Sut i Wybod Os Ydych Chi Mewn Cariad Neu Berthynas er Cyfleustra

Ydych chi wir mewn cariad neu mewn perthynas er hwylustod darganfyddwch gyda Mae hoffter bob amser yn fwy na pherffeithrwydd. Waeth pa mor gyfeillgar a chydnaws ydych chi gyda rhywun ar lefel blatonig, rydych chi'n mynd i chwennych yr eiliadau golwg cyntaf os yw hynny'n ddiffygiol.

Yn yr Erthygl hon

Mae gwir berthynas angen cysylltiad dyfnach ar lefel emosiynol a chorfforol. Mae pethau'n debygol o doddi i ffwrdd oherwydd rhyng-gysylltiad dwfn.

Ai cyd-deimladau neu weithgareddau a rennir ydyw?

Nid oes rheol galed a chyflym i fod mewn perthynas.

Gallwch chi fynd trwy gyfnod heb unrhyw nodau cariad mawr, lle rydych chi'n cael eich hun yn gyfforddus gyda rhywun, rydych chi'n hoffi treulio oriau gyda rhywun heb deimlo unrhyw gyffro emosiynol, rydych chi'n gofalu am eich gilydd allan o bleser ond ddim yn teimlo'r hiraeth. Mae'n bosibl bod hon yn berthynas gyfleus.

Pa mor bell ydych chi'n meddwl y gallwch chi ei gymryd? Fe fydd ‘foment ddim yn rhagor’ ar ôl ychydig.

Ni waeth pa mor gysurus yw perthynas gyfleus, nid oes ganddi'r duedd i bara'n hir.

Fodd bynnag, gall fod yn iach i rai pobl mewn rhai sefyllfaoedd. Ni all brawdgarwch byth gymryd lle cariad. Nid yw byth yn mynd i fod eich nod yn y pen draw. Dim gwadu y gall fodloni eich anghenion dros dro.

Setlo i lawr am lai nag yr ydych yn ei haeddu

Mae llawer o bobl uchelgeisiol yn dyheu am gwympo dros rywun yn galed.

Ond maen nhw'n cael trafferth dod o hyd i'w rhywun arbennig. Yn y cyfnod anodd, pan fyddant yn blino, maent yn edrych o gwmpas am berthynas gyfleus. Maent am i'w brwydr gael ei digolledu gyda rhywbeth cysurus.

Dyma pryd maen nhw'n rhoi'r gorau i'w nodau cariad ac yn dod o hyd i lwybr dianc cyfleus. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn ychwaith yn rhoi'r hyn y maent wedi bod yn chwilio amdano.

Nid ydych chi'n teimlo fel tyfu

Mae perthynas gonfensiynol bob amser yn mynd i'ch pinsio yng nghefn eich meddwl i fynd i chwilio am fwy nag sydd gennych chi, tra bydd cariad yn eich cawod gyda mwy nag yr ydych erioed wedi gofyn amdano.

Mae cariad yn gwneud y daioni i gyd, a hynny'n rhy ddiymdrech. Nid yw cariad yn gadael ichi gwyno am yr hyn nad oes gennych chi, mewn gwirionedd, bydd yn rhoi ymdeimlad o foddhad di-ben-draw i chi.

Partner rhamantus neu bartner cymdeithasol? Pwy yw e? Penderfynwch

Rhoddir genedigaeth i berthynas gyfleus am yr holl resymau materol yn gyffredinol Ar adegau, rydych chi eisiau cael rhywun y gallwch chi fynd allan gyda nhw, y gallwch chi rannu'ch biliau ag ef, y gallwch chi ei gyflwyno i'r byd fel eich partner. Dyna'n union beth rydyn ni'n ei alw'n berthynas gyfleus.

Am yr holl resymau cymdeithasol, rydych chi'n dewis derbyn rhywun yn eich bywyd gyda breichiau agored a cheisio addasu. Gall hyn eich rhyddhau o'r holl bryderon ymddangosiadol, ond gallai hyn gadw'r dyhead yn fyw ac yn fwy egnïol ynoch chi.

Rhoddir genedigaeth i berthynas gyfleus am yr holl resymau materol yn gyffredinol.

Pan fydd partner yn rhy brin o rywbeth mor sylfaenol, maen nhw'n cychwyn perthynas gyfleus. Serch hynny, mae'r gwacter yn dal i fynd ymlaen gyda'r llif. Ni all pobl mewn perthynas gyfleus gael gwared ar y pant sy'n canfod bodolaeth mwy o broblemau.

Yr hyn y mae cariad yn ei swyno

Mae cariad, ar y llaw arall, yn gwarantu dadwenwyno enaid a chalon.

Rydych chi'n cael yr ymdeimlad o agosatrwydd ym mhob ffordd. Rydych chi'n dechrau hoffi'ch hun hyd yn oed yn fwy os ydych chi wedi dod ar draws yr un iawn. Rydych chi nid yn unig yn dod i garu'ch partner, ond rydych chi hefyd yn cwympo mewn cariad â chi'ch hun eto.

Mae pob munud o rychwant sylw yn golygu'r byd i chi. Mae pob modfedd o'ch partner yn swnio'n ddwyfol i chi.

Mae'r gwir deimladau'n codi o fewn dim o amser. Rydych chi'n addurno cipolwg eich partner yn fwy byth. Yn wir, rydych chi'n dathlu presenoldeb eich gilydd ar y ddaear.

Rydych chi wir yn cofleidio priodoleddau'ch gilydd ac yn cydymdeimlo â diffygion a gwendidau eich gilydd yn lle syllu arnyn nhw. Mae yna optimistiaeth yn yr awyr a gobeithion bywiog.

Dylai pob un fod yn berffaith mewn paradwys

Mae gwir gariad hefyd yn mynd trwy glytiau garw, ond erys yr ymdeimlad o integreiddio Nid ydych bellach yn perthyn i ddau fyd gwahanol pan fyddwch mewn cariad.

Mae'r ddau fyd yn uno ac yn dod yn un baradwys. Ond, mae angen i chi hefyd gadw'ch paradwys yn realistig. Nid barddoniaeth yw cariad. Mae'n wir i bob pwrpas. Os gellir ei freuddwydio, gellir ei wneud, fel y gwyddom.

Mae gwir gariad hefyd yn mynd trwy glytiau garw, ond erys yr ymdeimlad o integreiddio.

Ni all y cysylltiad magnetig hwn gyflawni anghenion materol cwpl. Yn sicr, mae angen gwneud llawer mwy i gryfhau'r berthynas. Serch hynny, bydd cariad yn eich helpu i gadw'n gaeth i'ch gilydd pan fydd eich perthynas yn cyrraedd y darn garw. Cariad yw sylfaen perthynas, a hebddi ni all unrhyw berthynas sefyll ei thir.

Dewch o hyd i'r siop un stop, bobl

Bob hyn a hyn, byddwch chi'n teimlo baich perthynas gyfleus.

Bydd yn eich llethu rhywfaint, a bydd eich enaid yn rhoi'r gorau i feithrin. Mae perthynas gyfleus yn debycach i ‘gyfres o gyfrifoldebau’ diangen ond anochel sydd yn y pen draw yn eich blino ac yn awyddus i ollwng gafael. Nid yw'n wynt o dan eich adenydd, yn wir.

Ranna ’: