7 Allwedd i Briodas Iach

7 allwedd i briodas iach

Yn yr Erthygl hon

Mae cyplau sy'n gwerthuso iechyd eu perthynas yn rheolaidd yn tueddu i ffynnu'n well na chyplau eraill nad ydynt yn cymryd rhan yn yr arfer hwn. Nid yw anghytgord perthynas neu anfodlonrwydd yn digwydd ar ei ben ei hun. Mae yna bethau penodol sy'n digwydd trwy gydol y berthynas sy'n arwain at fwy o anfodlonrwydd dros amser. Yn gyffredinol, nid yw cyplau yn cael sgyrsiau penodol am sut mae pethau'n mynd yn y berthynas. Maent yn diystyru'r angen i drafod unrhyw faterion pwysig a allai fod yn ffynhonnell gwrthdaro yn ddiweddarach. Os ydynt, mae'n dueddol o fod yn ddiweddarach pan fydd pethau'n dechrau bod ar eu gwaethaf. Ac yn anffodus, erbyn hynny gall fod yn rhy hwyr i ddileu ffynonellau gwrthdaro o'r fath.
Felly beth yw rhai pethau sydd angen eu gwneud i gadw lefelau boddhad yn uchel ac i gynnal priodas hapus ac iach?Isod mae rhai awgrymiadau ar gyfer priodas iach-1. Cael sgyrsiau ystyrlon

Mae’n wych cael sgyrsiau am y digwyddiadau o ddydd i ddydd ym mywyd eich partner, fodd bynnag, mae’n dda dod i’r arfer o gaelsgyrsiau ystyrlon am y berthynasei hun a sut mae'ch partner yn teimlo am sut mae pethau'n mynd.

2. Mynd i'r afael â materion yn gynnar

Un o'r allweddi i berthynas iach yw mynegi eich pryderon a'ch siomedigaethau gyda'ch partnermewn modd amserol. Peidiwch â gadael i wrthdaro heb ei ddatrys gronni heb fynegi'n briodol y ffordd rydych chi'n teimlo. Trwy fynegi eich teimladau mewn ffordd gariadus, onest ac uniongyrchol, rydych chi'n rhoi'r cyfle i chi a'ch partner weithio gyda'ch gilydd tuag at gymod.

3. Dilyswch eich gilydd

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cydnabod cryfderau a rhinweddau cadarnhaol eich partner. Byddwch yn ofalus i beidio â chael eich dal yn ormodol yn eich trefn ddyddiol a'ch cyfrifoldebau. Cymerwch gam yn ôl, cymerwch beth amser, acydnabod eich partner am eu cyfraniadau i'r berthynas. Atgoffwch nhw pam rydych chi'n eu caru, pa mor arbennig ydyn nhw i chi a beth rydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf amdanyn nhw. Nid oes unrhyw un yn hoffi teimlo nad yw'n cael ei werthfawrogi na'i gydnabod am ei waith caled.

4. Treuliwch amser o ansawdd gyda'ch gilydd

Gall cael teulu ddefnyddio llawer o egni ac amser sy'n ei gwneud hi'n anodd dod o hyd i gydbwysedd yn eich holl rolau a chyfrifoldebau. Priodas iach yw lle priodoch chi gwnewch ymdrech dda i gadw rhywfaint o'ch egni ar gyfer eich partner. Gwnewch ymdrech dda i gadw rhywfaint o'ch egni ar gyfer eich partner. Mae angen i'ch partner deimlo a gwybod eu bod yn bwysig i chi a'u bod yn dal yn flaenoriaeth i chi. Rhowch wybod iddynt yn eich ffordd arbennig eich hun eich bod yn mwynhau bod gyda nhw. Mae amser o ansawdd yn dyfnhau eich agosatrwydd,yn gwella cyfathrebuac yn cryfhau eich cwlwm.

5. Cael hwyl

Mae bywyd yn gallu bod yn heriol, yn feichus, yn brysur a gallwn i ddal ati ac ymlaen am yr anawsterau y mae'n dod â ni weithiau. Er gwaethaf hyn, neu’n well eto er gwaethaf hyn, mae’n bwysig gwneud hynnycreu'r amser a'r gofod yn eich perthynas i gael hwyl. Mae chwerthin yn dda i'r enaid ac mae'n rhad ac am ddim! Wnes i sôn am ddim? Nid oes rhaid iddo gymryd llawer i gyflawni hyn. Gallwch chi gynllunio gweithgareddau hwyliog y mae'r ddau ohonoch yn mwynhau eu gwneud neu dim ond bod yn ddigymell a chreu anturiaethau newydd. Beth bynnag y penderfynwch ei wneud, cadwch ef yn syml ac yn hwyl.

6. Dangoswch barch cadarnhaol diamod

Mae hyn yn cynnwys dangos bod eich partner yn derbyn ac yn cefnogi'n llwyr beth bynnag y mae'n ei ddweud neu'n ei wneud. Pan briodoch eich priod,gwnaethoch addo caru eich gilyddmewn afiechyd ac iechyd, mewn amseroedd da a drwg. Dangoswch barch cadarnhaol diamod at eich partner fel eu bod yn gwybod nad yw eich cariad tuag atynt yn dibynnu ar amgylchiadau. Mae hyn yn caniatáu i'ch partner deimlo'n ddiogel i rannu unrhyw beth gyda chi, hyd yn oed os yw'n gwybod na fyddwch yn ei hoffi. Nid yw derbyn yn golygu eich bod yn cymeradwyo neu'n cydoddef ymddygiad. Gallwch chi ddim hoffi ymddygiad person ond mae gan sill ystyriaeth gadarnhaol ddiamod tuag ato. Dim ond wedyn y gallwch chi brofi'r rhyddid o fod yn chi yn ogystal â chyrraedd lefelau dyfnach oagosatrwydd yn eich priodas.

7. Siaradwch am ryw

Peidiwch â chael rhyw yn unig ond cael sgyrsiau amdano. Siaradwch am batrymau, hoffterau, cas bethau, chwantau, ffantasïau, ac ati. Mae cyplau sy'n cael trafodaethau am bynciau personol yn fwy tebygol o fod yn iachach, yn hapusach ac yn para'n hirach. Mae'n hawdd syrthio i batrymau rhywiol mewn perthynas felly mae cael sgyrsiau amdano yn caniatáu ichi werthuso'r patrymau hynny i benderfynu a oes angen neu awydd am newid. Gall ymddangos braidd yn chwerthinllyd ond mae cynllunio ar gyfer rhyw yn sicrhau eich bod yn ei wneud yn flaenoriaeth yn eich perthynas a fydd yn eich gwneud yn fwy tebygol o wneud amser ar ei gyfer. Efallai y bydd angen i chi siarad am sut i gynnwys rhyw yn eich amserlenni prysur. Er bod cynllunio yn bwysig, mae angen hyblygrwydd hefyd. Byddwch yn hyblyg, chwilio am gyfleoedd icadwch ran agos eich perthynas yn gyffrous.

Mae iechyd eich priodas yn dibynnu arnoch chi a'ch partner. Mae'n dibynnu ar lefel eich ymrwymiad, yr ymdrech a'r amser a roddwch i mewn iddo. Nid yw hyn i ddweud nad yw ffactorau eraill yn dylanwadu ar iechyd y briodas, ond os oes gennych chi'r sylfaen gywir gallwch chi oresgyn yr heriau. Gall yr hyn sy'n ymddangos yn ddibwys heddiw ddatblygu'n fater mwy yn nes ymlaen. Er mwyn cael priodas iach, mae'n rhaid i'r ddau gwpl weithio'n galed i ddileu gwrthdaro o'r fath a hyrwyddo cwlwm cryf o gariad ac ymddiriedaeth rhyngddynt.