Edifeirwch a Maddeuant mewn Priodas

Pwysigrwydd edifeirwch a maddeuant mewn priodas

Yn yr Erthygl honPriodas yn yr 21 st Yn aml gall canrif ymddangos yn llawer gwahanol na'r priodasau hynny a ffurfiwyd gan ein neiniau a theidiau a'n neiniau a theidiau yn gynnar i ganol yr 20 th Ganrif. Roedd gan ein cyndeidiau well amynedd, ac nid oedd maddeuant mewn priodas yn fargen fawr yn ôl bryd hynny.Mae priodasau heddiw yn aml yn ymddangos yn rhuthro i mewn, gyda'r naill barti na'r llall yn deall anghenion na phersonoliaeth y llall mewn gwirionedd, a allai arwain at gam-gyfathrebu, anghytuno, neu ddrwgdeimlad mewn priodas.

Yn anffodus, er nad yw'r cam-gyfathrebu hyn yn fawr nac yn ddifrifol, gallant ddechrau malu priodas o'r tu mewn, gan chwalu sylfaen sylfaenol cariad ac ymddiriedaeth yn absenoldeb edifeirwch a maddeuant yn unig.Mae'n ymddangos bod sut i faddau a gadael i fynd yn dasg amhosibl. Edifeirwch - mae'r weithred o ymddiheuro'n ddiffuant am weithredoedd neu eiriau rhywun, yn aml yn ymddangos fel math o gyfathrebu coll. Y gair Groeg lle mae edifeirwch yn cael ei ddefnyddio fel enw yw “metanoia,” sy'n golygu “newid meddwl.”

Sawl gwaith ydych chi'n dweud rhywbeth wrth eich priod sy'n angharedig neu'n brifo? Faint o'r amseroedd hynny ydych chi wedi ymddiheuro mewn gwirionedd, neu a ydych chi newydd geisio symud ymlaen ac anwybyddu'r sylwadau a'u heffaith wrth symud ymlaen?

Yn anffodus, mae mwy a mwy o gyplau yn dewis yr olaf o'r sefyllfaoedd fel y soniwyd uchod. Yn hytrach na darostwng eich hun ac edifarhau, rydym yn anwybyddu'r brifo a achosir gan ein gweithredoedd a'n geiriau ac yn caniatáu i deimladau negyddol gronni o'u canlyniad.Ymarfer maddeuant o'ch calon

Ymarfer maddeuant o

Rhaid i'r gŵr a'r wraig geisio ymarfer maddeuant mewn priodas. Nid yw hynny'n golygu dweud, “Peidiwch â phoeni am yr hyn a wnaethoch, rwy'n iawn ag ef, ac rydym i gyd yn gwneud camgymeriadau.'

Yn sicr, mae hynny'n swnio'n drawiadol o ysbrydol ac yn wych yn dod allan o'n cegau, ond, mewn gwirionedd, rydych chi'n rhagrithiwr llwyr. Rydych chi'n cael eich llenwi â phoen, dicter, chwerwder, a drwgdeimlad. Nid yw gweini a gadael i fynd yn wasanaeth gwefusau.

Daw maddeuant mewn perthynas o'ch calon a'ch uffern;

“Nid wyf yn dal y drosedd hon yn eich erbyn mwyach.”

“Wnes i ddim dod â hyn i fyny atoch chi eto a’i ddal dros eich pen.”

“Wnes i ddim siarad am y drosedd hon gydag eraill y tu ôl i'ch cefn.”


dod o hyd i gariad go iawn

Ar ben hynny, mae maddeuant yn dilyn ymlaen gyda gweithredu.

Maddeuant ar ôl brad

O ran maddau priod sy'n twyllo, mae'n fwy heriol fyth ymarfer maddeuant mewn priodas. Ond, cyn i ni siarad am faddau i'ch priod, a ydych chi erioed wedi meddwl pam mae maddeuant yn bwysig.

Mae maddeuant mewn priodas yn gwneud llawer mwy o ddaioni i'r un sy'n maddau na'r un y mae angen maddau iddo.

Yn sicr nid yw'n hawdd maddau i rywun am dwyllo. Ond, mae dal digalon yn eich dadfeilio o'r tu mewn ac yn difetha'ch hapusrwydd. Mae'n gwneud mwy o niwed i chi na'r person sydd wedi gwneud cam â chi.

Felly pan feddyliwch am sut i faddau i briod sy'n twyllo, meddyliwch o'ch safbwynt chi. Meddyliwch am yr holl resymau posib pam y dylech chi ollwng gafael. Mae maddau rhywun rydych chi'n ei garu yn anodd ond nid yn amhosibl.

Os byddwch chi'n llwyddo i ymarfer maddeuant mewn priodas, gallwch chi brofi'r heddwch a'r rhyddid dwyfol o'r meddyliau egnïol. Er mwyn deall ymhellach bwysigrwydd maddeuant ac edifeirwch mewn priodas, mae'r canlynol yn rhai dyfyniadau gwerthfawr o'r Beibl.

Er mwyn adfer y ffydd a'r ymddiriedaeth yn eich gilydd yn wirioneddol yn eich priodas, rhaid i edifeirwch fod yn bresennol ac yn gwbl ddilys. Dywed Luc 17: 3, “Felly gwyliwch eich hunain. Os yw'ch brawd neu'ch chwaer yn pechu yn eich erbyn, ceryddwch nhw; ac os ydyn nhw'n edifarhau, maddeuwch iddyn nhw. ”

Dywed James ein bod ni i gyd yn baglu mewn sawl ffordd (Iago 3: 2). Mae hynny'n golygu y byddwch chi a'ch priod yn baglu & hellip; mewn sawl ffordd. Ni allwch synnu pan fydd eich partner yn pechu, mae'n rhaid i chi fod yn ymrwymedig i fyw allan rhan “neu'n waeth” eich addunedau a bod yn barod i faddau.

Pam mae edifeirwch a maddeuant mewn priodas yn bwysig?

Pam mae edifeirwch a maddeuant mewn priodas yn bwysig

Dysgodd Crist fod yna adegau pan mae'n rhaid i ni faddau a gweddïo i'r Arglwydd arwain y llall i edifarhau.

Dywedodd Iesu yn Mathew 6: 14-15: “ Os ydych chi'n maddau i bobl eraill pan maen nhw'n pechu yn eich erbyn, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi. Ond os na faddeuwch eu pechodau i eraill, ni fydd eich Tad yn maddau eich pechodau. ”

Dywed hefyd yn Marc 11:25: “ Pan fyddwch chi'n sefyll yn gweddïo, os ydych chi'n dal unrhyw beth yn erbyn unrhyw un, maddau iddyn nhw, er mwyn i'ch Tad yn y nefoedd faddau eich pechodau i chi. ”

Mae'n wir y gall fod maddeuant heb edifeirwch gan y person arall (y cyfeirir ato hefyd fel maddeuant diamod), nid yw hyn yn ddigon ar gyfer cymod llwyr rhwng priod.

Mae Iesu’n dysgu yn Luc 17: 3-4: “ Gwyliwch eich hunain. Os yw'ch brawd neu'ch chwaer yn pechu yn eich erbyn, ceryddwch nhw; ac os edifarhewch, maddau iddynt. Hyd yn oed os ydyn nhw’n pechu yn eich erbyn saith gwaith mewn diwrnod a saith gwaith yn dod yn ôl atoch chi gan ddweud, ‘Rwy’n edifarhau,’ rhaid i chi faddau iddyn nhw. ”

Mae Iesu'n amlwg yn gwybod na fydd cymod llwyr tra bydd pechod yn sefyll ynghanol perthynas. Mae hyn yn arbennig o wir am ŵr a gwraig.

Os ydyn nhw am fod yn wirioneddol un, rhaid trafod ac ymdrin â phechodau. Ni ellir eu cuddio oddi wrth ei gilydd. Rhaid bod yn agored, gonestrwydd, cyfaddefiad, edifeirwch, maddeuant, a chymod llawn.

Ni fydd unrhyw beth llai yn caniatáu i'r briodas ffynnu, ond yn lle hynny dechreuwch ei lladd yn araf oherwydd diffyg heddwch, euogrwydd, digalonni, drwgdeimlad a chwerwder. Peidiwch â gadael i'r pethau hyn drigo ynoch chi'ch hun neu'ch priod.

Mae angen cyfaddefiad a gwir edifeirwch i ddod â heddwch, llawenydd, a pherthynas gref rhwng y gŵr a’r wraig, a rhwng y cwpl a Duw.

I gael mwy o fewnwelediadau ar faddeuant mewn priodas, gwyliwch y fideo hon:

Ni fydd edifeirwch a maddeuant mewn priodas byth yn hawdd

Ni ddywedodd neb erioed fod priodas Dduwiol lwyddiannus yn hawdd. Os gwnaeth rhywun, bachgen oh bachgen, a wnaethant celwydd i chi! (Arhoswch, beth yw thema'r erthygl hon? O iawn & hellip; maddeuant! * Winc *) Ond priodas lwyddiannus yn bosibl.

Rydych chi'n mynd i wneud camgymeriadau. Mae'ch priod yn mynd i wneud camgymeriadau. Cofiwch hyn, a byddwch yn ddiffuant yn eich edifeirwch ac yn onest yn eich maddeuant mewn priodas. Mae yna rywbeth rhydd o allu dweud wrth eich gŵr neu wraig, “Rwy’n maddau i chi.”