Dyddio ar ôl Ysgariad - Pa mor hir ddylech chi aros?

Pa mor hir ddylech chi aros ar ôl ysgariad cyn dechrau dyddio eto

Yn yr Erthygl honMae'r ysgariad yn derfynol: nawr, pa mor hir ddylech chi aros nes i chi fynd i fyd dyddio ar ôl ysgariad? Mae'n cyrraedd y post heddiw. O'r diwedd. Rydych chi wedi ysgaru yn gyfreithiol. Felly, pryd i ddechrau dyddio ar ôl ysgariad?Er iddi gymryd chwe mis neu chwe blynedd, mae'r ddogfennaeth o'ch blaen bellach ac rydych chi'n ddyn a neu'n fenyw rydd. Felly, pa mor hir ddylech chi aros hyd yma ar ôl ysgariad?

Wedi'ch cyffroi i fynd yn ôl i fyd dyddio? Ydych chi wedi bod yn dyddio yn barod?Am yr 28 mlynedd diwethaf, mae David Essel, awdur, cwnselydd a hyfforddwr bywyd sydd wedi gwerthu orau, wedi bod yn helpu dynion a menywod i drosglwyddo o fod yn briod i fod wedi gwahanu i fod wedi unigolyn sydd wedi ysgaru o'r diwedd.

Isod, mae David yn siarad am yr amser y dylem aros, cyn i ni blymio'n ôl i fyd perthnasoedd a chael ein dyddiad cyntaf ar ôl ysgariad.

“Daeth i mewn i fy swyddfa i gyd yn gyffrous. Roedd hi wedi gwahanu am flwyddyn, roedd yr ysgariad yn mynd i fynd ymlaen am gryn amser, ond roedd hi wedi cwrdd â dyn ei breuddwydion.Yr unig broblem? Doedd hi ddim yn barod a ddim yn ymwybodol o sut i ddyddio ar ôl ysgariad?

Felly chwaraeodd hi'r gêm cath a llygoden. Syrthiodd ben ar sodlau iddo, ond yna syrthiodd yn ôl i'w ansicrwydd o beidio â bod yn barod i ymddiried mewn dynion ar ôl yr hyn roedd ei chyn-ŵr wedi'i wneud iddi.

Mae'n drasiedi gyffredin a welais yn fy ymarfer am y 28 mlynedd diwethaf. Yr hyn y mae'r cwpl sydd wedi gwahanu yn methu â sylweddoli yw nad yw dod o hyd i gariad ar ôl ysgariad mor syml ag y gallai swnio. Mae dynion a menywod yn mynd i fyd rhamant yn gynamserol ac yn dechrau dyddio ar ôl ysgariad cyn eu bod yn barod mewn gwirionedd, ac i'r rhan fwyaf ohonynt, cyn i'r ysgariad fod yn derfynol hyd yn oed.

Peidiwch ag ailadrodd eich camgymeriadau blaenorol mewn bywyd

Don

Yn dyddio ar ôl ysgariad ac yn cwympo mewn cariad ar ôl ysgariad, gall y ddau fod yn gamgymeriadau enfawr ac anadferadwy. Ac os gwnewch hyn, mae siawns o 99.9% y byddwch yn mynd i ailadrodd eich camgymeriadau yn y gorffennol mewn bywyd, a dyddio rhywun tebyg iawn i'ch cyn-ŵr a neu gyn-wraig, oherwydd nad ydych erioed wedi clirio'r gorffennol.

Enghraifft o berthynas ddifrifol gyntaf a fethwyd ar ôl ysgariad:


dyfyniadau gŵr chwyrnu

Syrthiais i fy hun i'r trap hwn. Dros 10 mlynedd yn ôl, cefais gariad gyda menyw a ddywedodd wrthyf ei bod wedi ysgaru, dim ond i ddarganfod dri mis yn ddiweddarach wrth imi glywed sgwrs â hi a’i hatwrnai ar y ffôn, ei bod wedi gwahanu am bum mlynedd a’r ysgariad nid oedd unman i'w weld.

Ni allent gyfrifo'r pethau ariannol a ddaw yn sgil gwahanu a / neu ysgariad.

Pan wynebais hi wrth iddi ddod oddi ar y ffôn, cyfaddefodd nad oedd hi wedi dweud y gwir wrthyf.

Nawr roedd y cyfan yn gwneud synnwyr, yr anhrefn a'r ddrama gyson rhyngddi hi a minnau, ei hanallu i ymddiried ynof a hyd yn oed i fod yn onest â mi.

Ac ie, daeth y berthynas i ben ar y pryd.

Felly, i ateb y cwestiwn, ‘pryd i ddechrau dyddio ar ôl ysgariad?’, Nid wyf yn poeni pa mor hir rydych chi wedi gwahanu, os nad ydych chi wedi ysgaru yn fy marn i, nid ydych chi'n barod i fod ym myd dyddio am berthynas ddifrifol. Ffrindiau â budd-daliadau? Dim llinynnau ynghlwm rhyw?

Peidiwch â llusgo unrhyw un arall i'ch drama

Cadarn os ydych chi am fynd y ffordd honno, ond peidiwch â llusgo unrhyw un arall i'ch drama nes eich bod wedi ysgaru neu ddechrau dyddio ar ôl ysgariad, ac yna hyd yn oed ar ôl hynny, y byddaf yn siarad amdano isod, gan fod angen amser arnoch chi eich hun.

Enghraifft o fywyd ar ôl ysgariad i ddynion:

Cysylltodd cleient arall y bûm yn gweithio ag ef o Awstralia, â mi ar ôl i’w chalon gael ei chwalu’n llwyr â boi yr oedd wedi bod yn ei ddyddio.

Mae'r dyn wedi cyflawni'r blunder o ddyddio ar ôl ysgariad ar unwaith. Roedd wedi gwahanu am dair blynedd, roeddent wedi bod yn dyddio am ddwy flynedd, a'r diwrnod ar ôl iddo gael y papurau ysgariad terfynol yn y post galwodd hi i fyny a dweud wrthi fod angen amser arno i fod ar ei ben ei hun.

Bod y gwahanu a'r ysgariad wedi cymryd doll enfawr arno, nawr roedd eisiau chwarae'r cae a pheidio â bod mewn perthynas ymroddedig.

Ydych chi'n gweld y patrymau yma? Os ydych chi'n darllen hwn a'ch bod chi wedi gwahanu a'ch bod chi'n meddwl eich bod chi'n wahanol na phawb arall & hellip; Dyma syndod mawr, dydych chi ddim.

Mae llawer o waith i'w wneud hyd yn oed ar ôl i'r papurau gael eu cyflwyno, mae cyhoeddi eich ysgariad yn gyfreithlon cyn i mi argymell i unrhyw un fynd i fyd dyddio ar ôl ysgariad ar unwaith.

Gadewch inni edrych ar y rheolau

Felly gadewch inni edrych ar ein rheolau isod yr ydym yn eu defnyddio gyda fy holl gleientiaid sydd eisiau bod yn barod, yn barod ac yn gallu mynd yn ôl i mewn i gêm cariad a dechrau dyddio ar ôl ysgariad.

1. Byddwch yn amyneddgar cyn dechrau dyddio ar ôl ysgariad

Os ydych chi wedi gwahanu, peidiwch â dod ag unrhyw un arall i

Os ydych chi wedi gwahanu, peidiwch â dod ag unrhyw un arall i'ch anhrefn a'ch drama na dechrau dyddio eto ar ôl ysgariad. Rydych chi ar reid coaster rholer y byddwch chi'n gwneud anghymwynas fawr ag unrhyw un rydych chi'n dod gyda nhw. Arhoswch.

Byddwch yn amyneddgar. Neu os oes rhaid, byddwch yn onest â phobl am eich anallu i fod mewn perthynas unffurf a dweud wrthyn nhw eich bod chi eisiau cael hwyl yn unig. Nid oes gennyf unrhyw ddyfarniad os mai dyna beth rydych chi am ei wneud, ond peidiwch â mynd i berthynas ar ôl ysgariad.

2. Arhoswch cyn i chi ddechrau dyddio ar ôl ysgariad o ddifrif

Gadewch i ni ddweud eich bod wedi ysgaru, yn swyddogol, mae'r wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi wedi anfon y dogfennau atoch sy'n profi eich bod bellach yn ddyn a / neu'n fenyw rydd.

Felly, pa mor hir i aros ar ôl ysgariad cyn dyddio? Arhoswch flwyddyn cyn i chi ddyddio unrhyw un o ddifrif.

Ydw i'n swnio fel eich mam neu dad? Wel, os gwnaf, mae hynny'n golygu eu bod yn glyfar fel uffern.

Mae'n cymryd tua 365 diwrnod o fod yn sengl, mynd trwy'ch pen-blwydd, gwyliau a phopeth arall ar eich pen eich hun i chi weld sut beth yw cwympo yn ôl mewn cariad â chi'ch hun.

Mae dyddio ar ôl ysgariad, hyd yn oed cyn i chi fod yn barod, yn tynnu sylw llwyr i chi ddarganfod beth aeth o'i le yn eich perthynas ddiwethaf, beth aeth yn iawn, beth sydd angen i chi ollwng gafael arno, beth sydd angen i chi ddal gafael arno.

Os ydych chi am ddefnyddio dyddio fel gwrthdyniad ar gyfer unigrwydd, ansicrwydd, diflastod neu unrhyw beth arall, rydych chi'n gwneud anghymwynas fawr â chi'ch hun a phwy bynnag arall rydych chi'n dod â hi i'ch uffern bersonol gyda chi.

3. Gweithio gyda chynghorydd, gweinidog, therapydd, hyfforddwr bywyd perthynas

Gweithio gyda chynghorydd, gweinidog, therapydd, hyfforddwr bywyd perthynas

Gweithio gyda chynghorydd, gweinidog, therapydd, hyfforddwr bywyd perthynas sy'n gwybod beth yw'r uffern maen nhw'n ei wneud i ddarganfod y camgymeriadau a wnaethoch chi yn eich priodas yn y gorffennol. Peidiwch â phoeni am ba gamgymeriadau a wnaeth eich partner ar hyn o bryd, canolbwyntiwch arnoch chi.

Pan allwch chi alw'ch hun allan am ba bynnag wallau a wnaethoch, rydych chi ar eich ffordd i wella ac yn barod i ddyddio ar ôl ysgariad.

4. Mae angen i chi weithio ar faddau

Gyda'r gweithiwr proffesiynol hwn, mae angen i chi weithio ar faddau 100%, hynny yw maddeuant 100% am unrhyw beth a wnaeth eich cyn bartner. A wnaethon nhw dwyllo arnoch chi? Gorwedd i chi? Eich cam-drin yn emosiynol neu'n gorfforol? Betray chi?

Hyd nes y byddwch chi'n gweithio gyda gweithiwr proffesiynol ac yn clirio'ch holl ddrwgdeimlad, mae llawer ohonyn nhw'n ddrwgdeimlad dilysadwy, nid ydych chi'n mynd i ymddiried yn eich partner nesaf.

Rydych chi'n mynd i fod yn boen yn yr asyn i unrhyw un rydych chi'n ei ddyddio oherwydd bydd eich ansicrwydd yn cael ei gario ymlaen mewn cariad.

Roedd cymaint o gleientiaid rydw i wedi gweithio gyda nhw, wedi rhoi hwb i'n system i ddechrau, heb feddwl y gallen nhw fod ar eu pennau eu hunain am flwyddyn.

5. Cymerwch yr amser i wella cyn dyddio ar ôl ysgariad

Cymerwch yr amser i wella

Roedd llawer o fy nghleientiaid eisoes wedi sefydlu perthnasoedd adlam cyn iddynt gael eu gwahanu hyd yn oed, neu yn ystod gwahanu, neu'n iawn ar ôl i'r papurau ysgariad gael eu gwasanaethu, roedd ganddynt eisoes eu llygaid ar rywun i lenwi'r gwagle. Y gwagle o fod ar eich pen eich hun. Mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o ddynion a dynion sy'n dyddio ar ôl ysgariad ar unwaith nad yw'n hysbys.

Peidiwch â syrthio i'r fagl hon! Felly, sut i ddechrau dyddio eto ar ôl ysgariad a pha mor hir i aros cyn dyddio eto? Wrth gwrs, mae yna rai rheolau dyddio ar ôl ysgariad i gyplau eu dilyn.

Mae angen i chi gymryd yr holl amser sydd ei angen arnoch i wella. Os oes gennych blant? O fy Nuw, efallai hyd yn oed gymryd blwyddyn a hanner neu ddwy flynedd. Rydych chi am fod yn fodel rôl gwych yn eu bywydau.


sut cariad yn tyfu

Os oes gennych ddrws cylchdroi o ddyddio ar ôl ysgariad, lle mae'n un person am sawl mis & hellip; Yna person gwahanol & hellip; Rydych chi'n anfon neges atynt nad ydych chi am iddyn nhw ei gweld: bod yr ofn o fod ar eich pen eich hun yn fwy na'r ofn o gael eich seilio.

Rwy'n gwybod y bydd yr uchod i lawer ohonoch yn eich siomi, ac mae hynny'n iawn. Pethau sy'n ein cythruddo yn aml yw'r gwir.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n cytuno â'r uchod? Da i chi. Mynnwch help nawr. Felly gallwch edrych ymlaen at berthynas anhygoel yn y dyfodol, unwaith y byddwch chi'n dechrau dyddio ar ôl ysgariad.

Mae gwaith David Essel yn cael ei gymeradwyo’n fawr gan unigolion fel y diweddar Wayne Dyer, a dywed yr enwog Jenny McCarthy “David Essel yw arweinydd newydd y mudiad meddwl yn bositif.“

Mae gan ei 10fed llyfr, llyfrwerthwr rhif un arall bennod gyflawn ar gariad dwys, ac fe’i gelwir yn “Ffocws! Lladdwch eich nodau & hellip; Y canllaw profedig i lwyddiant ysgubol, agwedd bwerus a chariad dwys. ”