Sut i Aros Lefel Ar y Blaen mewn Adegau o Wrthdaro

Sut i Aros Lefel Ar y Blaen mewn Adegau o Wrthdaro

Gwiriad realiti

Beth sy'n digwydd pan fydd realiti priodas yn cael ei ddadorchuddio'n sydyn? Nid dyma'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, nid yr hyn y gwnaethoch gofrestru amdano, nid yr hyn yr oeddech wedi breuddwydio amdano ers pan oeddech yn fach, ac mae'ch partner yn eich siomi oherwydd nad yw'n bodloni'ch rhestr o ddisgwyliadau a dyheadau a grëwyd gennych ar gyfer YR UN. Ar y pwynt hwn, mae cecru yn dechrau… Rydych chi am i'ch partner eich gwneud chi'n hapus, i gyd-fynd â'ch syniadau a'ch disgwyliadau o ran eich priodas, ac rydych chi'n anghofio'r ffaith bod ganddyn nhw hefyd eu set eu hunain o syniadau a disgwyliadau. Pwy wnaeth chi'n hapus cyn i chi briodi? Nid oes gan unrhyw berson ar y ddaear y gallu i gyflenwi unrhyw fath o hapusrwydd cynaliadwy i chi. Chi yw'r allwedd i'ch hapusrwydd eich hun. Y diwrnod y dechreuodd fy ngŵr a minnau aberthu union natur priodas hapus yn cynnwys cariad, parch, dealltwriaeth, derbyniad, cyfaddawd, cyfeillgarwch, a charedigrwydd oedd y diwrnod, sylweddolom fod ein priodas yn cymryd eiddo dinistriol. Pam? Oherwydd i ni ganiatáu i'n hegos bach bregus reoli ein gwahaniaethau ac wedi arwain at frwydrau pŵer aneffeithiol, dro ar ôl tro, a chystadleuaeth am ennill y nifer fwyaf o ddadleuon.

Gwella o arferion trychinebus.

Er i ni weithredu llawer o dactegau a ddyfeisiwyd ar y cyd ac y cytunwyd arnynt, penderfynais rannu tri o'r rheini gyda chi yn yr erthygl hon.

 • Darganfyddwch pwy ydych chi mewn gwirionedd a chymerwch gyfrifoldeb am eich hapusrwydd a'ch lles eich hun. Dim ond pan fyddwn ni'n gwybod ac yn deall ein hunain yn wirioneddol, ein personoliaethau, ein hemosiynau, ein gweithredoedd, ac ati, y gallwn ni ddeall ein partneriaid. Nid hafaliad mathemategol yw priodas.
 • Nid yw dau hanner yn cyfateb i'r cyfanwaith, mae'n llawer mwy diddorol a chyfriniol ar gyfer gorsymleiddio o'r fath. A dweud y gwir, dim ond dau unigolyn sydd wedi'u cwblhau'n ddilys sy'n gyfartal â'r cwblhad gwirioneddol yr oeddech chi'n ei chwilio am eich bywyd cyfan.
 • Gwnewch ddewis ymwybodol i symud eich ffocws o'r hyn rydych chi ei eisiau, i'r hyn sydd ei angen ar eich partner a'ch priodas (sylwch: ni wnes i ysgrifennu eisiau).
 • Dal eich partner yn gwneud rhywbeth yn iawn, amynegi eich diolch am eu hymdrechion. Dysgwch i werthfawrogi'r pethau bach sy'n aml yn mynd heb i neb sylwi.

Gwyliwch hefyd: Beth yw Gwrthdaro Perthynas?

Sut i aros ar y blaen pan fydd gwrthdaro yn codi.

 • Dysgwch a deall ymateb eich corff i ddicter. Pan fydd y rhuthr cynnes hwnnw o waed yn llifo i'ch pen, gan droi popeth ar ei ffordd i'r brig i wahanol arlliwiau o goch, wrth gronni pwysau am ffrwydrad heb ei reoli, dywedwch wrth eich partner bod angen peth amser arnoch chi yn unig, ac y byddwch yn trafod y mater yn cam diweddarach (yn ddiweddarach yn cyfeirio at, o fewn y 24 awr nesaf). Os byddwch chi'n dadlau â'ch partner tra yn y cyflwr a grybwyllwyd uchod, cofiwch fod eich ymennydd yn gweithredu yn y modd ymladd a hedfan i sicrhau goroesiad rhithiol. Mae galluoedd eich ymennydd i ddefnyddio strategaethau creadigol, tosturiol, arloesol, cariadus a pharchus, yn anactif yn ystod y modd goroesi. Ni all eich ymennydd weithredu yn y ddau!
 • Gadewch y rhestr o weiddi, rhegi, galw enwau, triniaeth dawel, coegni, a stranciau tymer fel i'w wneud ar gyfer datblygu deallusrwydd emosiynol eich plentyn.
 • Gwrandewch i ddeall. Rhoi'r gorau i weithio ar eich dadl amddiffyn tra bod eich partner yn cyfathrebu â chi. Pan nad ydych yn deall yn iawn, cyfieithwch yn barchus a chyfleu eu geiriau yn eich geiriau eich hun, a'ch partner os oedd eich dehongliad yn gywir.
 • Byddwch yn ymwybodol o iaith eich corff a mynegiant eich wyneb. Mae'ch partner yn sylwi ar eich cymhellion a'ch bwriadau cudd trwy'r ciwiau a gânt gan eich iaith ddi-iaith. Cadwch y cymhellion a'r bwriadau hynny bob amser, yn bur, yn adeiladol ac yn fuddiol i'r ddwy ochr.
 • Byddwch bob amser yn ddiffuant ac yn gydwybodol wrth gyfleu eich safbwynt. Arwain y sgwrs gyda chariad a pharch.
 • Byddaf yn aml yn gweld hyn gyda menywod a sylwch nad wyf yn cyffredinoli. Yn ystod dadl, mae menywod yn tueddu i deimlo’r angen i gyfleu eu dadl gyfan yn gywrain, ychwanegu enghreifftiau a theimladau’n barhaus, ac yna tra byddant wrthi, maent yn cysylltu digwyddiadau eraill, maent yn teimlo y gallent fod yn berthnasol i’w dadl bresennol, i gyd ar unwaith. Waw, mae hyd yn oed ceisio rhoi hynny i gyd mewn un frawddeg yn ddryslyd. Mae dynion yn canolbwyntio ar atebion ac maent yn llawer mwy cyfforddus i fynd i'r afael â phroblem ar lafar, ynghyd â'i deimladau, ar y tro. Mae dynion yn tueddu i grwpio a chysylltu gwybodaeth, a all ymddangos yn debyg i'w dealltwriaeth, sy'n aml yn arwain at gamddealltwriaeth. Ddynion, arwain ac arwain eich menyw yn gariadus i dorri i lawr ei datganiad problem, yn rhannau hylaw a dealladwy. Foneddigion, diolch i'ch partner pan fydd yn gwneud hyn, nid yw'n torri ar eich traws ac nid yw'n bod yn amharchus. Mae'n ceisio eich deall chi a'ch dadl.
 • Cofiwch nad yw'ch partner o reidrwydd yn rhannu'ch realiti, oherwydd mae'r ymennydd dynol yn dehongli ei brofiadau trwy ddull cysylltiadol i ddehongli a chanfod profiadau newydd, gan ddefnyddio'ch ffrâm gyfeirio unigryw. Mae ein hymennydd, felly, â thuedd wybyddol ac oherwydd nifer o ffactorau dylanwadol, efallai na fydd eich canfyddiadau, eich disgwyliadau a'ch tybiaethau bob amser mor gywir ag yr oeddech wedi meddwl. Darganfyddwch y gwirioneddau am eich realiti go iawn, trwy archwilio safbwyntiau eich gilydd. Byddwch yn rhyfeddu at y canlyniad ac yn cael eich difyrru'n ddigrif gan y broses. Rwy'n meiddio i chi fabwysiadu'r arferion hyn yn ymwybodol, ac yn fwriadol. Na chymer fy ngair am dano; gallwch chi ei brofi drosoch eich hun. O, peidiwch ag anghofio rhannu eich darganfyddiadau, trwy wneud sylwadau ar yr erthygl hon.

Ranna ’: