Sut i Osgoi'r Materion Ariannol All Ddistrywio Eich Priodas

Materion Ariannol All Ddistrywio Eich Priodas Mae materion ariannol yn un o brif achosion problemau priodasol a hyd yn oed ysgariad. Mae arian yn fater dyrys a all fynd yn waeth yn gyflym i ymladd, dicter a llawer iawn o elyniaeth.

Nid oes rhaid iddo fod felly. Gall arian fod yn bwnc cyffyrddus ond nid oes rhaid iddo fod. Edrychwch ar y materion arian cyffredin hyn sy'n dinistrio priodas, a dysgwch beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw.

Cuddio arian oddi wrth ein gilydd

Mae cuddio arian oddi wrth ein gilydd yn ffordd sicr o adeiladu dicter a dinistrio ymddiriedaeth. Fel pâr priod, rydych chi'n dîm. Mae hynny'n golygu bod yn agored gyda'ch gilydd am bopeth ariannol. Os ydych chi'n cuddio arian oherwydd nad ydych chi eisiau rhannu'ch adnoddau neu os nad ydych chi'n ymddiried yn eich partner i beidio â gorwario, mae'n bryd cael sgwrs ddifrifol.Beth i'w wneud:A gree i fod yn onest gyda'ch gilydd am yr holl arian y byddwch yn dod i mewn i'ch cartref.

Anwybyddu eich gorffennol ariannol

Mae gan y rhan fwyaf o bobl ryw fath o fagiau ariannol. P'un a yw'n ddiffyg cynilion, llawer o ddyled myfyrwyr, bil cerdyn credyd brawychus neu hyd yn oed methdaliad, mae'n debygol y bydd gan y ddau ohonoch rai sgerbydau ariannol yn y cwpwrdd. Ond camgymeriad yw eu cuddio - mae gonestrwydd yn hanfodol ar gyfer apriodas iach, ac mae gonestrwydd ariannol yr un mor bwysig ag unrhyw fath arall.

Beth i'w wneud: Dywedwch y gwir wrth eich partner. Os ydyn nhw wir yn eich caru chi, byddan nhw'n derbyn eich gorffennol ariannol a'r cyfan.

Sgertio'r mater

Ni ddylai arian fod yn bwnc budr. Bydd ei ysgubo o dan y ryg ond yn achosi problemau i grynhoi a thyfu. P'un ai dyled, buddsoddiad gwael, neu wneud cyllideb ddyddiol iachach yw eich prif fater ariannol, nid yw ei hanwybyddu byth yn opsiwn cywir.

Beth i'w wneud: Neilltuwch amser i siarad yn agored am arian. Gosodwch nodau arian gyda'ch gilydd a thrafodwch eich nodau ariannol fel tîm.

Byw y tu hwnt i'ch modd

Mae gorwario yn ffordd gyflym o ychwanegu llawer ostraen sy'n gysylltiedig ag arian i'ch priodas. Yn sicr, mae'n rhwystredig pan nad yw'ch cyllideb yn ddigon mawr i gefnogi gwyliau, hobïau, neu hyd yn oed Starbucks ychwanegol, ond nid gorwario yw'r ateb. Bydd eich coffrau yn wag, a bydd eich lefelau straen yn uchel.

Beth i'w wneud: Cytunwch y bydd y ddau ohonoch yn byw o fewn eich modd ac yn osgoi dyled ddiangen neu ormodedd.

Cadw'ch holl arian ar wahân

Pan fyddwch chi'n priodi, rydych chi'n dod yn dîm. Nid oes rhaid i chi gronni pob un olaf o'ch adnoddau, ond gall cadw popeth ar wahân yn fuan arwain at letem rhyngoch chi. Fy un i yw chwarae'r gêm hon a dydw i ddim yn rhannu nac yn ennill mwy felly dylwn i wneud y penderfyniadau yn ffordd gyflym i drafferth.

Beth i'w wneud: Cytunwch gyda’ch gilydd faint y bydd pob un ohonoch yn ei gyfrannu at gyllideb eich cartref, a faint i’w gadw o’r neilltu ar gyfer gwariant personol.

Cadw

Peidio â gosod nodau cyffredin

Mae gan bawb eu personoliaeth ariannol eu hunain sy'n cwmpasu sut maent yn gwario ac yn cynilo. Ni fyddwch chi a'ch partner bob amser yn rhannu nodau arian, ond mae gosod o leiaf rhai nodau a rennir yn ddefnyddiol iawn. Peidiwch ag anghofio cysylltu â’ch gilydd yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod y ddau ohonoch yn dal ar yr un dudalen.

Beth i'w wneud: Eisteddwch i lawr a chytuno ar rai nodau rydych chi'n eu rhannu. Efallai y byddwch am gael swm penodol o gynilion, neu neilltuo digon ar gyfer gwyliau neu ymddeoliad cyfforddus. Beth bynnag ydyw, ei sillafu allan, yna gwnewch gynllun i weithio arno gyda'ch gilydd.

Anghofio ymgynghori â'i gilydd

Mae anghofio ymgynghori â'i gilydd am bryniannau mawr yn ffynhonnell gwrthdaro ar gyfer unrhyw briodas. Mae darganfod bod eich partner wedi tynnu arian o gyllideb eich cartref ar gyfer pryniant mawr heb ei drafod yn gyntaf yn siŵr o ddirwyn i ben. Yn yr un modd, bydd gwneud pryniant mawr heb ofyn iddynt yn eu rhwystro.

Beth i'w wneud: Ymgynghorwch bob amser cyn gwneud pryniant mawr. Cytunwch ar swm derbyniol y gall pob un ohonoch ei wario heb ei drafod yn gyntaf; am unrhyw bryniad dros y swm yna, siaradwch am dano.

Microreoli ei gilydd

Mae siarad am bryniannau mawr yn syniad da, ond nid yw teimlo bod arnoch chi angen esboniad i'ch partner am bob un peth rydych chi'n ei wario yn wir. Mae microreoli popeth y mae'r llall yn ei wario yn dangos diffyg ymddiriedaeth, a bydd yn teimlo rheolaeth ar y person arall. Mae angen i chi drafod eitemau tocyn mawr; nid oes angen i chi drafod pob cwpanaid o goffi.

Beth i'w wneud: Cytunwch ar swm cronfa ddewisol i bob un ohonoch ei gael heb fod angen bod yn atebol i'r llall.

Peidio â chadw at gyllideb

Mae cyllideb yn arf hanfodol i unrhyw gartref. Mae cael cyllideb a chadw ati yn eich helpu i reoli eich incwm a’ch gwariant, ac yn ei gwneud hi’n hawdd gweld yn fras o ble mae arian yn dod, ac i ble mae’n mynd. Gall gwyro o'r gyllideb daflu eich arian allan o whack a'ch gadael yn fyr pan ddaw'r biliau'n ddyledus.

Beth i'w wneud : Eisteddwch gyda'ch gilydd a chytunwch ar gyllideb. Gorchuddiwch bopeth o filiau rheolaidd i’r Nadolig a phenblwyddi, lwfansau plant, nosweithiau allan a mwy. Unwaith y byddwch wedi cytuno ar eich cyllideb, cadwch ati.

Nid oes rhaid i arian fod yn asgwrn cynnen yn eich priodas. Gyda gonestrwydd, agwedd o waith tîm, a rhai camau ymarferol, gallwch ddatblygu perthynas iach ag arian sydd o fudd i'r ddau ohonoch.

Ranna ’: