Sut i Ymdrin â'r Emosiynau ar ôl Ysgariad?

Sut i Ymdrin â Nid yw dod o hyd i help i oresgyn yr heriau emosiynol y mae rhywun yn dod ar eu traws ar ôl mynd trwy ysgariad mor hawdd â dod o hyd i help ysgrifennu papur. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwybod mai gwahanu gyda'ch cyn yw'r cam cywir a gymeroch, efallai y byddwch weithiau'n ei golli ef neu hi, neu'n dioddef unigrwydd.

Y peth yw bod eich cyn hefyd neu y bydd hefyd yn teimlo fel hyn nad oes dwy ffordd yn ei gylch. Mae'n normal, ond mae angen i chi ddelio â'ch emosiynau a symud ymlaen â'ch bywyd gan ei fod drosodd rhyngoch chi a'ch priod.

Yn y swydd hon, byddwch yn dysgu sut i ddelio â'r materion emosiynol sy'n ymddangos ar ôl ysgariad.

1. Peidiwch â chwarae'r gêm bai

Y ffordd symlaf i ddal eich hun yn emosiynol ar ôl ysgariad yw beio'ch cyn am yperthynas wedi methu. Efallai eich bod yn meddwl bod eich cyn bartner yn edrych fel y dihiryn i gael tawelwch meddwl, ond efallai eich bod yn gwneud camgymeriad mawr wrth wneud hynny.

Mewn perthynas sy'n cynnwys y ddau oedolyn, mae gan y ddau barti rôl i'w chwarae i wneud iddo weithio. Felly, os methodd eich perthynas, yna peidiwch â cheisio bwrw’r bai ar y person arall. Gallech chithau hefyd fod wedi gwneud mwy o ymdrech i wneud iddo weithio. Neu efallai i chi wneud hynny, ond ni weithiodd pethau allan; does dim ots, does dim rhaid i chi feio eich cyn.

Er mwyn y dyfodol ac er mwyn osgoi mynd trwy'r un profiad mewn perthynas newydd, darganfyddwch ble wnaethoch chi fethu a rhoi sylw iddo.

2. Ceisio cefnogaeth

Mynd trwy a ysgariad ei ben ei hun ychydig yn heriol.

Ac mae cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau yn ystod y cyfnod hwn hyd yn oed yn waeth. Byddai angen cefnogaeth ffrindiau a pherthnasau arnoch i fynd heibio'r cam hwn o'ch bywyd. Y peth yw eu sicrwydd eich bod wedi gwneud y dewis cywir, a bydd geiriau meddal yn eich helpu i ddod dros y sefyllfa yn gyflymach.

Os ydych chi'n teimlo bod angen ceisio therapi i fynd heibio'r emosiynau a'r straen y gallech fod yn eu profi ar yr adeg hon, yna gwnewch hynny.

3. Byddwch yn iach ac yn gryf

Ni allwch fod yn mynd trwy ysgariad ac yn dioddef iechyd gwael oherwydd esgeulustod Ni allwch fodmynd trwy ysgariadac yn dioddef iechyd gwael oherwydd esgeulustod, y ddau ar yr un pryd. P'un a oes gennych blant ai peidio i ofalu amdanynt, rhaid i chi ofalu'n iawn am eich iechyd.

Deall nad yw ysgariad yn ddiwedd y byd. Gydag amser, fe welwch rywun a fydd yn ychwanegu mwy o werth at eich bywyd. Felly cymerwch ofal da ohonoch eich hun trwy fwyta bwydydd iach, ac ymarfer corff yn rheolaidd.

Hefyd, nid oes angen i chi straen eich hun ar yr adeg hon o'ch bywyd. Canolbwyntiwch ar bethau sy'n berthnasol a chael digon o gwsg nos a dydd.

Casgliad

Mae torri i fyny gyda rhywun rydych chi'n ei garu yn anodd ei oresgyn. Gallai gymryd amser i'r creithiau a adawyd gan yr ysgariad wella'n llwyr. Ond mae bywyd yn mynd ymlaen, felly mae'n rhaid i chisymud ymlaen â'ch bywyd.

Mae angen i chi fod mewn cyflwr da i dderbyn y person nesaf a allai ddod i'ch bywyd. Deall nad yw ysgariad yn ddiwedd y byd. Gall y camau uchod eich helpu chigoresgyn yr emosiynau sy'n deillio o ysgariad. Defnyddiwch nhw i ddod dros eich teimladau a byddwch chi'n well.

Ranna ’: