5 Peth Sy'n Rhaid eu Gwneud Yn Iawn Ar ôl i Chi Ymgysylltu

Pethau y Mae Felly rydych chi newydd ddweud ie mawr! Boi eich breuddwydion, mae eich cyd-enaid wedi gofyn am eich cymorth trwy gydol eich oes ac a all unrhyw beth ymddangos yn brydferth mwyach?

Yn yr Erthygl hon

Efallai y bydd teimladau o gariad, hoffter, cyffro a hyd yn oed ychydig o nerfusrwydd yn eich llethu mewn mwy nag un ffordd. Ond peidiwch â phoeni, mae'r cyfan yn gwbl normal ac amlwg. Nid bob dydd rydych chi'n teimlo cymaint o gariad a hardd am bopeth.Felly ar ôl i chi sylweddoli pwysigrwydd yr eiliadau hyn, mae rhai tasgau y mae'n well ichi ddechrau arnynt heddiw.

Bydd yr erthygl hon yn eich tywys trwy'r camau angenrheidiol y mae'n rhaid i chi eu dilyn yn syth ar ôl i chi ymgysylltu.

1. Cymerwch eiliad i edmygu harddwch y foment hon

Ydy, mae cyhoeddi'r newyddion, paratoi ar gyfer y briodas i gyd yn dasgau angenrheidiol. Ond cyn hynny i gyd, yr hyn sy'n bwysicach yw cydnabod a dathlu'r diwrnod hwn o gariad gyda'ch cyd-enaid.

Ewch draw i'ch hoff fwyty neu cynlluniwch daith penwythnos ymhell o dyrfa'r ddinas. Treuliwch ychydig o amser gyda'ch gilydd cyn i'r ddau ohonoch fynd yn brysur gyda thasgau priodas ar hap.T bydd ei gyfnod yn adeiladu sylfaen eich taith yn y dyfodol felly ni ddylech ei osgoi.

2. Cyhoeddwch y newyddion

Nawr, mae'n bryd rhannu'r newyddion hwn gyda'ch anwyliaid hefyd. Ond y peth cyntaf yn gyntaf, eich rhieni chi sydd angen rhannu'r newyddion hwn yn gyntaf. A pheidiwch byth, dwi'n dweud byth, yn rhannu'r math hwn o newyddion heb gyfarfod yn bersonol.

Cynlluniwch gyfarfod cyflym gyda'ch rhieni a cheisiwch eu bendithion. Byddent yn fwy na pharod i glywed am eich diwrnod mawr. Unwaith y byddwch chi'n ceisio bendithion gan y bobl hyfryd hyn, mae'n bryd gadael i rai arbennig eraill wybod am hyn hefyd.

Heddiw, y ffordd orau o wneud hyn yw trwy gyhoeddi eich ymgysylltiad trwy gerdyn ar gyfryngau cymdeithasol. A dyfalwch beth, gellir dylunio'r cardiau hyn o fewn munudau.

Os ydych chi wedi setlo ar gyfer dyddiad priodas, gallwch chi hefyd greu cerdyn cadw dyddiad i gyhoeddi eich cariad.

3. Cynlluniwch eich llinell amser priodas

Pan fyddwch yn cyhoeddi eich dyweddïad, y peth cyntaf y mae pobl yn ei ofyn ar ôl yr holl longyfarchiadau, awws a waw, yw Pryd mae'r diwrnod mawr? Ond ymddiriedwch fi, yn unman y mae'n ysgrifenedig y dylech briodi yn fuan ar ôl y dyweddïad.

Mae pobl yn ei ofyn oherwydd bod ganddyn nhw ddiddordeb ond yn y diwedd, chi sydd i benderfynu. Os ydych chi eisiau priodi yn syth ar ôl eich dyweddïad, mae hynny'n iawn, ond os ydych chi am aros am ychydig mwy o flynyddoedd, mae hynny'n hollol iawn hefyd.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'n hanfodol cael trafodaeth gyda'ch dyweddi. Fel hyn gallwch chi sicrhau bod eich bechgyn ar yr un dudalen. Yn ogystal, fel hyn byddwch chi'n dod i wybod o ble mae angen i chi ddechrau paratoi.

Cynlluniwch amserlen eich priodas

4. Cael eich ysbrydoli gyda themâu a syniadau amrywiol

Eich priodas yw diwrnod mwyaf arbennig eich bywyd. Ac rwy’n siŵr, mae gennych chi gannoedd o syniadau ac ysbrydoliaeth eisoes mewn golwg. Wel, dyfalwch beth, o'r diwedd dyma'r amser i'w troi'n realiti.

Os yw'ch diwrnod mawr ychydig yn bell, gallwch chi ddechrau chwilio am syniadau mewn sawl man fel cylchgrawn priodas. Yn ogystal, crëwch gyfrif ar Pinterest, fe gewch chi filiynau o syniadau yma y gallwch chi eu gweithredu'n hawdd. Archifwch bopeth rydych chi'n teimlo y gall wneud eich diwrnod mawr hyd yn oed yn fwy prydferth.

Wrth i'r dyddiad ddechrau dod yn nes, gallwch ymgynghori â'ch cynlluniwr priodas ynghylch pa syniadau sy'n ddigon ymarferol i'w defnyddio ar eich priodas a pha rai sydd ddim.

5. Dewch o hyd i gynlluniwr priodas

Nawr efallai y bydd am drefnu popeth ar eich pen eich hun gan feddwl eich bod chi'n gwybod orau, ond nid yw'n gweithio felly. Nid ydych chi eisiau gwneud eich dwylo'n fudr gan wneud yr holl dasgau priodas bach a mawr. Dyna pam mai llogi cynlluniwr priodas sy'n deall eich anghenion a'ch disgwyliadau yw'r syniad gorau.

Peidiwch â dweud ie wrth y cynlluniwr priodas cyntaf y byddwch chi'n ei gyfarfod, cadwch yr opsiynau ar agor. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â'r cynlluniwr priodas gyda'ch dyweddi.

Gwnewch eich disgwyliadau a'ch gofynion yn glir iawn. Gofynnwch am eu hadborth ar y syniadau dylunio a thema rydych chi wedi'u casglu. Mae'n well gwneud y pethau hyn yn glir er mwyn osgoi unrhyw ddryswch neu embaras ar ddiwrnod D.

Peidiwch ag anghofio gwirio adolygiadau'r gorffennol o'r holl gynllunwyr priodas. Fel hyn dim ond chi all ddod o hyd i ddim byd ond y gorau.

Mae ymgysylltu yn emosiwn hyfryd a thra eich bod chi'n brysur yn mwynhau'r holl gariad, rhaid i chi ofalu am y pethau a grybwyllir uchod hefyd. Unwaith y bydd yr holl bethau hyn wedi'u gwneud, mae'n bryd dechrau arni.

Mae dechrau gyda bwcio’r lleoliad yn ddewis doeth, ond eto pwy ddywedodd fod yna restr wirio! Dilynwch eich calon!

Ymgysylltu Hapus!

Ranna ’: