Y Seicoleg y Tu ôl i Gariad Cydnawsedd Rhwng Arwyddion Sidydd

Y Seicoleg y Tu ôl i Gariad Cydnawsedd Rhwng Arwyddion Sidydd

Mae’n siŵr ichi ei glywed o’r blaen, p’un a ydych yn credu mewn sêr-ddewiniaeth ai peidio – mae rhai arwyddion yn cyfateb yn y nefoedd, tra nad oedd rhai yn gallu gweld llygad yn llygad â’i gilydd hyd yn oed pe bai eu bywydau yn dibynnu arno.

Mae pobl sy'n credu mewn sêr-ddewiniaeth, ac yn enwedig y rhai sy'n ei hastudio, yn tyngu bod mwy na'r hyn sy'n dod i'r llygad o ran esbonio sut mae ein bywydau a'n perthnasoedd yn datblygu.Mae seicoleg, ar y llaw arall, yn gwadu'n benodol unrhyw allu sêr-ddewiniaeth i ragfynegi ac esbonio ymddygiad dynol.

|_+_|

Felly, beth sydd y tu ôl i’r cyfan?

Gadewch i ni ddadansoddi'r seicoleg rhwng cydnawsedd cariad rhwng arwyddion Sidydd.

Astroleg ar gydnawsedd cariad

Astroleg ar gydnawsedd cariadGwyddor oedd astroleg ar un adeg, heb ei hystyried yn llawer gwahanol na meddygaeth.

Mae hanes yn llawn achosion o reolwyr a wnaeth eu penderfyniadau bron yn gyfan gwbl yn seiliedig ar yr hyn y byddai astrolegydd eu llys yn ei ddweud am y mater. Mae'r gred wedi'i seilio mewn sefyllfa ddofn bod pob peth yn y Bydysawd yn gysylltiedig, a'u bod yn effeithio ar ei gilydd mewn ffyrdd na allwn bob amser eu hegluro.

Un effaith o'r fath y mae gwrthrychau nefol yn ei chael ar fodau dynol, yn ôl sêr-ddewiniaeth, ywcydnawsedd rhwng pobl. Pwy sy'n dod ymlaen yn dda gyda phwy, pwy sy'n gwpl nefol, a phwy sy'n gyfuniad uffernol.

Mewn busnes, teulu, yn ogystal ag mewn rhamant. Ac yn union mewn rhamant y mae pobl yn aml yn ceisio cyngor gan astrolegwyr.

|_+_|

Felly, yn ôl sêr-ddewiniaeth, mae pedair prif elfen, Tân, Dŵr, Aer, a Daear, ac maen nhw'n cario craidd personoliaeth rhywun.

Mae pob elfen i'w chael mewn tri o'r deuddeg arwydd Sidydd, ac maen nhw'n ffurfio'r pethau sylfaenol o ba mor dda y bydd dau unigolyn yn cydweithredu, a fyddant yn rhannu'r angerdd, ac a fydd yn undeb cadarnhaol neu negyddol.

Yn fyr, mae arwyddion yr un elfen fel arfer yn cyd-dynnu'n braf, gan eu bod yn rhannu'r gwerthoedd a'r nodweddion craidd. Eto i gyd, efallai y byddant hefyd yn colli llog yn gyflym ac yn crwydro oddi wrth ei gilydd.

Pan fydd dwy elfen wrthwynebol yn cyfarfod, mae'n siŵr y bydd llawer o ffrithiant. Ond, o'u trin yn dda, perthnasau o'r fath sydd â'r mwyaf hefydpotensial trawsnewidiol ar gyfer y ddau bartner. Mae gan gyfuniadau eraill eu pethau cadarnhaol a negyddol hefyd.

|_+_|

Seicoleg sêr-ddewiniaeth

Ac yn union yr amwysedd hwn, sydd wedi'i guddio y tu ôl i wybodaeth sy'n ymddangos yn fanwl gywir, yw prif ddiddordeb seicoleg o ran sêr-ddewiniaeth. Mewn geiriau eraill, mae sêr-ddewiniaeth yn cyd-fynd â strwythur ein meddwl i roi ymdeimlad o wirionedd i ni. Fel y byddwn yn esbonio nawr, edrychodd seicolegwyr i mewn i'r hyn sy'n gwneud i gredinwyr mewn sêr-ddewiniaeth sefyll eu tir.

A siarad yn empirig, canfuwyd nad oedd gan sêr-ddewiniaeth unrhyw bŵer rhagfynegi. Efallai bod cydberthynas wan yma ac acw, ond fel gyda phynciau eraill o ymchwil wyddonol, fel arfer gellir ei esbonio gan ryw ffactor allanol anhysbys sy'n effeithio ar y cysylltiad a arsylwyd.

Yn fwy manwl fyth, mae pethau fel effaith Barnum a phroffwydoliaeth hunangyflawnol. Mae effaith Barnum yn fath o feddwl gwallus sy'n esbonio pam y gallem gredu horosgop yn gryno iawn.

Mae pobl yn tueddu i gredu bod disgrifiad o'n personoliaeth yn gywir iawn pan gredwn ei fod wedi'i deilwra ar ein cyfer, tra ei fod yn darparu gwybodaeth amwys a chyffredinol sy'n berthnasol i grŵp mawr o bobl.

|_+_|

Mae effaith gwall arall yn ein meddwl, proffwydoliaeth hunangyflawnol, yn egluro cydnawsedd cariad ymddangosiadol rhwng arwyddion. Pan fydd gan rywun ddiddordeb mewn sêr-ddewiniaeth ac yn gwirio a ydynt yn gydnaws â'u partner (fel rheol, mae hyn yn digwydd ar ddechrau perthynas), byddant yn tueddu i weithio tuag at yr hyn y maent wedi'i ddarllen amdano.

Mewn geiriau eraill, trwy gredu y bydd ganddynt berffaithdealltwriaeth y person arall, neu i'r gwrthwyneb, fod yperthynas yn sicr o fethu, byddant yn ceisio gwneud i hynny ddigwydd yn anymwybodol.

|_+_|

Achos dros sêr-ddewiniaeth o safbwynt gwyddonol

Ac eto, gadewch i ni beidio â diystyru sêr-ddewiniaeth heb roi cyfle teg iddo, o'r un safbwynt yr ydym wedi ei feirniadu. Fel Ben Hayden yn haeru, dylem gymhwyso ein hamheuaeth yn gyfartal i ddwy ochr y geiniog.

Nid yw gwyddoniaeth fodern yn cadarnhau sêr-ddewiniaeth, ond, ni ddylem ddiystyru'r syniad o fisoedd geni sy'n effeithio ar rai agweddau ar ein bywydau.

Ranna ’: