Sut Mae Safbwynt yn Helpu Eich Perthynas i Dyfu

Sut Mae Safbwynt yn Helpu Eich Perthynas i Dyfu Yn ein bywydau bob dydd, rydym yn aml yn drysu ein persbectif personol gyda realiti. Yn yr eiliadau hyn ein cred yw bod ein persbectif yn realiti ond a yw hynny'n wir bob amser? Beth allai fod yn wahanol yn eich bywyd petaech chi'n gweld bod pob safbwynt yn cynnwys rhywfaint o wirionedd?

Yn yr Erthygl hon

Meddyliwch am funud am y tro diwethaf i chi gaeldadl fawr gyda'ch priod. Beth oedd eich meddylfryd? Oeddech chi'n iawn a'ch priod yn anghywir? Ai a oedd wedi torri a sychu?

Gadewch i ni archwilio cymryd persbectif a sut y gall helpu eich perthynas i ffynnu.

Y gwahaniaeth rhwng persbectif a realiti

Mae yna lawer o ymadroddion hwyliog ar y pwnc hwn. Yr un hawsaf yw fy safbwynt yw fy realiti. Fodd bynnag, mae angen ichi ddeall y gwahaniaeth rhwng y ddau.

Safbwyntiau yw'r ffordd yr ydym yn gweld y byd fel unigolion. Eich safbwynt personol chi ydyw ac ymhlith pethau eraill, mae'n dod o wahanol bethau fel eich profiadau bywyd a'ch gwerthoedd, eich cyflwr meddwl presennol, y rhagdybiaethau, a'r bagiau rydych chi'n dod â nhw i sefyllfa.

Mae realiti yn wahanol oherwydd rydyn ni'n rhannu ffurf ohono gyda phobl eraill. Wnest ti erioed sylwi sut po fwyaf o bersbectifau a gawn ar sefyllfa, yr agosaf y byddwn yn dod at realiti?

Beth yw cymryd persbectif?

Yn lle ei esbonio, gadewch i ni wneud rhywbeth gwahanol. Ewch yn ôl at y ddadl olaf honno gyda'ch priod am eiliad. Cymerwch eiliad i geisio gweld eu safbwynt yn y ddadl honno.

Am hwyl, ceisiwch ateb y cwestiynau hyn - beth oedd eich priod yn ceisio ei ddweud wrthych? Sut gallai unrhyw ran ohono fod yn wir o'u safbwynt nhw?

Y ddau gwestiwn sylfaenol hyn sydd wrth wraidd cymryd persbectif. Pan fyddwch chi'n meddwl bod eich persbectif yn realiti, byddwch yn aml yn anghofio'r cwestiynau hyn. Mewn perthnasoedd, gall hyn greusgyrsiau afiachsy'n edrych fel hyn:

Rydych chi a'ch priod yn gwrando ar ddadlau yn lle gwrando i ddeall. Nid ydych chi na'ch priod yn teimlo eich bod chi'n clywed gan y llall. Mae rhwystredigaethau mewnol yn tyfu i'r ddau ohonoch ac mae llawer o bethau heb eu dweud o hyd

Sut gall hyn helpu eich priodas?

Dyma 5 awgrym i helpu i newid y sgyrsiau yn eich perthynas:

Dyma 5 awgrym i helpu i newid y sgyrsiau yn eich perthynas:

1. Dysgwch i dderbyn mai'r hyn yr ydych chi a'ch priod yn ei ddweud yw eich safbwyntiau personol. Gall y ddau ohonoch fod yn gywir a'r ddau fod yn anghywir ond nid yw'n ymwneud â hynny. Mae'n ymwneud â gwrando ar ein gilydd a gweithio drwyddo.

2. Byddwch yn chwilfrydig am safbwynt eich priod a cheisiwch weld y byd trwy eu llygaid. Gofynnwch gwestiynau eglurhaol os oes angen.

3. Atebwch eich priod mewn ffordd sy'n gadael iddynt weld a theimlo y gallwch weld eu safbwynt yn y drafodaeth.

4. Nodwch y gwahaniaethau yn eich safbwyntiau a'u henwi yn y sgwrs. Gall hyn roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar eich priod i wrando arnoch chi'n well.

5. Peidiwch â barnu na diystyru safbwyntiau eich priod. Cofiwch, er efallai nad ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwneud hyn, efallai y bydd eich priod yn dal i deimlo felly.

Casgliad

Mae cael sgyrsiau yn anodd oherwydd rydyn ni i gyd yn ddynol ag anghenion gwahanol. Efallai y byddwch hefyd yn wyliadwrus o wrthdaro ac weithiau efallai y byddwch yn teimlo ei bod yn haws eu hosgoi yn gyfan gwbl.

Bydd meistroli'r grefft o gymryd persbectif yn gwneud eich sgyrsiau yn haws. Harddwch hyn yw y gallwch chi weld canlyniadau gyda'ch priod gydag un person yn ei wneud yn weithredol.Peidiwch â cheisio newid eich priod, newidiwch sut rydych chi'n cael y drafodaeth yn lle hynny a gweld beth sy'n digwydd.

Sut byddwch chi'n defnyddio mwy o bersbectif yn eich bywyd? Pa mor wahanol y gallai eich perthynas fod pe baech chi'n dysgu'r sgil newydd hon?

Ranna ’: