Ydy'ch Priod mewn Cariad â Rhywun Arall? Neu A yw'n Limerence?

Ydy

Yn yr Erthygl honMae’r ffordd y mae cariad yn cael ei siarad yn y byd sydd ohoni yn ei gwneud yn swnio fel ei fod yn beth hawdd ei golli o blaid “gwreichionen” neu “gysylltiad” â rhywun arall.Mewn nofelau ffilm a rhamant, mae pobl yn siarad am fod “mewn cariad,” fel petai'n sillafu neu'n gyflwr hypnosis.

O ystyried yr hyn y mae pobl yn ei ddisgrifio mewn gwirionedd pan ddywedant, “mewn cariad,” mae'n debyg mai hypnosis yw'r gymhariaeth agosaf at realiti.Flynyddoedd yn ôl, y hwyr Dorothy Tennov ymchwilio i bobl a nododd eu bod mewn cariad gwallgof â rhywun. Nododd fod yr hyn a ddisgrifiwyd ganddynt yn swnio'n debyg iawn eu bod yn dioddef o ychwanegiad cemegol.

Ar ôl ymchwil helaeth, ei chasgliad oedd eu bod, mewn gwirionedd, yn dioddef o fath o ychwanegiad cemegol neu o leiaf ddylanwad cemegol.

Galwodd y wladwriaeth feddyliol ac emosiynol hon Calch ac mae'r cemegyn o ddewis i rywun yn y caethiwed hwn yn un a gynhyrchir gan yr ymennydd dynol o'r enw dopamin.Mae uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r profiad hwn heb eu hail.

Arwyddion diymwad o galch

Gwrthrych calch yw unig ffynhonnell llawenydd y dioddefwr.

Mae’n ymddangos mai’r person sy’n achosi’r wladwriaeth hon, a elwir yn wrthrych calchog, yw unig ffynhonnell a gobaith hapusrwydd y dioddefwr.Mae pobl sy'n profi Calchfaen dros rywun yn aml yn barod i roi'r gorau i'w priodas, eu teulu a'u gyrfaoedd os oes angen parhau â'r berthynas â'r gwrthrych calch.

Mae calch yn infatuation ar steroidau ac yn aml ef yw'r tramgwyddwr wrth dynnu perthynas allgyrsiol.Pan mai dim ond ers ychydig fisoedd y mae rhywun wedi bod yn ymwneud ag un arall y tu allan i'w briodas ac eisoes eisiau gadael ei briod i fod gyda'r person hwn, gallwch chi bwyntio'r bys yn rhesymol at dynnu Limerence.

Nid yw bob amser yn beth drwg

Mae'n gyffredin i ddau berson sengl sy'n dechrau dyddio brofi Limerence a phan rydych chi ddim ond yn dod i adnabod rhywun, dyna sy'n gwneud i ddau berson deimlo'n atyniad dwys i rywun nad ydyn nhw'n ei adnabod bron.

Pam arall y byddai dau berson sydd prin yn adnabod ei gilydd eisiau parhau i fodoli, bod yn rhamantus, a blaenoriaethu rhywun?

Dyma dynfa nerthol Limerence ac mae'n dros dro.

Er bod y profiad cemegol dros dro oherwydd na ellir dyblygu'r uchafbwyntiau, gall yr hyn sy'n datblygu o dan Limerence fod yn eithaf arbennig a hirhoedlog.

Yr hyn a all ddatblygu yw cwmnïaeth, ymrwymiad, ac ymdeimlad o deulu gyda'r person arall.


diffiniad o berthynas iach

Felly, pryd ydych chi'n gwybod ai cariad neu galch yw hi?

Pan fydd Limerence yn pylu, ac mae bob amser yn gwneud hynny, gall y berthynas barhau heb y tân gwyllt a'r roller coaster o emosiynau sy'n gysylltiedig ag ef.

Ac mae hynny'n beth da. Gall fynd yn flinedig yn emosiynol ac mae'r hyn sy'n aml yn datblygu oddi tano yn fwy boddhaus, yn para'n hirach ac yn sefydlog.

Ni all priodas fod yn seiliedig ar galch

Gall priodas

Fel hyfforddwr perthynas, rwy'n arsylwi parau priod lle roedd un neu'r ddau yn credu bod y briodas drosodd pan oedd uchafbwyntiau Limerence yn pylu.

Dywedodd un ohonyn nhw wrth y llall, “Rwy’n dy garu di, ond dwi ddim mewn cariad â ti.” Mae'n golygu eu bod yn teimlo rhywfaint o gwmnïaeth ac ymdeimlad o deulu, ond maent yn chwennych yr uchafbwyntiau cemegol nad yw'n bodoli mwyach.

Mae Hollywood yn dwyn y camddealltwriaeth hwn o gariad a pherthnasoedd tymor hir trwy wthio’r naratif sy’n dweud, os yw’r uchafbwyntiau hynny yn afradloni, yna nid “gwir gariad” oedd hi, a bod yn rhaid inni geisio’r gwir gariad hwnnw allan yna.

Yr hyn sy'n cael ei wthio yma mewn gwirionedd yw a erlid cyson o'rtân gwyllt perthynas newydd a gall dealltwriaeth o'r fath ganiatáu inni wneud hynny peidiwch byth â phrofi gwir ymrwymiad a chwmnïaeth a all roi diogelwch a chariad inni am oes.

Felly, sut i ymateb i briod calch?

Pobl y mae eu priod yn profi Limerence am ymgais arall i wneud hynny atal eu hysgariad ond yn aml yn dysgu na allant gystadlu â Limerence.

Rhaid iddo redeg ei gwrs yn aml oni bai bod y profiad calchog yn sylweddoli beth sy'n digwydd ac yn dewis gollwng gafael ar y berthynas galch.

Mae aberth o'r fath fel arfer yn dod â phoen mawr oherwydd dwyster yr hyn a deimlir. Yn aml mae'n gofyn am naid ffydd oherwydd ei fod yn aml yn teimlo i'r sawl sy'n cael y berthynas galch ei fod yn ildio gwir gariad.

Gall gorfodi’r priod calch i aros yn y briodas ôl-danio

Gallai gorfodi’r priod calch i aros yn y briodas trwy fygythiad caledi ariannol, colli dalfa plant a bygythiadau eraill o’r fath eu perswadio i aros, ond mae hyn yn aml yn fyrhoedlog gan ei fod yn aml yn arwain at ddrwgdeimlad a dicter tuag at y priod a welir fel llofrudd yr hyn a deimlai'r profiad calchog yn wir gariad.

Dyna pam ei bod yn ddelfrydol bod y profiadwr yn dod i wireddu'r cysyniad o Limerence ar ei ben ei hun neu o leiaf nid yw'n dewis aros yn y briodas dim ond er mwyn osgoi negyddion.

Mae'n bwysig bod y priod sy'n aros yn deall beth sy'n digwydd a beth sydd angen digwydd ym meddwl y sawl sy'n profi er mwyn achub y briodas.

Beth i'w wneud os ydych chi'n briod ond yn galch i rywun arall?

Mae'n bwysig eich bod yn cynnal gwerthusiad gonest o'ch perthynas.

Os ydych chi'n argyhoeddedig bod ganddo ddyfodol a bod eich bond yn gryf, bydd angen i chi weithio'n fwriadol i fod yn gwbl ymrwymedig i'ch priod, a chynnal cyfathrebiad gonest.

Dim gonestrwydd gohiriedig na daliadau eraill o'r fath sy'n cael eu gyrru gan gyfleustra mewn priodas. Mae blaenoriaethu teimladau eich partner uwchlaw'ch gwrthrych calch yn hanfodol.

Gall newid mewn meddylfryd helpu mewn gwirionedd

Rhaid inni beidio â gadael i Hollywood a nofelau rhamant ddiffinio ein dealltwriaeth o gariad a phriodas.

Mae hyn yn arbennig o wir gan fod uchafbwyntiau cemegol Limerence yn rhai dros dro ac mae'r perthnasoedd sy'n seilio eu hunain arno yn anwybodus yn gwawdio'r berthynas.