Y 10 Arwydd Gorau o anffyddlondeb emosiynol

Arwyddion o anffyddlondeb emosiynol

Yn yr Erthygl honBeth yw perthynas emosiynol neu frad emosiynol?Mae anffyddlondeb emosiynol mewn priodas yn gweithio mewn ffyrdd cynnil. Mae rhai hyd yn oed yn cwestiynu a yw twyllo emosiynol yn cyfrif am anffyddlondeb mewn priodas.

Yn ôl yr ystadegau, mae 22% o ddynion a 13% o ferched wedi bod yn anffyddlon i'w partneriaid. Mae 60% syfrdanol o briodasau yn dioddef ergyd anffyddlondeb dros oes eu priodas.Mae'r erthygl yn plymio i arwyddion twyllo emosiynol, ac awgrymiadau ar sut i oroesi twyllo emosiynol i'r priod sy'n cael ei fradychu.

Cyn i ni blymio’n ddwfn i arwyddion perthynas emosiynol, dyma gip ar ateb beth yw anffyddlondeb emosiynol.

 • Mae'n dechrau fel dau ffrind yn dod i adnabod ei gilydd
 • Yn sydyn mae siarad am waith yn troi'n sgwrs bersonol iawn
 • Cyn i chi ei wybod rydych chi wedi dechrau ffantasïo ynglŷn â sut beth fyddai perthynas ramantus neu rywiol â'r person hwn nad yw'n ffrind i chi.

Efallai y bydd yn ymddangos yn ddieuog rhannu eich meddyliau a'ch teimladau â rhywun nad ydych chi mewn perthynas â nhw.Wedi'r cyfan, sut y gall fod yn berthynas os nad ydych chi'n twyllo'n gorfforol?

Y gwir yw, gall dod yn emosiynol gysylltiedig â rhywun heblaw eich ffrind beri i deimladau rhamantus godi. Am wybod a ydych chi'n cychwyn gyda rhywun arall yn anfwriadol?

Dyma 10 arwydd o anffyddlondeb emosiynol

1. Rydych chi'n teimlo bod y person hwn yn eich deall

Mae llawer o faterion emosiynol yn cychwyn pan nad ydych bellach yn teimlo eich bod yn cael eich cyflawni neu'ch gwerthfawrogi gan eich partner.

Un o'r arwyddion twyllo emosiynol amlwg yw eich bod chi'n teimlo y ni allwch siarad â'ch priod mwyach, neu nad ydynt yn poeni am eich anghenion, eich nodau a'ch teimladau . Gyda hynny daw'r angen sydyn am werthfawrogiad a dealltwriaeth mewn man arall.

Rydych chi'n dechrau rhannu pethau gyda'r person newydd hwn, Boed yn gyd-weithiwr, ffrind neu gyn-gariad i chi, ac yn teimlo bod y person hwn yn eich deall mewn ffordd nad ydych chi'n ei wneud gan eich ffrind.

2. Rydych chi'n mynd allan o'ch ffordd am y person hwn

A ydych chi'n cael eich hun yn aildrefnu eich amserlen i helpu'r person hwn, hyd yn oed yn y ffordd leiaf, lle na fyddech chi hyd yn oed yn mynd allan i'r siop gornel ar gyfer eich cariad neu gariad heb rolio llygad?

Dyna un o arwyddion ysgubol perthynas emosiynol. Rydych chi'n mynd allan o'ch ffordd am y cydymaith newydd hwn.

Efallai y bydd mynd allan o'ch ffordd i dreulio amser gyda rhywun nad yw'n ffrind yn arwydd bod rhywbeth mwy i'ch cyfeillgarwch nag a feddyliasoch gyntaf.

3. Rydych chi'n rhannu manylion personol â rhywun arall

Rydych chi

Pan fydd sgyrsiau am ffrindiau neu waith yn sydyn yn troi’n sgyrsiau am berthnasoedd rhamantus, rhyw, a materion personol iawn eraill efallai y bydd gennych anffyddlondeb emosiynol ar eich dwylo.

Nid yw na ddylech gael caniatâd i rannu rhannau preifat o'ch bywyd gyda rhywun, mae'n ymwneud â'r bond rydych chi'n ei greu pan fyddwch chi'n agor mor ddwfn i berson arall.

Un o arwyddion gŵr neu wraig twyllo emosiynol yw bod gan y naill neu'r llall ohonoch chi caniatáu eich hun i ddod yn agored i niwed i rywun arall ac mae rhywbeth yn eich meddwl yn sbarduno atodiad o'i herwydd.

4. Rydych chi'n wahanol pan fydd eich ffrind o gwmpas

Hyd yn oed os nad ydych chi'n bwriadu gwneud hynny, efallai y byddwch chi'n teimlo rhywbeth yn newid pan fydd eich partner o amgylch y person arall hwn. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn ymddwyn fel chi'ch hun mwyach neu efallai y byddwch chi'n dod yn or-ymwybodol o ba mor agos rydych chi'n sefyll at eich ffrind.

Efallai na fyddwch chi hefyd eisiau bod yn annwyl gyda'ch partner o amgylch y person hwn. Os ydych chi'n teimlo gnawing yn eich agwedd pan fydd eich partner a'ch ffrind yn gwrthdaro, efallai eich bod chi'n cymryd rhan mewn perthynas emosiynol.


sut i wella ar ôl perthynas

5. Tensiwn rhywiol, ffantasïau, a chyffro

Tensiwn rhywiol, ffantasïau, a chyffro

Un arwydd amlwg o anffyddlondeb emosiynol yw os ydych chi nid yn unig ynghlwm yn emosiynol, ond hefyd cael ffantasïau rhywiol am y person hwn.


sut i gael y berthynas orau erioed

Gall annedd ar ffantasïau rhywiol am berson arall arwain at gamau niweidiol os ydych chi eisoes mewn perthynas ymroddedig.

Os yw cyffwrdd damweiniol â'ch bysedd neu'ch breichiau sy'n pasio yn y cyntedd yn tanio gwreichionen o gyffro yn eich rhyngweithio bob dydd gyda'r person arall hwn, efallai eich bod ar eich ffordd i berthynas wedi'i chwythu'n llawn.

6. Rydych chi'n cymharu'ch ffrindiau newydd â'ch partner rhamantus

Os ydych chi mewn perthynas sy'n peryglu'n emosiynol efallai y gwelwch eich bod yn cymharu'r person hwn â'ch partner rhamantus, neu i'r gwrthwyneb.

Rydych chi'n meddwl am rinweddau'r person hwn yr ydych chi'n dymuno i'ch partner eu cael, neu'n nodi rhinweddau annifyr yn eich partner na allech chi fyth ryfeddu at y person newydd hwn yn ei wneud.

Mae cymharu'ch partner â'ch mathru yn afiach ac yn annheg i'r holl bartïon dan sylw.

7. Rydych chi'n dweud popeth wrthyn nhw

Fel pe na bai ffantasïo rhywiol yn ddigon drwg, rydych chi'n dechrau preswylio ar sut brofiad fyddai bod mewn perthynas ramantus gyda'r person hwn. Rydych chi wedi meddwl a fyddech chi'n gydnaws â'ch gilydd pe byddech chi'ch dau yn sengl.

Efallai eich bod hyd yn oed wedi darlunio'ch dyfodol gyda'ch gilydd unwaith neu ddwy. Mae meddwl am berthynas ramantus â rhywun nad yw'n ffrind yn arwydd sicr eich bod yn camu i berthynas emosiynol.

8. Rydych chi'n cuddio'ch cyfeillgarwch oddi wrth eich ffrind

Mae'n naturiol bod eisiau lefel benodol o breifatrwydd, hyd yn oed tra'ch bod chi mewn perthynas ramantus, ond ystyriwch yn ofalus faint rydych chi'n cuddio oddi wrth eich partner rhamantus.

Un arwydd o anffyddlondeb emosiynol yw pryd rydych chi'n cuddio'ch cyfeillgarwch oddi wrth eich ffrind, neu o leiaf yn bychanu rhai agweddau arno.

Os ydych chi'n cuddio testunau, rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol, neu alwadau ffôn gan y person hwn hyd yn oed pan fyddant yn ddieuog eu natur mae angen i chi feddwl beth am y cyfnewid na fyddai'ch partner yn gyffyrddus ag ef.

9. Rydych chi am iddyn nhw eich hoffi chi

Yn naturiol mae pobl eisiau cael eu hoffi. Ond gwnewch rydych chi'n mynd allan o'ch ffordd i wneud pethau neis i'r person newydd hwn yn eich bywyd ? Ydych chi'n meddwl am ffyrdd i wneud iddyn nhw wenu, chwerthin, neu gysylltu â chi?

Os nad yw'r angen i gael cymeradwyaeth rhywun arall yn rhan arferol o'ch personoliaeth, efallai y bydd gennych wasgfa ar rywun nad yw'n bartner i chi.

10. Rydych chi'n gwisgo i fyny ar eu cyfer

Rydych chi

Pan fyddwch chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i weld y person arall hwn, a ydych chi'n mynd allan o'ch ffordd i wisgo i fyny?

Pan fyddwch chi'n cael eich denu at rywun, yn emosiynol neu'n gorfforol, rydych chi'n naturiol eisiau ennill eu hatyniad yn ôl.

Os ydych chi'n mynd y tu hwnt i hynny o ran eich ymddangosiad a bob amser eisiau edrych ar eich gorau o amgylch y person hwn, efallai eich bod chi'n ymwneud ag anffyddlondeb emosiynol sydd ar drothwy twyllo corfforol.

Gall anffyddlondeb emosiynol wyro mewn heb i neb sylwi ac achosi tomen o drafferth yn eich perthynas.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n profi nifer o'r arwyddion anffyddlondeb emosiynol hyn, efallai yr hoffech chi ailystyried pa mor hapus ydych chi yn eich perthynas bresennol a chymryd y camau priodol i ddod â phethau i ben cyn i'ch perthynas emosiynol droi yn un gorfforol.

Gwyliwch hefyd:

Awgrymiadau i wella ar ôl perthynas emosiynol i'r priod sy'n twyllo

I'r rheini, sy'n chwilio am strategaethau defnyddiol i fynd yn ôl ar y trywydd iawn, dyma ychydig o gyngor defnyddiol.

 • Gwnewch ymdrech ymwybodol i wahaniaethu rhwng gwir gariad a rhamant angerddol, chwyrligwgan
 • Dysgu sut byddwch yn atebol yn eich priodas
 • Y gorau i ddod o hyd i berthynas yw buddsoddwch yn ystyriol yn eich partneriaeth briodasol
 • Plymiwch eich hun yn adeiladol defnyddio amser ac egni wrth ddysgu sgiliau newydd, neu ymgymryd â phrosiect
 • Gwrthod yr ysfa i gael perthynas neu'r infatuation fel cemeg yr ymennydd
 • Dyddiadurwch eich teimladau i oresgyn y galar ac ennill persbectif

Ymdopi pan fydd eich partner yn anffyddlon

 • Cymerwch amser i alaru cyn penderfynu dod â'r briodas i ben
 • Disgwylwch hwyliau eithafol hwyliau a chymysgedd o emosiynau na ellir eu trin
 • Peidiwch â ildio i'r ysfa i geisio dial
 • Canolbwyntiwch ar hunanofal
 • Peidiwch â bod yn euog o gredu mai chi sy'n gyfrifol am y berthynas
 • Peidiwch â walio mewn hunan-drueni
 • Gofynnwch am gymorth cwnselydd credadwy, profiadol i brosesu teimladau cywilydd a chywilydd
 • Peidiwch â chael eich llethu gan y straen ôl-drawma yn dilyn anffyddlondeb, byw un diwrnod ar y tro

Wrth i chi weithio trwy'r canlyniad ar ôl perthynas, fe gewch weledigaeth glir ar sut i symud ymlaen a chymryd y penderfyniad doeth i aros gyda'ch gilydd neu fynd eich ffyrdd ar wahân eich hun.