Sut i Benderfynu Pryd i Gael Plant gyda'ch Partner

Sut i Benderfynu Pryd i Gael Plant gyda Sut mae pobl yn penderfynu cael plant? A yw'n fater o ddadansoddi dewisiadau yn rhesymegol, neu a yw'n gwbl emosiynol?

Yn yr Erthygl hon

Mae’n gyfuniad o lawer o bethau

Mae rhai pobl wedi gwybod erioed eu bod eisiau bod yn rhieni. Mae eraill yn annisgwyl yn cael yr hyn a elwir yn dwymyn babanod, sy'n beth go iawn i bob rhyw. Ac mae eraill eisiau plant oherwydd disgwyliadau cymdeithasol.

Fodd bynnag, ni waeth pa mor gryf yw'r awydd i gael bwndel hyfryd o lawenydd, mae rhai ystyriaethau y dylai pobl eu pwyso a'u mesur cyn mentro. Mae’r rhain yn cynnwys pethau na allwch eu rheoli, fel eich oedran; ond hefyd adnoddau sydd gennych i'w hasesu - cyllid, iechyd, a pharodrwydd emosiynol.

Oedran yn erbyn parodrwydd – y ffactor bioleg

Un o'r pethau pwysicaf i'w drafod gyda'ch partner yw faint o blant rydych chi eu heisiau tra'n ystyried eich oedran.

Os ydych chi eisiau cael plant lluosog, yn gyffredinol bydd gennych well siawns os byddwch chi'n dechrau'n iau. Yn yr Iseldiroedd, darganfu Canolfan Feddygol Prifysgol Erasmus y terfynau oedran gorau posibl ar gyfer maint teulu. Ar gyfer 2 o blant heb IVF, yn ddelfrydol dylai pobl ddechrau eu teuluoedd erbyn eu bod yn rhyfeddol o gynnar, sef 27 oed.

Mae yna hefyd lawer o opsiynau cymorth atgenhedlu y dyddiau hyn. Mae IVF ar gael. Mae bellach yn bosibl rhewi'ch wyau i'w defnyddio pan fyddwch chi'n hŷn. Mae defnyddio dirprwy yn opsiwn. Mae mabwysiadu yn bosibilrwydd arall.

Y ffactor cymdeithaseg

Fodd bynnag, ni ddylech gael babi dim ond oherwydd eich bod o oedran penodol.

Mae arbenigwyr yn cytuno y dylai parodrwydd iechyd, ariannol ac emosiynol chwarae rhan fwy yn eich penderfyniad nag oedran yn unig.

Gyda hynny mewn golwg, dyma rai pethau i'w cadw mewn cof os ydych chi a'ch partner yn ystyried cael teulu:

Rhestr wirio iechyd

Mae gan barau iachach well siawns o gael babi iach, felly cyn i chi feichiogi, cymerwch reolaeth ar eich iechyd gymaint ag y gallwch gyda'r argymhellion hyn.

 1. Mynnwch archwiliad iechyd cyplau rhag cenhedlu. Mae The March of Dimes yn argymell eich bod yn siarad am hanes iechyd eich teulu ac unrhyw gyflyrau genetig posibl y gallech fod yn eu cario.
 2. Mamau: dechreuwch gymryd fitamin cyn-geni.
 3. Y ddau: Ewch i bwysau iach a BMI i chi.
 4. Ar gyfer y ddau: cwtogi ar gaffein, alcohol, a chyffuriau anghyfreithlon. Y tu hwnt i hynny, gwnewch yn siŵr na fydd unrhyw feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd yn effeithio ar feichiogrwydd os dyna'r llwybr rydych chi'n ei gymryd. Os ydych chi neu eich partner â chyflwr iechyd cronig sy'n gofyn i chi gymryd meddyginiaeth a all achosi namau geni, llunio cynllun ar gyfer y beichiogrwydd a fydd yn sicrhau taith beichiogrwydd ddiogel.
 5. Cynnal agwedd gadarnhaol lle y gallwch. Mae'r cyffuriau a'r alcohol yn eithaf amlwg i'r mwyafrif, ond a oeddech chi'n gwybod bod gormod o gaffein yn effeithio'n negyddol ar sberm? Mae'n gwneud.

