Cariad Adlam neu Wir: Dod o Hyd i Gariad Unwaith eto ar ôl Ysgariad

Cariad Adlam neu Wir: Dod o Hyd i Gariad Unwaith eto ar ôl Ysgariad

Mae canran fawr o briodasau yn gorffen gydag ysgariad.Ar y pryd, mae'n ymddangos fel diwedd y byd. Ond mae llawer o ysgariadau yn y diwedd yn priodi eto, yn ysgaru eto, a hyd yn oed yn priodi y trydydd neu'r pedwerydd tro.Nid oes unrhyw beth o'i le â hynny. Nid yw priodas ei hun yn gamgymeriad. Mae'n bartneriaeth ac mae p'un a yw'n gorffen fel breuddwyd neu hunllef ai peidio yn dibynnu'n llwyr ar yr unigolion dan sylw ac nid ar y sefydliad.

Mae cwympo mewn cariad yn beth naturiol.Undeb cyfreithiol yn unig yw priodas i wneud pethau'n haws i'r wlad a'ch plant reoli asedau, rhwymedigaethau a hunaniaeth deuluol. Nid yw'n ofynnol i unrhyw unigolyn ddatgan ei gariad tuag at ei gilydd a'r byd.


Cam perthynas 6 mis

Mae'r briodas ei hun yn ddim ond dathliad o gontract.

Nid yw'n wahanol pan fydd un cwmni'n partio ar ôl arwyddo cleient mawr. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw sut mae'r ddwy ochr yn cyflawni eu rhwymedigaethau yn y cytundeb.Mae'n ymrwymiad cysegredig y gellir ei gyflawni neu ei dorri.

Syrthio mewn cariad ac ysgariad

Mae'n ddoniol sut nad yw cariad bob amser yn dilyn contractau o'r fath.

Gallwch chi syrthio allan o gariad gyda'ch priod neu hyd yn oed syrthio mewn cariad â rhywun arall wrth briodi. Mae hefyd yn bosibl dod o hyd i wir gariad ar ôl ysgariad. Unwaith y bydd priodas yn methu ac yn gorffen mewn ysgariad, nid oes unrhyw beth o'i le ar garu eto ar ôl ysgariad.Efallai y byddwch hyd yn oed yn gwneud yr un camgymeriadau neu'n gwneud rhai cwbl newydd. Mae cariad yn afresymol y ffordd honno, ond mae un peth yn sicr, mae bywyd heb gariad yn drist ac yn ddiflas.

Gobeithio, mae person wedi aeddfedu digon i adnabod ei hun a'r hyn maen nhw ei eisiau yn ei bartner cyn dod o hyd i gariad ar ôl ysgariad.Nid yw priodas yn rhagofyniad ar gyfer perthynas hapus, ac nid oes angen i chi ruthro i mewn i un i ddarganfod ai eich partner newydd yw eich cyd-enaid enwog.

Mae priodas ac ysgariad yn ddrud, ac nid oes angen i syrthio mewn cariad ar ôl ysgariad ddod i ben mewn priodas ar unwaith. Mae'n arferol cwympo mewn cariad a defnyddio'ch profiad i drwsio'r hyn oedd yn bod yn eich priodas flaenorol a'i gymhwyso i'ch un newydd cyn priodi eto.

Gwyliwch hefyd:

Dod o hyd i gariad eto ar ôl ysgariad

Dod o hyd i gariad eto ar ôl ysgariad

Waeth pa mor unig y gallech chi deimlo ar ôl ysgariad blêr, does dim angen rhuthro i briodas newydd ar unwaith.

Mae cwympo mewn cariad yn naturiol, a bydd yn digwydd.


rhestr wirio paratoi ysgariad

Peidiwch â hyd yn oed drafferthu meddwl am bynciau dadleuol fel “a fydd unrhyw un byth yn fy ngharu i eto” neu “a fyddaf yn dod o hyd i gariad ar ôl ysgariad.”

Ni fyddwch byth yn dod o hyd i ateb iddo, o leiaf nid ateb boddhaol.

Bydd yn rhoi twyll ichi eich bod naill ai'n rhy dda neu'n “nwyddau wedi'u defnyddio.” Nid yw'r naill feddwl na'r llall yn arwain at gasgliad gorau.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud ar ôl ysgariad yw neilltuo'ch amser i wella'ch hun.

Mae priodas yn ymrwymiad llafurus, a siawns ydych chi wedi aberthu eich gyrfa, iechyd, edrychiadau a hobïau ar ei gyfer.

Sicrhewch yn ôl bopeth rydych chi wedi'i aberthu trwy ddal i fyny â'r pethau rydych chi am eu dysgu a'u gwneud i ddod yn berson gwell.

Peidiwch â thrafferthu gwastraffu amser gyda chariad adlam a dyddio perthnasau arwynebol.

Fe ddaw amser ar gyfer hynny.

Ewch yn rhywiol, diweddarwch eich cwpwrdd dillad, a chollwch bwysau.

Dysgu pethau newydd a chaffael sgiliau newydd.

Peidiwch ag anghofio bod eraill fel pobl sy'n gyffyrddus yn eu croen eu hunain. Gwnewch hynny'n gyntaf. Os ydych chi am ddod o hyd i gariad ar ôl ysgariad, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n denu gwell partneriaid y tro hwn.

Mae dod o hyd i wir gariad ar ôl ysgariad yn ymwneud â dod o hyd i'ch hun yn gyntaf, a chael y person hwnnw yn eich caru chi am bwy ydych chi mewn gwirionedd.

Un o'r allweddi i lwyddiant perthynas yw cydnawsedd. Os oes angen ailwampio'ch hun i gadw partner yn hapus, yna mae hynny'n arwydd gwael.

Os yw'ch darpar ffrind yn y dyfodol yn cwympo mewn cariad â chi am bopeth yr ydych chi nawr, yna mae'n gwella'r siawns o ddod o hyd i wir gariad a hyd yn oed a ail briodas lwyddiannus .

Mae agor eich hun i gariad yn gweithio yn yr un ffordd.

Byddwch chi'n teimlo'n cael eich denu'n naturiol at berson sy'n gweddu i'ch dewisiadau. Byddwch yn chi'ch hun, ond gwellwch. Byddwch y fersiwn orau o'r hyn rydych chi ei eisiau.

Os ydyn nhw'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei werthu, yna byddan nhw'n ei brynu.

Dyna'r ffordd y mae'n mynd cwympo mewn cariad â phartner newydd . Os ydych chi'n hoffi pwy ydyn nhw, yna byddwch chi'n cwympo mewn cariad â nhw'n naturiol. Nid oes angen i chi ei orfodi.

Perthynas a chariad newydd ar ôl ysgariad

Byddai llawer o bobl yn awgrymu mai'r ffordd orau i ddod dros ysgariad yw dod o hyd i rywun newydd ar unwaith. O'r fath perthnasoedd adlam byth yn syniad da.

Fe allech chi blymio i berthynas ddigroeso â rhywun gwaeth na'ch partner blaenorol. Fe ddaw amser ar gyfer hynny, ond yn gyntaf, treuliwch yr amser i wella'ch hun a gwneud ffafr i chi'ch hun a'ch partner yn y dyfodol trwy gyflwyno fersiwn newydd a gwell ohonoch chi.

Os yw dyletswyddau plant yn anoddach oherwydd yr ysgariad, yna'r rheswm arall pam na ddylech fynd i berthynas newydd ar unwaith.


pethau yn gyffredin

Canolbwyntiwch ar ofalu am eich plant a allai gael eu cael yn y pen draw problemau meddyliol oherwydd yr ysgariad . Peidiwch byth ag esgeuluso dyletswyddau rhieni oherwydd eich bod yn ysu am gariad. Gallwch chi drin y ddau, does ond angen i chi reoli'ch amser.

Mae perthnasoedd adlam yn ddryslyd . Nid ydych chi wir yn gwybod ai rhyw, dial, arwynebol neu gariad go iawn yn unig ydyw.

Dim ond amser i ffwrdd i chi wella eich hun y mae mynd i mewn iddo (a gofalu am eich plant os oes gennych rai).

Un peth da am ysgariad yw ei fod yn rhoi amser a rhyddid i chi ddilyn eich breuddwydion eich hun. Peidiwch â gwastraffu'r cyfle hwnnw trwy fynd i berthynas fas oherwydd eich bod am i'ch cyn-aelod eich gweld chi'n hapus ar Facebook.

Os oes gwir angen eich dilysu, yna mae gwella'ch hun yn gwneud llawer yn hynny o beth.

Bydd dysgu sgil newydd, teithio i leoedd newydd, dychwelyd at eich ffigwr cyn-briodas rhywiol (neu hyd yn oed yn well) yn rhoi’r holl hunan-foddhad sydd ei angen arnoch chi.

Bydd cariad ar ôl ysgariad yn digwydd yn unig. Peidiwch â bod yn anobeithiol. Po fwyaf y byddwch chi'n gwella, y mwyaf o bartneriaid o ansawdd y byddwch chi'n eu denu. Nid yw cwympo mewn cariad ar ôl ysgariad angen i chi fynd ar ôl ar ei ôl. Bydd yn digwydd os ydych chi'n berson hoffus yn gyntaf.