Aros yn briod ar ôl anffyddlondeb

Aros yn briod ar ôl anffyddlondeb

Mae bodau dynol yn amherffaith. Gan fod priodas yn ymuno â dau fodau dynol am oes, mae hefyd yn amherffaith. Ni ellir gwadu y bydd pobl yn gwneud camgymeriadau yn eu priodas.Bydd ymladd. Bydd anghytundebau. Bydd dyddiau pan nad ydych chi'n hoff iawn o'r person rydych chi gyda nhw, neu sut maen nhw'n ymddwyn. Mae'n naturiol. Mae'n dod gyda thrai a llif pob priodas neu berthynas. Ar y cyfan, nid yw'r eiliadau hyn o anfodlonrwydd â'ch partner yn dod â'ch priodas i ben.
cariad angerddol

Mae anffyddlondeb, fodd bynnag, yn stori wahanol iawn. Mae materion ac ymddygiad anffyddlon yn bynciau polareiddio ym myd priodas. Mae'n debygol eich bod chi'n teimlo'n gryf iawn amdano, beth bynnag yw'ch safbwynt.

Gallwch ddal y weithred briodas yn sanctaidd; bond na ddylid byth ei dorri waeth beth fo'r amgylchiad. Felly, waeth beth fo unrhyw anffyddlondeb, byddech yn dewis aros yn briod a gweithio trwy'r materion yn fewnol.Neu & hellip; efallai y gwelwch y weithred o anffyddlondeb fel brad llwyr o'r addunedau a adroddir ar ddiwrnod eich priodas. Byddai hyn yn eich arwain at adael eich priod yn debygol pe byddent yn anffyddlon i chi.

Nid oes llawer o dir canol ar y pwnc. Mae hyn oherwydd bod anffyddlondeb yn hynod niweidiol a thrawmatig. Pa bynnag safbwynt a gymerwch, rydych yn ceisio achub rhywbeth: naill ai i achub y briodas neu i arbed urddas yr unigolyn sy'n cael ei gam-drin gan yr ymddygiad.

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n dewis achub y briodas. Beth wyt ti'n gallu gwneud? Sut allwch chi newid y deinameg sydd wedi setlo i'r berthynas? Gyda phwy allwch chi siarad, i helpu'r clwyfau emosiynol i drwsio? Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i fynd yn ôl i normal?Mae angen cynllun gêm arnoch chi. Mae angen rhywfaint o gyngor arnoch y gallwch bwyso arno. Yn ffodus, rydych chi wedi dod i'r lle cywir


dim rhamant mewn perthynas

Dewch o hyd i gynghorydd priodas neu therapydd & hellip; Cyflym

Mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn chwarae rôl darparwr cyfyng, dyfarnwr a gofod diogel. Ni allwch geisio rhydio dyfroedd cythryblus priodas ôl-anffyddlondeb ar eich pen eich hun. Nid yw'n gyfrinach bod un neu'r ddau ohonoch yn anhapus yn eich perthynas, gan arwain at yr ymddygiad anffyddlon. Caniatáu i gwnsler gwrthrychol therapydd eich gweld trwy'r amser anodd hwn. Byddant yn cynnig mewnwelediadau i'ch helpu i wella a gallant fod yn fath gyson o gefnogaeth mewn amseroedd mor sigledig.

Sicrhewch y gwir yn yr awyr agored

O fewn y lle diogel y gall eich therapydd ei ddarparu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael holl ffeithiau'r berthynas ar y bwrdd. Os mai chi yw'r godinebwr, atebwch unrhyw gwestiynau a allai fod gan eich priod. Os mai chi yw'r person a gafodd dwyll, gofynnwch gymaint o gwestiynau ag sydd eu hangen arnoch chi. Mae ansicrwydd a phryder yn sgil-gynnyrch anochel o berthynas, ond trwy gael y gwir hyll allan yn yr awyr agored, gall y ddau barti ddechrau cronni o rwbel y berthynas. Os oes cyfrinachau neu bynciau sy'n aros heb eu disodli, bydd y pryder yn skyrocket. Efallai na fyddwch eisiau i wybod yr holl gyfrinachau budr, ond mae'n debyg angen i os ydych chi wedi dioddef godineb. Ni allwch gael tawelwch meddwl o rywbeth nad ydych yn gwybod llawer amdano. Gofynnwch y cwestiynau y mae angen i chi glywed atebion iddynt.

Sicrhewch y gwir yn yr awyr agored

Ymarfer maddeuant ac amynedd yn gyfartal

Os ydych chi a'ch priod yn dewis aros gyda'ch gilydd ar ôl streic anffyddlondeb, mae angen i chi weithio tuag at le maddeuant.

Os mai chi yw'r godinebwr, dangoswch edifeirwch diderfyn. Os nad ydych yn wirioneddol flin am yr hyn rydych wedi'i wneud, nid ydych yn haeddu bod yn y berthynas.

Os ydych chi wedi dioddef y berthynas, mae angen i chi faddau i'ch priod fesul tipyn. Does dim rhaid i chi ddeffro drannoeth a sychu'r llechen yn lân. Mae hynny'n annaturiol ac yn afiach. Ond os ydych chi am fynd yn ôl yn y pen draw i rywfaint o briodas briodas gariadus, yna mae angen i faddeuant ddigwydd.

Wrth i'r broses tuag at faddeuant barhau, mae angen ymarfer amynedd. Ni allwch ddisgwyl profi anffyddlondeb un diwrnod a bod yn iawn y diwrnod nesaf. Os yw'ch priod wedi twyllo, mae angen iddynt ddeall y bydd angen amser arnoch i faddau. Os mai chi yw'r godinebwr yn eich priodas, mae angen i chi roi'r parch, yr amser a'r lle y maen nhw'n gofyn amdano i'ch priod.

Ni ellir rhuthro na gorfodi maddeuant. Byddwch yn amyneddgar yn ystod yr amser y mae'n ei gymryd i gyrraedd yno.

Ni fydd byth yr un peth

Ni allwch ddewis aros mewn priodas ar ôl gweithred anffyddlon gan obeithio y bydd yn “dychwelyd i sut yr oedd”. Nid yw'n realistig nac yn bosibl. Mae anffyddlondeb yn aflonyddwch mawr nid yn unig i'r berthynas, ond i fywydau unigol y ddau berson. Bydd y ddau ohonoch yn bobl wahanol ar ôl i'r llwch setlo.

Mae ceisio dal gafael yn y gobeithion o ailgynnau'r hyn a fu unwaith yn gamgymeriad ffwl, gan beri ichi wastraffu blynyddoedd lawer yn aros am rywbeth na all fyth ddod yn ôl. Eich unig obaith yw gweithio tuag at rywbeth sy'n debyg i'r cariad a rannwyd, ond o safbwynt gwahanol. Cyn yr anffyddlondeb, roedd popeth yn ffres, yn newydd, ac heb ei gadw. Mae'n hawdd gweld sut y gallai cael eich twyllo adael rhywun i jadio, a bod rhai gweddillion ohono sy'n aros ar ôl y ffaith.

Ni fyddwch byth yn gallu taro botwm gorffwys a dechrau drosodd. Chi ewyllys fodd bynnag, gallu derbyn realiti eich perthynas a chytuno i symud ymlaen mewn modd cadarnhaol.

Anffyddlondeb yw un o'r pethau mwyaf dychrynllyd y gall cwpl ddod i'w wynebu. Nid yw'n amhosibl gweithio trwy'r twyll hwnnw a dod o hyd i ffordd i garu ein gilydd eto. Ond bydd yn cymryd amser. Bydd yn cymryd amynedd. Bydd yn cymryd gwaith caled. Bydd yn cymryd dod o hyd i gwnselydd a fydd yn eich tywys yn y broses iacháu.


sut i achub priodas farw

Pan ddaw'r hunllef hon o ymddygiad anffyddlon yn realiti, gwyddoch fod gennych opsiynau. Os ydych chi am aros ac ymladd dros y person rydych chi'n ei garu, byddwch yn barod i ymladd fel uffern.