Sut i Ymdrin â Chaethiwed Gamblo Eich Partner

Mae hapchwarae wedi Mae hapchwarae wedi'i fwriadu fel gweithgaredd hamdden, nid rhywbeth sy'n tynnu sylw'r holl bobl. Dylai fod yn ysgafn ac yn ddifyr yn lle straen ac afreolaidd. Os ydych chi'n sylwi bod eich partner yn treulio gormod o amser ac arian yn y casino neu yn y maes gemau ar-lein, efallai y byddan nhw'n gamblwr cymhellol. Dyma rai cwestiynau i'w hystyried os ydych chi'n meddwl y gallai hyn ddisgrifio'ch cwestiwn arall arwyddocaol:

Yn yr Erthygl hon

  • Ydyn nhw'n troi at hapchwarae fel ffordd o ddianc rhag gwrthdaro neu sefyllfaoedd anodd?
  • Ydyn nhw'n aml yn gosod wagers di-hid yna'n teimlo'r ysgogiad i fynd ar ôl eu colledion?
  • Ydyn nhw'n dueddol o ynysu wrth hapchwarae neu'n dweud celwydd er mwyn osgoi gwrthdaro ynghylch yr ymddygiad?
  • Ydyn nhw'n anwybyddu eu rhwymedigaethau fel ysgol, gwaith a chartref o blaid hapchwarae?
  • Ydyn nhw'n ymddangos yn ddiddiddordeb mewn dilyn eu perthnasoedd a hobïau eraill?
  • A ydynt yn troi at hwyliau ansad eithafol neu anrhagweladwy pan fyddant yn colli arian?

Os yw unrhyw un o’r senarios hyn yn atseinio gyda chi, mae’n gredadwy bod gan eich partner broblem gamblo. Gall hyn ddod yn broblem ddifrifol gydag effeithiau negyddol ar eich perthynas, ond er y gallai ymddangos yn llethol ar adegau, peidiwch â theimlo bod angen i chi lywio hyn ar eich pen eich hun. Gall y cyngor isod eich cyfeirio at adnoddau, arweiniad a chefnogaeth, i chi'ch hun a'r person rydych chi'n ei garu.

Helpwch eich partner i sefydlu terfynau iach

O ran gwella o unrhyw fath o orfodaeth, mae cynnal atebolrwydd yn hollbwysig. Felly anogwch eich partner i greu ffiniau ar gyfer amlder a hyd yr amser y gallant ei dreulio yn chwarae gemau. Ar rai o'r safleoedd hapchwarae, gallwch reoleiddio eu gwariant trwy actifadu nodweddion hunan-wahardd ar y wefan. Gall yr offeryn hwn orfodi cyfyngiadau ar wagers, colledion a'r amser a neilltuwyd ar gyfer chwarae. Mae hefyd yn rhoi'r opsiwn i atal defnydd cyfrif yn gyfan gwbl am o leiaf wythnos. Bydd y cyfyngiadau hyn yn dysgu'ch partner sut i gamblo'n ddiogel yn gymedrol.

Cymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau ariannol

Er nad ydych chi eisiau bod yn ormesol ac yn rheoli eich partner, gan fod ganddo hanes annibynadwy o ran arian, am y tro, mae'n syniad doeth rheoli cyllid eich cartref eich hun. Os yw'r person arall yn fodlon cydweithredu, penderfynwch gyda'ch gilydd faint o fynediad y dylai'ch partner ei gael i'r cyfrifon banc ar y cyd, yna agorwch gyfrifon ar wahân ar gyfer y cyllid sy'n weddill a chadwch y manylion mewngofnodi yn gudd. Mae angen i chi hefyd fod yn barod i wrthsefyll ceisiadau eich partner am arian, gan fod y rhai â phroblemau gamblo yn aml yn dueddol o gardota neu drin tactegau.

Cymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau ariannol

Byddwch yn gefnogol ond osgoi galluogi'r mater

Gall y llinell rhwng ymestyn tosturi a dod yn rhan o’r broblem fynd yn aneglur, felly cofiwch nad eich gwaith chi yw gwarchod y person arall rhag canlyniadau ei weithredoedd. Gall hyd yn oed y bwriadau diffuant o gefnogi ac annog eich partner droi i alluogi'r orfodaeth os nad ydych chi'n ofalus. Er enghraifft, er y gallai fod yn demtasiwn rhoi’r arian parod sydd ei angen ar eich partner i ad-dalu ei ddyledion, mae’n fwy buddiol pan fyddwch chi’n caniatáu iddo brofi baich eu dewisiadau a dysgu o’u camgymeriadau. Fel arall, dim ond atgyfnerthu'r ymddygiad anghyfrifol yr ydych.

Anogwch eich partner i geisio cwnsela

Gan fod achosion gamblo cymhellol yn aml yn adlewyrchu achosion cam-drin sylweddau, efallai na fydd eich partner yn gallu rheoli eu hysfa er gwaethaf awydd gwirioneddol i roi'r gorau iddi. Gall ffactorau biolegol, cymdeithasol ac amgylcheddol oll gyfrannu at fater gamblo, felly efallai y bydd angen i’ch partner geisio cymorth proffesiynol i wella. Mewn gwirionedd, mae gamblo yn allyrru'r un adweithyddion cemegol yn yr ymennydd â rhai cyffuriau sy'n gallu rhoi teimlad o deimlo'n uchel i'r person. Gall therapydd trwyddedig gynorthwyo'ch partner i ddarganfod gwreiddiau ei broblem, yna ei ddysgu sut i ddefnyddio ymyriadau i helpu i dorri'r cylch.

Anogwch-nhw-i-geisio-cwnsela

Dod o hyd i allfeydd i brosesu eich emosiynau eich hun

Mae yna lawer o emosiynau cymhleth ynghlwm wrth wylio rhywun rydych chi'n ei garu yn cael trafferth gydag unrhyw fath o orfodaeth. Efallai eich bod chi'n teimlo'n bryderus, wedi'ch bradychu, yn ddiymadferth, yn rhwystredig, yn ofnus, yn grac neu'r rhain i gyd gyda'i gilydd. Rydych chi wir eisiau eu cyrraedd ond does gennych chi ddim syniad ble i ddechrau. Felly fel y llall arwyddocaol, mae angen i chi greu eich rhwydwaith cymorth eich hun i ddelio â'r goblygiadau hyn. Dewch o hyd i fannau diogel i brosesu'r hyn rydych chi'n ei deimlo gyda'r rhai sy'n deall ac yn cydymdeimlo - mae grŵp cymorth ar gyfer ffrindiau ac aelodau teulu gamblwyr cymhellol yn fan cychwyn delfrydol.

Efallai y byddwch yn cael eich brawychu neu'n ofni wynebu'ch partner am ei broblem gamblo, ond gall y sgwrs anodd hon fod y cam mwyaf cariadus a gymerwch ar ei ran. Os nad ydych yn siŵr sut i lywio’r broses hon, mae gan y Responsible Gaming Foundation adnoddau ar-lein, cyngor a llinell gymorth am ddim i’ch cynorthwyo. Mae problemau gamblo yn ddifrifol, ond nid oes rhaid iddynt ddileu eich perthynas gyfan.

Ranna ’: