Sut i Ddal Twyllwr: 15 Ffordd o Ddal Eich Priod sy'n Twyllo

merch dal cariad gyda dynes arall

Mae perthnasoedd yn heriol. Gyda phob tro mewn bywyd, maen nhw'n newid, a gyda'r newid hwnnw naill ai daw hapusrwydd neu straen. Mae pawb eisiau eu perthynas i fod yn berffaith , ac eto mae rhai ohonom yn gorfod mynd trwy'r boen erchyll o dwyllo.

Mae twyllo yn boblogaidd bargen-torrwr i'r rhan fwyaf o bobl, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o gael eu twyllo. Felly, sut i ddal twyllwr?Y peth cyntaf yn gyntaf, mae angen i chi wybod a oes posibilrwydd y bydd eich partner yn twyllo arnoch chi ai peidio. Mae angen i chi fod yn siŵr am deyrngarwch eich partner. Weithiau mae pobl yn camddeall y mater ac yn meddwl bod eu partner yn twyllo.

Ar y llaw arall, mae cymaint o bobl ag amheuon. Maent yn gwybod am anffyddlondeb, ond ni allant wneud unrhyw beth oherwydd ei bod yn anodd dal twyllwr mewn perthynas.

Felly sut ydych chi'n dod o hyd i dwyllwr pan fyddwch chi'n cael eich trechu gan y person sy'n twyllo arnoch chi. Nid oes unrhyw ffyrdd pendant o ddal twyllwr na gwybod a yw'ch priod yn twyllo arnoch chi. Ond gall rhai ffyrdd eich helpu i ddal twyllwr.

15 Ffordd o ddal twyllwr

Os ydych yn amau ​​​​bod eich partner yn twyllo arnoch chi, efallai y bydd yn eich helpu i gadarnhau amheuon ymlaen llaw. Ond, os ydych chi'n siŵr bod rhywbeth doniol yn digwydd y tu ôl i'ch cefn a'ch bod am ddal eich priod yn twyllo arnoch chi.

Dyma rai ffyrdd a fydd yn eich helpu i ddal priod sy'n twyllo.

dyn yn tynnu llun yn gyfrinachol

1. Llogi ymchwilydd preifat

Y ffordd hon, felly, yw un o'r ffyrdd gorau o ddal twyllwr fodd bynnag, o ganlyniad i'r ffaith na ddylai'r parti a ddrwgdybir wneud rhywbeth, edrychwch ymlaen at y canlyniad.

Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi dalu llawer iawn o arian parod i rentu ymchwilydd personol. Ar y cyfan, mae angen digon o amser ac arian ar gyfer y fethodoleg hon.

Mae llogi ymchwilydd preifat yn ddrud, felly dylech wneud yn siŵr nad ydych yn gwastraffu eich arian dros amheuon gwirion.

|_+_|

2. Arsylwi gweithgaredd ffôn

Mae'r ffordd hon yn ymwneud â chwilio am yr hyn y mae'n rhaid cyfaddef bod eich partner yn ei wneud ar y ffôn. I geisio gwneud hyn, efallai y byddwch am wneud chwiliad ffôn trylwyr.

Gallwch gadw golwg ar eu galwadau, negeseuon, a post, a fydd yn eich helpu i benderfynu pwy sydd wedi bod mewn cysylltiad mwy â'ch partner.

Un peth sydd gan bob twyllwr yn gyffredin yw eu bod yn ofalus i adael unrhyw gliw ar eu ffôn, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus yn ei gylch. Gallwch chi gael eich dal, a Duw yn gwahardd os ydynt yn dod yn lân, bydd ôl-effeithiau.

3. Yn dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol

Yn ddiweddar, mae pawb yn ymwybodol o gyfryngau cymdeithasol (SM), ac mae pawb eisiau mynegi eu hunain ar y llwyfannau SM hyn. Mae cymaint o apiau sy'n gyhoeddus ac yn llawn gwybodaeth a gweithgareddau personol.

Dilynwch gyfrif cyfryngau cymdeithasol eich partner ac arsylwch ei weithgareddau. Os sylwch ar rywbeth pysgodlyd, tynnwch lun neu wynebu'ch partner yn ei gylch. I ddal twyllwr ar gyfryngau cymdeithasol, mae angen i chi wneud stelcian atchweliadol.

4. Lawrlwytho app olrhain

Mae lawrlwytho app olrhain ar ffôn rhywun heb iddynt ddarganfod yn un o'r ffyrdd gorau o ddal twyllwr.

Gall app olrhain ffôn olrhain negeseuon e-bost, amseriadau mewngofnodi apps cyfryngau cymdeithasol, apiau negesydd, amseriadau sesiynau ar-lein, ac ati Gall gloddio digon o ddata i chi wybod a yw'ch partner yn twyllo arnoch chi ai peidio.

5. Ymweliadau dirybudd

Mae twyllwyr yn dibynnu'n fawr ar drefn eu partner gan fod hynny'n caniatáu iddynt fwynhau eu drygioni heb orfod poeni am gael eu dal. dal a twyllo priod yn anodd pan fyddant yn gwybod popeth am eich trefn.

Ydych chi eisiau gwybod sut i ddal twyllwr yn hawdd? Newidiwch eich trefn arferol a galwch heibio eu gweithle. Os yw eich amseriadau gwaith yn wahanol, yna dewch adref yn gynnar yn ddirybudd.

Cyn i chi wneud dim o hyn i ddal eich priod yn twyllo arnoch chi, cynlluniwch reswm digon da rhag ofn y byddwch chi'n ffodus, ac nid yw'ch partner ar fai.

6. Cadwch eich llygaid a'ch meddwl yn agored am gliwiau

Os ydych chi wir eisiau gwybod sut i ddal priod sy'n twyllo, yna cadwch eich llygaid a'ch meddwl yn agored am giwiau geiriol a di-eiriau, fel hyn, byddech chi'n gallu arsylwi ar ymddygiad newidiol eich partner.

Os ydynt yn ymddangos yn bryderus, yn aflonydd, yn bell ac yn ddigroeso, yna gallwch symud ymlaen i'w hwynebu.

7. Spycam neu fonitor babi

Mae defnyddio spycam neu fonitor babi yn un o'r ffyrdd gorau o ddal twyllwr gan ei fod yn monitro symudiad eich partner ar draws y tŷ, yn enwedig yn eich absenoldeb.

Gosodwch y spycam neu'r monitor babi pan nad yw'ch partner o gwmpas, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei asio'n dda â'r amgylchedd a peidio â'i wneud yn rhy amlwg.

Paentiwch y camera os oes angen, gwiriwch am ansawdd sain a fideo cyn ac ar ôl gosod y ddyfais, ceisiwch ddewis camera diwifr.

Y ffordd honno, ni fydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i nôl y camera, a gallwch wrando a gwylio beth mae'ch priod yn ei wneud trwy unrhyw ddyfais gludadwy.

Dyma fideo ar sut i sefydlu spycam:

8. Defnyddiwch ddyfais GPS

Cyn i chi fynd i redeg i siop i brynu dyfais GPS, gwyddoch fod angen i chi fod yn briod yn gyfreithlon â'ch priod, a bod eich cerbyd wedi'i gofrestru ar y cyd. Os na, gallwch wynebu llawer cyhuddiadau cyfreithiol.

Gall y ddyfais GPS eich helpu i olrhain ble mae eich priod yn mynd. Gallwch chi ddarganfod yn hawdd a ydyn nhw'n ymweld ag unrhyw le amheus yn aml ai peidio.

Felly, os ydych chi'n briod ac wedi cofrestru'ch cerbyd gyda'ch gilydd, efallai mai dyma un o'r triciau gorau i ddal twyllwr i chi.

9. Edrychwch am gyfrinachau

Yr ateb symlaf i sut i ddal twyllwr yw cadarnhau a yw'ch amheuaeth yn seiliedig ar rywbeth go iawn neu ei fod yn eich pen.

Gwiriwch am ffôn newydd neu sbâr, ffolder cudd yn eu ffôn neu liniadur, apiau a ddiogelir gan gyfrinair, gwiriwch gefn eu cwpwrdd, o dan ochr eu gwely, gwiriwch eu bag swyddfa, ac ati.

Os ydych amheus ac mae rhywbeth o'i le, fe welwch rywbeth concrit i wynebu'ch partner yn ei gylch.

ffrindiau yn dathlu gyda diodydd

10. Gwyliwch allan am ffrindiau eich partner

Os ydych chi'n meddwl bod eich partner yn twyllo arnoch chi, gallai helpu i gadw llygad ar ei gylch cymdeithasol.

Pwy sy'n newydd i'w cylch cymdeithasol? Gyda phwy maen nhw'n cysylltu fwyaf? Pwy maen nhw wedi bod yn ei drin yn arbennig? Pwy sy'n cael sylw gan eich partner yn eu cylch ffrindiau? Ydy rhywun yn fflyrtio gyda nhw yn anuniongyrchol?

Peidiwch â darllen gormod, ond siaradwch â’ch partner amdano os bydd rhywbeth yn teimlo o’i le.

|_+_|

11. Gadael recordydd digidol i'w man cychwyn gartref

Ydych chi'n teimlo bod eich partner yn treulio gormod o amser ar ei ben ei hun mewn gofod penodol, neu ei fod yn rhedeg i mewn i'r gofod hwnnw pryd bynnag y bydd yn cael galwad? Gadael recordydd llais digidol.

Gallwch ei guddio mewn golwg blaen a gwrando ar eu sgyrsiau yn ddiweddarach. Byddwch chi'n gwybod y gwir.

12. Lawrlwythwch recordydd galwadau yn ffôn eich partner

Gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n gwybod amdano. Fel arall, byddant yn amau ​​​​eich bwriadau.

Gallwch newid gosodiadau ffôn eich partner i recordio pob galwad, neu gallwch sefydlu

cofnodi ar gyfer rhai rhifau penodol.

Gallwch wrando ar y galwadau yn ddiweddarach heb iddynt wybod a dal eich priod yn twyllo neu beidio.

13. Cwblhewch eich ymladd

Mae llawer o bartneriaid twyllo yn defnyddio dicter fel eu taith i ffwrdd. Os yw'ch partner yn ymladd yn fwriadol â chi ac yn llithro allan o'r tŷ, ni ddylech ei anwybyddu.

Mae'r patrymau hyn yn ei gwneud hi'n haws i dwyllwr wneud amser ar gyfer eu diddordebau eraill. Dilynwch y frwydr ac esgus ymddiheuro dim ond i arsylwi a ydynt yn dilyn y frwydr neu dim ond eisiau gadael.

Gallwch chi benderfynu'n gyflym a yw'ch partner yn flin ac yn flin am rywbeth neu os yw'n esgus fel y gallant fynd allan o'r tŷ.

14. Sylwch ar arferion ymbincio eich partner

Rydych chi'n gwybod a yw'ch partner yn gefnogwr o hunanofal ai peidio.

Felly, os ydyn nhw wedi newid eu cwpwrdd dillad yn sydyn, wedi dechrau taro'r gampfa, rhoi cynnig ar bersawrau newydd, steiliau gwallt, neu fynd dros ben llestri gyda'u hymddangosiad, efallai y byddwch chi'n effro.

Stopiwch feddwl am sut i ddal twyllwr, a dechreuwch ddarganfod pam eu bod wedi cymryd diddordeb mawr yn eu hudo a'u hymddangosiad.

15. Creu proffil ffug

Dyma un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o ddal twyllwr. Pryd bynnag y bydd rhywun yn meddwl sut i ddal twyllwr, yr ateb mwyaf syml yw creu proffil ffug.

Gallwch chi sefydlu proffil, gwneud iddo edrych fel cyfrif cyfreithlon, ac anfon cais ffrind at eich partner. Gallwch chi ddod yn gyfeillgar â nhw trwy sgyrsiau, ac ymhen peth amser, gallwch chi ddechrau fflyrtio.

Dewch i weld sut maen nhw'n ymateb i'ch fflyrtio os ydyn nhw'n fflyrtio'n ôl ai peidio. Darganfyddwch a oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn cyfarfod â chi neu gysylltu â chi, a mynd â nhw i'ch wyneb.

Os byddant yn ceisio meddwl am esgus cloff fel y gwyddent mai chi ydoedd, peidiwch â chwympo amdano nes bod ganddynt brawf ohono, gan mai dyma un o'r pethau mwyaf cyffredin y mae twyllwyr yn ei ddweud wrth wynebu sefyllfaoedd o'r fath.

|_+_|

Casgliad

Cyn i chi benderfynu a yw'ch priod yn dwyllwr ai peidio, gwnewch yn siŵr bod gennych brawf i gefnogi'ch amheuon. Peidiwch â'u beio am bethau gwirion na gwneud rhagdybiaethau ar sail gwahanol faterion.

Ychydig o bethau sy'n waeth na chael syniad bod eich partner yn twyllo. Efallai nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn twyllo arnoch chi, ond rydych chi'n gwybod sut i ddal twyllwr.

Os ydych yn cydnabod unrhyw un o'r clasurol arwyddion bod gennych chi bartner twyllo , efallai ei bod hi'n bryd mynnu gweithredu.

Ranna ’: