Sut i Wrando Heb Fod yn Amddiffynnol?

Sut i Wrando Heb Fod yn Amddiffynnol I ddechrau, beth yw ystyr ‘gwrando amddiffynnol’? Mae'n golygu'n union sut mae'n swnio yw gwrando ar berson arall gyda'ch gwarchodwr i fyny. Mae pobl sy'n tueddu i wrando'n amddiffynnol fel arfer ond yn gwrando ar ddatganiadau dethol y maent yn credu eu bod yn anghywir neu rywbeth nad ydynt yn cytuno ag ef. Yn syml, mae rhai pobl yn gwrando i ymateb, beio neu amddiffyn, yn lle ceisio deall yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud.

Yn onest, mae bod yn amddiffynnol yn duedd naturiol. Dyma'r ffordd orau bosibl i amddiffyn eich hun rhag beirniadaeth, rhywbeth nad yw'r rhan fwyaf ohonom yn ei fwynhau. Ond mae'n gyffredin pan fydd un partner yn mynd yn amddiffynnol, dim ond yn arwain at y llall yn mynd yn amddiffynnol hefyd. Mae hyn yn golygu nad yw'r naill na'r llall ohonoch yn fodlon clywed a deall y broblem. Mae hyn yn aml yn arwain at ddadleuon rhwystredig rhwng y priod heb unrhyw ganlyniad cadarnhaol yn y diwedd. Yn hytrach na chael sgyrsiau cariadus, parchus yr oeddech wedi'u cynllunio i ddechrau, mae'n troi'n ddim byd ond ymladd, gan arwain at gronni o gamddealltwriaeth a chysylltiadau cyfaddawdu. Mae cyfathrebu yn allweddol i berthynas iach. Mae angen i barau fod yn ddigon cyfforddus i rannu problemau a chwyno y gallai fod ganddynt â'i gilydd heb deimlo bod rhywun yn ymosod arnynt. I'r rhai sy'n pendroni sut i wrando heb fynd yn amddiffynnol? Yn dilyn mae ychydig o ddulliau a all eich helpu.

1. Dysgwch dderbyn beirniadaeth

Adlach yw ein greddf gyntaf wrth gael ein beirniadu. Yn lle gwneud hynny, cymerwch anadl ddwfn a cheisiwch gadw'ch hun rhag gwneud unrhyw beth y gallech ei ddifaru yn ddiweddarach. Mae'n gyffredin mynd yn ddig i ddechrau ond efallai y bydd ceisio tawelu eich hun ond yn eich helpu chi. Bydd yr ailfeddwl yn rhoi amser i chi feddwl am y peth ac yn fuan iawn, daw rhesymeg i'r amlwg yn lle emosiynau. Gallwch ddewis troi beirniadaeth yn rhywbeth cadarnhaol ac ennill rhywbeth ohoni. Mae beirniadaeth yn ffordd wych o gael adborth gonest a bydd beth bynnag a ddywed eich partner yn eich helpu i ddysgu am yr holl gwynion sydd ganddynt gennych. Ar ben hynny, bydd hefyd yn eich galluogi i wneud gwelliannau yn eich hun. Efallai y byddwch chi'n sylweddoli mai chi mewn gwirionedd sydd ar fai yma ac mae materion eich priod yn ddilys. Nid oes neb yn berffaith, ac mae angen gwelliannau cyson ar bob un ohonom er mwyn tyfu a bod yn llwyddiannus ym mhob maes bywyd.2. Rhoi'r gorau i dorri ar draws a gwrando o ddifrif

Mae bod yn amddiffynnol hefyd yn syth yn gwneud i'r person feddwl bod y partner yn anghywir. Yr hyn y mae pobl o'r fath fel arfer yn ei wneud trwy ddadl neu drafodaeth wresog yw clywed yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud yn hytrach na gwrando'n astud ac yn methu'n llwyr â deall. Yn hytrach na chynllunio eich cam nesaf, dylech geisio gwrando o ddifrif ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud a cheisio darganfod o ble mae hyn i gyd yn dod. Yn ail, gall ymatal rhag ymyrryd pan fydd y person arall yn siarad eich helpu chi lawer. Yn gyntaf oll, mae ymyrraeth yn achosi i lif y sgwrs dorri, gan arwain at y ddau bartner yn pylu beth bynnag y maent am ei ddweud heb glywed ei gilydd. Yn ogystal, efallai y bydd y person arall yn teimlo'n ddig neu heb ei glywed oherwydd bod rhywun yn torri ar ei draws hanner ffordd. Felly, ceisiwch osgoi siarad yn y canol ac aros nes bod y person wedi gorffen siarad, hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod yr hyn y mae'n ei ddweud yn ffug ac yn anghywir. Byddai gwneud hynny yn caniatáu ichi glywed eu holl bwyntiau yn ogystal â chymorth mewn sgwrs adeiladol sy'n symud ymlaen.

Rhoi

3. Gwyliwch am iaith eich corff

Mae iaith y corff yn chwarae rhan allweddol mewn cyfathrebu. Mae'n help mawr i gyflwyno'r hyn rydych chi am ei ddweud mewn gwirionedd. Felly, wrth siarad â'ch partner, byddwch yn ymwybodol o'ch ymatebion corfforol. Mae ysgwyd eich pen yn ddig, rholio eich llygaid, edrych i ffwrdd a gweithredoedd tebyg eraill yn rhywbeth a fydd yn eu gwneud yn gandryll. Osgoi gwneud hynny, yn lle hynny edrychwch arnyn nhw a dargyfeirio eich holl sylw tuag atynt i roi gwybod iddynt fod gennych ddiddordeb, yn gwrando ac yn agored i beth bynnag sydd ganddynt i'w ddweud. T y peth olaf y byddech chi eisiau ei wneud yw anwybyddu'ch partner, eu geiriau, a gwthio eu teimladau o'r neilltu fel nad ydyn nhw o bwys. Yn ystod trafodaethau mor anodd, mae'n helpu'n fawr i atgoffa'ch hun o'r holl gariad a pharch sydd gennych tuag at eich partner. Canolbwyntiwch ar holl rinweddau da eich un arall arwyddocaol a oedd wedi gwneud ichi eu caru, o'r holl hwyl a llawenydd y mae'r ddau ohonoch wedi'i rannu. Bydd hyn yn eich helpu i gadw'ch hun rhag ymateb mewn ffordd neu ddweud rhywbeth a allai frifo'ch partner ac yn y pen draw, yn y pen draw, byddwch yn cael perthynas wedi'i dinistrio.

Trwy ddilyn y ffyrdd hyn ar sut i wrando heb fod yn amddiffynnol yn ystod dadl, byddwch chi'n teimlo fel enillydd unwaith y bydd wedi dod i ben. Yn lle euogrwydd yn golchi drosodd, byddech fel pe baech yn gwneud rhan i gadw eich perthynas rhag cwympo. Mae bod yn agored i niwed a heb fod yn amddiffynnol gyda’ch partner hyd yn oed pan fyddwch wedi brifo neu’n grac yn hynod bwysig ar gyfer perthynas lwyddiannus.

Ranna ’: