30 Rheswm Pam Mae Perthnasoedd yn Methu (a Sut i'w Trwsio)

Dyn Trist yn eistedd ar ei ben ei hun ar y gegin

Yn yr Erthygl hon

Mae pob dyn neu fenyw eisiau bod yn llwyddiannus yn eu perthynas. Ond y mae yn anffodus fod rhai perthynasau yn methu heb atebiad.

Bod mewn a perthynas iach nid yn unig yn digwydd. Mae'n cymryd amser, adnoddau ac egni i ddatblygu.

Y rhan fwyaf o'r cwestiynau y mae'r rhai mewn perthynas newydd yn eu gofyn yw hyn A fydd y berthynas hon yn gweithio i ni?

Mae mwyafrif y perthnasoedd heddiw yn dod i ben mewn diddymiad. Y ffaith yw eich bod chi'n gallu cynnal eich perthynas a bod gennych chi'r pŵer i'w dinistrio hefyd.

Pam mae perthnasoedd yn methu y dyddiau hyn?

Ydych chi wedi bod trwy berthynas aflwyddiannus? Ydych chi'n pendroni am y rhesymau pam mae perthnasoedd yn methu neu'n cwestiynu pam mae fy mherthynas yn methu?

Nid enfys a gloÿnnod byw yw perthnasau bob amser. Unwaith y bydd cam y mis mêl wedi dod i ben, mae realiti yn dechrau dechrau. Mae'n cymryd llawer o waith i wneud i berthynas lwyddo, ond mae'n cymryd dau i'r tango.

Ar ôl sawl mis wedi mynd heibio, mae llawer o gyplau yn dod ar draws bump cyflymder, a gall y lympiau hyn arwain partneriaid i'r cyfeiriad anghywir, gan arwain at breakup neu a ysgariad .

Er mwyn osgoi methiant perthynas, mae'n hanfodol sylwi ar y lladdwyr perthynas o flaen amser. Y ffordd honno, mae gwell siawns o achub perthynas gythryblus.

Pa mor hir mae'r berthynas gyfartalog yn para?

Mae hyd y berthynas yn amrywio o berson i berson a’u hymwneud a’u diddordeb unigol yn y person y maent wedi ymrwymo iddo mewn perthynas ag ef. Ar ben hynny, mae hefyd yn dibynnu ar sut mae'r cwpl yn meithrin eu perthynas.

P'un a ydych chi'n ei feio ar y dechnoleg neu'r oedran arbrofol o 20au, yn ôl y arolwg , mae perthynas gyfartalog ond yn para tua 2 flynedd 9 mis . Y rheswm yn y bôn yw'r rhychwant sylw sy'n llawer llai nag yr oedd yn gynharach.

Efallai ei bod hi’n bryd cydnabod y gallech fod yn gwneud rhywbeth o’i le pan fydd eich perthnasoedd yn methu. Edrychwch ar eich ymddygiad eich hun i benderfynu pa newidiadau y gallwch eu gwneud.

Ydy methiant perthynas yn fethiant neu'n wers ar gariad mewn gwirionedd?

Pan fydd perthnasoedd yn dechrau, nid oes unrhyw fwriad gan y naill barti na'r llall i fuddsoddi amser ac ymdrech ac yn ddiweddarach, lladd y bond. Felly, pan fo perthnasoedd yn methu a thorcalon yn llethu, yn hytrach na’i gymryd fel methiant, dylid ei gymryd fel gwers.

Mae pob perthynas yn wers. Rydym yn cael cymaint o fewnwelediadau o'r profiadau. Mae perthnasoedd yn ein dysgu am ein hunain ac yn dangos i ni sut y gallwn wella ein hunain. Maen nhw hefyd yn ein helpu ni dod yn agored i niwed sy'n elfen bwysig o unrhyw berthynas.

Felly, nid yw unrhyw berthynas yn berthynas ddrwg. Mae ein gorffennol yn chwarae rhan bwysig wrth adeiladu ni i fod yn berson gwell. Felly, rhaid inni gymryd gwersi pwysig o bob cariad a brofwn a symud ymlaen i weithio'n galetach yn y berthynas yn y dyfodol.

|_+_|

10 arwydd o berthynas yn methu

Tra bod gan bob perthynas ei stori garu unigryw ei hun, mae rhai ohonyn nhw'n methu. Dyma'r rhesymau allweddol y mae rhai perthnasoedd yn methu.

Dyma 10 arwydd i ddeall a yw'r berthynas ar fin methu:

  1. Mae'r ddau ohonoch yn ymladd drwy'r amser. Mae gan hyd yn oed y mater lleiaf y posibilrwydd o droi'n frwydr fawr.
  2. Rydych chi'n ymrwymo anffyddlondeb emosiynol . Mae hyn yn golygu, rydych chi eisoes yn meddwl am dwyllo'ch partner neu os oes gennych chi rywun arall yn eich pen.
  3. Mae agosatrwydd wedi lleihau rhwng y ddau ohonoch. Nid yw'r un ohonoch yn dangos diddordeb mewn bod yn agos at eich gilydd. Mae'r berthynas wedi colli swyn a sbarc o agosatrwydd corfforol.
  4. Mae yna diffyg ymddiriedaeth . Mae'r ddau ohonoch eisoes yn canfod eich gilydd mewn sefyllfa lle mae ymddiriedaeth yn cael ei cholli.
  5. Rydych chi neu'ch partner wedi dod o hyd i gyfrinach arall. Os ydych chi neu'ch partner wedi dechrau ymddiried eich problemau i rywun arall yn hytrach na'ch gilydd, mae'n fygythiad mawr i'r berthynas.
  6. Nid yw'r ddau ohonoch yn dangos unrhyw ddiddordeb mewn treulio amser gyda'ch gilydd. Byddai'r ddau ohonoch yn dewis gwneud eich pethau personol yn hytrach na threulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd.
  7. Mae cenfigen yn y berthynas . Nid yw cenfigen yn arwydd cadarnhaol ac os yw'r berthynas yn llawn cenfigen, bydd yn arwain at ymladd ac yn ddiweddarach yn arwain at gwymp.
  8. Mae'r ddau ohonoch yn diystyru eich gilydd mewn ffyrdd bach. Er enghraifft, maen nhw'n eich beirniadu neu nid ydyn nhw'n eich helpu chi gyda thasg er gwaethaf eich bod chi'n faich trwm, ac ati.
  9. Nid yw'r ddau ohonoch yn cynnwys eich gilydd yn eich dyfodol. Yn raddol, nid oes gan eich llun yn y dyfodol nhw.
  10. Rydych chi neu'ch partner bob amser yn brysur. Nawr, nid yw'r ddau ohonoch mor hygyrch i'ch gilydd ag yr arferai'r ddau ohonoch fod.

30 rheswm pam mae perthnasoedd yn methu

Ydych chi'n gofyn i chi'ch hun o hyd, Pam mae fy mherthynas yn parhau i fethu?

Rhaid inni ddeall pam mae perthnasoedd yn methu neu achosion methiant perthynas.

Mae yna lawer o resymau pam mae perthnasoedd yn methu, ond fe restrir yn yr erthygl hon 30 o resymau pam mae perthnasoedd yn methu y dyddiau hyn neu pam mae pobl yn torri i fyny ynghyd ag atebion posibl ar gyfer beth i'w wneud pan fydd eich perthynas yn methu:

1. Diffyg amser

Yn y rhestr o'r hyn sy'n gwneud i berthnasoedd fethu, mae diffyg amser yn bryder anochel.

Nid yw mwyafrif y cyplau yn rhoi amser i'w perthynas. Mae popeth mewn bywyd yn ymwneud â rheoli amser. Os ydych chi'n meddwl beth yw'r prif resymau dros dor-perthynas?

Mae diffyg amser ac ymdrechion ar y brig.

Ni allwch gael perthynas lwyddiannus heb roi eich ymdrech a'ch amser iddo.

Rydych chi mewn a perthynas newydd , beth ydych chi'n ei wneud nesaf? Ai eistedd i lawr a gwylio'r berthynas? Neu i weithio iddo?

Awgrym: Mae angen amser ar eich perthynas. Dangoswch berthynas lwyddiannus i mi a byddaf yn dangos i chi faint o amser a roddir iddi gan y ddwy ochr.

Prinder amser yw un o'r rhesymau pwysicaf pam mae perthnasoedd yn methu.

2. Nid oes ymddiried yn unman

Mae ymddiriedaeth yn bwysig iawn ym mhob perthynas iach. Mae ei ddiffyg yn dod ag anghytgord mewn perthynas. Mae'r diffyg ymddiriedaeth yn y berthynas fel car heb nwy. Gallwch eistedd ynddo ond ni fyddwch yn gallu mynd yn ddigon hir.

Mae'n rheswm mawr arall pam mae perthnasoedd yn methu'n druenus.

Tip : Dysgwch sut i ymddiried yn eich partner. Stopiwch fod yn rhy amheus drwy'r amser. Gallwch chi hefyd geisio ymarferion adeiladu ymddiriedaeth i wneud eich perthynas yn iach.

Rhaid i chi ymddiried yn eich partner waeth beth fo'u hagosrwydd corfforol neu ei ddiffyg. Peidiwch â mygu eich partner â chyfyngiadau hunanwasanaethol diangen a dysgwch ymddiried ynddynt, oni bai bod gennych dystiolaeth ategol o achosion o dwyllo.

Cwpl blin yn Eistedd Gyda

3. Diffiniad amhriodol o'r undeb

Mae angen diffinio pob perthynas cyn dechrau arni.

Pwysigrwydd diffinio perthynas yw y bydd yn helpu’r ddwy blaid i wybod beth yw pwrpas yr undeb.

Nid yw rhai yn diffinio eu perthynas yn y cam cychwynnol. Canlyniad hyn fel arfer yw breakup

Efallai bod eich partner yn disgwyl i’r berthynas ddod i ben mewn priodas heb wybod bod eich cymhelliad yn wahanol i’w gymhelliad nhw. Dyna pam mae perthnasoedd yn methu.

Awgrym: Diffiniwch eich perthynas cyn dechrau arni. Gwnewch i'ch partner sylweddoli beth yw pwrpas y berthynas. P'un a fydd yn diweddu mewn priodas ai peidio.

4. Mae'r berthynas yn seiliedig ar bethau materol

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cwympo mewn cariad oherwydd ymddangosiad eu partner, cyflawniad neu beth bynnag.

Nid ydych chi'n dechrau perthynas oherwydd rydych chi'n teimlo bod gan eich partner yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Rydych chi'n cwympo mewn cariad oherwydd eich bod chi'n eu caru.

Dyna pam mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng cariad ac infatuation .

Tip : Mae'n angenrheidiol iawn i wirio a ydych mewn gwirionedd mewn cariad neu dim ond chwantau ar ôl y person yr ydych yn honni ei garu. Adeiladu cariad a dealltwriaeth ar gyfer perthynas sefydlog a boddhaus.

5. Nid oes fawr o ymrwymiad, os o gwbl

Bydd pa mor ymroddedig ydych chi yn eich perthynas yn pennu ei llwyddiant.

Os na fyddwch chi'n dangos difrifoldeb yn eich perthynas, bydd yn bendant yn methu.

Pa mor ymroddedig ydych chi i'ch partner a'ch perthynas? A ydych yn dangos unrhyw bryder yn eich perthynas o gwbl?

Os na, bydd yn bendant yn methu. Diffyg ymrwymiad yw'r rheswm pam mae perthnasoedd yn methu.

Tip : Mae ymrwymiad yn biler pwysig o'r berthynas. Felly, arhoswch yn ymroddedig i'ch partner ac osgoi anffyddlondeb os ydych chi'n dymuno gweld dyfodol gyda nhw.

|_+_|

6. Rydych yn canolbwyntio ar eich gorffennol yn unig

Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi'u clymu gan eu perthnasoedd yn y gorffennol. Rydych chi'n dal i feddwl amdano. Y ffaith yw po fwyaf y byddwch chi'n cofio'ch gorffennol, y mwyaf rydych chi'n mynd yn ôl. Rydych chi wedi profi breakup cyn ‘iawn’ ond gallwch chi symud ymlaen o hyd.

Tip : Peidiwch â gadael i'ch perthynas yn y gorffennol ddinistrio'ch un bresennol. Peidiwch â gadael i'ch gorffennol fod y rheswm pam mae perthnasoedd yn methu.

7. Materion bywyd

Mae gan bob un ohonom ein bagiau i'w cario. Weithiau, gall y bagiau hyn fod yn ormod i un person eu trin, fel problem deuluol neu broblem deuluol mater gyda pherthynas yn y gorffennol .

Gall person sy'n dal i gadw mewn cysylltiad â chyn danio ddiffyg ymddiriedaeth, amheuaeth a chenfigen gyda'r fflam gyfredol a rhoi straen yn y berthynas.

Awgrym: Dywedwch wrth y cyn bod popeth yn y gorffennol, a'ch bod o ddifrif gyda'r person rydych chi gyda nhw.

Gall plant o berthynas flaenorol hefyd effeithio ar y berthynas bresennol a bod y rheswm pam mae perthnasoedd yn methu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i drin hyn.

8. Dyletswyddau dyddiol diflas

Gallai'r cyffro mewn perthynas gilio os daw popeth yn drefn. Pan fydd cyplau'n tueddu i wneud yr un peth dro ar ôl tro, mae siawns y byddan nhw'n rhoi'r gorau i dyfu fel partneriaid.

Awgrym: Gallai naill ai un ohonoch feddwl am rywbeth hwyliog i'w wneud neu fynd ar wyliau iddo sbeis i fyny y berthynas . Siaradwch am rai pethau pleserus y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd i dorri'ch trefn arferol.

9. Anffyddlondeb

Dyn A Merched Yn Defnyddio Ffôn Symudol Ar y Gwely Ac Yn Cuddio Sgrin Arall Tra Merched Yn Edrych ar Draws Lygaid

Mae’n ddigon anodd bod mewn perthynas a’i chynnal, ond yr hyn sy’n ei gwneud hi’n anoddach fyth yw anffyddlondeb.

Anffyddlondeb yw'r dinistr eithaf ac un o'r rhesymau amlycaf pam mae perthnasoedd yn methu.

Nid yw'n hawdd pan fydd person yn cael ei dwyllo. Gall achosi'r fath gythrwfl emosiynol y mae'r sawl sy'n cael ei fradychu yn ei ddewis cerdded i ffwrdd o'r berthynas . Gall fod yn ddiwerth i fod mewn perthynas pan fydd ymddiriedaeth wedi'i thorri.

Awgrym: Mae ymrwymiad yn gwneud byd o wahaniaeth pan fydd rhywun mewn cariad. Ymrwymiad yw'r hyn sy'n gwneud i un person ddewis ei berson yn barhaus er gwaethaf unrhyw wahaniaeth neu adfyd. Ceisiwch fod yn empathetig ac atal y berthynas i gadw sancteiddrwydd eich perthynas yn gyfan.

10. Arferion ac ymddygiadau

Mae'n rhaid i garu rhywun fod yn ddiamod. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ei dderbyn ef neu hi am bwy ydyw, diffygion a phopeth.

Fodd bynnag, mae yna rai moesau neu arferion a all fod yn eithaf annifyr i'r pwynt lle gallai rhywun gerdded i ffwrdd o'r berthynas o'u herwydd.

Gall pethau syml fel peidio â rhoi sedd y toiled yn ôl i lawr, gadael dillad budr ar y llawr, neu beidio â rhoi'r cap yn ôl ar y past dannedd sbarduno person i ddod â'r berthynas i ben.

Pethau eraill a all hefyd ddod â pherthynas i ben yw ymladd yn gyhoeddus, swnian, cam-drin corfforol , diraddio'ch partner, cenfigen afresymol, a dweud celwydd.

Awgrym: Dylai oedolion allu gwybod beth sydd o'i le a beth sydd ddim. Mae angen i bob un ohonom wneud rhywfaint o hunanfyfyrio a newid er gwell os ydym am i'r berthynas weithio allan.

Efallai y bydd yn rhaid i ni newid rhai o'n diffygion i gwneud ein partneriaid yn hapus . Os ydych chi wir yn caru'ch partner, ni ddylai newid bach fod yn anodd.

11. Diffyg cyfathrebu

Mae cyfathrebu rheolaidd yn hanfodol i gyplau ac mae'n un ffordd o gysylltu. Bydd cyfathrebu gwael yn gadael i gyplau grwydro oddi wrth ei gilydd yn y pen draw.

Ymchwil yn awgrymu bod ansawdd eich cyfathrebu priodasol yn pennu maint eich boddhad priodasol.

Mae person yn aml yn cymryd yn ganiataol beth mae ei bartner yn ei feddwl, ac yn anffodus, dyma lle mae dadleuon a chamddealltwriaeth yn dechrau.

Awgrym: Agorwch i'ch person arwyddocaol arall a gadewch i'ch gilydd wybod sut rydych chi'n teimlo bob amser. Os oes rhywbeth y mae ef neu hi yn ei wneud nad ydych chi'n ei hoffi, rhowch wybod i'r person hwnnw fel y byddai'n ymwybodol.

Ymunwch â gweithgareddau a fyddai'n gwella cyfathrebu yn eich perthynas.

12. Peidio bod yn gefnogol

Mae rhai cyplau yn mynd trwy broblemau gyda'u huchelgeisiau, nodau neu yrfaoedd. Mae'n arferol i bob person gael ei nod a'i uchelgais ei hun, a gall fod yn anodd pan fo hynny achosi gwrthdaro yn y berthynas .

Bydd adegau pan fydd gyrfa person yn rhwystro treulio mwy o amser gyda’i bartner. Er mwyn osgoi straen yn y berthynas, mae'n well cefnogi diddordebau eich gilydd.

Tip : Bydd gan berthynas well siawns o weithio allan pan fydd gennych chi gefn eich gilydd. Meddyliwch amdano fel hyn - mae ar gyfer eich dau ddyfodol, ac yn y diwedd, bydd y ddau ohonoch yn elwa ohono.

Felly, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n treulio gormod o amser yn gweithio. Neilltuwch amser ar gyfer eich partner bob amser.

13. Problemau arian

Gwrthdaro priodasol ynghylch arian yn cael eu hystyried yn un o'r rhesymau mwyaf treiddiol, problematig ac ailadroddus i adennill costau ar ôl i gyplau wneud sawl ymdrech i'w datrys.

Gall materion ariannol achosi cwymp mewn perthynas. Gall cyplau sydd â phroblemau ariannol achosi straen; felly, gall yr unigolion dan sylw fod yn afresymol, yn bigog, ac yn elyniaethus. Gall yr ymddygiadau hyn achosi toriad yn araf.

Awgrym: O'r cychwyn cyntaf, byddwch yn onest am eich statws ariannol; rhowch wybod i'ch partner am eich arferion gwario. Gwnewch gyllideb gaeth cyn amserlen eich dau ddiwrnod cyflog.

Crëwch daenlen gyda'ch holl wariant a gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo arian ar gyfer arbedion rhag ofn y bydd diwrnodau glawog.

Gwybod a deall y gwahaniaeth rhwng dymuniadau ac anghenion a chanolbwyntio ar yr olaf. Fel hyn, gallwch yn hawdd goresgyn pryderon ariannol .

14. Yn gwrthdaro â theulu a ffrindiau cariad neu gariad

Mae gennych chi a'ch partner eich set eich hun o ffrindiau. Yn anffodus, mae yna achosion lle nad ydych chi'n hoffi ei ffrindiau, neu nid yw ef neu hi yn hoffi'ch ffrindiau.

Gall hyn weithiau achosi straen yn y berthynas hyd yn oed yn fwy felly os nad ydych chi neu'ch partner yn cyd-dynnu ag aelodau'r teulu. Gall fod yn anghyfforddus pan fydd yna gynulliadau teuluol neu giniawau gwyliau.

Awgrym: I greu perthynas hirhoedlog, gwnewch eich rhan wrth ddod ynghyd â'i deulu a'i ffrindiau. Mae anghytundebau yn anochel. Goresgyn rhwystrau cyfathrebu a datblygu dull o lywio'r gwrthdaro.

15. Peidio â chael digon o agosatrwydd a rhyw

Cyplau Cynhyrfu Trist Edrych i Ffwrdd Cysyniad Gwrthdaro Mewn Perthynas

Yn aml gall cyplau fod yn rhy brysur gyda'u gyrfaoedd; maent yn mynd yn rhy flinedig i fod yn agos at eu partner. Ar gyfer perthnasoedd, nid yw hyn yn beth da.

Cysylltu gan dod yn agos yn gorfforol ac yn emosiynol Gall eich helpu i ymlacio a brwydro yn erbyn straen.

Pan fydd cwpl wedi bod gyda'i gilydd am gyfnod rhy hir, maen nhw'n dueddol o gael llai o ryw. Ond gallant atal hyn rhag digwydd. Mae cysylltiad agos trwy ryw yn hanfodol mewn perthynas ramantus. Pan nad yw cwpl yn cael digon o ryw, dylid gwneud rhywbeth i achub y berthynas.

Awgrym: Gallant ymweld â mentor agosatrwydd a all eu helpu i ddod o hyd i'r tân a gawsant pan oeddent yng nghamau cynnar y berthynas.

Gall yr hyfforddwr agosatrwydd eu helpu i gysylltu a rhoi cyngor ar sut y gallant gynnal bywyd rhywiol egnïol er gwaethaf bod gyda'i gilydd am flynyddoedd.

Nid oes rhaid i chi gael rhyw bob dydd o reidrwydd; dywed astudiaethau fod o leiaf unwaith yr wythnos yn iawn. Os oes plant yn cymryd rhan, gall fod yn eithaf prysur, felly gwnewch yn siŵr bod amlder ac amseriad yn cael eu trafod a'u cynllunio.

|_+_|

16. Diffyg cydnawsedd

Mae diffyg cydnawsedd yn ffactor arall pam mae rhai perthnasoedd yn methu.

Nid yw rhai cyplau yn gydnaws â'i gilydd. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio gweithio pethau allan, maen nhw'n methu yn y pen draw. Un o'r prif faterion mewn perthynas sy'n methu neu'n methu yw diffyg cydnawsedd rhwng cyplau .

Mae cydnawsedd yn un o'r anghenion mwyaf hanfodol wrth ddechrau perthnasoedd newydd. Pan nad yw cyplau'n gydnaws â'i gilydd, maent yn tueddu i ddrifftio i ffwrdd yn y perthnasoedd yn hawdd.

Awgrym: Gweithiwch ar gael disgwyliadau rhesymol gan eich partner. Rhaid i chi hefyd nodi meysydd problemus y berthynas y mae angen rhoi sylw iddynt.

17. Diffyg parch

Pan fyddwch chi'n priodi, mae'n rhaid i chi bob amser feddwl am y gorau o'ch priod. Nhw yw eich ffrind gorau wedi'r cyfan, a nhw fydd yn wynebu gweddill eich bywyd.

Pan fyddwch chi'n meddwl y gorau ohonyn nhw, rydych chi'n dangos parch, ac mae parch at eich gilydd yn rhan o sylfaen priodas iach.

Awgrym: Ni fyddwch yn cyd-dynnu bob amser, ond mae hynny'n iawn. Y nod o a dadl iach yw dod o hyd i'r cydbwysedd a chyfaddawd. Rhaid i'r ddau ohonoch hefyd weithio ar werthfawrogi eich gwahaniaethau.

18. Ddim yn agored i newid

Mae'n teimlo'n frawychus pan fyddwch chi'n meddwl amdano felly. Ond mae'n wir, ar ôl ychydig, y bydd eich priod yn wahanol i'r person y gwnaethoch chi ei gyfarfod 5 neu 10 neu 15 mlynedd yn ôl, ond mae hynny oherwydd eu bod yn fodau dynol ac maen nhw'n esblygu ac yn newid yn barhaus cymaint â chi.

Awgrym: Cofleidio newidiadau yn y berthynas trwy wybod nad yw newid o reidrwydd yn golygu trafferth. Bod â meddylfryd agored a bod yn barod i addasu i newid yw'r allwedd.

19. Cymryd eich partner yn ganiataol

Cymryd eich partner yn ganiataol yn golygu bod diffyg gwerthfawrogiad yn y berthynas. Pan na fyddwch yn ceisio eu cyngor neu'n ceisio torri'r trosiad

Awgrym: Dewch o hyd i ffyrdd newydd i'w hatgoffa bob amser eu bod yn golygu cymaint i chi. Atgoffwch eich priod bob amser pa mor swynol neu annwyl ydyn nhw trwy eiriau o gadarnhad yn enwedig yn ystod yr adegau mwyaf hanfodol yn eich perthynas.

Tanwyddwch eich bywydau rhywiol trwy roi cynnig ar bethau newydd naill ai yn y gwely neu mewn gweithgareddau y gallech eu mwynhau gyda'ch gilydd.

Fodd bynnag, peidiwch â bod ofn treulio amser ar wahân hefyd. Mae cael gweithgareddau y gallwch chi eu mwynhau'n annibynnol yn dod â phethau newydd i sgwrsio amdanynt.

20. Diffyg dealltwriaeth

Bydd diffyg dealltwriaeth yn achosi problemau amrywiol yn y berthynas. Bydd hyn yn y pen draw yn un o achosion methiant perthynas. Os yw eich perthynas yn ymwneud ag ymladd ac anoddefiad, mae'n arwydd cyffredin o ddiffyg dealltwriaeth.

Awgrym: Gellir cyflawni hyn trwy gyfathrebu agored, gan gynnwys dadleuon iach. Nid yw perthynas berffaith yn un heb ymladd; mae'n berthynas lle mae dau berson yn dod o hyd i le o dir cyffredin, man cyfaddawdu.

21. Bod yn ormodol

Mae rhai pobl yn dueddol o roi eu hunain yn gyntaf. Maen nhw'n edrych ar berthnasoedd fel cyfleoedd ac yn meddwl tybed beth all y person arall ei wneud iddyn nhw yn lle'r hyn y gall ei wneud i'r person arall. Dyna pam mae perthnasoedd yn methu yn bennaf.

Awgrym: Mae angen i chi ddechrau rhoi'r person arall a'i anghenion a'i anghenion o flaen eich rhai chi.

Edrychwch yn ôl a meddyliwch am y tro diwethaf i chi gymryd eich partner allan neu brynu anrheg iddo allan o unman. Dechreuwch wneud y pethau bach hyn yn eich perthynas nesaf a gweld ble mae'n mynd â chi. Gobeithio, ar ôl yr ail-raddnodi hwn, na fyddwch chi'n gafael, mae fy mherthynas yn methu.

22. Canolbwyntio gormod ar y parti

Rhai mae cyplau yn cael llawer o hwyl gyda'i gilydd .

Gall hyn weithio am ychydig o amser, ond ni fydd yn gweithio yn y tymor hir. Efallai na fydd llawer o sylwedd y tu ôl i'r berthynas unwaith y bydd y pen mawr wedi blino.

Awgrym: Mae angen ichi gofio canolbwyntio ar dreulio amser gyda'ch gilydd tra yn sobr. Os ydych chi eisiau perthynas aeddfed, mae angen i chi dyfu i fyny eich hun. Newidiwch eich ffocws.

Peidiwch â gadael i wamalrwydd mewn bywyd ddod yn un o'r rhesymau pam mae perthnasoedd yn methu. Mae hefyd yn bwysig cael yr help sydd ei angen arnoch os ydych chi'n gweld eich hun yn troi i mewn i ffordd afiach o fyw.

23. Ansicrwydd personol

Mae rhai pobl yn dioddef o ansicrwydd. Gall hyn achosi iddynt fynd yn genfigennus yn rhy gyflym. Gall hefyd achosi iddynt fod yn wallgof neu ymyrryd â phreifatrwydd rhywun arall.

Awgrym: Dysgwch i fod yn ddiogel yn eich hun ac yn eich perthynas. Gwnewch hyn trwy weithio ar eich hunan-barch eich hun yn eich amser eich hun yn ogystal ag ymarfer hunanreolaeth. Pan fyddwch chi'n sylwi, eich hun yn teimlo'n ansicr, dod o hyd i ffyrdd i dynnu sylw eich hun a chanolbwyntio ar eich bywyd eich hun.

Peidiwch â gadael i wneud gwallgof ddod yn rheswm allweddol dros- Pam a yw perthnasoedd yn dod i ben?

Yn y fideo isod, mae Hyfforddwr Natalie yn siarad am sut y gall hunan-barch isel fod yn achos ansicrwydd ac yn darparu awgrymiadau ar gyfer ansicrwydd sydd i ddod mewn perthnasoedd. Mae hi'n dweud os ydych chi'n ansicr mewn perthynas, rydych chi'n ansicr gyda chi'ch hun. Darganfod mwy:

24. Diffyg cemeg

Un peth sy'n gosod perthynas ar wahân i gyfeillgarwch gwych yw'r cemeg a ddaw yn ei sgil. Dylai perthynas fod yn boeth ac yn drwm. Mae rhai perthnasoedd yn pylu gydag amser. Mae hyn yn normal.

Awgrym: Fodd bynnag, mae'n rhaid bod rhywfaint o gemeg ar ôl. Cadwch bethau'n boeth trwy weithio ar eich ymddangosiad corfforol. Ymarfer corff, diet, a gwisgo dillad neis. Dylech hefyd fod yn barod i gael hwyl yn yr ystafell wely.

Rhowch gynnig ar wisgoedd a theganau newydd. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus i beidio â gollwng eich holl gyfrinachau ar unwaith. Mae angen i chi arbed rhywfaint o ddirgelwch i lawr y llinell yn y berthynas.

Os nad yw eich perthnasoedd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus, mae'n rhaid i chi edrych ar yr hyn a allai fod yn achosi iddynt fethu.

25. Peidio â bod yno i'ch partner

Mae yna adegau pan fydd eich partner eich angen chi, neu eichcefnogaeth emosiynol. Os yw'ch partner yn unig er ei fod mewn perthynas, mae hyn yn arwydd o fethiant perthynas.

Pan fyddwch chi'n priodi, rydych chi'n ymrwymo i ddewis eich priod bob amser. Nid yn unig ar eu dyddiau da, ond hefyd, ar y dyddiau drwg

Awgrym: Arhoswch gyda'ch priod trwy drwchus a thenau. Gofynnwch iddyn nhw sut aeth eu diwrnod bob dydd. Deall eu trafferthion emosiynol a chynnig help iddynt cyn iddynt ofyn amdano.

26. Disgwyliadau afrealistig

Pan mewn perthynas, mae disgwyliadau yn sicr o godi. Mae disgwyliadau yn gosod nodau ar gyfer y berthynas ac yn helpu'r cwpl i wybod y meysydd y mae angen iddynt ymdrechu i'w gilydd.

Fodd bynnag, ar adegau, gall gorddisgwyliadau achosi perthnasoedd i fethu a chadw'r cwpl yn anfodlon â'i gilydd.

Awgrym: Osgoi'r duedd i geisio eu newid. Peidiwch â gosod eich dymuniadau arnynt. Maent eisoes yn gwneud y gorau y gallant.

27. Cymhariaeth ag eraill

Pan fyddwch chi'n cymharu'ch perthynas â phobl eraill, mae hyn yn arwydd gwael yn y berthynas. Mae pob perthynas yn unigryw ac yn cael ei haddasu yn ôl yr unigolion sy'n ymwneud â'r berthynas.

Ar ben hynny, nid yw pawb yn arddangos eu problemau ar gyfryngau cymdeithasol.

Awgrym: Peidiwch â chael eich llethu gan y llun o barau hapus. Mae gan bob perthynas broblemau ac mae cyplau fel arfer yn gwybod sut i ddelio â nhw. Efallai y bydd glaswellt yn edrych yn wyrddach ar yr ochr arall ond unwaith y byddwch chi'n dyfrio'r rhai ar eich ochr chi, bydden nhw mor wyrdd hefyd.

28. Peidio â mynegi emosiynau

Pan fydd y cwpl yn rhoi'r gorau i fynegi eu teimladau yn y berthynas, maent yn debygol o deimlo eu bod wedi'u datgysylltu oddi wrth ei gilydd. Dylai meta emosiynau'r cwpl gael eu halinio â'i gilydd, fel arall mae hyn yn arwydd difrifol o iechyd y berthynas ddrwg.

Tip : Defnyddiwch gynifer Datganiadau ‘fi’ yn y berthynas a'u cadw'n fyr a melys. Daliwch ati i ymarfer ac ar yr un pryd, peidiwch â barnu'ch priod.

29. Byw yn y gorffennol

Os nad ydych chi allan o'ch perthynas yn y gorffennol o hyd, gall hyn fod yn niweidiol i'ch perthynas bresennol. Mae byw yn y gorffennol yn golygu eich bod chi'n dal i gael eich buddsoddi'n emosiynol gyda'ch cyn briod a byddai hyn yn golygu diffyg parch at eich priod presennol.

Awgrym: Mae gadael y gorffennol yn gofyn i chi roi'r gorau i stelcian eich cyn, i ddechrau. Ymhellach, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n osgoi bod yn ffrindiau gyda'ch cyn gan na fydd yn gadael i chi symud ymlaen.

30. Cadw cyfrinachau

Pan fydd partneriaid yn cadw cyfrinachau oddi wrth ei gilydd neu'n dechrau dweud celwydd, dyma'r arwydd o gwymp. Hefyd, os yw'r naill neu'r llall ohonoch yn cadw cyfrinachau neu'n galw'r person arall allan pan fyddwch chi'n dod wyneb yn wyneb, mae'r berthynas yn cymryd tro afiach.

Awgrym: Byddwch yn onest â'ch gilydd. Eisteddwch a mynd i'r afael â'r broblem wyneb yn wyneb heb waethygu'r mater.

|_+_|

Tecawe

Mae pob perthynas fel gardd brydferth. Mae angen i chi ei ddyfrio bob dydd er mwyn ei gynnal. Mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn methu oherwydd bod y ddau unigolyn wedi methu â chwarae eu rôl.

Os oes yn rhaid i chwi gael perthynas lwyddiannus, rhaid fod y rhinweddau hyn gennych; cariad, amynedd, a maddeuant.

Fel meddwl olaf, cofiwch ymarfer hunan-gariad er mwyn osgoi dibyniaeth afiach yn eich perthynas, byddwch yn garedig a graslon i'ch partner. Byddwch yn faddeugar, yn amyneddgar, yn barchus ac adeiladwch sylfaen gref o gariad a gwerthoedd a rennir i feithrin perthynas hapus a hirhoedlog.

Ranna ’: