Sut Mae Hunanoldeb Mewn Priodas Yn Distrywio Eich Perthynas

Sut Mae Hunanoldeb Mewn Priodas Yn Distrywio Eich Perthynas A dweud y gwir, natur ddynol yw hunanoldeb. Ni allai unrhyw ddyn honni nad yw erioed wedi ymddwyn yn hunanol oherwydd, ar ryw adeg yn ein bywydau, mae pob un ohonom yn gwneud hynny.

Yn yr Erthygl hon

Nawr, boed mewn priodas neu unrhyw fath arall o berthynas, mae hunanoldeb yn cael effaith fawr.Yn enwedig mewn priodas, gall arwain at gamddealltwriaeth a diffyg dealltwriaeth rhwng y ddau bartner. Tybed sut? Edrychwn ar arwyddion ac effeithiau hunanoldeb, yn ogystal â sut i gael gwared arno.

Dyma rai arwyddion sy'n dangos bod yna hunanoldeb mewn priodas.

1. Dewisiadau

Pan fydd partner yn gwneud dewisiadau a phenderfyniadau sydd o fudd iddynt yn unig, waeth beth fo ystyried sut y byddai'n effeithio ar y partner arall, yna maent yn genfigennus.

Hefyd, mae'n hynod hunanol o bartner mewn priodas i osod eu chwantau uwchlaw y llall bob amser.

2. Teimladau

Yn ystod mân ddadleuon neu frwydr, rhaid i’r ddau bartner fod yn ystyriol o deimladau ei gilydd. Fodd bynnag, mae'n hollol anghywir os yw un partner yn mynd fel O, rydych chi'n brifo fy nheimladau, mae hynny'n gwbl hunanol ohonyn nhw. Beth am deimladau eich partner? Gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo am y senario gyfan gan ei fod yr un mor bwysig.

3. Gyrfa

Nid yw'n dda ychwaith mynd ar goll yn eich gyrfa wrth anwybyddu'r amser yn eich priodas. Os yw un partner yn rhoi ei holl ymdrechion ac amser er mwyn ei yrfa, rhaid nodi ei fod yn ymddwyn yn hunanol.

Mewn priodas, dylai amser teulu fod yn flaenoriaeth, ond os nad yw un partner yn ei ystyried yn agwedd bwysig dim ond i greu dyfodol cyflawn iddynt eu hunain, yna, mae'n anghywir ohonynt.

Dyma ganlyniadau hunanoldeb mewn priodas-

1. Yn gwthio'r partner i ffwrdd

Mae hunanoldeb yn arwain at bellteroedd. Pan fydd un partner yn gyson yn nodi trwy eu gweithredoedd mai'r unig un sy'n bwysig iddo yw ei hunan, a bod yr hyn y mae'n ei wneud bob amser yn iawn, mae'n creu camsyniad ym meddwl y partner arall.

Maen nhw'n meddwl mai dim ond eu busnes eu hunain y mae'n rhaid i'w partner ei wneud ac nad oes ganddo unrhyw bryder amdano.

Mewn achosion eithafol, mae’r rhan fwyaf o bartneriaid yn meddwl nad oes ganddynt unrhyw werth ym mywyd eu partner. Felly, maen nhw'n dechrau dod yn bell ac yn gyfrinachol.

2. Yn gwneud i'r partner deimlo'n israddol

Yn gwneud i Yn amlwg, pan nad yw partner byth yn gofyn am farn neu ddewisiadau eu priod wrth wneud penderfyniad, maent yn sicr o deimlo'n israddol. Mae'n gwneud iddyn nhw feddwl nad ydyn nhw'n ddigon da i gael dweud eu dweud mewn materion teuluol a dyna pam maen nhw'n dechrau mynd yn dawel.

3. Amharu ar gydbwysedd bywyd priodasol

Pan fydd rhywun mor bryderus ac yn cael ei fwyta yn ei hunan, maent yn anghofio gofalu am eu partner gydol oes, eu hanner arall. Mae gofalu am anghenion a hwyliau ein gilydd yn agofyniad sylfaenol mewn priodas. Os na all rhywun gyflawni hynny, mae'r briodas yn sicr o fynd y ffordd anghywir.

Cael gwared ar hunanoldeb mewn priodas -

1. Gwneud penderfyniadau gyda'ch gilydd

Dylai gwneud penderfyniad bob amser gynnwys cytundeb gan y ddwy ochr. Felly, mae angen i chi brofi i'ch priod bod eu dweud yr un mor berthnasol â'r hyn a ddywedwch fel nad oes neb yn teimlo ei fod wedi'i adael allan.

2. Peidiwch â gwneud popeth amdanoch chi'ch hun

Canolbwyntiwch ar eich partner. Mewn dadl, gofynnwch iddynt a ydynt yn iawn a rhag ofn os byddwch yn brifo eu teimladau yn anfwriadol, ymddiheurwch cyn y gallai pethau waethygu.

Ewch allan o'ch swigen hunan-ganolog a cheisiwch weld pethau o safbwynt eich partner.

Os ydych chi'n meddwl bod pob peth anghywir mae'ch partner yn ei ddweud wedi'i anelu atoch chi, yna rydych chi ymddwyn yn hunanol . Nid dod yn amddiffynnol a brifo yw'r opsiynau bob amser. Yn lle hynny, siaradwch â'ch partner amdano gan nad oes dim yn gweithio'n well na chyfathrebiad cynhyrchiol.

3. Creu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

A bywyd priodasol iach dim ond pan fydd y ddau bartner yn cymryd amser i'w gilydd y mae'n bosibl. Dylech allu creu eiliad gyfeillgar a phleserus i'ch partner. Hefyd, peidiwch â chanolbwyntio ar yr hyn rydych chi ei eisiau yn unig ond hefyd cadw eu hanghenion mewn cof.

Dylai'r awgrymiadau hyn eich helpu i oresgyn effeithiau gwael hunanoldeb mewn priodas. Gall hunanoldeb achosi llawer o niwed i berthynas, mae'n bwysig i chi a'ch partner nodi a chywiro'r canlyniadau y mae hunanoldeb yn eu cael ar eich perthynas.

Ranna ’: