Arwyddion Gwr Diog a Sut i Ddelio ag Ef

8 Arwydd Rydych chi

Fe wnaethoch chi gwrdd ag ef, ei ddyddio, a syrthio mewn cariad. Yna daeth prysurdeb paratoi priodas a'r diwrnod ei hun. Digwyddodd popeth mor gyflym fel na chawsoch gyfle i stopio ac arsylwi ar ei arferion.Wel, gall hynny fod yn gamgymeriad enfawr pe byddech chi'n priodi dyn blêr ac yn awr rydych chi'n sownd gyda gŵr diog. Nid yw'r sylweddoliad yn syth; mae’n cronni nes i chi dderbyn ‘o’r diwedd’ mae fy ngŵr yn ddiog a digymhelliant ’ .Rhannodd adroddiad o arolwg a gynhaliwyd gan Astudiaeth Tirwedd Grefyddol Pew Research Center fod 61% o sais y cyfranogwr bod rhannu tasgau cartref yn bwysig iawn ar gyfer priodas lwyddiannus.

O ystyried ystadegau o'r fath er mwyn i briodas lwyddo mae'n hanfodol edrych am arwyddion diogi gan eich gŵr a dod o hyd i ffyrdd i'w ysgogi.Dyma rai o arwyddion gŵr diog y dylech edrych amdanynt.

Arwyddion gŵr diog

Os oes gennych ŵr diog ond nad ydych yn siŵr, archwiliwch y nodweddion canlynol o ŵr diog a phenderfynwch drosoch eich hun.

1. Ceisio osgoi tasgau'r cartrefAi eich cyfrifoldebau chi yw gwneud y llestri, tynnu'r sbwriel, glanhau ar ôl prydau bwyd, golchi dillad a rhoi i ffwrdd? A yw'ch gŵr erioed wedi ceisio rhoi help llaw?

Os mai'ch cyfrifoldebau chi yw'r rhain ac nad yw erioed wedi rhoi help llaw, yna mae gennych briod diog.

Tra'ch bod chi'n gwneud yr holl waith, mae'n eistedd ar y soffa yn gwylio chwaraeon? Yna does dim dwywaith eich bod chi'n delio â gwŷr diog a digymhelliant ch . Fodd bynnag, nid dyma’r unig beth; mae mwy eto i ddod.
memes priodas

2. Yn disgwyl rhyw ac eisiau i chi wasanaethu

Ar ôl diwrnod blinedig, pan fyddwch chi'n cael rhywfaint o hwylustod o'r diwedd, gyda llyfr eich hoff sioe, mae'n dechrau awgrymu rhyw pan nad ydych chi eisiau unrhyw beth. Nid yn unig hynny, mae'n disgwyl ichi wasanaethu ac ef ei hun i'w fwynhau.Gall diogi arwain at hunanoldeb ymysg dynion. Nid ydyn nhw'n gweld rhyw yn y gorffennol, nid yw eich hwyliau na'ch blinder o bwys iddyn nhw mewn gwirionedd.

Efallai mai hwn yw'r arwydd amlycaf ymhlith nifer o arwyddion gŵr diog .

Mae hyn hefyd yn arwain at straen digroeso gan nad yw'r gŵr yn dychwelyd i ffwrdd heb gael ei gythruddo a'i bigo. Peidiwch â phoeni bod yna ffyrdd i ysgogi partner diog.

3. Yn gadael llanast ar ôl heb ystyried eich llwyth gwaith

Yn gadael llanast ar ôl heb ystyried eich llwyth gwaith

Ar ôl yr holl dasgau cartref, mae'n rhaid i chi lanhau y tu ôl i'ch gŵr hefyd? Mae'r syndrom gŵr diog yn profi bod gŵr diog yn gadael llanast ar ôl ym mhob ystafell.

Hyd yn oed pan fydd yn mynd i mewn i'r gegin am lwy, bydd yn gwneud llanastr. Y peth cyntaf na fyddai’n gwybod lle fyddai llwy wrth chwilio amdani bydd yn llanastio pob droriau ac ni fydd hyd yn oed yn trafferthu eu cau.

4. Ei waith dros eich un chi

Pan fydd gennych chi a'ch gŵr swydd amser llawn, mae angen i'r ddau ohonoch rannu llwyth gwaith y cartref. Mae hynny'n cynnwys y biliau yn ogystal â'r gwaith cyffredin fel golchi dillad, coginio a glanhau.

Os yw'n ystyried bod ei waith yn bwysicach na'ch un chi, rydych chi mewn trafferth.

Mae gŵr diog bob amser yn meddwl hynny mae ei waith yn bwysicach , mae'n gwneud mwy ac ni ddylai fod yn poeni am dasgau cartref.

5. Anaml y mae'n cyfaddawdu

Mae'n dangos amharodrwydd tuag at gyfaddawdu neu ddod o hyd i dir canol. Mae ei anghenion a'i ddymuniadau yn amlach yn bwysicach na'ch un chi.

Ar ben hynny, mae'n anfodlon cyfathrebu, gwrando a deall yr hyn rydych chi ei eisiau. Ar ddechrau'r berthynas, gwnaeth eich cariad a'ch ymrwymiad ichi anwybyddu ymddygiad o'r fath ond erbyn hyn mae'n batrwm parhaus.


priodas egalitaraidd

Fodd bynnag, mae hyn wedi ei wneud hyd yn oed yn fwy anwybodus a heriol, ac nid yw'n wrthwynebus i ddefnyddio triniaeth emosiynol na bygythiadau corfforol hyd yn oed i gael ei ffordd.

Os yw'r holl nodweddion hyn yn tynnu sylw at y ffaith bod eich gŵr yn fonyn diog, mae gennym newyddion da i chi, mae gennym gynghorion a thriciau gwrth-dwyll a fydd yn eich helpu i ddeall sut i ddelio â gŵr diog yn ogystal â sut i ysgogi gŵr diog.

Sut i ddelio â gŵr diog

Yn unol ag adroddiad cryno ar y patrymau aelwydydd cyfnewidiol gan y Cyngor ar Deuluoedd Cyfoes, mae'r dadansoddiad o ddata dyddiaduron amser ar waith cartref a gofal yn yr Unol Daleithiau rhwng 1965 a 2012 yn dangos bod gwaith tŷ menywod a dynion a gofal plant yn llawer mwy tebyg heddiw. nag yr oeddent hanner can mlynedd yn ôl.

Mae hyn yn awgrymu nad yw dynion yn ddiog yn gynhenid, a gellir eu cymell i estyn help llaw.

1. Maen nhw i gyd eisiau bod yn arwyr

Dangoswch iddo mai ef yw eich arwr ac na allwch weithio hebddo mewn gwirionedd, gwnewch iddo feddwl bod rhai pethau y gall eu gwneud yn unig. Pan fyddwch chi'n gwneud iddo deimlo bod ei angen, bydd yn dechrau meddwl amdano'i hun yn bwysicach.

Bydd y teimlad arwrol hwn yn ei helpu i dynnu'r fantell ddiog a gwisgo'r fantell Superman. Rhowch gynnig ar wrthdroi rôl; peidiwch â gwneud iddo deimlo y gallwch chi wneud y cyfan ar eich pen eich hun.

Bydd hyn ond yn gwneud iddo lacio hyd yn oed yn fwy ac yn gwneud eich gŵr diog hyd yn oed yn fwy diog.

2. Gadewch i'r agwedd fygythiol fynd

Os ydych chi eisiau i rywbeth oedolyn wneud rhywbeth, bydd angen ychydig o newid arnoch chi'ch hun. Dim bygythiol, dim bysedd pwyntio, a dim dadleuon. Bydd y pwyntiau negyddol hyn ond yn ei wneud yn fwy bendant i beidio â gweithio.

3. Gwerthfawrogiad a phositifrwydd

Llwythwch ef â chlodydd ar y ffafr leiaf y mae'n ei wneud. Efallai na fydd y ffafrau hyn yn ymddangos yn llawer, ond yn y tymor hir, byddant yn ei helpu i newid. Dechreuwch gyda'r sbwriel ac yn fwy graddol i dasgau bach eraill fel llwytho'r peiriant golchi llestri.

Pethau a all wneud iddo deimlo ei fod wedi gwneud gwahaniaeth, ond mae angen i'r rhain fod yn dasgau cyflym, nid yn rhywbeth sy'n cymryd amser. Gwerthfawrogi pob ymdrech fach y mae'n ei wneud.

Gwyliwch hefyd: Positifrwydd a chefnogaeth mewn priodas.

4. Gofynnwch am y tasgau a ffefrir

Mae rhoi’r dewis o dasgau i’ch priod a gofyn iddo ymrwymo i’w cyflawni ar amserlen yn fwy cydweithredol na dweud wrtho beth i’w wneud.


budd-daliadau anffyddlondeb

Hyd yn oed os ydych chi'n sownd â rhai tasgau nad ydych chi'n eu hoffi, mae gennych chi lai i'w gwblhau, felly mae cyfaddawd positif i'w ystyried.

Dyma un o'r tactegau gorau ar gyfer delio â gŵr diog.

5. Gostyngwch eich disgwyliadau a chyfaddawdu

Efallai eich bod yn disgwyl gormod, a gall hyn roi pwysau arno. Ceisiwch ostwng eich disgwyliadau a dechrau cyfaddawdu ychydig er ei fwyn. Ailgysylltwch â'ch gŵr a dod drwyddo ato ynglŷn â'i ddiogi.

Efallai mai gŵr diog yw’r person anoddaf i ddelio ag ef, ond nid yw’n dasg amhosibl. Meddu ar ychydig o amynedd a thact, a byddwch yn gallu newid eich gŵr diog yn un delfrydol.