Rhestr wirio ariannol

Rhestr wirio ariannol

 1. Edrychwch ar eich holl asedau, incwm, dyledion a threuliau fel eich bod chi'n gwybod ble rydych chi'n dechrau. Mynnwch eich adroddiad credyd blynyddol am ddim i gael gafael ar eich arian.
 2. Os ydych chi'n gwybod y byddwch chi'n defnyddio IVF , dirprwy, neu gymorth atgenhedlu arall, nodwch pa yswiriant fydd ac na fydd yn talu amdano yn eich gwladwriaeth.
 3. Ystyriwch eich sefyllfa byw a'ch cerbyd. A ydych chi'n byw'n agos at deulu ar hyn o bryd—os na, ai nawr yw'r amser iawn i symud yn agosach? A oes gan eich lle presennol ddigon o le i fabi neu a fydd angen i chi ddechrau chwiliad fflat newydd ar hyn o bryd? A oes gan eich cerbyd presennol ddigon o le ar gyfer sedd babanod, neu a oes angen i chi ddechrau chwilio am gar newydd? Nawr yw'r amser i ddarganfod hyn.
 4. Talu dyled. Po leiaf o daliadau dyled y bydd yn rhaid i chi eu gwneud, y mwyaf o arian fydd ar gael i chi.
 5. Arbedwch ychydig o glustog. Mae'r rhan fwyaf o gynllunwyr ariannol yn argymell arbed 6 i 8 mis o incwm i dalu'ch costau angenrheidiol rhag ofn y bydd argyfwng, salwch neu ddiswyddo swydd.
 6. Byddwch yn realistig ynglŷn â threuliau. Mae 1 o bob 3 theulu bellach yn gwario 20 y cant neu fwy o incwm blynyddol eu cartref ar ofal plant. Nid jôc yw hynny!
 7. Bod â chynllun gofal plant. Ydych chi'n gwybod faint mae gofal dydd yn ei gostio yn eich ardal chi? Dechreuwch edrych i mewn i ddarparwyr a chael syniad o'r opsiynau gwahanol.
 8. Ydy un ohonoch chi eisiau aros adref gyda'r babi, ac allwch chi fforddio gwneud hynny? Ar gyfer yr un hwn, dylech wneud dadansoddiad cost a budd. A fydd gofal plant yn costio mwy neu tua'r un faint â'r hyn yr ydych yn ei ennill? Yna efallai y byddwch am aros adref. Ond os ydych chi'n dibynnu ar yswiriant iechyd eich swydd a budd-daliadau eraill, yna efallai y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i'r gwaith.

Dylech hefyd bwyso a mesur a oes gennych y bersonoliaeth i fod yn rhiant aros gartref ai peidio—mae’n well gan rai pobl fod allan o’r tŷ, ac nid oes dim o’i le ar hynny.

Rhestr wirio emosiynol

Unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod yn barod o ran cyllid ac iechyd, nawr gallwch asesu a ydych chi a'ch partner yn barod ar gyfer bod yn rhiant yn emosiynol.

Byddwch chi eisiau dewis amser pan fydd y ddau ohonoch yn gallu ymlacio, felly efallai mynd â'ch partner allan i swper. Defnyddiwch y rhestr hon fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth onest, agored i niwed am eich gobeithion a'ch ofnau ynghylch bod yn rhiant.

Siaradwch am blant

 1. Ydych chi'n mwynhau treulio amser gyda phlant?
 2. Meddyliwch yn ôl i'ch plentyndod a siaradwch am yr hyn yr oeddech yn ei hoffi a'r hyn nad oeddech yn ei hoffi. Sut byddwch chi yr un fath â'ch rhieni? Gwahanol?
 3. Ydych chi a’ch partner wedi penderfynu a fyddwch chi’n magu’ch plentyn mewn crefydd benodol a gwerthoedd eraill?

Siaradwch am eich perthynas

Ydych chi'n barod am sut y bydd bod yn rhiant yn newid eich perthynas? Mae perthnasoedd cryf fel arfer yn aros yn gryf ac mae rhai gwannach yn tueddu i wanhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyplau’n dyfynnu’r ychydig fisoedd cyntaf o fod yn rhiant fel y rhai mwyaf dirdynnol gan fod yn rhaid ichi ddod i arfer â’ch rolau newydd, eich babi newydd, ac o bosibl gwella ar ôl genedigaeth i gyd ar yr un pryd. A yw'r ddau ohonoch wedi ymrwymo i weithio'n galed ar rianta a'ch perthynas? A allwch chi gael trafodaethau rhesymol am eich problemau?

Nawr yw'r amser i ddatrys unrhyw faterion hirsefydlog.

Siarad â ffrindiau

Nesaf, casglwch fwy o wybodaeth gan ffrindiau sy'n rhieni. Dewiswch eu hymennydd hefyd. Gofynnwch am sgwrs onest am eu bywydau i weld beth maen nhw'n ei hoffi, beth nad ydyn nhw'n ei hoffi, beth maen nhw'n dymuno y bydden nhw'n ei wybod.

Y penderfyniad terfynol

Mae llawer o ffactorau yn dylanwadu ar benderfynu cael babi, ond ni ellir ei leihau i resymeg yn unig. Mae’n fater i raddau helaeth o sut rydych chi a’ch partner yn teimlo am y newid ffordd o fyw ac a yw eich perthynas yn ddigon cryf i ymdopi â’r her.

Ranna ’: