Sut i Ymdrin Pan Daw Pryder Gwahanu yn Anhwylder

Anhwylder gorbryder gwahanu

Yn yr Erthygl hon

Nid yw ffarwelio byth yn hawdd, yn enwedig os oes rhaid ichi ei ddweud wrth eich cariad na fyddwch chi'n ei weld am amser hir. Ond, weithiau mae pryder gwahanu yn effeithio arnoch chi, er gwaethaf gwybod y bydd eich cariad yn ôl atoch yn fuan iawn.Dywedodd Aristotle, sef yr athronydd chwedlonol o Wlad Groeg, ers talwm fod ‘Dyn wrth natur yn anifail cymdeithasol. Felly, rydyn ni fel bodau dynol yn gwerthfawrogi cyfeillgarwch a perthynas llawer yn ein bywydau. Bod yng nghwmni ein ffrindiau a teulu yn rhoi cysur i ni ac yn gwneud i ni deimlo'n ddiogel ac yn ein caru.

Daw cwmni ein hanwyliaid yn gyson dros gyfnod o amser a gall y meddwl yn unig o beidio â'u cael yn ein bywydau wneud i ni deimlo'n bryderus. Hyd yn oed os bydd yn rhaid inni wneud i ffwrdd â nhw am ychydig, rydym yn cael ein gorfodi i fynd allan o'n parth cysur, sy'n rhwystro ein heddwch a'n hapusrwydd i raddau helaeth.

Rhyw raddau o gwahaniad gall pryder fod yn normal, yn enwedig mewn plant. Ond pryd ydych chi'n gwybod a yw'n ddigon eithafol ei fod yn anhwylder? Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am bryder gwahanu.

Pryder gwahanu mewn plant

Pryder gwahanu mewn plant

Pryder gwahanu yn ei ffurf sylfaenol yw ofn neu dristwch a ddaw pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn gadael dros dro ble rydych chi.

Mae pryder gwahanu ymhlith plant fel arfer yn digwydd pan fydd babi ifanc iawn yn crio'n aml oherwydd ei fod wedi'i wahanu oddi wrth ei fam.

Mae’n naturiol i blentyn ifanc deimlo’n bryderus pan fydd ei rieni’n ffarwelio. Yn ystod plentyndod cynnar, mae strancio, crio neu ymlynu yn ymatebion iach i wahanu. Mae'r symptomau hyn yn diffinio cam datblygiad arferol.

Pryder gwahanu mewn plant yn normal iawn, yn enwedig yn ystod cyfnod y babi a hyd yn oed mewn plentyn ifanc hyd at 4 oed, yn ôl seicolegwyr. Fodd bynnag, gallwch leddfu pryder gwahanu eich plentyn trwy aros yn oddefgar a thrwy osod terfynau yn ofalus, ond yn gadarn.

Sut i ddelio â phryder gwahanu mewn plant

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r teimlad hwn fel arfer yn diflannu ar ôl amser, ac mae'r plant fel arfer yn tyfu allan o'r pryderon hynny. Mae tawelu meddwl plant a dangos iddynt y byddwch yn dychwelyd fel arfer yn helpu.

Fodd bynnag, mae rhai plant yn dadfeilio wrth ddelio â phryder gwahanu hyd yn oed gydag ymdrechion gorau rhiant. Mae'r plant hyn yn profi ailadrodd neu barhad o bryder gwahanu dwys yn ystod eu blynyddoedd ysgol elfennol neu hyd yn oed ar ôl hynny.

Os yw pryder gwahanu yn ddigon afresymol i ymyrryd â gweithgareddau arferol yn yr ysgol a'r cartref ac mewn cyfeillgarwch a theulu, ac yn para am fisoedd yn lle ychydig ddyddiau, gall fod yn arwydd o anhwylder pryder gwahanu.

Sut i ddod dros anhwylder pryder gwahanu

Mae gweld ein plant mewn trallod yn peri gofid, felly mae’n dod yn demtasiwn inni helpu ein plant i osgoi’r pethau y mae arnynt ofn. Fodd bynnag, bydd hynny’n ychwanegu at bryder eich plentyn yn y tymor hir.

Felly, y ffordd orau yw helpu'ch plentyn i frwydro yn erbyn anhwylder pryder gwahanu trwy gymryd mesurau digonol i wneud iddo deimlo'n fwy diogel.

Darparu amgylchedd empathig gartref i wneud i'ch plentyn deimlo'n gyfforddus.

Byddwch yn wrandäwr da a pharchwch deimladau eich plentyn . I blentyn a allai fod yn teimlo'n ynysig oherwydd ei anhwylder, gall y teimlad o gael gwrandawiad gael effaith iachau pwerus.

Siaradwch am eu materion . Mae’n iach i blant siarad am eu teimladau. Trwy siarad gallwch ddeall eu problemau a'u helpu i ddod allan o'u hofn.

Peidiwch â chynhyrfu wrth wahanu . Mae plant yn fwy tebygol o beidio â chynhyrfu os gwelant eu rhieni'n dawel ac wedi ymddatgelu wrth wahanu.

Anogwch eich plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau . Mae annog eich plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chymdeithasol iach yn ffordd wych o leddfu eu pryder.

Canmolwch ymdrechion eich plentyn . Canmolwch eich plentyn yn fawr hyd yn oed am ei gyflawniadau bach, fel mynd i'r gwely heb ffwdan, gwenu wrth ddweud hwyl fawr ac aros yn hapus gartref neu'r gofal dydd, tra byddwch i ffwrdd i weithio.

Pryder gwahanu mewn oedolion

Pryder gwahanu mewn oedolion

Gall fodsymptomau pryder gwahanumewn oedolion hefyd.

Mae cysylltiad dwfn rhwng pryder a pherthnasoedd. Pan fydd partneriaid rhamantus yn cael eu gwahanu am sawl diwrnod, fel arfer mae straen emosiynol yn dechrau datblygu.

Mae parau priod yn dueddol o gael trafferth cysgu i ffwrdd oddi wrth ei gilydd, a bydd cyplau yn edrych ymlaen at siarad, tecstio, Skype, neu ddulliau eraill o cyfathrebu nes eu haduno.

Mae'r math hwn o bryder gwahanu oedolion yn normal, dywedwch, seicolegwyr, gan fod y rhan fwyaf o bobl yn dymuno cael y rhai maen nhw'n eu caru, yn agos ac yn digwydd dibynnu arnyn nhw yn eu bywydau bob dydd.

Gall oedolion fynd yn bryderus hyd yn oed wrth wahanu oddi wrth eu hanifeiliaid anwes. Pan fydd pobl yn teimlo pryder gwahanu, maent yn cael cyfog, dolur gwddf, llosg cylla, neu gur pen.

Yn nodweddiadol, mae’r math hwn o bryder gwahanu sy’n dilyn absenoldeb sylweddol arall, yn normal a gellir gofalu amdano gyda rhai ymdrechion bwriadol.

Pan fyddwch chi'n wynebu pryder gwahanu, ceisiwch symud eich sylw at wneud rhywbeth rydych chi'n ei hoffi, treulio peth amser gyda ffrindiau eraill, gwylio ffilm, neu fynd yn brysur yn gwneud rhai pethau eraill.

Sut i ymdopi â phryder gwahanu mewn oedolion

Mae sut i ddelio â phryder mewn perthnasoedd yn broblem gyffredin y mae'r rhan fwyaf o oedolion yn ei hwynebu. Gallech fod yn wynebu pryder gwahanu oddi wrth eich cariad neu bryder gwahanu oddi wrth eich priod.

Os bydd pryder gwahanu yn digwydd wrth ragweld y bydd anwylyd wedi diflannu mewn ychydig funudau, yna gallai hynny fod yn rhybudd bod y pryder wedi cyrraedd lefel uwch.

Mae mesur lefel y dwyster yn bwysig, gan fod gan y rhai sydd ag anhwylder lefelau llawer uwch o bryder dros wahanu. Hefyd, os na fydd y pryder yn diflannu pan fydd yr anwylyd yn dychwelyd, yna mae'n debygol bod y pryder gwahanu bellach yn anhwylder.

Pan fydd pryder gwahanu perthynas yn dod yn anhwylder pryder perthynas, mae'n haeddu sylw ac mae angen gofalu amdano ar unwaith.

Os yw pryder gwahanu yn dechrau chwistrellu ei hun i fywyd bob dydd ac yn effeithio ar feddyliau a phenderfyniadau dyddiol, mae'n bendant yn amser siarad â meddyg.

Gall pobl ddod dros eu pryder gwahanu i raddau helaeth, drwodd cwnsela neu therapi ac, mewn rhai achosion, meddyginiaethau.

Ranna ’: