Risgiau a Manteision Cyfeillgarwch y Tu Allan i Briodas

Merch A Dyn Hardd Yn Gorwedd Ar Y Glaswellt Yn Y Parc Cysyniad Cwrdd Caru

Yn yr Erthygl hon

Nid yw bod yn briod yn eich gwahardd rhag cael ffrindiau. Yn wir, lawer gwaith mae cyplau yn uno grwpiau o ffrindiau gyda'u priodas! Mae eich ffrindiau a ffrindiau eich priod yn cyfuno i ffurfio un grŵp mawr a nodir fel ein ffrindiau. Ond waeth pa mor agos ydych chi at gyplau eraill, mae’n debygol y bydd gennych chi ffrindiau sy’n sengl neu fod gennych chi ffrindiau nad ydyn nhw’n ymuno â’r ddau ohonoch fel cwpl, ond yn hytrach yn treulio amser gyda chi ar eich pen eich hun.Gall treulio amser gyda ffrindiau heb eich priod fod yn adfywiol ac yn newid cyflymder, ond mae'n bwysig hefyd cydnabod y perygl posibl y mae'n ei greu i'ch priodas.

Perygl 1: Gormod o amser yn cael ei dreulio ar wahân

Mae treulio amser gyda ffrindiau wrth adael eich priod gartref yn iach. Ti ddim bob amser rhaid i chi fod gyda'ch priod, a dylech allu treulio amser i ffwrdd! Fodd bynnag, os bydd amser a dreulir gyda'ch ffrindiau yn dechrau lleihau'r amser y byddwch yn ei dreulio gyda'ch rhywun arall arwyddocaol, gall eich arferion ddod yn lethr llithrig. Efallai y byddwch chi'n teimlo'ch hun yn crwydro oddi wrth eich priod a chanfod nad yw ef neu hi yn deall pwy ydych chi. Byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n treulio'ch amser a sut y gallai effeithio ar eich priod. Cynlluniwch yn unol â hynny a neilltuwch eich amser mwyaf gwerthfawr ar gyfer y person rydych chi'n ei garu, yn hytrach na'ch ffrindiau!

Perygl 2: Risg o anffyddlondeb neu anniddigrwydd perthynol

Mae gan lawer ohonom ffrindiau sydd o'r un rhyw â'n priod. Nid yw yn beth anghyffredin i ni gario hen gyfeillion i mewnperthnasau newydd. Fodd bynnag, gall hyn fod yn beryglus i'ch priodas gan ei fod yn cynyddu'rrisg o anffyddlondebac anniddigrwydd perthynol. Er y gallech fod yn ddieuog o ddrwgweithredu, efallai na fydd eich priod yn gwerthfawrogi'r amser rydych chi'n ei dreulio gyda rhywun arall. Dylai ymddiried ynoch chi i wneud yr hyn sy'n iawn fod yn rhan o'r briodas, ond byddwch yn ystyriol o'ch priod a chydbwyso neu gyfyngu ar faint o amser rydych chi'n ei dreulio gyda rhywun o'r un rhyw â'ch cymar.

Perygl 3: Lleisiau dylanwad

Gall gormod o amser gyda ffrindiau, yn enwedig y rhai sydd y tu allan i'n grŵp ffrindiau, greu'r risg o anniddigrwydd trwy ddylanwad. Yn aml, y bobl rydych chi'n treulio'r amser mwyaf gyda nhw yw'r rhai mwyaf dylanwadol, ac er bod cael ffrindiau yn bwysig ar gyfer datblygiad a thwf personol, gall gynnig gormod o leisiau a barn. Mae hyn yn arbennig o amlwg pan fyddwch chi a'ch priod yn anghytuno ynghylch rhywbeth; mae'n naturiol mynd at ffrindiau am gyngor. Ond gall gormod o ffrindiau a gormod o leisiau fod yn beryglus i'ch priodas.

Er bod yna beryglon posibl o gyfeillgarwch y tu allan i'ch priodas, mae manteision hefyd o gael ffrindiau agos!

Mantais 1: Atebolrwydd

Gall ffrindiau sydd â meddylfryd tebyg roi llawer o heddwch meddwl i chi, sydd yn ei dro yn eich helpu i drin eich priod â chariad ac ystyriaeth. Nid yw priodas bob amser yn hawdd, ond gall cael ffrind neu gwpl droi ato yn yr adegau hynny o angen helpu i gadw pob un ohonoch ar y trywydd iawn. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cael ffrindiau dibynadwy a deallus y gallwch chi rannu'ch pethau â nhw a chwilio am gyngor cadarn.

Mantais 2: Anogaeth

Gall cyfeillgarwch roi anogaeth i'r ddwy ochr. Efallai y byddwch chi a'ch priod yn adnodd gwerthfawr i gwpl arall, yn union fel y maent i chi. Unwaith eto, mae'n bwysig dod o hyd i ffrindiau â chredoau a meddylfryd tebyg; mae'n debygol nad y rhai sy'n anghytuno â gwerthoedd eich cartref yw'r rhai i edrych arnynt am anogaeth.

Mantais 3: Cysylltiad a chymuned

Mae'n bwysig, fel cwpl, i barhau i fod yn gysylltiedig â'r bobl o'ch cwmpas. Heb gyfeillgarwch, mae'n anodd dod yn rhan o gymuned a theimlo bod eraill yn eu cefnogi a'u hannog. Mae teulu yn adnodd pwysig, ond nid yw teulu bob amser yn fodlon dweud wrthych beth sydd angen i chi ei glywed. Mae ffrindiau, fodd bynnag, yn aml yn creu rhwydwaith o gefnogaeth a chysondeb y mae llawer o barau yn ei ddymuno. Yn ogystal, gall bod yn gysylltiedig ag eraill roi'r cyfle i chi a'ch priod gyfrannu anogaeth a chefnogaeth i fywydau cyplau eraill!

Ni ddylai gwybod bod yna beryglon mewn cyfeillgarwch y tu allan i'ch priodas eich rhwystro rhag ceisio cefnogaeth eraill. Yn hytrach, dylai'r buddion ddarparu gobaith a set o ganllawiau cyffredinol ar gyfer gwneud cysylltiadau dyfnach â'r rhai a fydd yn cefnogi, yn annog ac yn gwella'r berthynas sydd gennych gyda'ch priod!

Ranna ’: