynas: Pan fydd pobl yn mynd at gwnselydd, efallai y byddan nhw'n teimlo bod rhywbeth o'i le arnyn nhw. Gallant hefyd deimlo fel y gallai pobl eu barnu. Mae gyrru i'r swyddfa a mynd i'r ystafell aros yn teimlo fel methiant i rai pobl. Mae gwneud hyn gartref trwy ffynhonnell ar-lein yn cymryd llawer o'r stigma hwnnw i ffwrdd.

Anfanteision gwneud cwnsela perthynas ar-lein yn hytrach nag yn bersonol

Anfanteision gwneud cwnsela perthynas ar-lein yn hytrach nag yn bersonol

 • Mae Gweld yn credu: Efallai y bydd y cwpl neu'r therapydd yn colli rhywfaint o iaith y corff neu bethau “di-dâl” gan y cwpl y gellid eu harsylwi'n well mewn lleoliad “yn bersonol”.
 • Mae mynd i mewn i swyddfa yn ei gwneud hi'n fwy swyddogol: Anfantais arall fyddai bod cyfleustra ei wneud ar-lein yn gwneud i'r cwpl ei gymryd yn ganiataol yn fwy.
 • Heb unrhyw “ddyddiad cau” nac apwyntiad corfforol, gallent fod yn fwy tueddol o beidio â blaenoriaethu’r apwyntiadau a dod i ben yn amodol ar ganslo munud olaf a allai yn y pen draw achosi iddynt gael eu codi am sesiynau a gollir.

  Gydag apwyntiad personol, gallai cyplau fod yn fwy tebygol o arddangos a chymryd rhan oherwydd bod y dyddiad wedi'i bennu ac fe wnaethant drefnu eu hamserlenni i ddarparu ar gyfer y sesiwn.


  cwrs paratoi priodas ar-lein

 • Efallai na fydd rhai yn ei gymryd mor ddifrifol: Oherwydd ei fod yn fwy achlysurol, gallai rhai ddadlau effeithiolrwydd cwnsela perthynas ar-lein, gan feddwl tybed a yw'n ddigon i helpu i newid cyplau.
 • Cwestiynu cymwysterau therapyddion ar-lein: Oherwydd eu bod ar-lein, gall fod yn haws i therapyddion neu “arbenigwyr” fod yn gamarweiniol o bosibl.
 • Er y gall rhai pobl gamliwio eu harbenigedd, mae yna lawer o arbenigwyr priodas a theulu cymwys, credentiaidd a thrwyddedig ar gael sy'n darparu gwasanaethau ar-lein.

  Mae'n bwysig iawn gwirio addysg a chefndir therapydd ddwywaith i sicrhau eu bod yn gymwys i'ch helpu chi.

 • Nid yw cyfrifiaduron na'r Rhyngrwyd neu wefannau bob amser yn ddibynadwy: Weithiau mae glitches yn digwydd; os yw pethau'n wirioneddol arw yn eich perthynas yna gallai'r materion technegol hynny ohirio'ch gallu i gael help. Fodd bynnag, mae cwnselwyr sy'n gweithio ar-lein yn ymroddedig i gynnig atebion creadigol ar gyfer yr anawsterau technolegol hyn, a byddant bob amser yn blaenoriaethu sicrhau'r help sydd ei angen arnoch yn y ffordd fwyaf diogel a phreifat bosibl.

Ar ôl mynd dros y manteision a'r anfanteision, penderfynodd Tom a Kathy neidio i mewn gyda dwy droed a cheisio cyngor perthynas trwy gwnsela perthynas ar-lein.

Roedd cwnsela perthynas ar-lein yn brofiad newydd iddyn nhw, ond yn y diwedd, roedden nhw'n gwybod y byddai'n werth rhoi cynnig arni. Ar ôl ystyried manteision ac anfanteision cwnsela priodas ar-lein, aethant ymlaen ag ef.

Fe wnaethant ddewis rhaglen a llwyddodd y ddau i weithio. Nid oedd yn hawdd - nid yw delio â materion mewn perthynas byth yn beth hwyl i'w wneud - ond trwy'r broses, dysgodd y ddau ohonyn nhw sut i gyfathrebu'n well eu teimladau, gweithio trwy hen friw, a symud ymlaen gyda'i gilydd fel cwpl.

Os yw'ch perthynas yn wynebu heriau, ac er gwaethaf eich ymdrechion, eich bod wedi cyrraedd sefyllfa yn eich priodas, mae'n bryd ystyried cwnsela i wella'ch priodas.

Ar ôl pwyso a mesur manteision ac anfanteision therapi cyplau, mae angen i chi wneud dyfarniad a yw cwnsela perthynas leol gall eich helpu i ddatrys materion perthynas, ac os yw'n rhywbeth rydych chi'n cytuno'n unfrydol arno.

Os nad yw hyn yn opsiwn ymarferol i chi oherwydd cyfyngiadau amser neu ariannol, yna ymgymryd â chredadwy cwrs priodas ar-lein neu gall cwnsela perthynas ar-lein gyda therapyddion arbenigol fod yn gerdyn galw i wella'ch priodas.