Sut i Reoli Eich Dyletswyddau Perthynas a Phriodas ar yr Un Amser?

Sut i Reoli Eich Dyletswyddau Perthynas a Phriodas ar yr Un Amser

Yn yr Erthygl hon

Bu amser pan oedd llinell glir rhwng cyfrifoldebau priodasol cyplau. Mae'r gŵr yn dod â'r cig moch adref, mae'r wraig yn ei ddadmer, yn ei goginio, yn gosod y bwrdd, yn glanhau'r bwrdd, yn golchi'r llestri, ac ati - bob dydd gan gynnwys penwythnosau a gwyliau tra bod y gŵr yn gwylio pêl-droed.

Iawn, dim ond enghraifft yw hynny, ond fe gewch chi'r syniad.

Heddiw, mae disgwyliadau'r ddwy ochr yn uwch. Mae i fod i feithrin gwell ymdeimlad o agosatrwydd a chydweithrediad o fewn y teulu. Disgwyliwn iddo leddfu’r baich traddodiadol a osodwyd ar deuluoedd.

Ond ai dyna sy'n digwydd mewn gwirionedd?

Efallai neu efallai ddim. Ond os ydych chi'n byw (neu eisiau byw) mewn sefyllfa deuluol fodern, yna dyma rai cyngor ar ddyletswyddau priodas i wneud iddo weithio.

Sut nad yw priodasau wedi newid

Mae yna lawer o bethau a esblygodd deinameg y teulu mewn byd trefol modern. Ond mae yna bethau nad ydyn nhw wedi gwneud hynny. Byddwn yn trafod y rheini yn gyntaf.

1. Rydych chi i fod i aros yn ffyddlon i'ch gilydd o hyd

Dim ond oherwydd eich bod chi a'ch partner yn rhy brysur i dreulio amser gyda'ch gilydd oherwydd eich gyrfaoedd heriol, nid yw hynny'n rheswm i dwyllo arnynt.

2. Rydych i fod i feithrin a pharatoi eich plentyn, nid ei amddiffyn

Nid ydych yn eu hamddiffyn, oherwydd ni allwch wneud hynny.

Mae bron yn amhosibl gwybod beth mae’ch plentyn yn ei wneud, ble y mae, gyda phwy y mae, yn y rhychwant o 24/7/365 am weddill ei oes.

Beth os ydych wedi marw? Os na allwch chi eu hamddiffyn 100% o'r amser rydych chi gyda nhw, yna gallai rhywbeth drwg ddigwydd pan nad ydych chi yno. Yr unig ffordd o wneud hynny yw eu dysgu i amddiffyn eu hunain.

3. Eich gwaith chi yw dysgu'r da a'r drwg iddynt

Hyfforddwch nhw i lanhau ar ôl eu hunain, neu osgoi gwneud llanast yn y lle cyntaf. Dyma'r unig ffordd y gallwch chi fod yno (mewn ysbryd o leiaf) i'w hamddiffyn am byth.

Dyletswyddau priodas teulu modern

Tybir nad oes angen i rieni sengl, hyd yn oed y rhai sy’n dal yn briod ond sydd wedi gwahanu, gyflawni eu dyletswyddau priodasol.

Ond i bawb arall sydd wedi priodi ac yn deall yr hyn sydd heb newid. adran, dyma ychydig o gyngor i gael eich fersiwn modern o briodas i redeg fel peiriant ag olew da.

1. Cyllidebau ar wahân iddo ef, iddi hi, a'r teulu

Cyllidebau ar wahân iddo ef, iddi hi, a Yn union fel y Gyngres, mae cyllidebu a chyfrifo faint yr ydym am ei dalu i'n hunain yn fusnes anodd.

Yn gyntaf, gwnewch hynny bob mis neu bob wythnos yn dibynnu ar ba mor aml ydych chi gwirio eich cyllid . Er enghraifft, mae pobl fusnes yn ei wneud yn fisol ac mae'r rhan fwyaf o bobl gyflogedig yn cael eu talu'n wythnosol. Mae pethau'n newid, felly mae angen ei drafod bob tro.

Os yw popeth yn sefydlog, dim ond deng munud y dylai trafodaeth ar y gyllideb ei gymryd. Gall unrhyw un sbario deg munud yr wythnos i siarad â'u priod, iawn?

Dyma drefn yr hyn sydd angen digwydd -

  1. Cyfuno eich incwm gwario (Cyllideb y teulu)
  2. Talu lwfans gwaith (Costau Trafnidiaeth, Bwyd, ac ati)
  3. Tynnu treuliau cartref (Cyfleustodau, Yswiriant, Bwyd, ac ati)
  4. Gadael swm sylweddol (o leiaf 50%) fel cynilion
  5. Rhannwch y gweddill ar gyfer moethusrwydd personol (Cwrw, cyllideb Salon ac ati)

Fel hyn ni fyddai'r naill na'r llall yn cwyno os bydd rhywun yn prynu Clwb Golff drud neu fag Louis Vuitton. Nid oes ots pwy sy'n ennill mwy, cyn belled â bod y moethau personol yn cael eu rhannu gyda chaniatâd cyn eu gwario.

Mae lwfans gwaith yn bwysicach na chyfleustodau oherwydd gallwch chi fyw heb drydan gartref, ond os na allwch chi fforddio'r isffordd i fynd i'r gwaith yna rydych chi wedi'ch sgriwio.

2. Darganfod amser ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd

Dim ond oherwydd bod pobl i fod i setlo i lawr pan fyddant yn priodi, nid yw hynny'n golygu y dylent roi'r gorau i garu ei gilydd. Peidiwch byth â gadael i fis cyfan fynd heibio heb o leiaf wylio ffilm gyda'ch gilydd (hyd yn oed gartref) gyda chi a'ch priod yn unig.

Cael gwarchodwr neu adael y plant gyda pherthnasau os oes angen i chi adael y tŷ. Weithiau bydd treulio hyd yn oed ychydig oriau i ffwrdd o bopeth yn gwneud rhyfeddodau i'ch iechyd meddwl ac yn gwella'ch perthynas.

3. Cyflawni ffantasïau rhywiol eich gilydd

Mae'n debyg bod cyplau sydd wedi dyddio ers amser maith wedi gwneud hyn, ond ni ddylech roi'r gorau i'w wneud ar ôl priodi. Cadwch eich corff yn y cyflwr gorau posibl trwy ymarfer corff a bwyta'n iawn.

Cyn belled nad yw ffantasïau rhywiol yn cynnwys unrhyw un arall, fel threesomes a gangbangs, yna ewch i'w wneud. Chwarae rôl gyda gwisgoedd os oes rhaid, ond peidiwch ag anghofio paratoi gair diogel.

Gall cael rhyw gyda'r un person am flynyddoedd fynd yn hen ac yn ddiflas.

Yn y pen draw, bydd yn teimlo'n debycach i orchwyl dyletswydd na rhywbeth hwyliog. Mae'n creu craciau yn y berthynas a gallai arwain at anffyddlondeb. Gan eich bod eisoes wedi ymrwymo i un person, gwnewch yr hyn a allwch i'w sbeisio. Ar ben hynny, eich dewisiadau yw mynd yn anturus gyda'ch bywyd rhywiol neu dorri i fyny yn y pen draw.

4. Gwnewch dasgau cartref gyda'ch gilydd

Mae gan deuluoedd modern ffrydiau incwm lluosog gan y ddau bartner.

Mae'n dilyn hynny tasgau cartref yn cael eu rhannu yr un modd. Mae'n well eu gwneud i gyd gyda'i gilydd, mae'n fwy o hwyl ac yn dyfnhau'r berthynas. Glanhewch gyda'ch gilydd, coginiwch gyda'ch gilydd, a golchwch y llestri gyda'i gilydd. Cynhwyswch y plant cyn gynted ag y gallant ei wneud yn gorfforol.

Mae’n ddealladwy y byddai llawer o blant yn swnian ac yn cwyno am wneud tasgau. Eglurwch iddyn nhw y bydden nhw'n ei wneud ar hyd eu bywydau yn union fel y mae'n rhaid i chi ei wneud nawr. Bydd dysgu sut i'w wneud yn gynnar ac yn effeithlon yn rhoi mwy o amser iddynt symud allan.

Y ffordd honno ni fyddant yn treulio eu penwythnosau coleg yn ceisio darganfod sut i smwddio eu dillad eu hunain.

Mae priodas yn ymwneud â rhannu eich bywyd a phob cyfrifoldeb

Dyna fe. Nid yw'n llawer, ac nid yw hyd yn oed yn rhestr gymhleth. Mae priodas yn ymwneud â rhannu eich bywyd, ac nid yw'n ddatganiad trosiadol. Ni allwch rannu eich calon, eich corff, (ac eithrio efallai eich arennau), ac enaid gyda rhywun.

Ond gallwch chi rannu eich arian caled ac amser cyfyngedig gyda nhw i adeiladu dyfodol addawol gyda gorffennol cofiadwy.

Mae dyletswyddau priodas yn golygu bod gennych chi rywun sy'n barod i'ch helpu gyda phob agwedd o'ch bywyd. Byddant yn ei wneud oherwydd eu bod yn eich caru ac yn gofalu amdanoch. Ond y rhan bwysicaf yw peidio â disgwyl i hynny ddigwydd, ond ei wneud ar gyfer y person y gwnaethoch ddewis ei garu a gofalu amdano yn gyfnewid.

Ranna ’: