Sut i Ymdrin â'r Newidiadau Perthynas a Achosir gan y Pandemig

Cwpl Ifanc Yn Cweryla Gartref P'un ai'n sengl neu mewn perthynas, yn chwarae'r cae neu'n briod yn hapus, mae COVID-19 wedi taflu arferion rhamantus pobl allan o whack. Mae'r pandemig hwn wedi dangos sut mae perthnasoedd yn newid dros amser.

Roedd cloi i lawr yn golygu yn sydyn nad oedd senglau bellach yn gallu cwrtio ar fachyn posib yn eu hoff lecyn dyddio, tra nad oedd cyplau yn gallu archebu penwythnos rhamantus i ffwrdd yn unig i ychwanegu at eu bywydau cariad.

Yn wyneb yr wythnosau a’r misoedd i ddod, lle nad oedden nhw’n cael cyfarfod ag unrhyw un y tu allan i’w haelwydydd, heb sôn am ddod yn gorfforol gyda nhw, mae bywyd canlyn yn dod i stop. Ac, daeth y cyfan i lawr i cynnal perthynas dros destun .Yn y cyfamser, mae cyplau sy'n cyd-fyw wedi cael eu hunain yn gwario 24/7 gyda'i gilydd, heb fawr o syniad pryd y bydd rhywbeth tebyg i normalrwydd yn ailddechrau.

Fodd bynnag, er gwaethaf y newidiadau mewn perthynas, mae'n ymddangos bod perthnasoedd dynol wedi profi'n fwy gwydn yn wyneb adfyd nag y gallem fod wedi'i ddychmygu.

Nid oedd mordwyo'r diriogaeth newydd hon heb ei rwystrau, ond daeth llawer o gyplau - hen a newydd - yn fwy cysylltiedig nag erioed o'r blaen yn ystod y pandemig. Dyma sut.

Carwriaeth mewn argyfwng

O fewn dyddiau i weithredu mesurau cwarantîn gorfodol, dechreuodd defnydd app dyddio gynyddu . Ac o fewn wythnosau, roedd y ffigyrau yn uwch nag erioed o'r blaen.

Nifer cyfartalog y negeseuon dyddiol a anfonir ar draws llwyfannau fel Hinge, Match.com, ac OkCupid ym mis Ebrill tyfodd bron i draean o'i gymharu â mis Chwefror.

Gyda bariau, bwytai, campfeydd - a bron pob man arall sy'n hwyluso cynulliadau cymdeithasol - ar gau, roedd pobl yn ceisio cysylltiad cymdeithasol, hyd yn oed os oedd hynny trwy sgrin.

Fodd bynnag, gyda'r siawns o gael bachiad cyflym wedi'i ddileu, canfu apiau dyddio fod gan eu defnyddwyr ryngweithiadau mwy ystyrlon nag o'r blaen. Roedd defnyddwyr Bumble yn cyfnewid negeseuon mwy estynedig a mwy o sgyrsiau o safon.

A chyda’r newidiadau hyn mewn perthynas yn digwydd yng nghanol argyfwng byd-eang digynsail, nid yw’n syndod ei bod yn ymddangos bod y sgyrsiau wedi cymryd tro dyfnach, heibio’r sgwrs fach arferol.

Mae'r rhai sy'n ymchwilio i'r mater wedi canfod hynny sgyrsiau dyddio yn ystod COVID-19 Mae'n ymddangos eu bod yn hepgor y neisiadau arferol yn amlach ac yn cyrraedd y pethau trwm: Sut roedd pobl yn amddiffyn eu hunain rhag y pandemig? A ddylai'r economi ailagor yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach?

Roedd yr atebion i'r cwestiynau hyn yn dweud llawer am berson ac yn galluogi pobl i ganfod a oedd eu paru yn bartner da posibl.

Roedd y newidiadau hyn mewn perthynas yn cynnwys sgyrsiau mwy manwl. Ac, roedd absenoldeb cyswllt corfforol yn caniatáu i fwy o senglau arafu a dod i adnabod ei gilydd yn iawn cyn cymryd y cam corfforol.

Yn wir, 85% o ddefnyddwyr OkCupid a arolygwyd yn ystod yr argyfwng datgelu ei bod yn bwysicach iddynt ddatblygu cysylltiad emosiynol cyn un corfforol. Roedd yna hefyd gynnydd o 5% yn nifer y defnyddwyr o’r un arolwg a oedd yn chwilio am berthnasoedd hirdymor, tra bu gostyngiad o 20% yn y rhai a oedd yn ceisio bachu.

I'r rhai a ganfu nad oedd negeseuon yn ôl ac ymlaen dros yr ap yn ei dorri, cyflwynodd ap dyddio Match.com Vibe Gwirio – ei nodwedd galwad fideo a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr weld a oedd eu personoliaethau yn cyfateb yn dda cyn cyfnewid rhifau.

Hefyd lansiodd Hinge ei nodwedd fideo-sgwrsio yn ystod y pandemig, gan ddarparu ar gyfer galw am gysylltiad mwy real yn absenoldeb dyddiadau IRL.

Yn gymdeithasol bell, yn emosiynol agos

Arglwyddes Hardd yn Cymryd Dros y Ffôn Symudol Gartref Roedd llawer o gyplau mewn perthynas ar ôl i'r pandemig ddechrau yn wynebu cwestiwn anodd: A gawn ni gwarantîn gyda'n gilydd?

Daeth penderfynu p’un ai i gyd-fyw ai peidio am gyfnod y mesurau ynysu yn garreg filltir newydd i gyplau ifanc a allai fod wedi aros fel arall am fisoedd neu flynyddoedd nes iddynt benderfynu gwneud hynny. symud i mewn gyda'ch gilydd .

Ac mae’n ymddangos bod undod llawn amser gwirioneddol wedi bod yn llwyddiant i lawer ohonyn nhw wrth iddyn nhw ddod i adnabod ei gilydd ar lefel ddyfnach a chyflymu cyflymder eu perthynas.

I'r rhai a oedd eisoes yn rhannu cartref, daeth realiti newydd i'r amlwg: Un lle na fyddent bellach yn gweld eu rhai arwyddocaol yn unig gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Roedd y cyfleoedd i gymryd seibiant oddi wrth ei gilydd yn ystod oriau gwaith neu tra ar noson allan neu benwythnos i ffwrdd gyda ffrindiau wedi mynd.

Eto i gyd, tra bod y berthynas hon yn newid sbarduno pryder cychwynnol ymhlith cyplau , yr hyn a arweiniodd oedd cynnydd mewn boddhad perthynas a lefelau cyfathrebu.

hwn Pôl piniwn Prifysgol Mynwy Canfuwyd bod hanner y cyplau yn rhagweld y byddent yn dod allan yn gryfach ar ôl y pandemig, tra bod nifer y bobl a ddywedodd eu bod braidd yn fodlon ac yn anfodlon â’u perthnasoedd o gymharu â lefelau cyn-argyfwng wedi gostwng 50%.

Er bod tua chwarter y cyfranogwyr wedi dweud bod newidiadau eu perthynas wedi ychwanegu at y straen o fyw trwy COVID-19, roedd y mwyafrif yn optimistaidd am effaith y pandemig ar lwyddiant hirdymor eu perthynas.

At hynny, roedd 75% o ymatebwyr i astudiaeth Kinsey hon dywedodd fod cyfathrebu â'u partner wedi gwella yn ystod y cyfnod ynysu.

O dan y dalennau

Cwpl Ifanc Ciwt Yn Gorwedd Ar Wely Dan Daflen I lawer o senglau, mae mynd allan i'r byd ac ailgychwyn eu bywydau rhywiol yn dal yn ormod o risg. Nid yw'n gadael llawer o le i gydymffurfio â chanllawiau pellhau cymdeithasol, yn enwedig fel achosion parhau i godi mewn llawer o wledydd.

Fodd bynnag, nid oes dim yn atal y rhai sydd eisoes yn cyd-fyw rhag defnyddio'r amser ychwanegol hwnnw y byddent fel arfer yn ei dreulio ar eu cymudo dyddiol yn yr ystafell wely.

I ddechrau, nododd llawer o barau ostyngiad yn eu gweithgaredd rhywiol, yn bennaf oherwydd y newid yn eu harferion a straen cyffredinol y newidiadau yn eu perthynas a achoswyd gan bandemig. Ond, a perthynas heb agosatrwydd sydd fel corff heb enaid.

Gall gorbryder arwain at berfformiad rhywiol llai na dymunol pan fydd yn digwydd, felly mae'n bwysig sylweddoli nad oedd y cyfan yn ddarlun gwych y tu ôl i ddrysau ystafelloedd gwely.

Fodd bynnag, daeth rhai tueddiadau diddorol i'r amlwg wrth i gwarantîn barhau, a cheisiodd cyplau ffyrdd newydd o fod yn greadigol. Gwelodd gwerthiant teganau rhyw a cynnydd sylweddol yn ystod y cloi:

  • Gwelodd y manwerthwr teganau rhyw a dillad isaf yn y DU, Ann Summers, gynnydd o 27% mewn gwerthiant o’i gymharu â’r un adeg y llynedd.
  • Profodd brand tegan rhyw moethus Sweden, Lelo, hwb o 40% i archebion.
  • Treblu gwerthiannau teganau rhyw yn Seland Newydd wrth i gwarantîn gael ei roi ar waith.

Daeth hyn ochr yn ochr â gwerthiant cynyddol o ddillad isaf moethus hefyd.

Felly, er efallai nad oedd pobl wedi bod yn cael llawer mwy o ryw yn gyffredinol, roedd llawer yn mabwysiadu dull mwy arbrofol - boed hynny gyda'i gilydd, neu mewn ymdrech i gadw'r fflam yn fyw tra ar wahân.

Mewn gwirionedd, dywedodd 20% o'r rhai a holwyd yn astudiaeth Kinsey eu bod wedi ehangu eu repertoire rhywiol yn ystod y pandemig.

Ni ddylai hyn fod yn syndod, gan fod rhyw yn wrthwenwyn ardderchog i bryder a achosir gan bandemig . Profwyd bod rhyw yn lleihau straen , cynyddu teimladau o ymddiriedaeth, a chynyddu agosatrwydd rhwng cyplau, er gwaethaf unrhyw newidiadau digymell yn eu perthynas.

Felly, er nad ydym yn gwybod eto a fydd a ffyniant babi ymhen naw mis, gallwn ddweud yn ddiogel bod cyplau cwarantîn wedi dod o hyd i'r amser i archwilio gwahanol opsiynau a darganfod kinks newydd a lleihau lefelau straen yn y broses.

Wrth i'r economi fyd-eang ailagor ac ymbellhau cymdeithasol ymlacio'n raddol, mae hyn yn codi'r cwestiwn: A yw ein hagwedd at ddyddio a pherthnasoedd wedi newid am byth?

Er ei bod yn wir bod yr argyfwng wedi effeithio arnom yn barhaol mewn myrdd o ffyrdd. Mae ei effeithiau gan gynnwys y newidiadau amrywiol yn ein perthnasoedd, a bywyd cariad yn parhau i'w gweld.

Ond gyda ffocws o'r newydd ar y cysylltiad emosiynol dros hookups achlysurol, diddordeb newydd mewn arbrofi yn yr ystafell wely, a chymdeithion di-ri sydd wedi cael eu hunain yn bod gyda'i gilydd 24/7 ac yn ei fwynhau, does fawr o amheuaeth bod y fflam ramantus yn llosgi'n fwy disglair nag erioed i gyplau sy'n llywio'r pandemig gyda'i gilydd.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: