Carw Albino - Stori Ddiddordeb Am Garu Eich Hun

Caru Eich Hun Byddwch yn Hunan-barch Hyder Annog Cysyniad

Yn yr Erthygl hon

Yn yr hen amser roedd chwedl am y Ceirw Albino. Mae'n stori am garu eich hun a derbyn eich hun fel yr ydych.Dywedwyd y byddai unrhyw heliwr a allai gyffwrdd â'r doe yn cael ei fendithio am oes a bob amser yn hela llwyddiannus, ni fyddai ei deulu byth yn newynu.

Ond ceisiwch fel y gallent, ni allai'r un heliwr byth gyffwrdd â'r ceirw. Yn wir, prin y gallent ddod yn agos ati.

Gallai hi eu synhwyro fel y maent hyd yn oed meddwl i nesau ati. Iddynt hwy, roedd hi'n ymddangos bron yn ysbryd.

Hanes Ceirw Albino

Un diwrnod daeth heliwr ifanc doeth. Roedd yn bwriadu cyffwrdd â'r ceirw. Daeth i'w choedwig, ac yn ei boced, roedd ganddo lympiau o siwgr.

Chwiliodd am y man y dywedodd ei galon wrtho am aros amdani. Daeth o hyd i llannerch. Cylch mawr lie yr oedd y coed ymhell yn ol, ac eisteddodd yn y canol.

Tynnodd y siwgr allan a'i ddal yn ei gledr. Ac yno yr eisteddodd.

Am dri diwrnod, fe arhosodd. Ar y trydydd diwrnod, gwelodd wisp gwyn gwan y tu ôl i'r coed, yn union fel ysbryd. Neidiodd ei galon, ond gofynnodd ei hun i fod yn dawel.

Roedd Carw Albino wedi ymddangos ac, wedi'i guddio y tu ôl i'r coed, rhoddodd gylch o'i amgylch a'i arsylwi am dri diwrnod arall.

Yna, ar y trydydd diwrnod, daeth allan o'r tu ôl i'r coed i'r llannerch a'i gylchu o bellter am dri diwrnod arall, weithiau'n agosach ac weithiau ymhellach.

Eto i gyd, ni chynhyrfodd yr heliwr ifanc. Gwyliodd hi fel ei fod wedi gwylio'r lleuad, gyda syllu cariadus, byth yn cynnig ei siwgr.

Gallai deimlo ei bod yn symud yn nes ac ymhellach, fel llanw cefnfor. Gallai deimlo ei hun yn flinedig, encilio, ac yna adennill ei hun o'r newydd.

Roedd yna gêm gyfartal, curiad calon, mudiant anweledig rhyngddynt, ac ehangder a oedd yn rhan o rywbeth helaeth a newydd a hen iawn.

O'r diwedd, cyrhaeddodd y diwrnod!

Ar y trydydd dydd wedyn, hi a nesaodd ato. Fodfeddi i ffwrdd, roedd hi'n ddigon agos i gyffwrdd. Ni chynhyrfodd ond gwyliodd hi yn agored.

Fe wnaeth hi ei arogli, ei gylchu, ac, am dri diwrnod arall, fe wnaethon nhw ddarllen egni ei gilydd a gwneud dawns dawel, gyda'i gilydd ac ar wahân. Maent yn syllu i mewn i lygaid ei gilydd. Gwelsant gariad ac ofn yno.

Yna, ar y trydydd diwrnod, plygu Carw Albino i lawr ei phen a chymryd y siwgr o'i gledr. Pan wnaeth hi, cyffyrddodd ei thrwyn meddal â'i law.

Fe'i bendithiwyd, fe wyddai, ar y foment honno, nid yn unig â hela helaeth ond, wedi'i bendithio gan ei hymddiriedaeth yn y deyrnas anweledig, a roddodd iddo gyfoeth ei hymddiriedaeth. Gwyddai ei fod wedi camu trwy ddrws a chanfod ei fawredd ei hun.

Y trawsnewid

Cododd a cherdded i'r coed, ac roedd hi wrth ei ochr. Roedd yn hela fel nad oedd erioed wedi gwneud o'r blaen.

Roedd yn gwybod yn iawn lle'r oedd y gêm, a phan gollyngodd ei saeth fe darodd yn wir, a syrthiodd yr ysglyfaeth, yn syth wedi marw. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, byddai hi'n ymddangos, y Ceirw Albino, wrth ei ochr ac yn rhedeg gydag ef wrth hela.

Pan oeddent yn edrych o lygad yn llygad, gwelsant ofn a chariad. Pan gyfyd cariad, mae'n disgleirio ei oleuni ar unrhyw beth sy'n wahanol iddo.

Mae'n ymwneud â charu eich hun

Menyw Affricanaidd Americanaidd hardd Dros Gefndir Arunig Yn Cofleidio

Yn y briodas o wrthwynebwyr, er mwyn caru … y cariad uwch … rhaid i ni gytuno i harddwch ein hochr dywyll, ein hochr anhygar.

Caru, a chytuno i gael eich caru yn hyll.

Cyn gynted ag y gwnawn y naid honno, fe'n rhyddheir i'r ehangder anfeidrol. Fodd bynnag, pan ddechreuwch garu'ch hun, a derbyn eich hun fel yr ydych, bydd eich ego a'ch personoliaeth yn eich ymladd ar y pwynt hwn.

Mae eich agenda i gael yr hyn yr ydych ei eisiau, cyflawni eich llun, yn creu'r profiad o erlid y ddeilen drwy'r dŵr…mae'n dal i symud oddi wrthych.

I weld un arall… mewn gwirionedd gw nhw (nid eich llun o beth ddylai fod). Dyma'r profiad mwyaf dwys y gall pobl gyffredin ei gael.

Pan fyddwch chi'n 'gweld un', maen nhw'n cael eu hiacháu a byddan nhw'n bondio wrthych chi.

Mae'r angen mwyaf sylfaenol am fodau dynol i'w weld. Astudiaethau gwyddonol wedi canfod bod plant a anwybyddwyd wrth dyfu i fyny yn gwneud yn llawer gwaeth na'r rhai a gafodd eu curo.

Bydd gennych rhesymau i beidio ag ymddiried na charu. Bydd gennych resymeg i'ch amddiffyn rhag poen. Bydd gennych wrthwynebiad i'r hylltra. Byddwch chi eisiau rhedeg neu ddod parlysu mewn ofn .

Bydd yn anghyfforddus ac yn frawychus i hongian allan yn yr anhysbys ... yr ehangder. Mae hyn yn golygu na fyddwch byth yn cyffwrdd â Ceirw Albino.

Ni allwch gytuno i wynfyd a golau cariad os na allwch gytuno i dywyllwch poen ac ofn.

Y fargen yw bod yn rhaid i ni gytuno i ddwy ochr y pendil cyn i ni fynd y tu hwnt i'n cyrraedd. Felly, cofleidiwch eich ochr dywyll, a ymarfer hunan-gariad .

hwn ehangder nid yw'n lle y mae llawer o bobl yn ei weld. Bydd ein hymennydd a'n calon yn ein dychryn i ffwrdd o ymyl yr affwys hwnnw.

Bydd ymddiriedaeth a greddf yn eich arwain tuag at neu i ffwrdd o unrhyw amgylchiad sy'n gofyn am benderfyniad llinol. Y rhan fwyaf o'r amser byddwch chi'n treulio'ch amser yn 'gweld' eich hun ac eraill ... yn gweld go iawn!

Cymerwch y siawns y bydd tawelu'n creu lle i'r Ceirw Albino ddod atoch chi a chusanu cledr eich cledr. Byddwch yn cael eich bendithio o ddarganfod eich mawredd, a bydd dechrau caru eich hun o ddifrif !

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: